Tải bản đầy đủ

Bài giảng thẩm định tín dụng

TH M Đ NH TÍN D NG

Khoa Kinh tế


N I DUNG MÔN H C
CH

NG 1: T NG QUAN V TH M Đ NH TÍN
D NG

CH

NG 2: TH M Đ NH ĐI U KI N PHÁP LÝ

CH

NG 3: TH M Đ NH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CH


CH

NG 4: TH M Đ NH PH
ÁN Đ U T

NG ÁN SXKD, D

NG 5: TH M Đ NH Đ M B O TÍN D NG
2


CH ƠNG 1
T NG QUAN V

TH M Đ NH TÍN D NG

3


C P TÍN D NG
Cấp tín dụng là vi c th a thu n đ t
ch c, cá nhân s d ng m t kho n ti n
ho c cam k t cho phép s d ng m t
kho n ti n theo nguyên t c có hoàn tr .

4


NGHI P V C P TÍN D NG
1. Cho vay
2. Chi t kh u
3. Bao thanh toán
4. B o lãnh ngân hàng
5. Cho thuê tài chính

5


GI I H N C P TÍN D NG
- Cĕn c Lu t các TCTD 2010


- Đi u 13, thông t 36-2014-NHNN
1. T ng m c d n c p tín d ng đ i v i 01
KH <= 15%; đ i v i 01 KH và ng i có liên
quan <= 25% VTC c a ngân hàng, chi nhánh
ngân hàng n c ngoài.
2. T ng m c d n c p tín d ng đ i v i 01
KH <=25%; đ i v i 01 KH và ng i có liên
quan <= 50% VTC c a TCTD phi ngân hàng


NGUYÊN T C VAY V N
Nguyên t c 1: Ti n vay đ c s d ng
đúng m c đích đã th a thu n trong h p
đ ng tín d ng
Nguyên t c 2: Ti n vay ph i đ c hoàn
tr đ y đ c g c và lãi đúng h n đã
th a thu n trong h p đ ng tín d ng
7


ĐI U KI N CHO VAY
1. Có nĕng l c pháp l c dân s , nĕng l c hành vi
dân s và ch u trách nhi m dân s theo quy đ nh
c a pháp lu t
2. M c đích s d ng v n vay h p pháp
3. Có nĕng l c tài chính lành m nh, đ m b o kh
nĕng tr n trong th i h n cam k t
4. Có d án, k ho ch, ph ng án kinh doanh kh
thi và có hi u qu
5. Th c hi n qui đ nh v đ m b o ti n vay
8


NHU C U V N
KHÔNG CHO VAY
• Mua s m các tài s n và chi phí hình thành
nên tài s n mà pháp lu t c m giao d ch;
• Thanh toán các chi phí cho vi c th c hi n
các giao d ch mà pháp lu t c m;
• Các nhu c u tài chính th c hi n các giao
d ch mà pháp lu t c m.
• Mua vàng tr vàng mi ng, vàng trang s c
m ngh , nh p kh u vàng nguyên li u khi
có s đ ng ý c a NHNN.
9


QUI TRÌNH CHO VAY
GĐ 1

• Thu th p thông tin khách hàng
• Phân tích khách hàng/th m đ nh tín d ng
• Quy t đ nh tín d ng

• Ký h p đ ng tín d ng
GĐ 2 • Th c hi n h p đ ng tín d ng

GĐ 3

• Ki m tra
• Thu n g c/lãi
• Thanh lý h p đ ng


TH M Đ NH TÍN D NG
KHÁCH HÀNG VAY V N
H

SƠ VAY V N
- ÝT
NG KD
- TÀI CHÍNH KH
- Đ M B O TÍN D NG

- PHÁP LÝ
- M C ĐÍCH VAY
- UY TÍN

Đ NG
Ý

CHÍNH
SÁCH TÍN
D NG

T
CH I


CH ƠNG 2
TH M Đ NH ĐI U KI N

PHÁP LÝ C A KHÁCH HÀNG


KHÁCH HÀNG VAY V N

Cá nhân
H gia đình
T h p tác
T ch c


CÁ NHÂN
Cá nhân, ch DNTN, đ i di n h gia
đình, đ i di n t h p tác, thành viên
h p danh:
• Có nĕng l c pháp lu t dân s
• Có nĕng l c hành vi dân s


NĔNG L C PHÁP LU T
DÂN S C A CÁ NHÂN
Quy n và nghĩa v dân s :
• Quy n nhân thân g n/không g n v i
tài s n:
• Quy n s h u, quy n th a k và các
quy n khác đ i v i tài s n;
• Quy n tham gia quan h dân s và
có nghĩa v phát sinh t quan h đó


NĔNG L C HÀNH VI
DÂN S C A CÁ NHÂN
• Nĕng l c hành vi dân s là kh nĕng c a
cá nhân bằng hành vi c a mình xác l p,
th c hi n quy n và nghĩa v dân s .
Đi u ki n:
• T đ 18 tu i tr lên
• Không b tâm th n ho c không b b nh
không th nh n th c, làm ch hành vi
16


T

CH C

• T ch c ph i có nĕng l c pháp lu t
dân s : có quy n, nghĩa v dân s
phù h p v i m c đích ho t đ ng c a
mình
• Ng i đ i di n vay v n ho c ng i
đ i di n theo y quy n vay v n c a
t ch c ph i có nĕng l c pháp lu t
dân s và nĕng l c hành vi dân s
17


NGHĨA V DÂN S
• Là vi c mà theo đó, m t ho c nhi u
ch th (bên có nghĩa v ) ph i
chuy n giao v t, chuy n giao quy n,
tr ti n ho c GTCG, th c hi n công
vi c khác ho c không th c hi n
công vi c nh t đ nh vì l i ích c a
m t bên ho c nhi u ch th khác
nhau (bên có quy n)


H

NHÂN

T
CH C

SƠ PHÁP LÝ

- CMND/h chi u còn hi u l c
- H kh u
- Gi y CNĐKKD
-…
- Quy t đ nh thành l p (n u có)
- Gi y CNĐKDK/Gi y phép đ u t
- Đi u l doanh nghi p
- Vĕn b n liên quan đ n vi c b u thành viên
HĐQT, ch t ch, b nhi m TGĐ (GĐ), KTT
- Vĕn b n liên quan đ n ng i đ i di n DN vay
v n ngân hàng
- …


CH ƠNG 3
TH M Đ NH TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH C A KHÁCH HÀNG

20


H

SƠ TÀI CHÍNH –
T CH C

• B ng cân đ i k toán
• B ng báo cáo k t qu ho t đ ng
kinh doanh
• B ng l u chuy n ti n t
• Thuy t minh báo cáo tài chính


PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
DOANH NGHI P
1. Phân tích so sánh
2. Phân tích c c u
3. Phân tích t s :
- Nhóm 1: Thanh kho n
- Nhóm 2: C u trúc v n, đòn b y tài chính
- Nhóm 3: Hi u qu ho t đ ng
- Nhóm 4: Kh nĕng sinh l i
4. Phân tích báo cáo l u chuy n ti n t


CHỈ TIÊU THANH KHOẢN

𝑇𝑖ề à á ℎ ả
+ đầ ư
ươ 𝑔 đươ 𝑔 𝑖ề
à𝑖 ℎí ℎ
𝑇ỷ ố ℎ ℎ á
=
ợ 𝑔ắ ℎạ
ứ ℎờ𝑖
23


L UÝ
Thanh kho n và v n l u đ ng ròng
N
NG N
H N
VCSH +
TS DÀI N DÀI
H N
H N
TS
NG N
H N

TS
N
NG N NG N
H N
H N
TS DÀI
H N VCSH +
N DÀI
H N


CH TIÊU HO T Đ NG

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×