Tải bản đầy đủ

De cuong ON TAP TOAN 7 HOC KY 1

Họ và tên HS:............................................
Nhóm Toán 7-THCS. NG.B.KHIÊM
Lớp:7...TNCS. NGUYỄN BỈNH KHIÊM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
Năm học 2008-2009
Môn : HÌNH HỌC- LỚP 7
A / PHẦN LÝ THUYẾT :
Soạn lại và học thuộc : - 10 câu hỏi ôn tập chương I / ở trang 102 /SGK
- 3 câu hỏi ôn tập chương II / ở trang 129 /SGK
B / PHẦN BÀI TÂP:
BÀI 1: Cho tam giác nhọn ABC . Qua A vẽ AH ⊥ BC (H∈ BC) . Từ H vẽ HK ⊥ AC
(K∈ AC). Qua K vẽ đường thẳng song song BC cắt AB tại E .
a/ Hãy chỉ ra các cặp góc bằng nhau trên hình vẽ ? Giải thích ?
b/ Chứng minh AH ⊥ EK
c/ Qua A vẽ AD ⊥ AB sao cho AD = AB và vẽ AE ⊥ AC sao cho AE=AC
( không chứa B và C ) . Chứng minh BE = DC .
BÀI 2: Cho tam giác ABC : Bˆ = 60 0 , Cˆ = 30 0 . Phân giác trong góc B ; phân giác góc C
cắt nhau tại D và phân giác ngoài góc B; phân giác ngoài góc C cắt nhau tại E .
a/ Tính số đo góc BDC ?
b/ Tính góc BEC ?
c/ So sánh góc DBE và góc DCE ?

BÀI 3 : Cho tam giác ABC có AB = AC gọi M trung điểm của BC và trên tia đối
MA lấy điểm D sao cho MD = MA .
a/ Chứng minh AM ⊥ BC
b/ AB // DC
ˆ
c/ Tìm điều kiện ∆ ABC để ADC = 30 0 ? để BD ⊥ CD ?
BÀI 4 : Cho tam giác ABC : ABNối C với D .Tia phân giác góc B cắt AC và DC lần lượt tại E và I .
a/ Chứng minh ∆BED = ∆ BEC b/ ID = IC
c/ Từ A kẻ AH ⊥ DC ( H thuộc DC ) . Chứng minh AH // BI
BÀI 5 : Cho tam giác ABC, D thuộc BC. Lấy M trung điểm AD . Trên tia đối
MB lấy điểm E sao cho ME = MB và trên tia đối MC lấy điểm F sao cho MF = MC
a/ Chứng minh rằng AE // BC b/ Ba điểm F , A , E thẳng hàng ?
BÀI 6 : Cho tam giác ABC có Bˆ = Cˆ . Đường phân giác của góc A cắt BC tại H .Từ
H kẻ HM ⊥ AB & HN ⊥ AC ( M thuộc AB, N thuộc AC )
a/ Chứng minh AM = AN và HB = HC
b/ Chứng minh AH ⊥ BC
c/ Chứng minh MN // BC ( Đề 2005-2006)
BÀI 7 : Cho tam giác ABC (AB < AC) .Từ A kẻ AH vuông góc BC tại H. Trên tia đối
HA lấy điểm D sao cho HA = HD .
a/ Chứng minh CA = CD
b/ Chứng minh BC là phân giác của góc ABD
c/ Tìm điều kiện của điểm C để AB // DC
( Đề 2006-2007)
BÀI 8 : Cho tam giác ABC có Â = 90 độ .Tia phân giác góc B cắt AC tại M . Qua
M vẽ đường thẳng vuông góc BC tại D và cắt BA tại E .
a/ Chứng minh MA = MD
b./ ∆BME = ∆BMC
c/ AD // EC
( Đề 2007-2008 )



Họ và tên HS :...........................................
Lớp:7/.. THCS.NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Năm học 2008 - 2009

Nhóm Toán 7-THCS.NB.KHIÊM
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
Môn : ĐẠI SỐ - LỚP 7


A.
PHẦN LÝ THUYẾT :
HS soạn lại và học thuộc : * 10 câu hỏi ôn tập chương I
( trang 45 / SGK )
* Câu hỏi 1,2,3 ôn tập chương III ( trang 76 / SGK )
B. PHẦN BÀI TÂP :
BÀI I : Thực hiện phép tính ( tính hợp lý nếu có thể được )
a/

1  3 1
− −  +
7  14  2

4 2.4 3
.2004
210

b/

2


 1
d/ 6 − 3. −  + 0,25  : 0, (9)
 3


1
1
1
g/ ( 2 + 3,5 ) : ( 4 − 3 ) + 7,5
3
3
6

9 + (−8) 2

c/

25 + 6 2

1
2

e/ ( ) 2 . 16 − 32. 0,01 + (2 2 ) 2 − (0,0(6) +
h/

13
)
30

- 3,75 . (-7,2) + 2,8 . 3,75

BÀI 2 : Tìm x . Biết :
a/
d/

3 2
29
+ x=
4 5
60
1
3
/x+ / =
2
4

b/

x4

= 16

e/ x : 8,5 = 0,69 : (-1,15 )

c/ ( x + 5 ) 3 = -64
f/

2
3

1
5

2 : x = 1 : 0,3

BÀI 3:

a/ Tìm x , y . Biết 7 x = 3 y và x – y = 16
b/ Tìm a,b,c . Biết 2a = 4b và 3b = 5c và a + 2b – 3c = 99
BÀI 4 : Chia 310 thành ba phần : a/ Tỷ lệ thuận với 2,3,5 ?
b/ Tỷ lệ nghịch với 2,3,5 ?
BÀI 5: a/ 100 kg thóc cho 60 kg gạo . Hỏi có 20 bao thóc mỗi bao nặng 80 kg
cho bao nhiêu kg gạo ?
b/ Ba đội mỗi đội có 10 công nhân làm một đoạn đường xong trong 20
ngày . Hỏi có 5 đội mỗi đội có 20 công nhân cũng làm trên đoạn đường
đó bao lâu xong ?
BÀI 6:

Cho hàm số y =

1
x
2

3
4

a/ Tính f (2) ; f (-6) và f( 1 )

b/ Xác định các cặp số (x;y) tương ứng vừa tính. Rồi biêu diễn trên hệ trục
toạ độ Oxy ?
b/ Các điểm M (5,2 ) và điểm N (6,3) .Điểm nào thuộc đồ thị hàm số trên ?
BÀI 7: Cho bảng giá trị hai đại lượng x,y như sau :
x
-3
1
2
5
y
6
-2
-4
-10
a/ Đại lượng y có phải là hàm của x không ? Giải thích ?
b/ Hàm số trên biểu diễn bởi công thức nào ?
c/ Vẽ đồ thị hàm số trên ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×