Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học 8 thao giảng thân nhiệt (7)


Gi¸o viªn :NguyÔn Träng Tu©n
Tr êng THCS Bét Xuyªn


Gi¸o viªn

: Vò Thuý Hoa V©n

Tr êng THCS Hîp TiÕn – HuyÖn Mü §øc
Thµnh phè Hµ Néi


Quy định
* Phần phải ghi vào vở
- Các đề mục

- Khi nào có biểu tợng

xuất hiện
* Khi biểu tợng ? xuất hiện thì trả lời câu hỏi đó

* Khi hoạt động nhóm, các thành viên đều phải hoạt động tích cực và
trật tự
Kiểm tra bài cũ
* Đồng hóa là gì? Dị hóa là gì?
* Sự khác nhau giữa đồng hoá và dị hoá?
ng hóa

-Tng hp các cht c

D hóa

-Phân gii cht c trng

trng cho cơ thể từ các chất thnh cht n gin
đơn giản
- B gãy liên kt hóa hc
-Tích ly nng lng các gii phóng nng lng
liên kt hóa hc


?
Năng lượng giải phóng ở tế bào được
sử dụng vào những hoạt động nào?

Tr¶ lêi:
Hoạt động co cơ, đồng hóa, và sinh nhiệt


TiÕt 34 - Bµi 33

th©n nhiÖt


I/ Th©n nhiÖt

?Th©n nhiÖt lµ g×?


Th©n nhiÖt lµ nhiÖt ®é cña
c¬ thÓ

?

Ngêi b×nh thêng nhiÖt ®é c¬ thÓ lµ
bao nhiªu? Vµ thay ®æi nh thÕ nµo
khi trêi nãng, l¹nh?

¶nh nhiÖt kÕ


?

Cơ thể sinh nhiệt khi nào? Toả nhiệt nhờ
hoạt động nào?
Vậy thân nhiệt ổn định nhờ đâu?


ở ngời bình thờng thân nhiệt ổn định khoảng 37oC nhờ sự
cân bằng giữa quá trình sinh nhiệt và quá trình toả nhiệt.


?

KÓ c¸ch c¸ch ®o nhiÖt ®é c¬ thÓ?

®o nhiệt ®é ở miệng, tai : 37oC
§o nhiệt ®é ở n¸ch: 36,5oC
§o nhiệt ®é ở hËu m«n : 37.5oC


Nhiệt độ cơ thể dao động không quá 0,50C. Khi cơ thể
thay đổi nhiệt độ bất thờng thì tình trạng sức khoẻ của
ngời đó nh thế nào?
Sốt

Tụt nhiệt độ

Thân nhiệt phản ánh tình trạng sức khoẻ


II/ Sự điều hoà thân nhiệt
Em có biết: - 10% nhiệt toả ra theo phân, nớc tiểu và
hô hấp
- 90% lợng nhiệt toả ra qua bề mặt da
- 1lit nớc bay hơi cần 540 Kcal


1) Vai trò của da trong điều hoà thân nhiệt
Thảo luận: Chọn đáp án cột A tơng ứng với cột B

A
1. Mọi hoạt động của cơ thể đều
sinh nhiệt. Vậy nhiệt sinh ra đi
đâu và để làm gì?
2.Khi lao động nặng cơ thể có
những phơng thức toả nhiệt
nào?
3. Khi trời nóng, độ ẩm không khí
cao, trời oi bức cơ thể có những
phản ứng gì và có cảm giác nh thế
nào?

B
a. Các phơng thức toả
nhiệt: qua hô hấp- thở
mạnh, qua da toát mồ
hôi
b. Nhiêt đợc máu đa đi
khắp cơ thể và toả ra môi
trờng ngoài => thân nhiệt
ổn định
c. Mồ hôi chảy thành
dòng, bức bối, khó chịu


1) Vai trò của da trong điều hoà thân nhiệt

Đáp án: 1b, 2a, 3c
Câu hỏi
1. Vậy nhiệt do cơ thể sinh ra đi
đâu và để làm gì?

Trả lời

b. Nhiêt đợc máu đa đi
khắp cơ thể và toả ra môi
trờng ngoài => thân nhiệt
ổn định
2.Khi lao động nặng cơ thể có
a. Các phơng thức toả
những phơng thức toả nhiệt
nhiệt: qua hô hấp- thở
nào?
mạnh, qua da toát mồ
3. Khi trời nóng, độ ẩm không khí hôi
cao, trời oi bức cơ thể có những
c. Mồ hôi chảy thành
phản ứng gì và có cảm giác nh thế dòng, bức bối, khó chịu
nào?


4. Vì sao mùa hè hoặc khi lao động nặng da thờng hồng hào. Mùa lạnh
da thờng tái, sởn gai ốc?

Khi tri lnh
Mao mch da co li, lu
lng mỏu qua da ớt nờn
da tớm tỏi. ng thi c
chõn lụng co li nờn sn
gai c lm gim s ta
nhit qua da

Khi tri núng

Mao mch da dón, lu
lng mỏu qua da nhiu
to iu kin cho c th
tng cng ta nhit


C¬ co ch©n
l«ng

TuyÕn må
h«i
Cơ chế:

- Khi trời nóng, lao động nặng: Mao mạch máu ở da dãn
cơ thể toả nhiệt, tăng tiết mồ hôi
-Khi trời lạnh: Mao mạch co, cơ chân lông co
cơ thể giảm sự toả nhiệt

?


Da có vai trò gì?

Kết luận: Da có vai trò quan trọng trong Điều
hoà thân nhiệt


2) Vai trò của hệ thần kinh trong điều hoà
thân nhiệt

?

Trả lời:
1. Hệ cơ quan nào
điều khiển các phản
ứng: co cơ chân lông,
toát mồ hôi, run,
mạch máu co hoặc
dãn?

Hệ thần kinh

2. Các phản ứng đó
goi chung là gì?

Phản xạ


?

HÖ thÇn kinh cã vai trß g× trong ®iÒu
hoµ th©n nhiÖt?


Mäi ho¹t ®éng ®iÒu hoµ th©n nhiÖt
®Òu lµ ph¶n x¹ díi sù ®iÒu khiÓn cña
hÖ thÇn kinh


T
h

o
l
u

n

III/ Phơng pháp phòng
chống nóng lạnh

- Chế độ ăn uống vào mùa hè và mùa đông khác nhau
nh thế nào?
-Vào mùa hè ta cần làm gì để chống nóng?
- Để chống rét chúng ta phải làm gì?
-Vì sao nói rèn luyện thân thể cũng là một biện pháp
chống nóng, lạnh?
-Việc xây nhà ở, công sởcần lu ý những yếu tố nào
để góp phần chống nóng lạnh?
-Trồng cây xanh có phải là một biện pháp chống nóng
không?


Trêi nãng

Trêi l¹nh


Lu ý:
Trời nóng:

Trời lạnh

-ăn thức ăn mát, có nớc, sinh ít
nhiệt

-ăn nóng, thức ăn sinh
nhiều nhiệt

-Mặc vải thoáng, mát thấm mồ hôi.

-Mặc ấm. Nhất là giữ
ấm chân, cổ, ngực

-Nếu mồ hôi không thoát đợc
cảm nóng xông giải cảm
-Đi nắng phải đội mũ, nón. Không
chơi thể thao ngoài trời nắng và khi
nhiệt độ không khí cao.
-Khi nhiều mồ hôi không đợc tắm
ngay, không ngồi nơi lộng gió, quạt

-Không ở nơi hút gió
tránh cảm lạnh

-Chế độ ăn mặc phù hợp theo mùa
-Rèn luyện TDTT Tăng khả năng chịu đựng
của cơ thể
-Nhà ở, công sở phải lu ý những yếu tố góp phần
chống nóng, lạnh
-Trồng cây xanh hợp lý


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×