Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học 8 thao giảng ôn tập học kì i (10)

ÔN
ÔN
TẬP
TẬP
HKI
HKI

26/11/2013

HÌNH HỌC

ĐỀ
A
B
B

C
C
D
D
DẶN


KẾT
THÚC

BÀI GiẢNG:

ÔN TẬP HỌC KÌ I

LỚP: 8A5


ÔN
TẬP
HKI
ĐỀ
ĐỀ
A
B
B

C
C
D
D
DẶN

KẾT
THÚC

26/11/2013

HÌNH HỌC

LỚP: 8A5

Cho tam giác vuông tại A. Gọi M và N lần lượt
là trung điểm của AC và BC. Vẽ D là điểm đối
xứng với B qua M.
a) Chứng minh: Tứ giác ABCD là hình bình hành.
b) Tia DC cắt tia AN ở E.

Chứng minh: Tứ giác ABEC là hình chữ nhật.
c) Tia NM cắt tia AD tại Q.
Chứng minh: Tứ giác ANCQ là hình thoi.
d) AN cắt BM ở I, các đường thẳng AD, BE cắt
nhau ở K. Chứng minh: Ba điểm C, I, K thẳng
hàng.


ÔN
TẬP
HKI
ĐỀ

26/11/2013

HÌNH HỌC

LỚP: 8A5

a) CM: Tứ giác ABCD là hình bình hành.
D

A
B
B

A

M

C

C
C

N

D
D
DẶN

KẾT
THÚC

B

Bài làm
Xét tg ABCD có :
M là trung điểm của AC (gt)
M là trung điểm của BD (t/c đối xứng)
⇒ ABCD là hình bình hành (dấu hiệu 5)


ÔN
TẬP
HKI
ĐỀ

26/11/2013

HÌNH HỌC

LỚP: 8A5

b) CM: Tứ giác ABEC là hình chữ nhật.
D

A

B
B

C

A

M

C

C
D

N

D
DẶN

KẾT
THÚC

B

E


ÔN
TẬP
HKI
ĐỀ
A
B

B
B
C
C
D
D
DẶN

KẾT
THÚC

26/11/2013

HÌNH HỌC

LỚP: 8A5

b) CM: Tứ giác ABEC là hình chữ nhật.
Xét tg ABEC có :
AB//CD (cạnh đối hbh ABCD )
⇒ AB//CE
Xét ∆ ABN và ∆ECN có:
ABN = ECN (so le trong)
NB = NC (gt)
ANB = CNE (đđ)
∆ ABN = ∆ECN (g-c-g)
⇒ AB = CE
⇒ ABEC là hình bình hành (dấu hiệu 3)

Mà A = 900 (gt)
ABEC là hình chữ nhật (dấu hiệu 3)
ÔN
TẬP
HKI

26/11/2013

HÌNH HỌC

LỚP: 8A5

c) CM: Tứ giác ANCQ là hình thoi.

ĐỀ

D

A

Q

B
B

C

A

M

C

C
D

N

D
DẶN

KẾT
THÚC

B

E


ÔN
TẬP
HKI
ĐỀ
A
B
B

C
C
C
D
D
DẶN

KẾT
THÚC

26/11/2013

HÌNH HỌC

LỚP: 8A5

c) CM: Tứ giác ANCQ là hình thoi.
Xét ∆ACE có : M là trung điểm của AC (gt)
N là trung điểm của AE (t/c đường chéo hcn ABEC)
⇒ MN là đường trung bình
⇒MN//CE (t/c đường trung bình)
Xét ∆ADE có : N là trung điểm của AE (gt)
IQ//DE (MN//CE)
⇒ Q là trung điểm của AD
Mà C là trung điểm của DE (CD=AB=CE)
⇒ CQ là đường trung bình
1
⇒ CQ//AE và CQ= 2 AE (t/c đường trung bình)
1
Mà AN= 2 AE

⇒ CQ//AN và CQ=AN
⇒ ANCQ là hình bình hành (dấu hiệu 3)

Ta lại có: NA=NC (t/c đường chéo hcn)
⇒ANCQ là hình thoi (dấu hiệu 2)


ÔN
TẬP
HKI

26/11/2013

HÌNH HỌC

d) CM: Ba điểm C, I, K thẳng hàng.

ĐỀ
A
B
B

C
C

D
D
D
DẶN

KẾT
THÚC

F

LỚP: 8A5


ÔN
TẬP
HKI
ĐỀ
A
B
B

C
C
D

D
DẶN

KẾT
THÚC

26/11/2013

HÌNH HỌC

LỚP: 8A5

d) CM: Ba điểm C, I, K thẳng hàng.
Gọi F là giao điểm của AB và CK
Xét tg ABCK có :
AC//BK (AC//BE)
AK//BC (AD//BC)
⇒ ABCK là hình bình hành (dấu hiệu 1)
⇒ F là trung điểm của AB (t/c đường chéo hbh)
⇒ CF là đường trung tuyến của ∆ABC.
Mà I là giao điểm hai đường trung tuyến AN và BM .
⇒ I là trọng tâm của ∆ABC
⇒ C, I, F thẳng hàng.
Mà C, F, K thẳng hàng.
⇒ C, I, K thẳng hàng.


ÔN
TẬP
HKI

26/11/2013

HÌNH HỌC

LỚP: 8A5

ĐỀ
A
B
B

C
C
D
D

DẶN
DẶN


KẾT
THÚC

DẶN DÒ:
1) Về nhà ôn lại bài ôn tập.
2) Trình bày câu c) và câu d) theo cách khác.
3) Ôn lại các công thức tính diện tích.


ÔN
TẬP
HKI

26/11/2013

HÌNH HỌC

ĐỀ
A
B
B

C
C
D
D
DẶN


KẾT
KẾT
THÚC
THÚC

* * * HẾT * * *

LỚP: 8A5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×