Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học 8 thao giảng chuyển hóa (5)


1. Máu và nước mô vận chuyển đến tế bào
A. Các chất dinh dưỡng
B. Khí cacbonic và muối khoáng
C. Prôtêin, gluxit và các chất thải
D. Các chất dinh dưỡng và khí cacbonic
2.Sự trao đổi chất của tế bào với môi trường trong được biểu hiện:
A. Sự tổng hợp các chất hữu cơ
B. Sự phân giải các chất hữu cơ
C. Các tế bào thường xuyên trao đổi chất với nước mô và máu
D. Sự tổng hợp và phân giải các chất hữu cơ


Tế bào luôn trao đổi chất với môi
trường trong để tồn tại và phát
triển.
Vậy trong từng tế bào diễn ra
những quá trình nào?




I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

HS: quan sát tranh phóng to, tìm hiểu đọc thông
tinSGK trả lời các câu hỏi phần ▼trang 102 sgk.


Chất
dinh
dưỡng
đã hấp
thụ

TẾ BÀO
Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Đồng hoá

><

Ôxi

Dị hoá

Khí
* Phân giải chất
cacbonic
* Tích luỹ năng lượng * Giải phóng năng lượng Chất thải
* Tổng hợp chất

Hình 32-1. Sơ đồ chuyển hoá vật chất và năng lượng
? Cho biết sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào
gồm những quá trình nào ?


? Phân biệt trao đổi chất ở tế bào với sự chuyển hoá vật
chất và năng lượng.
Sự trao đổi chất ở TB là quá
trình trao đổi chất giữa TB
với môi trường

Chuyển hoá là quá trình


biến đổi có tích luỹ và giải
phóng năng lượng

? Năng lượng giải phóng ở tế bào được sử dụng vào
những hoạt động nào ?
- Năng lượng do dị hoá giải phóng được sử dụng vào hoạt
động co cơ để sinh công, cung cấp cho quá trình đồng hoá,
tổng hợp nên chất mới và sinh ra nhiệt bù đắp vào phần
nhiệt của cơ thể mất đi do toả nhiệt vào môi trường


Dị
làlượng
gì ? ở tế bào diễn
? SựĐồng
chuyểnhoá
hoálà
vậtgì?
chất
vàhoá
năng
như thế nào?
Đồng
hoá
Dịrahoá
Hs:
Thảo
luận nhóm
: TB
Xảy ra trong TB
Xảy ra(5’)
trong
Giống
nhau
- Lập bảng so sánh
và dị hoá.
Tổngđồng
hợp hoá
các chất
PhânNêu
giảimối
các quan
chất
hệ
giữa
đồng hoá
dị hoá.
Khác
nhau
Tíchvàluỹ
năng lượng Giải phóng năng
- Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá tronglượng
cơ thể ở những độ
tuổi và trạng thái khác nhau thay đổi như thế nào?
Mối quan hệ:
*Đồng hoá tạo nguyên liệu cho dị hoá. Dị hoá giải phóng
năng lượng cung cấp cho đồng hoá.
*Đồng hoá và dị hoá tuy trái ngược nhau nhưng thống nhất
với nhau.


Tỉ lệ giữa đồng hoá và dị hoá trong cơ thể ở những độ
tuổi và trạng thái khác nhau:
- Lứa tuổi:
Trẻ em: Đồng hoá > Dị hoá
Người già:
-Trạng thái: Lúc lao động:

Dị hoá > Đồng hoá
Dị hoá > Đồng hoá

Lúc nghỉ ngơi: Đồng hoá > Dị hoá
? Vì sao nói chuyển hoá vật chất và năng lượng là đặc
trưng cơ bản của sự sống?


I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
II. CHUYỂN HOÁ CƠ BẢN
III. ĐIỀU HOÀ SỰ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG
? Ở trạng thái nghỉ ngơi, cơ thể có tiêu dùng năng lượng
LƯỢNG

không? Tại sao?
? Sự điều hoà chuyển hoá vật chất và năng lượng phụ
- Ở trạng thái nghỉ ngơi, cơ thể vẫn tiêu dùng năng
thuộc vào những yếu tố nào?
lượng để duy trì các hoạt động như: hoạt động của tim, hô
hấp và duy trì thân nhiệt
? Vậy, chuyển hoá cơ bản là gì? Có ý nghĩa như thế nào?


Củng cố:


Dặn dò
Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi 1,2,3,4/ 104 sgk
Chuẩn bị bài mới: Thân nhiệt


Chào tạm biệt quý thầy cô
và các em!
CHÚC
THẦY

SỨC
KHỎE

CHÚC
CÁC
EM
HỌC
TỐT



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×