Tải bản đầy đủ

Luận văn đại học kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN CÀ MAU


THÔNG TIN
• Giảng viên hướng dẫn
• ……………………………

Sinh viên thực hiện
…………………….…………..
MSSV:…………………….
LỚP:…………….…………


NỘI DUNG BÁO CÁO

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. GiỚI THIỆU VỀ CTY
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5. ĐÁNH GIÁ VÀ GiẢI PHÁP
6. KẾT LUẬN


1. SỰ CẦN THIẾT

 HộI NHậP VÀ TOÀN CầU HÓA NềN KINH Tế THế GIớI

 GIÚP CÁC NHÀ QUảN LÝ TRONG DOANH
NGHIệP ĐƯA RA ĐƯợC CÁC CHIếN LƯợC KINH
DOANH CHO DOANH NGHIệP
 Để THấY RÕ HƠN TầM QUAN TRọNG CủA Kế
TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐịNH KếT
QUả KINH DOANH CủA DOANH NGHIệP


2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LiỆU


Số
S

u sơ
liệu
liệ
p
cấp
cấ

Số
ố liliệ
S
ệu
u
hứ

tth

p
ccấấp

Sử dụng một số thông tin bằng phương pháp thu thập
chứng từ và quan sát, trao đổi với cán bộ kế toán của Công
ty.
Số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
trong 3 năm: 2012, 2013, 2014 và 6 tháng đầu năm 2015.
Qua bài giảng của giảng viên, tham khảo một số sách
chuyên ngành kế toán, một số văn bản quy định.


2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (TT)
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Số LIệU

PPPP
n
iên
hiê
nnggh
ccứứuu,,
m
thaam
th
hảảoo
kkh
u
tàii liliệệu


- Phương pháp phân tích và so sánh sự biến động.

- Dùng phần mềm tin học ứng dụng Word, Exel để tính toán.


3. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
TNHH THỦY SẢN TRỌNG NHÂN

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Chế Biến Và Dịch Vụ Thủy
Sản Cà Mau.
Ngành nghề chính: sản xuất kinh doanh hàng thủy sản xuất
nhập khẩu và tiêu thụ nội địa, nhâp khẩu máy móc thiết bị,
hóa chất, hàng tiêu dùng và thực hiện 1 số dịch vụ xuất nhập
khẩu ủy thác, cung ứng nguyên liệu, nước đá.
 Chế độ kế toán theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
 Hình thức kế toán: Nhật ký chung


4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Bảng: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2012 – 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm

Chỉ tiêu
1.Doanh thu BH và cung
cấp DV
2.Các khoản giảm trừ
doanh thu
3.DT thuần về BH và cung
cấp DV
4.Giá vốn hàng bán
5.LN gộp về BH và cung
cấp DV
6.Doanh thu hoạt động tài
chính
7.Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi
vay
8.Chi phí bán hàng
9.Chi phí quản lý doanh
nghiệp
10.Lợi nhuận thuần từ
HĐKD

11.Thu nhập khác

12.Chi phí khác
13.Lợi nhuận khác

Chênh lệch 2013/2012

Chênh lệch
2014/2013
Giá trị
%

2012

2013

2014

Giá trị

%

2.419.430

2.767.365

3.195.412.

347.935

14,38

428.046

15,47

2.419.430

2.767.365

3.195.412

347.935

14,38

428.046

15,47

2.337.005

2.668.262

3.070.391

331.257

14,17

402.129

15,07

82.425

99.103

125.020

16.677

20,23

25.917

26,15

569

686

864.451

116

20,38

178

25,98

9.205

10.356

15.874

1.151

12,51

5.517

53,27

9.205

10.356

15.874

1.151

12,51

5.517

53,27

56.138

66.724

85.938

10.586

18,86

19.213

28,80

17.651

22.089

23.368

4.438

25,15

1.278

5,79


5. ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP

- Nguồn vốn ổn
định

- Chưa có phòng
Maketing

- Mở rộng Maketing

- Tốc độ tăng
trưởng tương đối
ổn định

- Chưa lập dự
phòng phải thu
khó đòi

-Lập dự phòng
phải thu khó đòi

- Bộ máy hợp lý
- Ban lãnh đạo có
chuyên môn, kinh
nghiệm trong công
việc

- Chưa lập dự
phòng giảm giá
hàng tồn kho

- Lập dự phòng
giảm giá hàng tồn
kho


6. KẾT LUẬN
Kể từ khi thành lập cty đã không ngừng
phát triển và hoàn thiện về mọi mặt. Cty
rất chủ động quan tâm tới khâu QLKD và
nhiệm vụ kế toán doanh thu chi phí và
xác định kết quả kinh doanh của DN.
Trong nền kinh tế thị trường đầy thử
thách buộc cty kinh doanh có lãi, tự chủ
về tài chính và đưa ra nhiều giải pháp
kinh tế có hiệu quả nhằm khác phục mọi
khó khăn của cty để hòa nhịp vào cơ chế
thị trường .
Do điều kiện thời gian và trình độ còn hạn chế , luận văn của em không thể
tránh khỏi những thiếu sót, khuyết điểm. Rất mong thầy cô thông cảm.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×