Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI TIN học TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC BẢNG c

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2016
ĐỀ THI CHUNG – BẢNG C
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
STT

Tên bài

1
2
3

Rabit
Hair cut
Computer

File chương
trình
rabit.*
haircut.*
computer.*


File dữ liệu

File kết quả

rabit.inp
rabit.out
haircut.inp haircut.out
computer.inp computer.out

Thời gian
1 giây
1 giây
1 giây

Chú ý: Thí sinh thay * trong File chương trình bằng PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ
lập trình thí sinh sử dụng là Pascal hoặc C++
LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU
Câu 1: Rabit
Một đôi thỏ (gồm một thỏ đực và một thỏ cái) cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con
(cũng gồm một thỏ đực và thỏ cái); một đôi thỏ con, khi tròn 2 tháng tuổi, sau mỗi tháng đẻ
ra một đôi thỏ con, và quá trình sinh nở cứ thế tiếp diễn. Hỏi sau n tháng sẽ có bao nhiêu đôi
thỏ, nếu đầu năm (tháng thứ nhất) có một đôi thỏ sơ sinh?
Dữ liệu vào:
 Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 90).
Kết quả ra:
 Một số nguyên duy nhất là số cặp thỏ tính được.
Ví dụ:
Rabit.inp

6

8

Rabit.out

Câu 2: Hair cut
Khi đi cắt tóc ở tiệm, Tí luôn tự hỏi có cách nào để thợ cắt tóc có thể cắt được cho
nhiều người nhất.
Có N người đến tiệm để cắt tóc.Người khách thứ icần Ti thời gian để cắt tóc xong.
Khách sẽ bỏ về nếu thời gian chờ đợi của họ vượt quá thời gian để cắt xong tóc cho họ. Thời

gian chờ đợi của một người là tổng thời gian cắt tóc của tất cả những người có thứ tự trước
người đó. Tí nghĩ rằng nếu có thể đổi thứ tự cắt tóc của khách thì sẽ giảm được số lượng
người bỏ về.
Hãy giúp Tí tính ra số người nhiều nhất có thể cắt tóc mà không phải bỏ về.
Dữ liệu vào:
 Dòng thứ nhất: chứa số nguyên n (1≤ n ≤105);


 Dòng thứ hai: gồm n số nguyên ti (1≤ i ≤ n và 1≤ ti ≤109) được ngăn cách
nhau bởi một dấu cách.
Dữ liệu ra:
 Một số nguyên duy nhất là số người nhiều nhất có thể cắt tóc mà không phải bỏ
về.
Ví dụ:
4
3 15 7 5

haircut.inp

3

haircut.out

Bài 3. Computer
Trong chương trình Chính phủ điện tử một cơ quan được trang bị một số khối hệ
thống và cũng chừng ấy màn hình. Nhưng khi dự thảo hợp đồng, không có ai để ý đến việc
màn hình có thể có giao diện VGA hoặc DVI, các khối hệ thống có thể làm việc với loại giao
diện này hay giao diện khác hoặc cả hai.
Công ty giao hàng cũng không thật thiện ý. Họ chuyển tới a1 khối hệ thống chỉ hỗ trợ
giao diện VGA, a2 khối – hỗ trợ giao diện DVI và a3 khối – hỗ trợ đồng thời cả hai loại giao
diện trên. Với màn hình, tình hình cũng tương tự: có b1 màn hình lắp card VGA, b2 màn
hình lắp card DVI và b3 màn hình lắp cả hai loại card trên. Dĩ nhiên a1+ a2 +a3 = b1 + b2
+b3.
Một máy tính có thể lắp ráp được khi khối hệ thống hỗ trợ giao diện tương ứng của
màn hình.
Yêu cầu: Xác định số máy tính có thể lắp ráp được.
Dữ liệu vào:
 Dòng thứ nhất chứa 3 số nguyên a1, a2 và a3 (0 ≤ a1, a2, a3 ≤ 100)
tương ứng với số khối hệ thống chỉ hỗ trợ giao diện VGA, chỉ hỗ trợ giao diện
DVI và hỗ trợ cả hai loại giao diện trên;
 Dòng thứ hai chứa 3 số nguyên b1, b2 và b3 (0 ≤ b1, b2, b3 ≤ 100) tương
ứng với số màn hình chỉ lắp card VGA, chỉ lắp card DVI và lắp cả hai loại card
trên.
Dữ liệu ra:
 Một số nguyên duy nhất là số máy tính có thể lắp ráp được.
Ví dụ:
3 4 6
2 11 0

computer.inp

computer.out
12
---------------- Hết ---------------


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2016
ĐỀ THI CHUNG – BẢNG C
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
STT

Tên bài

1
2
3

Rabit
Hair cut
Computer

File chương
trình
rabit.*
haircut.*
computer.*

File dữ liệu

File kết quả

Thời gian

rabit.inp
rabit.out
haircut.inp haircut.out
computer.inp computer.out

1 giây
1 giây
1 giây

Chú ý: Thí sinh thay * trong File chương trình bằng PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập
trình thí sinh sử dụng là Pascal hoặc C++
LẬP CHƯƠNG TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU
Câu 1: Rabit
Một đôi thỏ (gồm một thỏ đực và một thỏ cái) cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con
(cũng gồm một thỏ đực và thỏ cái); một đôi thỏ con, khi tròn 2 tháng tuổi, sau mỗi tháng đẻ
ra một đôi thỏ con, và quá trình sinh nở cứ thế tiếp diễn. Hỏi sau n tháng sẽ có bao nhiêu đôi
thỏ, nếu đầu năm (tháng thứ nhất) có một đôi thỏ sơ sinh?
Dữ liệu vào:
 Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 90).
Kết quả ra:
 Một số nguyên duy nhất là số cặp thỏ tính được.
Ví dụ:
Rabit.inp
6

Rabit.out
8

Câu 2: Hair cut
Khi đi cắt tóc ở tiệm, Tí luôn tự hỏi có cách nào để thợ cắt tóc có thể cắt được cho nhiều
người nhất.
Có N người đến tiệm để cắt tóc. Người khách thứ i cần Ti thời gian để cắt tóc xong.
Khách sẽ bỏ về nếu thời gian chờ đợi của họ vượt quá thời gian để cắt xong tóc cho họ. Thời
gian chờ đợi của một người là tổng thời gian cắt tóc của tất cả những người có thứ tự trước
người đó. Tí nghĩ rằng nếu có thể đổi thứ tự cắt tóc của khách thì sẽ giảm được số lượng người
bỏ về.
Hãy giúp Tí tính ra số người nhiều nhất có thể cắt tóc mà không phải bỏ về.
Dữ liệu vào:
 Dòng thứ nhất: chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 105);


 Dòng thứ hai: gồm n số nguyên ti (1 ≤ i ≤ n và 1 ≤ ti ≤ 109) được ngăn
cách nhau bởi một dấu cách.
Dữ liệu ra:
 Một số nguyên duy nhất là số người nhiều nhất có thể cắt tóc mà không phải bỏ
về.
Ví dụ:
haircut.inp
4
3 15 7 5

haircut.out
3

Bài 3. Computer
Trong chương trình Chính phủ điện tử một cơ quan được trang bị một số khối hệ thống
và cũng chừng ấy màn hình. Nhưng khi dự thảo hợp đồng, không có ai để ý đến việc màn hình
có thể có giao diện VGA hoặc DVI, các khối hệ thống có thể làm việc với loại giao diện này
hay giao diện khác hoặc cả hai.
Công ty giao hàng cũng không thật thiện ý. Họ chuyển tới a1 khối hệ thống chỉ hỗ trợ
giao diện VGA, a2 khối – hỗ trợ giao diện DVI và a3 khối – hỗ trợ đồng thời cả hai loại giao
diện trên. Với màn hình, tình hình cũng tương tự: có b1 màn hình lắp card VGA, b2 màn hình
lắp card DVI và b3 màn hình lắp cả hai loại card trên. Dĩ nhiên a1+ a2 + a3 = b1 + b2 +b3.
Một máy tính có thể lắp ráp được khi khối hệ thống hỗ trợ giao diện tương ứng của màn
hình.
Yêu cầu: Xác định số máy tính có thể lắp ráp được.
Dữ liệu vào:
 Dòng thứ nhất chứa 3 số nguyên a1, a2 và a3 (0 ≤ a1, a2, a3 ≤ 100) tương
ứng với số khối hệ thống chỉ hỗ trợ giao diện VGA, chỉ hỗ trợ giao diện DVI và
hỗ trợ cả hai loại giao diện trên;
 Dòng thứ hai chứa 3 số nguyên b1, b2 và b3 (0 ≤ b1, b2, b3 ≤ 100) tương
ứng với số màn hình chỉ lắp card VGA, chỉ lắp card DVI và lắp cả hai loại card
trên.
Dữ liệu ra:
 Một số nguyên duy nhất là số máy tính có thể lắp ráp được.
Ví dụ:
computer.inp
3 4 6
2 11 0

computer.out
12
---------------- Hết ---------------


Số phách

Khoanh tròn vào phương án mà thí sinh cho là đúng:

Câu 01:Khi khởi động xong, yếu tố nào sẽ nắm quyền phân chia tài nguyên trong
máy tính?
A. Windows

B. CentOS

C. Hệ điều hành

Câu 02: Phiên bản Windows mới nhất là?

A. Windows 2013 B. Windows 2010 C. Windows 10

Câu 03: Phiên bản mới nhất của hệ điều hành Ubuntu là:

d. Con người

d. Windows 7

A. 16.04

B. 18.04

C. 20.04

14.04

A. 6

B. 5

C. 7

d. 4

A. 9

B. 10

C. 8

d. 11

Câu 04: Phiên bản chính thức mới nhất của hệ điều hành Android dành cho thiết bị
di động?
Câu 05: Phiên bản chính thức mới nhất của hệ điều hành iOS dành cho thiết bị di
động của Apple?
Câu 06:Hệ điều hành 32 bit hỗ trợ tối đa bao nhiêu RAM?
A. 32Gb

B. 16Gb

C. 8Gb

Câu 07: Hệ điều hành 64 bit hỗ trợ tối đa bao nhiêu RAM?
A. Không hạn chế

B. 18.4 tỷ Gb

C. 128 Gb

d. 4.2 Gb

d. 256 Gb

Câu 08: Với hệ điều hành 32 bit, khi sử dụng quá bộ nhớ RAM, hệ điều hành sẽ làm
gì?
A. Ngắt các tiến trình dùng quá nhiều RAM

B. Treo hệ thống

C. Cố gắng sử dụng bộ nhớ ảo

d. Tự khởi động lại máy tính

Câu 09: Dưới góc độ người sử dụng và số chương trình được sử dụng cùng lúc, hệ
điều hành chia thành bao nhiêu loại?
A.6 loại

B. 5 loại

C. 4 loại

d. 3 loại

Câu 10:Chỉ ra nhóm các hệ điều hành có mã nguồn mở?
A. Linux, Ubuntu, ChromeOS, MAC OS X
B. Linux, Ubuntu, ChromeOS, KUbuntu

C. Linux, Ubuntu, ChromeOS, Windows
d. MAC OS X, Windows, Linux, Ubuntu

Câu 11:Phiên bản Office mới nhất dành cho người dùng doanh nghiệp là?
A. Office 2010

B. Office 2013

C. Office 2016

d. Office 365

Câu 12:Chỉ ra tên của bộ phần mềm văn phòng có mã nguồn mở?
A. Microsoft Office

B. KingsoftOffice

Câu 13:Chức năng Gridlines trong Word để làm gì?
A. Hiển thị lưới ô vuông.

C.LibreOfficeiWork

B. Hiển thị thanh thước

1|Page


C.Kiểm tra ngữ pháp.

d. Kiểm tra chính tả.

Câu 14: Tổ hợp phím Ctrl + D trong Word sẽ hiện thị hộp thoại nào?
A. Sharing

B. Font

C. Replace

Câu 15: Tính năng Switch Windows trong Word dùng để?
A. Đóng cửa sổ hiện tại
C. Di chuyển cửa sổ

B. Sắp xếp các cửa sổ

d. Print

d. Chuyển sang cửa sổ khác

Câu 16: Tính năng Compare trong Word có tác dụng như thế nào?
A. Nén nhiều bản nháp vào một tài liệu
C. Trộn nhiều tài liệu vào với nhau

Câu 17: DropCap trong Word dùng để?
A. Dàn trang

B. So sánh giữa nhiều tài liệu

d. Không có tính năng Compare

B. Tạo chữ cái lớn đầu dòng

C. Tạo chữ nổi

d. Tạo hiệu ứng nghệ thuật

Câu 18:Tính năng Insert Footnote dùng để?
A.Chèn chú thích vào cuối trang

B. Chèn chú thích vào đầu trang

A. Chèn chú thích vào đầu tài liệu

B. Chèn chú thích vào đầu trang

C. Chèn chú thích vào cuối tài liệu

d. Chèn chú thích vào đầu tài liệu

Câu 19: Tính năng Insert Endnote dùng để làm gì?
C. Chèn chú thích vào cuối tài liệu

d. Chèn chú thích vào đầu tài liệu

Câu 20: Người dùng có thể chèn “Tài liệu tham khảo” một cách tự động trong Word
thông qua tính năng nào?
A. Table of Contents

B. Sources

C. Bibliography

d. Catation

Câu 21:Trong PowerPoint, tính năng Insert Screen Recoding dùng để làm gì?
A. Quay phim một khuc vực nào đó của màn hình và chèn video đó vào slide
B. Chèn video từ một màn hình ứng dụng cụ thể khác

C. Chèn một hình ảnh được cắt ra từ màn hình ứng dụng khác

d. Chèn một ảnh được chụp từ chính màn hình của PowerPoint

Câu 22:Giả sử, ngày tháng năm hiện tại của máy tính là 22/06/2016. Hàm
=MID(DAYS360(YEAR(TODAY())-2000,2000),2,1)thực hiện trong Excel cho kết
quả là?
A. 10

B. 9

C. 8

d. 7

Câu 23: Tính năng Conditional Formatting trong Excel dùng để?
A. Định dạng nội dung thỏa mãn điều kiện nào đó
B. Sao chép định dạng

C. Định dạng các nội dung giống nhau

d. Tự động phân tích thống kê theo tiêu chí trong bảng cho trướC.

Câu 24: Trong Excel, có thể sắp xếp tối đa theo bao nhiêu tiêu chí?

2|Page


A. Theo số cột trong bảng dữ liệu
B. Tối đa 03 tiêu chí
C. Không hạn chế

d. Tối đa 16 tiêu chí

Câu 25: Trong Office nói chung, tính năng Check Compatibility là dùng để làm gì?
A. Kiểm tra các phiên bản tự sao lưu

B. Kiểm tra sự tương thích giữa Word và Excel

C. Kiểm tra sự tương thích giữa Word và Google Docs

d. Kiểm tra sự tương thích giữa phiên bản hiện tại và phiên bản cũ hơn.
Câu 26:Trong PowerPoint, ý nghĩa của chức năng Rehearse Timings?
A.Xác lập thời gian giữa các hiệu ứng

B. Xác lập thời gian chuyển hiệu ứng giữa các đối tượng

C. Xác lập thời gian chuyển sang slide khác giữa hai slide
d. Xác lập thời gian trình chiếu.

Câu 27: Khi muốn đóng gói bản trình chiếu, bao gồm file nguồn, các file tài nguyên
âm thanh, hình ảnh, các phông chữ vào đĩa CD, người ta dùng chức năng nào?
A. Package Presentation

C.Package Presentation for CD

B.Package for CD

d. Presentation for CD

Câu 28:Ý nghĩa của chức năng Mark As Final trong PowerPoint?

A. Thông báo cho người sử dụng biết đó là bản chính thức, cuối cùng.
B. Đánh dấu các slide giống như là slide cuối

C. Đánh dấu slide đầu giống như là slide cuối
d. Đánh dấu tất cả các slide đều giống nhau

Câu 29: Trong Excel, chức năng Wrap Text có ý nghĩa như thế nào?
A. Bẻ từng ký tự trong dòng thành nhiều dòng
B. Bẻ từng từ trong dòng thành nhiều dòng

C. Bẻ từng từ trong dòng thành nhiều dòng với độ rộng phù hợp theo cột
d. Trong Excel không có chức năng này!

Câu 30:Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, chức năng Relationships dùng để làm
gì?
A. Tạo mối quan hệ giữa các record
C. Tạo mối quan hệ giữa các query

B. Tạo mối liên kết giữa các table

d. Tạo mối liên kết giữa các report

----------- HẾT----------

3|Page


ĐÁP ÁN TRắC NGHIệM BảNG C - THPT
Câu 001
Câu 002
Câu 003
Câu 004
Câu 005
Câu 006
Câu 007
Câu 008
Câu 009
Câu 010
Câu 011
Câu 012
Câu 013
Câu 014
Câu 015
Câu 016
Câu 017
Câu 018
Câu 019
Câu 020
Câu 021
Câu 022
Câu 023
Câu 024
Câu 025
Câu 026
Câu 027
Câu 028
Câu 029
Câu 030

C
C
A
A
A
D
B
C
D
B
D
C
A
B
D
B
B
A
C
C
A
B
A
C
D
C
C
A
C
B

4|Page


Số phách

Khoanh tròn vào phương án mà thí sinh cho là đúng:

Câu 01: Khi khởi động xong, yếu tố nào sẽ nắm quyền phân chia tài nguyên trong máy
tính?
A. Windows

B. CentOS

C. Hệ điều hành

d. Con người

Câu 02: Phiên bản Windows mới nhất là?
A. Windows 2013 B. Windows 2010 C. Windows 10

d. Windows 7

Câu 03: Phiên bản mới nhất của hệ điều hành Ubuntu là:
A. 16.04

B. 18.04

C. 20.04

14.04

Câu 04: Phiên bản chính thức mới nhất của hệ điều hành Android dành cho thiết bị di
động?
A. 6

B. 5

C. 7

d. 4

Câu 05: Phiên bản chính thức mới nhất của hệ điều hành iOS dành cho thiết bị di động
của Apple?
A. 9

B. 10

C. 8

d. 11

Câu 06: Hệ điều hành 32 bit hỗ trợ tối đa bao nhiêu RAM?
A. 32 Gb

B. 16 Gb

C. 8 Gb

d. 4.2 Gb

Câu 07: Hệ điều hành 64 bit hỗ trợ tối đa bao nhiêu RAM?
A. Không hạn chế

B. 18.4 tỷ Gb

C. 128 Gb

d. 256 Gb

Câu 08: Với hệ điều hành 32 bit, khi sử dụng quá bộ nhớ RAM, hệ điều hành sẽ làm
gì?
A. Ngắt các tiến trình dùng quá nhiều RAM

B. Treo hệ thống

C. Cố gắng sử dụng bộ nhớ ảo

d. Tự khởi động lại máy tính

Câu 09: Dưới góc độ người sử dụng và số chương trình được sử dụng cùng lúc, hệ
điều hành chia thành bao nhiêu loại?
A. 6 loại

B. 5 loại

C. 4 loại

d. 3 loại

Câu 10: Chỉ ra nhóm các hệ điều hành có mã nguồn mở?
A. Linux, Ubuntu, ChromeOS, MAC OS X
B. Linux, Ubuntu, ChromeOS, KUbuntu
C. Linux, Ubuntu, ChromeOS, Windows
d. MAC OS X, Windows, Linux, Ubuntu
Câu 11: Phiên bản Office mới nhất dành cho người dùng doanh nghiệp là?
A. Office 2010

B. Office 2013

C. Office 2016

d. Office 365

Câu 12: Chỉ ra tên của bộ phần mềm văn phòng có mã nguồn mở?
A. Microsoft Office

B. KingsoftOffice

C. LibreOffice

iWork

Câu 13: Chức năng Gridlines trong Word để làm gì?
A. Hiển thị lưới ô vuông.

B. Hiển thị thanh thước
1|Page


C. Kiểm tra ngữ pháp.

d. Kiểm tra chính tả.

Câu 14: Tổ hợp phím Ctrl + D trong Word sẽ hiện thị hộp thoại nào?
A. Sharing

B. Font

C. Replace

d. Print

Câu 15: Tính năng Switch Windows trong Word dùng để?
A. Đóng cửa sổ hiện tại

B. Sắp xếp các cửa sổ

C. Di chuyển cửa sổ

d. Chuyển sang cửa sổ khác

Câu 16: Tính năng Compare trong Word có tác dụng như thế nào?
A. Nén nhiều bản nháp vào một tài liệu

B. So sánh giữa nhiều tài liệu

C. Trộn nhiều tài liệu vào với nhau

d. Không có tính năng Compare

Câu 17: DropCap trong Word dùng để?
A. Dàn trang

B. Tạo chữ cái lớn đầu dòng

C. Tạo chữ nổi

d. Tạo hiệu ứng nghệ thuật

Câu 18: Tính năng Insert Footnote dùng để?
A. Chèn chú thích vào cuối trang

B. Chèn chú thích vào đầu trang

C. Chèn chú thích vào cuối tài liệu

d. Chèn chú thích vào đầu tài liệu

Câu 19: Tính năng Insert Endnote dùng để làm gì?
A. Chèn chú thích vào đầu tài liệu

B. Chèn chú thích vào đầu trang

C. Chèn chú thích vào cuối tài liệu

d. Chèn chú thích vào đầu tài liệu

Câu 20: Người dùng có thể chèn “Tài liệu tham khảo” một cách tự động trong Word
thông qua tính năng nào?
A. Table of Contents

B. Sources

C. Bibliography

d. Catation

Câu 21: Trong PowerPoint, tính năng Insert Screen Recoding dùng để làm gì?
A. Quay phim một khuc vực nào đó của màn hình và chèn video đó vào slide
B. Chèn video từ một màn hình ứng dụng cụ thể khác
C. Chèn một hình ảnh được cắt ra từ màn hình ứng dụng khác
d. Chèn một ảnh được chụp từ chính màn hình của PowerPoint
Câu 22: Giả sử, ngày tháng năm hiện tại của máy tính là 22/06/2016. Hàm
=MID(DAYS360(YEAR(TODAY())-2000,2000),2,1) thực hiện trong Excel cho kết
quả là?
A. 10

B. 9

C. 8

d. 7

Câu 23: Tính năng Conditional Formatting trong Excel dùng để?
A. Định dạng nội dung thỏa mãn điều kiện nào đó
B. Sao chép định dạng
C. Định dạng các nội dung giống nhau
d. Tự động phân tích thống kê theo tiêu chí trong bảng cho trướC.
Câu 24: Trong Excel, có thể sắp xếp tối đa theo bao nhiêu tiêu chí?
2|Page


A. Theo số cột trong bảng dữ liệu
B. Tối đa 03 tiêu chí
C. Không hạn chế
d. Tối đa 16 tiêu chí
Câu 25: Trong Office nói chung, tính năng Check Compatibility là dùng để làm gì?
A. Kiểm tra các phiên bản tự sao lưu
B. Kiểm tra sự tương thích giữa Word và Excel
C. Kiểm tra sự tương thích giữa Word và Google Docs
d. Kiểm tra sự tương thích giữa phiên bản hiện tại và phiên bản cũ hơn.
Câu 26: Trong PowerPoint, ý nghĩa của chức năng Rehearse Timings?
A. Xác lập thời gian giữa các hiệu ứng
B. Xác lập thời gian chuyển hiệu ứng giữa các đối tượng
C. Xác lập thời gian chuyển sang slide khác giữa hai slide
d. Xác lập thời gian trình chiếu.
Câu 27: Khi muốn đóng gói bản trình chiếu, bao gồm file nguồn, các file tài nguyên âm
thanh, hình ảnh, các phông chữ vào đĩa CD, người ta dùng chức năng nào?
A. Package Presentation

B. Package for CD

C. Package Presentation for CD

d. Presentation for CD

Câu 28: Ý nghĩa của chức năng Mark As Final trong PowerPoint?
A. Thông báo cho người sử dụng biết đó là bản chính thức, cuối cùng.
B. Đánh dấu các slide giống như là slide cuối
C. Đánh dấu slide đầu giống như là slide cuối
d. Đánh dấu tất cả các slide đều giống nhau
Câu 29: Trong Excel, chức năng Wrap Text có ý nghĩa như thế nào?
A. Bẻ từng ký tự trong dòng thành nhiều dòng
B. Bẻ từng từ trong dòng thành nhiều dòng
C. Bẻ từng từ trong dòng thành nhiều dòng với độ rộng phù hợp theo cột
d. Trong Excel không có chức năng này!
Câu 30: Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, chức năng Relationships dùng để làm
gì?
A. Tạo mối quan hệ giữa các record

B. Tạo mối liên kết giữa các table

C. Tạo mối quan hệ giữa các query

d. Tạo mối liên kết giữa các report

----------- HẾT----------

3|Page


ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BẢNG C - THPT
Câu 001
Câu 002
Câu 003
Câu 004
Câu 005
Câu 006
Câu 007
Câu 008
Câu 009
Câu 010
Câu 011
Câu 012
Câu 013
Câu 014
Câu 015
Câu 016
Câu 017
Câu 018
Câu 019
Câu 020
Câu 021
Câu 022
Câu 023
Câu 024
Câu 025
Câu 026
Câu 027
Câu 028
Câu 029
Câu 030

C
C
A
A
A
D
B
C
D
B
D
C
A
B
D
B
B
A
C
C
A
B
A
C
D
C
C
A
C
B

4|Page


HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC

NĂM 2016.
HƯỚNG DẪN CHẤM THỰC HÀNH BẢNG C – THPT
-

Chấm bằng phần mềm: Themis, thang điểm 70
Bài 1 - Rabit : 40 điểm, gồm 40 Test, mỗi Test đúng được 1.000 điểm
Bài 2 - Hair cut: 15 điểm, gồm 40 Test, mỗi Test đúng được 0.375 điểm
Bài 3 - Computer: 15 điểm, gồm 45 Test, mỗi Test đúng được 0.333
điểm


CÂU HỎI PHẦN THI
PHÁM PHÁ THẾ GIỚI COMPUTER – BẢNG C
PHẦN SƠ KHẢO
LƯỢT 1
SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO
CHÍNH THứC
CÂU 001.
Địa chỉ IP v4 (32 bit) có tối đa bao nhiêu địa chỉ có thể dùng được?
a. 4 294 967 296

b. 4 294 967 269

CÂU 002.

c. 4 294 962 796

d. 4 967 296 294

Tài khoản email có dạng @vinhphuc.edu.vn được cung cấp dung lượng lưu trữ là bao nhiêu?
a. 100 Gb

b. 30 Gb

CÂU 003.

c. 25 Gb

d. Không giới hạn

Tên miền của Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc?
a. tdvp.vn

CÂU 004.

b. tinhdoanvp.vn

c. tinhdoan.vinhphuc.gov.vn

Thiếu thành phần này, email sẽ không được gửi đi
a. Địa chỉ người gửi
CÂU 005.

b. Địa chỉ người nhận

c. Tiêu đề

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, không có kiểu dữ liệu này.
A. Extended

B. Single

CÂU 006.

d. tinhdoanvinhphuc.vn

C. Currency

d. Nội dung

D. Double

Bấm tổ hợp phím  + D tại màn hình làm việc Desktop của Windows có tác dụng gì?
A. Thu nhỏ tất cả các cửa sổ về Taskbar
C. Xóa biểu tượng đang được đánh dấu
CÂU 007.

B. Kết nối với máy chiếu

D. Xóa mọi đối tượng trong Recycle Bin

Tên giải pháp phòng chống Virus cho doanh nghiệp của BKAV
A. Bkav

CÂU 008.

B. BK Antivirus Server

C. Endpoint

D. Total NAC

Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu cho máy chủ nổi tiếng của Microsoft?
A. Microsoft MySql
CÂU 009.

B. Microsoft SQL Server

Tên phần mềm xử lý ảnh có sẵn trong Windows 10?

C. Foxpro

D. Oracle


A. iPhotos

B. Picture Manager

CÂU 010.

C. Photoshop

D. Photos

Giả
sử
ngày
tháng
hiện
tại
của
máy
tính

ngày
22/06/2016.
=GCD(YEAR(TODAY()),MOD(MONTH(TODAY()),22)) thực hiện trong Excel cho kết quả là?
a. 6

Dự PHÒNG

b. 4032

c. 1008

d. 672

Câu

lệnh

CÂU 011.
Tên thư mục trong hệ điều hành Windows có tối đa bao nhiêu ký tự?
A. Không quá 255 ký tự;

B. Tối đa 8 ký tự;

CÂU 012.

C. Tối đa 128 ký tự

Con người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua
A. Hệ điều hành.
CÂU 013.

B. Đĩa cứng

C. Chuột

D. Bàn phím

Phần tên tệp trong hệ điều hành MSDOS có tối đa bao nhiêu ký tự?
A. 10 Ký tự
CÂU 014.

B. 8 ký tự

D. Tối đa 256 ký tự

C. 6 ký tự

D. Không hạn chế

Thao tác nào sau đây dược dùng để chọn nhiều đối tượng không liên tiếp nhau trong hệ điều hành Windows?
A. Nháy chuột vào từng đối tượng

B. Nháy phải chuột tại từng đối tượng

C. Nhấn giữ phím Shift và nháy chuột vào từng đối tượng
D. Nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng đối tượng
CÂU 015.

Hệ điều hành MS-DOS sau khi đã Format tạo đĩa hệ thống chúng ta còn cần tạo ra 2 tệp nữa đó là?
A. AUTORUN.INF và AUTOEXEC.BAT
B. CONFIG.SYS và AUTOEXEC.BAT
C. CONFIG.SYS và BOOT.INI

D. AUTORUN.INF và BOOT.INI
CÂU 016.

Trong thư mục DOS các tệp có phần mở rộng là COM, EXE đều được coi là:
A. Lệnh ngoại trú
CÂU 017.

B. Lệnh nội trú

C. Lệnh thực hiện

D. Lệnh thi hành

Trong hệ điều hành Windows, muốn khôi phục đối tượng đã xóa, ta mở cửa sổ Recycle Bin, chọn đối tượng
muốn khôi phục và
A. Nháy Edit  Restore
C. Nháy File  Restore
CÂU 018.

B – Virus là gì?

B. Nháy Edit  Delete
D. Nháy File  Delete

A. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B:\

B. Là một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ lưu trữ điện


C. Là loại virut tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động

D. Là loại virut tin học chủ yếu lây lan vào các tệp của Word và Excel
CÂU 019.

Trong hệ điều hành Windows XP, để xem danh sách các tài liệu vừa thao tác gần nhất, ta thực hiện:
A. Nháy Start --> My Documnents

B. Nháy Start --> My Recent Documnents

C. Nháy File --> Open Near Documents

D. Các ý trên đều sai

CÂU 020.

Để tạo lập hoặc tìm kiếm tệp trên một ổ đĩa có cấu trúc thư mục hình cây, DOS cần phải biết đường dẫn nào
sau đây?
A. Tên ổ đĩa\Tên tệp\Tên thư mục

B. Tên ổ đĩa\Tên thư mục\Tên tệp

C. Tên thư mục\Tên tệp\Tên ổ đĩa

D. Tên tệp

SIÊU TỐC

CHÍNH THứC
CÂU 021.
Số 2016 ở hệ thập phân là số nào ở hệ nhị phân?
A. 011111100000

B. 011111100010

C. 011111100100

D. 011111110000

CÂU 022.

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, không có thủ tục chuẩn nào dưới đây:
A. Assign

CÂU 023.

B. Exit

C. Continue

D. cout

URI - Một chuỗi ký tự được sử dụng để xác định, nhận dạng một tên hoặc một tài nguyên viết đầy đủ là:
A. Uniform Resource Index
C. Uniform Repeat Index
CÂU 024.

Chỉ ra tên một trình duyệt web.
A. ViewdataWeb
CÂU 025.

B. Mac OS X

B. Uniform Resource Identifier
D. Univeral Resource Index
C. X-Smiles

D. Shiiral

Tên một chương trình gửi thư điện tử miễn phí trong môi trường Ubuntu?
A. Thunderbird
CÂU 026.

B. Hunterbird

C. Outlook

D. Email

Tên Tab Menu có trong Word chứa nút lệnh bật và tắt Navigation Pane
A. Layout

CÂU 027.

B. Review

C. Home

Phím lệnh F3 trong Windows Explorer dùng để làm gì?
A. Đổi tên

CÂU 028.

B. Tìm kiếm

C. Sao chép

D. View
D. Dán


Tên viết tắt của Ổ cứng hoạt động bằng cơ
A. ODD

CÂU 029.

B. HOD

C. HDD

D. SSD

Kết quả của biểu thức p:=sqr(22)*2016 mod 6; sau khi thực hiện trong Pascal.
A. 0

CÂU 030.

B. 22

C. 2016

D. 6

Tác giả giải thuật Quick Sort nổi tiếng
A. Richard Hoare

B. Charles Antony

C. Sir Charles Antony Richard Hoare

D. Sir Antony Richard

Dự PHÒNG
CÂU 031.

Múi giờ nào dưới đây được sử dụng trong máy tính để thể hiện giờ của Việt Nam?
A. GMT + 5

B. GMT + 6

CÂU 032.

C. GMT + 7

Trong Word, tổ hợp phím CRTL + H sẽ gọi cửa sổ nào?
A. Find

CÂU 033.

B. Find and Replace

C. Goto

Phím chức năng F11 trong Word có tác dụng gì?
A. Save

CÂU 034.

B. Save As

C. Open

CÂU 035.

B. Save As

C. Open

Thành phần cơ sở trong văn bản là các:
A. Dòng.

CÂU 036.

B. Từ

C. Trang

D. Không xuất hiện
D. Không có tác dụng

Phím chức năng F12 trong Word có tác dụng gì?
A. Save

D. GMT + 8

D. Không có tác dụng
D. Kí tự

Trong MS Word, bảng chọn nào liên quan đến việc hiệu chỉnh đoạn văn bản?
A. Insert

CÂU 037.

B. Tool

C. Edit

D. View

Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính được phân biệt thành:
A. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu.
C. Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu.
CÂU 038.

B. Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục.

D. Mạng diện rộng, mạng toàn cục, mạng toàn cầu.

Trong bảng tính Excel, tại ô A1 có giá trị là chuỗi “chữ thường”; Tại ô B1 gõ vào công thức =PROPER(A1) sẽ
nhận được kết quả là?
A. chữ thường
CÂU 039.

B. Chữ Thường

C. CHỮ THƯỜNG

D. Chữ thường


Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng phím hoặc tổ
hợp phím nào?
A. Ctrl + Page Up; Ctrl + Page Down.

B. Page Up; Page Down

C. Ctrl + Shift + Home; Ctrl + Shift + End

D. Ctrl + Shift + PgUp; Ctrl + Shift + PgDn

CÂU 040.

Một trang văn bản trong PowerPoint được gọi là?
A. Sheet

B. Page

C. Slide

BÍ MẬT Ô CHỮ

D. Show

CHÍNH THứC
Sở Thông tin Truyền thông đã làm.

Dự PHÒNG

Sở Thông tin Truyền thông đã làm.

LƯỢT 2

SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO
CHÍNH THứC
CÂU 041.
Số 2016 ở hệ cơ số 16 là số nào ở hệ cơ số 8?
A. 20046

B. 20036

CÂU 042.

Tác giả của ngôn ngữ lập trình Pascal?
A. Niklaus Wirth

B. Blaise Pascal

CÂU 043.

C. 20026

D. 20016

C. Oberon Trump

D. Donald Knuth

URN - Tên thống nhất cho tài nguyên được viết đầy đủ là:
A. Uniform Repeater Name

C. Univeral Resource Name
CÂU 044.

B. Uniform Resource Name

D. Uniform Resource Number

Tên một trình duyệt web dành cho điện thoại di động?
A. Microsoft Edge
CÂU 045.

B. Opera

C. WebbIE

D. WinWAP

Tên chương trình gửi và nhận email trên môi trường Windows và tích hợp trong bộ Office?
A. Outlook Premium
CÂU 046.

B. Outlook

Tên tab menu trong Excel chứa nút lệnh Text to Columns?
A. Home

B. Page Layout

C. Data

C. Kmail

D. Review

D. Evolution


CÂU 047.
Phím lệnh F5 trong Word có tác dụng gì?
A. Mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế

B. Kiểm tra chính tả

C. Đếm từ

D. Làm mới

CÂU 048.
Tên viết tắt của Ổ cứng thể rắn
a. USB

b. HDD

CÂU 049.

c. ODD

d. SSD

Tên viết tắt của hệ thống truy cập Internet không dây sử dụng sóng vô tuyến giống như điện thoại di động.
A. Widi

CÂU 050.

B. Wide

C. Wiless

Trợ lý ảo trong Windows 10 có tên là gì?
A. CortanaAssiss

B. Cortana

Dự PHÒNG

D. Wifi

C. HelpCortana

D. AsissHelp

CÂU 051.
Chương trình My Network Place dùng để làm gì?
A. Truy cập dữ liệu ổ cứng.

B. Truy cập dữ liệu mạng LAN

C. Truy cập dữ liệu mạng Internet

D. Chứa tài nguyên trong ổ cứng máy tính

CÂU 052.

Phần mềm cho phép hiển thị các trang web được gọi là?
A. Browser

B. Internet

CÂU 053.

C. Firefox

Hệ điều hành nào sau đây là hệ điều hành có phiên bản làm máy chủ?
A. MS Windows 2000
CÂU 054.

DNS có nghĩa là gì?

A. Dịch vụ tên miền
C. Dịch vụ máy chủ
CÂU 055.

B. MS Windows XP

Hàm LEN(“Microsoft Excel 2013”) cho kết quả:
A. 19.

CÂU 057.

B. 20.

D. MS Windown 8

C. Dịch vụ phân giải máy chủ
B. Chính phủ Mỹ

CÂU 056.

C. MS Windows Vista

B. Dịch vụ phân giải tên miền

Ai quản lý mạng toàn cầu Internet?
A. Internet

D. Chrome

C. 21.

C. Microsoft
D. 22.

Trong bảng tính Excel 2007, hàm VLOOKUP() dùng để tìm kiếm giá trị:
A. Nằm trong cột bên phải của vùng dữ liệu tìm kiếm.

D. Không ai quản lý


B. Nằm trong hàng bất kỳ của vùng dữ liệu tìm kiếm.
C. Nằm trong cột bên trái của vũng dữ liệu tìm kiếm.
D. Nằm trong cột bất kỳ của vùng dữ liệu tìm kiếm.
CÂU 058.

Mạng xã hội nổi tiếng nhất của Việt Nam, do Việt Nam quản lý?
A. Google+

B. FaceBook

C. Zing Me

D. Facebook Viet Nam

CÂU 059.

Chỉ ra tên miền của cổng thông tin điện tử giáo dục Vĩnh Phúc?
A. sogddt.vinhphuc.edu.vn
CÂU 060.

B. vinhphuc.edu.vn

C. vinhphuc.moet.edu.vn

Hệ điều hành dành cho các thiết bị cầm tay nổi tiếng của Google?
A. IOS

SIÊU TỐC

B. Android

C. Symbian

D. cvp.vn

D. RIM

CHÍNH THứC
CÂU 061.
Địa chỉ IP v6 cho phép sử dụng bao nhiêu địa chỉ?
A. 264 địa chỉ

B. 2128 địa chỉ

CÂU 062.

C. 2256 địa chỉ

D. 2512 địa chỉ

Các tài khoản thư điện tử có dạng @vinhphuc.edu.vn được cấp như thế nào?
A. Mất tiền cho mỗi tài khoản

B. Không cung cấp

C. Chỉ cấp cho các thầy cô

D. Cung cấp miễn phí

CÂU 063.

Phiên bản chính thức, mới nhất của trình duyệt Mozilla Firefox tính đến ngày 20/06/2016 là?
A. 46.0

CÂU 064.

B. 47.0

C. 47.5

D. 46.01

Email chứa tệp đính kèm dạng nào sau đây không được gửi đi?
A. Tệp văn bản (doc, xls,…)

C. Tệp tin thực thi (com, exe, bat,…)
CÂU 065.

Trong Excel, không có dữ liệu kiểu này.
A. String

CÂU 066.

B. Number

B. Tệp tin nén (rar, zip, 7z,…)

D. Email luôn gửi được cho tất cả các tệp.
C. Accounting

Trong Windows, bấm tổ hợp phím  + L có tác dụng gì?
A. Xóa tất cả file “rác”
C. Giải phóng RAM

B. Khởi động lại Windows

D. Đưa giao diện về màn hình đăng nhập

D. Text


CÂU 067.
Tên phần mềm bảo mật miễn phí, có sẵn trong Windows
A. Windows Defender

B. Windows Defender AV

C. Defender Sercurity

D. Windows Defender Internet Sercurity

CÂU 068.

Tên hệ quản trị cơ sở dữ liệu tích hợp trong bộ Office của Microsoft?
A. Visual Foxpro

B. Access

CÂU 069.

C. Oracle

Tên phần mềm xử lý ảnh nối tiếng của Adobe?
A. Photoshop CC

B. Paint

CÂU 070.

C. iPhotos

D. ProshowGo

Thực hiện hàm =MID("TINHOCTRE2016",3,4)&2016 trong Excel, kết quả là:
A. TINHOC

B. TRE2016

Dự PHÒNG

D. Sun System

C. TINHOC2016

D. NHOC2016

CÂU 071.
Để máy tính có thể làm việc, hệ điều hành cần được nạp vào:
A. Ram

CÂU 072.

B. USB

C. Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài

Phần mềm nào dưới đây là phần mềm hệ thống?
A. Google Chrome
CÂU 073.

B. Unikey

C. Microsoft Word

D. Tất cả đều sai
D. Windows 10

Trong cấu trúc chương trình Pascal, không thể bỏ qua phần này để chương trình vẫn hoạt động.
A. Khai báo
CÂU 074.

B. Chú thích

C. Thân chương trình

Khi dịch chương trình ra EXE, cần phải làm điều này.
A. Đặt tên File
CÂU 075.

B. Đặt tên chương trình

Giao diện mới trong Windows 8 được gọi là gì?
A. Metro

CÂU 076.

B. Me-tro

C. Morden EU

Tiện ích trong Windows cho phép “chụp hình” màn hình
A. Snipping Tool
CÂU 077.

C. Sửa lỗi logic

B. Calculator

C. Paint

d. Xuất kết quả
D. Không cần làm gì.

D. Metro EU
D. Command Prompt

Phạm vi biểu diễn của kiểu dữ liệu longint trong ngôn ngữ Pascal?
A. (-2 tỷ .. + 2 tỷ) B. (-4 tỷ .. +4 tỷ)
CÂU 078.

C. (-6 tỷ .. +6 tỷ)

D. (0 .. 6 tỷ)

Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?


A. Shift + Home

B. Alt + Home

CÂU 079.

C. Ctrl + Home

D. Ctrl + Shift + Home

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là “Tin học trẻ”; Tại ô B2 gõ công thức =LOWER(A2) thì nhận
được kết quả nào?
A. TIN HỌC TRẺ

B. Tin Học Trẻ

CÂU 080.

C. tIN HỌC TRẺ

D. tin học trẻ

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là “Tin học trẻ”, tại ô B2 có sẵn dữ liệu là “Vĩnh Phúc 2016”; Tại ô
C2 gõ công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả nào?
A. Tin học trẻ Vĩnh Phúc 2016

BÍ MẬT Ô CHỮ

B. Tin học trẻVĩnh Phúc 2016

C. #VALUE!

D. 2016

CHÍNH THứC
Sở Thông tin Truyền thông đã làm.

Dự PHÒNG

Sở Thông tin Truyền thông đã làm.

PHẦN CHUNG KHẢO
SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO
CHÍNH THứC
CÂU 081.
Thư điện tử có dạng @vinhphuc.edu.vn cho phép đính kèm tệp tin có dung lượng bao nhiêu Mb?
A. 30Mb

CÂU 082.

B. 25 Mb

C. 20Gb

D. 15 Gb

Tên miền của Cổng thông tin Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc là:
A. vinhphuc.gov.vn

B. vinhphuc.vn

C. vinhphuc.edu.vn

D. vinhphuc.org.vn

CÂU 083.

Phiên bản chính thức, mới nhất của trình duyệt Google Chrome tính đến ngày 20/06/216 là:
A. 53.0

CÂU 084.

B. 53.5

C. 51.0

Người được coi là cha đẻ của Email?
A. Mark Zuckerberg
CÂU 085.

B. Fujiko F. Fujio

Trong Access, không có kiểu dữ liệu này.
A. Number
CÂU 086.

B. Integer

D. 51.0 beta

C. Ajay Bhatt
C. Yes/No

D. Ray Tomlinson
D. Long Text


Có thể mở hộp thoại RUN bằng tổ hợp phím này.
a.  + R

CÂU 087.

b.  + K

c.  + U

d.  + F1

Tên gọi chung của virus, spyware, adware, trojan, worm là:
A. Virus

CÂU 088.

B. Spam

C. Malware

D. Worm

Tên Hệ quản trị cơ sở dữ liệu miễn phí hoặc có mã nguồn mở?
A. Oracle

B. Informix

CÂU 089.

C. DB2

D. PostgreSQL

Tên phần mềm xử lý ảnh có mã nguồn mở được khuyên dùng?
A. Paint

CÂU 090.

B. Photoshop

C. GIMP

D. Photos

Thực hiện hàm =PROPER("TIN HOC TRE 2016") trong Excel, kết quả là:
a. TIN HOC TRE 2016

b. Tin Hoc Tre 2016

c. tinhoctre2016

d. TINHOCTRE2016

Dự PHÒNG
CÂU 091.

Trong MS Word, thực hiện thao tác nào để in ngay toàn bộ văn bản sau khi đã soạn thảo?
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P

B. Nháy nút lệnh Print trên thanh công cụ chuẩn.

C. Nháy nút lệnh Print Preview trên thanh công cụ chuẩn. D. Chọn File  Print…
CÂU 092.

Tên miền quốc gia nước Malaysia là gì?
A. *.MH

CÂU 093.

B. *.MY

D. *.ML

C. *.MA

Trong Microsoft Word, đây là thành phần cho phép người dùng có thể tạo các phông chữ mang tính chất trang
trí với các hiệu ứng như reflection, glow và outline?
A. ClipArt

CÂU 094.

B. VideoArt

C. FontArt

D. WordArt

Chuẩn video 4K Ultra HD có bao nhiêu điểm ảnh?
A. Hơn 2 triệu điểm ảnh

B. 1,920 × 1,080 pixel

C. Hơn 4 triệu điểm ảnh

D. Hơn 8 triệu điểm ảnh

CÂU 095.

Tên của hãng công nghệ sản xuất ra phần mềm diệt Virus nổi tiếng có trụ sở đặt tại Đức?
A. Kaspersky
CÂU 096.

B. Norton

C. GData

D. Avira

Tên một hệ điều hành dành cho máy điện thoại di động rất nổi tiếng của Microsoft
A. Windows Phone

B. iOS

C. Symbian

D. Android


CÂU 097.
Tên của hãng công nghệ nổi tiếng với việc sản xuất những bộ xử lý đã đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam?
A. Samsung

B. Intel

CÂU 098.

C. Panasonic

D. HP

Trong MS Word, hộp thoại Find and Replace có mấy thẻ chức năng?
A. 2 (thẻ Find và thẻ Replace).

C. 4 (thẻ Find, thẻ Replace, thẻ Goto và thẻ Symbol).
CÂU 099.

B. 3 (thẻ Find, thẻ Replace và thẻ Go To).
D. Tất cả đều sai

Cách hiểu đúng khi nói về tên miền của Website (Domain Name)?

A. Tên miền luôn gắn kèm với tên hoặc thương hiệu của doanh nghiệp.

B. Tên miền có thể giống nhau nhưng phải khác nhau về thời điểm đăng ký.
C. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.
D. Tên miền là tên phần mềm được đăng tải trên mạng.
CÂU 100.

Các trang Web thường bắt đầu bằng “www” (World Wide Web), như vậy WWW là gì?

A. Là một hệ thống các máy chủ cung cấp thông tin đến bất kỳ các máy tính nào trên Internet có yêu cầu.
B. Là máy dùng để đặt các trang Web trên Internet.
C. Là một dịch vụ của Internet.
D. Câu A và C đúng.

SIÊU TỐC

CHÍNH THứC
CÂU 101.
Số 2016 ở hệ cơ số 8 là biểu diễn của số nào trong hệ thập phân?
A. 1058

CÂU 102.

B. 1048

Ông được coi là cha đẻ của Web.
A. Tim Berners-Lee
CÂU 103.

C. 1038

D. 1028?

B. Robert Cailliau

C. Niels Brügger

D. Skau

URL – Định vị tài nguyên thống nhất, viết đầy đủ là:
A. Uniform Resource Locate

B. Universal Resource Limium

C. Uniform Resource Locator

D. Uniform Resource Location

CÂU 104.

Chỉ ra một trình duyệt web có mã nguồn mở?
A. Microsoft Edge
CÂU 105.

B. Opera

C. Google Chrome

D. Safari

Tên ngôn ngữ lập trình của hãng Borlan dựa trên nền của Pascal với các phần mở rộng hướng đối tượng.
A. Basic

B. Delphi

C. Foxpro

D. PHP


CÂU 106.
Tên nút menu trong PowerPoint chứa nút lệnh Rehearse Timings?
A. Home

CÂU 107.

B. Design

C. Transitions

D. Slide Show

Trong PowerPoint, phím F5 dùng để làm gì?
A. Bắt đầu trình chiếu

B. Mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế

C. Xóa hiệu ứng

D. Chèn clip từ YouTube

CÂU 108.

Tên tiếng Anh đầy đủ của thiết bị lưu điện dành cho máy tính nói chung
A. Uninterruptible Power Suply
C. Uninterrup Power Supply
CÂU 109.

B. Interruptible Power Supply

D. Uninterruptible Power Supply

Tên tiếng Anh của điểm truy cập Internet không dây
A. Access Pass
CÂU 110.

B. Access Power Inp

C. AccessPoint

D. AP

Tên chương trình nghe nhạc, xem phim trên máy tính có mã nguồn mở?
A. VLC

Dự PHÒNG

B. JetAudio

C. Media Player

D. GrooveMusic

CÂU 111.
Trong MS Excel 2003, hàm nào không được hỗ trợ sử dụng?
A. Sumif

CÂU 112.

B. Countif

C. Countifs

D. Đáp án B và C

Trong MS Excel 2013, công thức sau sẽ trả về kết quả nào: =ROUND(1234.549, -2)?
A. 1200

CÂU 113.

B. 1234.5

C. 1230

D. 1234

“ODT” là phần mở rộng của phần mềm nào sau đây?
A. Microsoft Office

C. LibreOffice Writer
CÂU 114.

B. Microsoft@Live Edu
D. Caribre

Phần mở rộng *.indd là tệp tin được tạo ra bởi chương trình nào?
A. Adobe Dreamweaver
C. Adobe Illustrator
CÂU 115.

B. Adobe InDesign
D. Adobe InCopy

Công việc tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm cho các website được gọi là?
A. Search financial officer – SFO

C. Search information officer – SIO
CÂU 116.

B. Search marketing officer – SMO

D. Search Engine Optimization – SEO


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×