Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học 8 thao giảng chuyển hóa (1)

Kiểm tra bài cũ

Quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào diễn ra như thế nào?

Trả lời:
Ở cấp độ tế bào, các chất dinh dưỡng và ôxi tiếp nhận từ
máu và nước mô được tế bào sử dụng cho các hoạt
động sống; đồng thời các sản phẩm phân hủy được thải
vào môi trường trong, đưa tới cơ quan bài tiết, còn khí
C02 được đưa tới phổi để thải ra ngoài.
O2+ chất dinh dưỡng
Môi trường trong

CO2+ Q + sp phân hủy

Tế bào cơ thể


BÀI 32:Chuyển HóaTiết 32:

CHUYỂN HOÁ.

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
II. Chuyển hóa cơ bản:
III. Điều hoà sự chuyển hoá vật chất và năng lượng:


TIẾT 33: CHUYỂN

HÓA

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
Dựa vào sơ đồ sau và thông tin 1 và 2 SGK:

TẾ BÀO
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Đồng hóa

>

>

Chất dinh
dưỡng đã
hấp thụ

*Tổng hợp chất
*Tích lũy năng lượng

O2
Dị hóa
*Phân giải chất
*Giải phóng năng lượng

CO2
Chất
thải


Trả lời câu hỏi: Quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào
- Quá trình chuyển hoá vật chất ở tế bào gồm
gồm những quá trình nào?
2 quá trình đồng hoá và dị hoá.


TIẾT 33: CHUYỂN

HÓA

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng
trong tế bào gồm hai quá trình đồng
hóa và dị hóa.


TIẾT 33: CHUYỂN

HÓA

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:

Chuyển hoá vật chất và năng lượng

Chất
dinh
dưỡng
đã hấp
thụ

Ôxi

TẾ
BÀO

TẾ BÀO
Khí
cacbonic

Đồng hoá
*Tổng hợp chất

Chất
thải

Sơ đồ trao đổi chất ở tế bào

* Tích luỹ năng
lượng

<
>

Dị hoá

* Phân giải
chất
* Giải phóng
năng lượng

Sơ đồ chuyển hoá vật chất và năng lượng

Phân
Phânbiệt
biệttrao
traođổi
đổichất
chấtởởtế
tếbào
bàovới
vớisự
sự
chuyển
chuyểnhóa
hóa vật
vậtchất
chấtvà
vànăng
nănglượng?
lượng?


TIẾT 33: CHUYỂN

HĨA

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
Khơng nên nhầm lẫn giữa trao đởi
chất và trao đởi năng lượng. Chỉ
Trao
đổiquá
chất trì
là nbiểu
hiện bên
ngồi
trong
h chủ
n hó
a mới
của
chuyển
hóa
bào.
baoq
gờtrình
m hai
mặt đờ
ngtrong
hóatếvà

Mọi
sốngđở
của
cơ thể
bắt
hóahoạt
, còđộng
n trao
i chấ
t làđều
hiệ
n
nguồn
sự chất
chuyển
hóa
trong
bào
tượ
ngtừđổi
trao
đởi chấ
t giữ
a tế
tế
bào
Trao
Chuyển
hố
với ởmơi
giữvà
a cơ
tế trườ
bào:ng trong
vật và
chất
thể với mơi trường ngoài. Tuy
năng lượng
nhiên, trao đởi chất và chủn

trao
q
trình
hó
a vậ
t chấđổi
t và Là
năng
lượn
g là
các i chất
giữa
đổi chất
ch̃
sự kiệ
n kếbiến
tiếp nhau,
gắn
tếnhau
bào và
có tích
luỹ

xảymơi
ra trong
cơ thể
: và
trường trong. giải
phóng
lượng.
Trao đởi chất cơnăng
thể 
trao đởi
chất tế bào  chủn hóa (đờng
hóa, dò hóa)


TIẾT 33: CHUYỂN

HÓA

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:

Năng lượng giải phóng ở tế bào
được sử dụng vào các hoạt động
nào?

-

Các hoạt động co cơ
Các hoạt động sinh lí
Sinh nhiệt.


§­êng ®¬n

Qu¸ tr×nh ®ång ho¸ c¸c chÊt
GluxÝt ®Æc tr­ng
Enzim

AxÝt amin
Protein ®Æc tr­ng
Enzim

LipÝt ®Æc tr­ng

AxÝt bÐo vµ glixerin

Enzim


GluxÝt ®Æc tr­ng

Qu¸ tr×nh dÞ ho¸ c¸c chÊt

CO2

Oxi ho¸

+Q
S¶n phÈm ph©n hñy

CO2

Protein ®Æc tr­ng
Oxi ho¸

+Q
S¶n phÈm ph©n hñy

CO2

LipÝt ®Æc tr­ng

+Q

Oxi ho¸

1

S¶n phÈm ph©n hñy


TIẾT 33: CHUYỂN

HÓA

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:

Đồng hóa:
- Tổng hợp các
chất.
- Tích lũy năng
lượng.
- Cung cấp nguyên
liệu xây dựng tế
bào

Dị hóa:
- Phân giải các
chất.
- Giải phóng năng
lượng
- Cung cấp cho
hoạt động sống của
tế bào

- Mối quan hệ: đồng hóa tạo nguyên
liệu cho dị hóa. Dị hóa giải phóng năng
lượng cung cấp cho đồng hóa. Đồng hóa
và dị hóa là hai quá trình đối lập
nhưng thống nhất, xảy ra đồng thời và
liên quan mật thiết với nhau.

Đọc thông tin
2, thảo luận
nhóm trả lời 2 câu hỏi sau
(3 phút):
1. So sánh đồng hóa và dị hóa.
Nêu mối quan hệ giữa đồng
hóa và dị hóa?
2. Tỉ lệ giữa đồng hóa và dị hóa
trong cơ thể ở những độ tuổi
và trạng thái khác nhau thay
đổi như thế nào?


TIẾT 33: CHUYỂN

HÓA

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:

Tỉ lệ giữa đồng hóa và dị hóa
trong cơ thể ở những độ tuổi và
trạng thái khác nhau thay đổi
như thế nào?
Tỉ lệ đồng hoá và dị hoá khác
nhau tuỳ:
+ Lứa tuổi:
Ở trẻ em, đồng hoá > dị hoá.
Ở người lớn ngược lại.
+ Thời điểm lao động:
Dị hoá > đồng hoá.
Lúc nghỉ ngơi thì ngược lại.


TIẾT 33: CHUYỂN

HÓA

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:

Hãy điền từ “ít” hoặc “ nhiều” vào
bảng sau?

Độ tuổi, trạng
thái:

Đồng
hóa

Dị hóa

Trẻ em

nhiều

ít

Người già

ít

nhiều

Nghỉ ngơi

nhiều

ít

Làm việc

ít

nhiều


TIẾT 33: CHUYỂN

HÓA

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
II. Chuyển hóa cơ bản:

- Chuyển hoá cơ bản là năng lượng
tiêu dùng khi cơ thể nghỉ ngơi hoàn
toàn.
- Sau khi kiểm tra chuyển hoá cơ
bản ở một người và so sánh với
thang chuẩn, người ta có thể chuẩn
đoán tình trạng bệnh lí của người đó.

? Cơ thể người ở trạng thái nghỉ
ngơi có tiêu dùng năng lượng
không? Tại sao?
Năng
dùng
cho tiêu
chuyển
Khi
nghỉlượng
ngơi, cơ
thể vẫn
hao
hoá lượng
khi cơđể thể
ngơihoạt

năng
duy nghỉ
trì các
chuyển
bản.
động
cơ hoá
bản cơ
như:
hoạt động của
Vậy
bản là
gì? Tại
tim,
hôchuyển
hấp và hoá
duy cơ
trì thân
nhiệt.
sao phải xác định chuyển hoá cơ
bản?


TIẾT 33: CHUYỂN

HÓA

I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
II. Chuyển hóa cơ bản:
III. Điều hoà sự chuyển hoá vật chất
và năng lượng:
- Sự điều khiển của hệ thần kinh: các
trung khu ở não bộ điều khiển trao
đổi gluxit, lipit, nước, muối khoáng
và tăng giảm nhiệt độ cơ thể.
- Các hoocmôn điều tiết: insulin,
glucagon.

Trình bày các điều kiện ảnh
hưởng đến sự chuyển hoá vật
chất và năng lượng trong cơ
thể?
- Sự điều khiển của hệ thần
kinh: các trung khu ở não bộ
điều khiển trao đổi gluxit, lipit,
nước, muối khoáng và tăng
giảm nhiệt độ cơ thể.
- Các hoocmôn điều tiết:
insulin, glucagon.


CHUYỂN HÓA

Tổng kết:
TIẾT 33:
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:

Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm hai quá trình đồng hóa và dị hóa.
Đồng hóa:

Dị hóa:

- Tổng hợp các chất.
- Phân giải các chất.
- Tích lũy năng lượng. ĐÂY LÀ TOÀN BỘ
Giải
phóng
KIẾ
N
ĐÂY LÀ TOÀN -BỘ
KIẾ
N năng lượng
- Cung cấp nguyên liệu xây dựng tế bào - Cung cấp cho hoạt động sống của tế bào
THỨC CỦA BÀI HÔM NAY

THỨC CỦA BÀI HÔM NAY
““CHUYỂ
CHUYỂN
N HÓ
HÓA
A”.
”.
- Mối quan hệ: đồngHÃ
hóa
tạo
nguyên
liệu
cho
dị
hóa.
Dị hóa
giải phóng năng lượng
Y
TÓ
M
TẮ
TT KIỀ
N
THỨ
C
CỦ
A
HÃ
Y
TÓ
M
TẮ
KIỀ
N
THỨ
C
CỦ
A
cung cấp cho đồng hóa. Đồng hóa và dị hóa là hai quá trình đối lập nhưng thống
BÀII BẰ
N
BẢ
ĐỒ

DUY
BẰ
NG
G mật
BẢN
N
ĐỒvới
TƯnhau.
DUY
nhất, xảy ra đồng thời BÀ
và liên
quan
thiết
(3-4’)
(3-4’)

II. Chuyển hóa cơ bản:

- Chuyển hoá cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn.
- Sau khi kiểm tra chuyển hoá cơ bản ở một người và so sánh với thang chuẩn, người ta
có thể chuẩn đoán tình trạng bệnh lí của người đó.

III. Điều hoà sự chuyển hoá vật chất và năng lượng:
- Sự điều khiển của hệ thần kinh: các trung khu ở não bộ điều khiển trao đổi gluxit,
lipit, nước, muối khoáng và tăng giảm nhiệt độ cơ thể.
- Các hoocmôn điều tiết: insulin, glucagon.DẶN DÒ
- Về nhà học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3,4 SGK trang
104.
- Chuẩn bị bài 33: Thân nhiệt.
Hoàn thành các yêu cầu sau:
1. Người ta đo thân nhiệt như thế nào và để làm gì?
2. Tìm hiểu sự điều hòa thân nhiệt của cơ thể.
3.Tìm hiểu một số phương pháp phòng chống
nóng, lạnh.


Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài
Câu 3:

1.
Đồng Lấy thức ăn biến đổi thành
hóa
chất dinh dưỡng hấp thụ vào
máu
2. Dị hóa
3.
hóa

Tổng hợp chất đặc trưng và
tích lũy năng lượng

Tiêu Thải các sản phẩm phân hủy
và các
sản phẩm thừa ra môi trường
ngoài

4. Bài tiết

Phân giải chất đặc trưng thành
chất đơn giản và giải phóng
năng lượng


TRƯỜNG THCS MINH THUẬN 3
Hãy yêu thích việc mình làm
bạn sẽ cảm thấy thú vò hơn
và việc mình làm sẽ có hiệu quả hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×