Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam (TT)

B
TR

GIÁO D C VÀ ÀO T O
NG
I H C KINH T QU C DÂN
----------------

TR NH HOÀI S N

NGHIÊN C U NG D NG TIN H C TRONG QU N LÝ
T I CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A VI T NAM

CHUYÊN NGÀNH: H TH NG THÔNG TIN QU N LÝ
MÃ S : 62 34 04 05

HÀ N I - 2016

1CÔNG TRÌNH
C HOÀN THÀNH T I
TR
NG
I H C KINH T QU C DÂN

Ng

ih

ng d n khoa h c:
1. TS. CAO ÌNH THI
2. PGS.TS NGUY N NG C HUY N

Ph n bi n:
1: TS. Lã Hoàng Trung
Vi n Chi n l c Thông tin và Truy n thông
2: PGS.TS Hoàng Ngh a Tý
i h c Xây d ng
3: PGS.TS Hà Qu c Trung
B Khoa h c và Công ngh

Lu n án đ c b o v tr c H i đ ng ch m lu n án
c p Tr ng i h c kinh t qu c dân
Vào h i:
ngày tháng n m 2016

Có th tìm hi u lu n án t i:
- Th vi n Qu c gia
- Th vi n i h c kinh t qu c dân
ii


M

U

1. Lý do ch n đ tài
1.1. Trong c c u kinh t m i qu c gia xét trên ph m vi toàn c u,
doanh nghi p nh và v a (DNNVV) chi m h u h t trong t ng s doanh


nghi p, góp ph n quan tr ng vào gi i quy t vi c làm, phát tri n kinh t , t o
ngu n thu ngân sách... Gi vai trò quan tr ng và t o s n đ nh cho n n kinh
t , DNNVV đ c ví là “thanh gi m s c cho n n kinh t ”, đ ng th i c ng t o
nên tính n ng đ ng b i quy mô nh , d kh i nghi p, d đi u ch nh ho t đ ng.
Vi c phát tri n DNNVV cho phép khai thác và s d ng có hi u qu các
ngu n tài nguyên thiên nhiên, ngu n v n, công ngh và th tr ng; t o công
n vi c làm cho ng i lao đ ng; góp ph n chuy n d ch c c u kinh t ; gi m
b t chênh l ch giàu nghèo; h tr cho s phát tri n các doanh nghi p l n;
duy trì và phát tri n các ngành ngh truy n th ng,…
1.2. Tuy có nh ng u th v t tr i đó, nh ng DNNVV n c ta còn
t n t i nhi u h n ch mang tính c h u, đó là ch a k đ n vi c, quá trình h i
nh p kinh t qu c t s đ t ra nh ng thách th c to l n trong quá trình phát
tri n. Hai trong s nh ng h n ch l n c a DNNVV hi n nay chính là v v n
đ công ngh và nh ng b t c p trình đ qu n lý c ng nh ch t l ng ngu n
lao đ ng.
Kho ng 80%-90% máy móc và công ngh s d ng trong các doanh
nghi p Vi t Nam là đ c nh p kh u, trong đó 76% máy móc đ c s n xu t
t th p niên 1980-1990, 75% máy móc và trang thi t b đã h t kh u hao (Cao
S Khiêm, 2013).
Th c t này đ t ra yêu c u ph i đ i m i công ngh và nâng cao trình
đ qu n lý trong chu i ho t đ ng c a các DNNVV Vi t Nam. ng d ng
tin h c trong qu n lý tr thành m t v n đ c n đ c quan tâm đ thúc đ y
doanh nghi p phát tri n x ng t m v i vai trò và k v ng trong quá trình h i
nh p qu c t .
1.3. Xu th h i nh p kinh t qu c t hi n nay đã t o ra r t nhi u c h i
cho các DNNVV, và đi kèm theo đó là nh ng thách th c cùng v i nh ng
1


tr n tr , loay hoay tr c bài toán h i nh p. Các DNNVV Vi t Nam đa ph n
đ c thành l p t sau khi Vi t Nam gia nh p WTO (tháng 1/2007), đ n nay
v n y u v quy mô và v n, trình đ qu n tr c ng ch a theo k p chu n m c
và thông l qu c t .
1.4. ng tr c ng ng c a c a quá trình h i nh p kinh t qu c t thì
vi c tin h c hóa công tác qu n lý doanh nghi p đ c cho là m t gi i pháp
c ng nh là xu h ng t t y u đ các doanh nghi p nói chung, các DNNVV
nói riêng ti p t c phát tri n và m r ng trong t ng lai.
Ngoài nh ng y u t xu t phát t b n thân các doanh nghi p, thì còn
có nh ng nguyên nhân bên ngoài khi n DNNVV khó tìm đ c gi i pháp
CNTT th c s phù h p v i nhu c u ho t đ ng c a mình, m t trong s đó
đ n t các đ n v cung ng. M c tiêu c a các đ n v cung ng d ch v CNTT
th ng t p trung vào doanh nghi p l n, vì đ c chi tr s ti n l n, đem l i
l i nhu n cao, mà ít có các gi i pháp phù h p v i đi u ki n và kh n ng c a
các doanh nghi p nh và v a.
T nh ng v n đ lý lu n và th c ti n đó, tác gi ch n đ tài: "Nghiên
c u ng d ng tin h c trong qu n lý t i các doanh nghi p nh và v a
Vi t Nam" làm đ tài lu n án Ti n s c a mình.
2. M c tiêu nghiên c u
2.1. M c tiêu t ng quát
Nghiên c u đ xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n vi c ng d ng tin
h c trong các doanh nghi p nh và v a c a Vi t Nam trong giai đo n phát
tri n và h i nh p kinh t hi n nay.
2.2. M c tiêu c th
- Nghiên c u nh ng v n đ t ng quan v doanh nghi p nh và v a
Vi t Nam và các gi i pháp hoàn thi n qu n lý trong các doanh nghi p này
- Nghiên c u đánh giá th c tr ng ng d ng tin h c trong các doanh
nghiêp nh và v a Vi t Nam trong giai đo n hi n nay
xu t các nguyên t c và ph ng pháp ng d ng tin h c phù h p
v i đi u ki n kinh t và trình đ qu n lý c a các doanh nghi p nh và v a
Vi t Nam
-

2


mô nh

xu t gi i pháp ng d ng tin h c trong các doanh nghi p qui

- Phân tích và thi t k m t gi i pháp ph n m m tích h p nh m hoàn
thi n qu n lý trong các doanh nghi p qui mô v a c a Vi t Nam
- Phân tích đánh giá hi u qu kinh t th c ti n c a gi i pháp đ ra
3.
3.1.

it
it

ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u

i t ng nghiên c u c a lu n án là các doanh nghi p nh và v a và
vi c ng d ng tin h c trong qu n lý trong các doanh nghi p đó. Lu n án chia
làm hai nhóm đ i t ng: nhóm các doanh nghi p nh và nhóm các doanh
nghi p v a, vì trên th c t hai nhóm doanh nghi p này có yêu c u và m c
đ ng d ng tin h c qu n lý không gi ng nhau. Vi c tách làm hai nhóm giúp
cho lu n án đ a ra đ c nh ng gi i pháp thi t th c.
3.2. Ph m vi nghiên c u
Lu n án t p trung gi i h n ph m vi nghiên c u trong kho ng th i gian
t n m 2010 đ n 2015. ây là giai đo n có s thay đ i c n b n các chính
sách c a Chính ph v h tr DNNVV. ây c ng là giai đo n n n kinh t
Vi t Nam h i nh p sâu và r ng h n trong n n kinh t toàn c u, đ t ra nh ng
c h i và thách th c m i. c bi t, đ i v i v n đ mà lu n án nghiên c u,
thì t sau 2010 đ c coi là th i k phát tri n m nh m c a vi c ng d ng tin
h c trong doanh nghi p.
V ph m vi doanh nghi p: trong lu n án tác gi ti n hành kh o sát,
đi u tra các nhóm doanh nghi p nh và v a thu c ba mi n B c - Trung Nam nh ng ch y u v n là các doanh nghi p mi n B c.
4. Nh ng đóng góp m i c a đ tài
4.1. Nh ng đóng góp m i v m t h c thu t, lý lu n
- Lu n án đã phân tích các y u t tác đ ng đ n m c đ ng d ng tin
h c t i doanh nghi p nh và v a Vi t Nam mang ý ngh a th ng kê đó là
3


nh n th c v l i ích c a vi c tin h c hóa ho t đ ng qu n lý đem l i cho s
phát tri n c a doanh nghi p. ây là m t đi m m i so v i các nghiên c u đã
có v i nh n đ nh v các y u t tác đ ng đ n m c đ ng d ng tin h c t i
doanh nghi p bao g m s gi i h n v ngu n l c và nh ng thách th c khi
tri n khai ng d ng tin h c. V i đ c đi m c a ch doanh nghi p nh và v a
Vi t Nam th ng có trình đ hi u bi t v tin h c ch a cao, nên đ có th
phát tri n ng d ng tin h c trong qu n lý thì c n có bi n pháp tác đ ng làm
cho ch doanh nghi p hi u rõ nh ng l i ích đem l i trong ng n h n và dài
h n.
- Lu n án xây d ng mô hình lý thuy t t ng th cho gi i pháp ph n
m m tích h p SS ME (Software Solution for Medium Entreprise) v i nhi u
ch c n ng tin h c hóa qu n lý giúp gi i quy t đi m y u c a doanh nghi p
c v a đó là quy mô ngu n v n h n ch , trình đ công ngh ch a cao, đáp
ng đ c nhu c u phát tri n và h i nh p kinh t qu c t .
4.2. Nh ng đ xu t m i rút ra t k t qu nghiên c u
- K t qu nghiên c u, kh o sát đã ch ra s h n ch v ngu n v n đ u
t , quy trình áp d ng công ngh và c s nh n th c ch a đ y đ c a doanh
nghi p v vai trò c a vi c phát tri n ng d ng tin h c trong quan lý – y u t
tác đ ng có ý ngh a th ng k đ n m c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p
nh và v a. Trên c s đó, lu n án đ xu t đ c các gi i pháp c th đ t ng
c ng ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh và v a Vi t Nam có hi u
qu cao đáp ng đ c nhu c u phát tri n và h i nh p kinh t qu c t :
- i v i doanh nghi p nh , lu n án đ xu t gi i pháp c th v trang
b ph n c ng, ph n m m phù h p v i đ c đi m và đáp ng đ c nhu c u
phát tri n c a doanh nghi p.
- i v i doanh nghi p v a, lu n án cho r ng, gi i pháp ph n m m SS
ME là phù h p và có tính th c t cao. Gi i pháp ph n m m SS ME có tính
đ n gi n, thân thi n, giúp doanh nghi p gi i quy t m t cách hi u qu 3 pha
quan tr ng trong quy trình s n xu t kinh doanh là L p k ho ch, K toán Tài
chính và Qu n lý đi u hành. Ngoài ra, k t qu kh o sát đ c trình bày trong
4


lu n án c ng đã ch ra s phù h p và tính hi u qu c a gi i pháp đ i v i
doanh nghi p c v a trong giai đo n h i nh p kinh t qu c t hi n nay.
5. K t c u c a lu n án
Ngoài ph n M đ u, K t Lu n, Tài li u tham kh o và Ph l c, N i
dung c a Lu n án g m có 4 ch ng nh sau:
Ch ng 1. Nghiên c u t ng quan v doanh nghi p nh và v a
Nam trong quá trình h i nh p kinh t qu c t

Vi t

Ch ng 2: C s lý lu n ng d ng tin h c trong doanh nghi p nh và
v a Vi t Nam
Ch ng 3. Th c tr ng và đánh giá các nhân t tác đ ng đ n m c đ
ng d ng tin h c trong các doanh nghi p nh và v a Vi t Nam
Ch ng 4.
xu t gi i pháp phát tri n ng d ng tin h c trong qu n
lý t i doanh nghi p nh và v a
6. T ng quan tình hình nghiên c u
Nghiên c u t ng quan v DNNVV, tác gi t p trung vào các tài li u
liên quan đ n ba n i dung: Lý lu n chung v DNNVV; gi i pháp phát tri n
DNNVV và ng d ng CNTT trong DNNVV.
Liên quan đ n lý lu n chung v DNNVV và các gi i pháp phát tri n
DNNVV: Tác gi Tr n T Linh (2014), trình bày l ch s hình thành và phát
tri n c a DNNVV Vi t Nam, làm rõ nh ng c h i và thách th c đ i v i
DNNVV hi n nay cùng m t s gi i pháp phát tri n DNNVV.
Liên quan đ n phát tri n DNNVV trong đi u ki n h i nh p, Giáo s
Ari Kokko và Fredrik Sjöholm (2004) đã tìm cách tr l i câu h i: “Quá trình
qu c t hóa đã tác đ ng m c đ nào đ n các DNNVV c a Vi t Nam?”,
ti n hành phân tích d li u vi mô t ba cu c đi u tra v các DNNVV trong
các n m 1990, 1996 và 2002. Các k t qu cho th y r ng r t ít DNNVV b
nh h ng tr c ti p t s qu c t hóa c a đ t n c thông qua c nh tranh v i
hàng nh p kh u, quan h tr c ti p v i các doanh nghi p n c ngoài hay xu t
kh u tr c ti p.
5


Tác gi Lê Xuân Bá, Tr n Kim Hào, Nguy n H u Th ng (2006), trình
bày t ng quan các v n đ v DNNVV; Phân tích nh ng c h i, thách th c
và yêu c u đ t ra đ i v i DNNVV c a Vi t Nam trong quá trình h i nh p
kinh t qu c t . Các tác gi đã nên lên quan đi m và đ xu t các gi i pháp
nh m t ng c ng n ng l c c nh tranh c a DNNVV trong đi u ki n h i nh p
kinh t qu c t .
Phan Th Công (2016), nghiên c u quá trình Vi t Nam tham gia vào
TPP, phân tích nh ng c h i c ng nh thách th c mà các doanh nghi p Vi t
Nam ph i đ i m t khi th c hi n các cam k t trong hi p đ nh này. T đó đ a
ra m t s khuy n ngh và đ xu t các gi i pháp nh m góp ph n thúc đ y các
doanh nghi p trong n c nh p cu c m t cách m nh m , t n d ng t i đa các
c h i và h n ch thách th c đ c nh tranh t t và hi u qu trong b i c nh
h i nh p sâu r ng hi n nay nói chung và tham gia TPP nói riêng.
Có hai đ tài c p B có liên quan đ n DNNVV đ c tác gi nghiên
c u: Ph m Quang Trung (2008) đã ch ra nh ng nguyên nhân và các nhân
t nh h ng đ n n ng l c c nh tranh c a DNNVV, thông qua vi c phân
tích, đánh giá n ng l c c nh tranh c a các DNNVV trên đ a bàn Hà N i, đ
ki n ngh các bi n pháp t ng c ng n ng l c c nh tranh cho DNNVV trên
đ a bàn thành ph Hà N i. Ph m Th Minh Ngh a(2008), đã t ng h p nh ngc
nh ng đ c đi m chung c a DNNVV, các nhân t tác đ ng đ n k t qu ho t
đ ng c a DNNVV, kinh nghi m v phát tri n DNNVV trong đi u ki n đ t
n c đang h i nh p kinh t qu c t .
Ch đ phát tri n ng d ng tin h c t i DNNVV đ c tác gi quan tâm
tìm hi u h n c : Trong giáo trình tr ng đi m “H th ng thông tin qu n lý”,
Tr n Th Song Minh(2012) cùng t p th tác gi v i sáu ph n và hai m i
ch ng n i dung đã bao quát h u h t các v n đ liên quan đ n HTTTQL
trong t ch c, doanh nghi p.
Nguy n
c Nhân, Ph m V n Tuân (2014), trình bày v t m quan
tr ng và th c tr ng ng d ng tin h c trong qu n tr ngu n nhân l c t i các
DNNVV Vi t Nam; các tiêu chu n c n có c a m t ph n m m Qu n tr
6


ngu n nhân l c hi u qu ; đ xu t gi i pháp đ i v i vi c tin h c hóa Qu n tr
ngu n nhân l c cho các DNNVV Vi t Nam. Tác gi TS. Tr ng V n Tú
(2015) trình bày v thành ph n, phân lo i và vai trò c a HTTTQL trong t
ch c, doanh nghi p; ch ra cách th c mà các HTTT tham gia vào vi c t o ra
l i th c nh tranh cho doanh nghi p. Vai trò c a HTTT đ i v i t ch c doanh
nghi p đ c th hi n thông qua các khía c nh: giúp c t gi m chi phí, t o s
khác bi t, t o s đ i m i, t ng c ng s liên minh v i đ i tác và h tr khách
hàng.
Tác gi c ng đã tìm hi u m t s công trình nghiên c u c a n c ngoài
v ch đ DNNVV: Matthias Fink, Sascha Kraus(2009), thông qua m t cu c
đi u tra th c t nhi u doanh nghi p nh và v a, tác gi cung c p t ng quan
nghiên c u v doanh nghi p nh và v a, ki n th c chuyên sâu v v các v n
đ liên quan đ n qu n lý doanh nghi p cùng nhi u khuy n ngh phát tri n
công c và chi n l c qu n tr doanh nghi p nh và v a đ t hi u qu cao.
Ch đ v HTTT và phát tri n HTTT qu n lý đã đ c nhi u tác gi
n c ngoài quan tâm nghiên c u t r t s m và đã đ t đ c nhi u thành công
đang ghi nh n. Các n ph m phân tích v ngu n g c c a HTTT
có “Principles of information systems” c a Frank Moisiadis, rohan Genrich,
George reynolds (2010), Ralph M.Stair (2014).
Nhi u nh t là các nghiên c u v HTTT qu n lý “Management
information system” Hittesh Gupta (2011); Stephen Haag and Maeve
cummings (2012); Kenneth Laudon and Jane P.Laudo (2013). Các nghiên
c u trên đã đ a ra khái ni m v HTTT và HTTT d a trên máy tính. Các tác
gi đã đ t đ c s th ng nh t hay “quy c ng m” là nói đ n HTTT ngh a
là nói đ n HTTT d a trên máy tính. Các thành ph n t o nên HTTT qu n lý
và quy trình xây d ng m t HTTT qu n lý c ng đ c trình bày khá rõ nét
trong các n ph m c a James A.O’Brien and George M.Marakas (2006);
D.P. Goyal (2006); Hittesh Gupta (2011). Ngoài ra, các công trình nghiên
c u trên còn đ c p đ n các v n đ nh Kenneth Laudon and Jane P.Laudon
(2013) đã trình bày cách cài đ t m t HTTT đ đ a vào s d ng, duy trì và
nâng c p h th ng trong quá trình s d ng.
7


Nh v y, v i ch đ v phát tri n ng d ng tin h c trong doanh
nghi p, các tác gi đã làm rõ v t m quan tr ng và s c n thi t ph i ng d ng
tin h c trong qu n lý doanh nghi p; trình bày th c tr ng c ng nh đ xu t
gi i pháp phát tri n ng d ng tin h c trong qu n lý doanh nghi p nói chung
và các l nh v c h p h n nh qu n lý k toán hay đ i t ng doanh nghi p
ho t đ ng trong ngành d ch v . Trong các bài báo cáo khoa h c c ng đã đ a
ra th c tr ng y u kém v thông tin qu n lý và s c n thi t ph i xây d ng h
th ng thông tin qu n lý t i các DNNVV. M c dù v y, có th vì nhi u lý do
khách quan, các tác gi đã không xem xét hay tính toán l ng hóa nh ng l i
ích đem l i cho doanh nghi p t vi c hi n đ i hóa h th ng thông tin.
V t n t i: Th nh t, các công trình nghiên c u v DNNVV v n còn
b ng m t m ng đ tài v tin h c hóa và tin h c ng d ng qu n lý. Th hai,
còn r t nhi u v n đ liên quan đ n đ tài ho c ch a đ c đ c p, ho c m i
đ c p m t cách khái l c, thi u h n tính chuyên sâu c n đ c đi u ch nh
b sung. Cu i cùng, trên m t s n i dung liên quan đ n đ tài, quan đi m
c a các nhà nghiên c u có khi không th ng nh t, đòi h i tác gi ph i có
nh ng ki n gi i riêng c a mình.
7. Ngu n t li u và ph

ng pháp nghiên c u

Ngu n t li u
Tác gi t ch c s d ng phi u đi u tra doanh nghi p nh và v a trên
nhi u đ a bàn khác nhau v i s phi u thu v h p l là 215; ph ng v n 23
lãnh đ o doanh nghi p đang s d ng gi i pháp ph n m m qu n tr dành cho
doanh nghi p c v a đ đánh giá hi u qu và l i ích c a gi i pháp.
K t h p v i ngu n s li u s c p, là các ngu n d li u th c p t các
công trình nghiên c u; v n b n tài li u có liên quan đá đ c công b .
Ph

ng pháp nghiên c u

Ph ng pháp nghiên c u t i bàn; Ph ng pháp kh o sát: s d ng phi u
đi u tra và ph ng v n tr c ti p; Ph ng pháp nghiên c u đ nh l ng;
Ph ng pháp nghiên c u đ nh tính;
8


Ph ng pháp chuyên d ng c a tin h c kinh t trong xây d ng gi i
pháp ng d ng tin h c trong qu n lý.
CH
NG 1
NGHIÊN C U T NG QUAN V CÁC DOANH NGHI P NH
VÀ V A VI T NAM TRONG QUÁ TRÌNH H I NH P QU C T
Trong ch ng này, tác gi trình bày nghiên c u t ng quan v doanh
nghi p nh và v a Vi t Nam và v n đ hoàn thi n qu n lý trong các doanh
nghi p lo i này trong giai đo n phát tri n và h i nh p kinh t hi n nay
1.1 Khái ni m và các tiêu chí xác đ nh doanh nghi p nh và v a
1.1.1 Khái ni m
1.1.2 Phân lo i doanh nghi p nh và v a
1.1.3 Vai trò c a doanh nghi p nh và v a trong n n kinh t xã h i
c a Vi t Nam
Các DNNVV giúp gi i quy t nhi u vi c làm và cung c p m t kh i
l ng l n hàng hóa và d ch v cho xã h i; góp ph n gi m b t chênh l ch giàu
nghèo; v i s l ng l n và ngành ngh đa d ng DNNVV giúp huy đ ng
ngu n ti t ki m đáng k đ đ u t thúc đ y s phát tri n kinh t .
1.1.4

c đi m doanh nghi p nh và v a

Vi t Nam

1.1.4.1 V đi m m nh và l i th
Doanh nghi p nh và v a Vi t Nam có nhi u đi m m nh và l i th
nh : kh n ng tho mãn nhu c u h u h n trong nh ng th tr ng chuyên
môn hoá, khuynh h ng s d ng nhi u lao đ ng v i trình đ lao đ ng k
thu t trung bình th p, đ c bi t là r t linh ho t, có kh n ng nhanh chóng thích
nghi v i các nhu c u và thay đ i c a th tr ng; D dàng kh i s , b máy
ch đ o g n nh và n ng đ ng, nh y bén v i thay đ i c a th tr ng;...
1.1.4.2

i m y u c a doanh nghi p nh và v a

9


i m y u c a doanh nghi p nh và v a là thi u các ngu n l c đ th c
hi n các ý t ng kinh doanh l n, ho c các d án đ u t l n, các d án đ u
t công c ng. DNNVV không có các l i th kinh t theo quy mô. ng th i,
các DNNVV do r t d kh i nghi p nên c ng ph i ch u nhi u lo i r i ro trong
kinh doanh.
1.2 Gi i pháp phát tri n ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh và
v a trong quá trình h i nh p qu c t
DNVVN là đ i t ng có nh ng h n ch nh t đ nh nh thi u tri th c
v ngành, t p trung vào ng n h n, đ u t nh , nhân s y u kém. Ngoài ra,
các h n ch trong vi c ng d ng công ngh thông tin c ng là m t nguyên
nhân làm cho các DNVVN khó tr đ c đ ti p t c phát tri n.
Thông qua các công c CNTT nh website, ph n m m bán hàng, ph n
m m qu n lý thông tin khách hàng… DNVVN có th nhanh chóng cung c p
thông tin s n ph m, t o ra các d ch v m i, s n ph m m i đ ti p c n m t
th tr ng m i, khách hàng m i hay ch m sóc các khách hàng c t t h n v i
chi phí th p nh t.
C ng thông qua các ph n m m qu n lý s n xu t, phân tích giá thành,
l i nhu n… DNVVN có th tìm ra các chi phí không c n thi t hay các s n
ph m sinh l i cao, t đó th c hi n vi c t i u hóa s n xu t, t i u hóa công
tác qu n lý đ có th t i đa hóa l i nhu n c a mình.
Các gi i pháp c th phát tri n ng d ng tin h c trong qu n lý DNNVV
s đ c tác gi trình bày chi ti t t i ch ng 4 c a lu n án này.
CH
NG 2
C S LÝ LU N NG D NG TIN H C
TRONG DOANH NGHI P NH VÀ V A VI T NAM
Trong ch ng này tác gi trình bày m t s v n đ có tính ph ng
pháp lu n ng d ng tin h c trong doanh nghi p nh và v a c a Vi t Nam
nh m mang l i hi u qu thi t th c trong công tác qu n lý
2.1 T ng quan v h th ng thông tin qu n lý
10


H th ng thông tin là t p
th c hi n nhi m v thu th p, x
ch c, doanh nghi p đ h tr vi
ho ch và đi u hành vi c th c hi

h p các y u t có quan h v i nhau cùng
lý, l u tr và truy n đ t thông tin trong t
c ra quy t đ nh, phân tích tình hình, l p k
n k ho ch.

2.2 Các giai đo n c a quy trình phát tri n h th ng thông tin qu n lý
Quá trình phát tri n h th ng thông tin là m t quá trình có tính c u trúc
ch t ch , b c n n i ti p b c kia. Có nhi u cách đ phân chia quá trình phát
tri n h th ng thông tin thành nh ng giai đo n nh . Theo m t cách đ c nhi u
h c gi ch p nh n, m t quá trình phát tri n h th ng thông tin bao g m 5 giai
đo n ch y u sau: Xác đ nh, l a ch n và l p k ho ch cho h th ng; Phân tích
h th ng; Thi t k h th ng; Tri n khai h th ng; B o trì h th ng
2.3 Quan đi m v

ng d ng tin h c trong qu n lý

Tin h c hóa không ph i ch là phép c ng c h c máy tính v i h th ng
qu n lý truy n th ng mà ph i tuân theo các nguyên tác và ph ng pháp nh t
đ nh. i v i các doanh nghi p nh và v a Vi t Nam, đ tránh nh ng lãng
phí không c n thi t cho vi c đ u t tin h c nên th c hiên theo ph ng châm
b n b c là “Ngh l n, B t đ u nh , S d ng ngay, T ng d n đ u”.
2.4 Các nguyên t c ng d ng tin h c trong doanh nghi p nh và v a
- Nguyên

t c “Ti t ki m chi phí”

- Nguyên

t c“

- Nguyên

t c “Th c hi n ng d ng tin h c t ng b

- Nguyên

t c “H th ng m ”

n gi n và d s d ng”
c”

2.5 Các giai đo n phát tri n ng d ng tin h c trong doanh nghi p
* Giai đo n 1:

ut c s v

ng d ng tin h c

B t đ u khi doanh nghi p m i thành l p, bao g m các trang b c b n
v ph n c ng, ph n m m và nhân l c
*Giai đo n 2:
u t phát tri n ng d ng tin h c đ nâng cao hi u
qu ho t đ ng c a doanh nghi p.

11


Giai đo n này tri n khai khi các quy trình và k thu t nghi p v hi n
t i đã không còn đáp ng đ c các nhu c u ho t đ ng, b t đ u gây c n tr
và có th tác đ ng x u cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
* Giai đo n 3:

u t h th ng thông tin qu n lý t ng th

Khi doanh nghi p đã trang b đ c các h th ng thông tin h tr tác
nghi p, cùng v i quá trình phát tri n, m r ng c a mình, nh ng đòi h i m i
trong qu n lý và kinh doanh d n đ n nhu c u c n ph i tích h p, liên k t các
h th ng thông tin riêng l , đ n nh t thành m t h th ng t ng th , toàn di n.
* Giai đo n 4:
l i th c nh tranh

ut

ng d ng tin h c đ bi n đ i doanh nghi p, t o

Là s phát tri n cao h n c a giai đo n đ u t h th ng thông tin qu n lý
t ng th cùng v i s xu t hi n c a các h th ng thông tin có hàm l ng trí tu
nhân t o cao nh h th ng h tr ra quy t đ nh, h th ng h tr lãnh đ o.
2.6 Các ph
2.6.1 Ph

ng pháp tin h c hóa qu n lý
ng pháp tin h c hóa t ng ph n

Ng i ta ch n ra m t s b ph n trong toàn b h th ng qu n lý,
th ng là các b ph n có quá trình x lý thông tin ph c t p nh t đ đ a các
công c tin h c vào gi i quy t. Còn các b ph n khác v n ti n hành theo
ph ng pháp truy n th ng.
2.6.2 Ph

ng pháp tin h c hoá đ ng b

Công c tin h c đ c ng d ng m t cách đ ng b trong t t c các khâu
c a h th ng qu n lý. M t c s d li u th ng nh t cho toàn b h th ng
qu n lý c ng đ c thi t l p, đ m b o không có s trùng l p thông tin nh
th ng th y trong các h th ng qu n lý th công ho c h th ng tin h c hoá
t ng ph n.
2.7 Các ch tiêu xác đ nh hi u qu

ng d ng tin h c trong doanh nghi p

tính l i ích h u hình (l i ích tr c ti p – Pt) c a h th ng thông tin
t c là ta đi tính giá tr c a h th ng thông tin. Giá tr c a h th ng thông tin
là s th hi n b ng ti n t p h p nh ng r i ro mà t ch c tránh đ c và nh ng
c h i thu n l i mà t ch c có đ c nh h th ng thông tin.
12


Ngoài l i ích h u hình ra h th ng thông tin còn có c nh ng l i ích
vô hình (hay l i ích gián ti p – Pg) mà không th đo, đ m đ c b ng ti n.
2.8 Chi phí cho h th ng thông tin
T ng t nh l i ích c a h th ng, m t h th ng thông tin có c chi
phí h u hình và chi phí vô hình, nh ng chi phí không th đo đ m đ c b ng
ti n. Chi phí h u hình c ng nh chi phí vô hình l i đ c phân thành hai lo i:
Chi phí c đ nh và chi phí bi n đ ng.
2.9 Các ch tiêu xác đ nh hi u qu kinh t c a h th ng thông tin
qu n lý
Ch tiêu 1. Xác đ nh hi u qu b ng ph ng pháp so sánh gi a t ng thu
nh p và t ng chi phí c a h th ng tr c và sau khi ng d ng tin h c.
Ch tiêu 2. Xác đ nh hi u qu kinh t c a h th ng b ng ph
tính giá tr hi n t i ròng c a d án(NPV)
Ch tiêu 3. Xác đ nh hi u qu b ng ph
n i b (IRR)

ng pháp

ng pháp tính t l hoàn v n

2.10 C s lý lu n v các nhân t tác đ ng đ n m c đ
tin h c t i doanh nghi p

ng d ng

M c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh và v a th hi n : Th
nh t, là vi c khai thác các ch c n ng, ti n ích c a máy tính và m ng máy
tính trong qu n lý ho t đ ng s n xu t và qu n tr kinh doanh. Th hai, là s
l ng các ph n m m ng d ng trong qu n lý đã đ c tri n khai s d ng t i
doanh nghi p nh và v a.
nh h ng đ n m c đ
có th có nhi u y u t :

ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh và v a

Nh n th c v l i ích đem l i c a vi c ng d ng tin h c có tác đ ng
thu n chi u t i m c đ ng d ng (Margi Levy and Philip Powell, 2004).
Nh n th c v r i ro đó là nh ng quan đi m, đánh giá c a nhà qu n lý
v nh ng r i ro mà doanh nghi p s g p ph i khi ng d ng tin h c (Michael
Morrell, 2002; Margi Levy and Philip Powell, 2004).
13


Nh ng khó kh n khi tri n khai ng d ng tin h c t i doanh nghi p s
có tác đ ng ng c chi u đ n m c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p đó
(Amanda Freeman and Liam Doyle, 2010; Margi Levy and Philip Powell,
2004).
CH

NG 3 TH C TR NG VÀ ÁNH GIÁ CÁC NHÂN T
TÁC
NG
NM C
NG D NG TIN H C TRONG CÁC
DOANH NGHI P NH VÀ V A VI T NAM
ch ng này, trên c s m t cu c đi u tra b ng b ng h i đ c th c
hi n v i 215 doanh nghi p nh và v a trong c n c, tác gi trình bày th c
tr ng ng d ng tin h c trong qu n lý doanh nghi p hi n nay. Tác gi c ng
ti n hành phân tích mô hình và đánh giá các nhân t nh h ng đ n m c đ
ng d ng tin h c trong các doanh nghi p nh và v a hiên nay.
3.1 Khái quát v cu c đi u tra
i t ng đi u tra là DNNVV ho t đ ng trong l nh v c tin h c, đi n
t vi n thông, xây d ng, th ng m i, d ch v và l nh v c khác. a bàn phân
b có đ i di n c mi n B c, mi n Trung và mi n Nam. T ng s phi u phát
ra là 300, t ng s phi u thu v là 215.
có đ c s đánh giá th ng kê mang tính đ c tr ng, tác gi đã ti n
hành phân nhóm các doanh nghi p đi u tra theo ngành và khu v c.
3.2 Tính c p thi t c a vi c tin h c hóa qu n lý doanh nghi p
Ba lý do c a vi c ng d ng tin h c trong qu n lý thu đ c qua kh o
sát có t l doanh nghi p ng h cao nh t đó là: theo xu h ng phát tri n
c a ng d ng CNTT trong qu n lý (68.93%); Ti t ki m chi phí v nhân l c
(53.18%); S l ng d li u phát sinh quá nhi u (52.87%).
Doanh nghi p đi u tra có quan đi m khác nhau v lý do c a vi c ng
d ng tin h c trong qu n lý theo khu v c đ a lý.
Nhìn chung thì các doanh nghi p s n xu t và doanh nghi p d ch v có
quan đi m t ng đ i gi ng nhau v lý do chính c a vi c ng d ng tin h c
trong qu n lý. Xét v chi ti t, v i các lý do “Theo xu th phát tri n c a ng
d ng CNTT trong qu n lý”, “s l ng d li u quá nhi u” và “đáp ng nhu
14


c u phát tri n trong t ng lai”, ta th y s l
ý nhi u h n là doanh nghi p s n xu t.

ng doanh nghi p d ch v đ ng

3.3 Th c tr ng ng d ng tin h c trong qu n lý t i doanh nghi p
nh và v a
3.3.1 Th c tr ng s d ng ph n m m ng d ng trong qu n lý
T i Hà N i, Qu ng Ninh và m t s t nh mi n Nam, t l doanh nghi p
cao đã s d ng ph n m m k toán, ph n m m qu n lý nhân s , tính l ng,
qu n lý khách hàng và ph n m m qu n lý v n b n, tài li u. Chi m t l cao
và đ u c ba khu v c các doanh nghi p đã trang b và s d ng ph n m m
qu n lý k toán (trung bình là 88.4%). Hà N i có m c đ ng d ng tin h c
trong qu n lý cao h n c , k đ n là m t s t nh mi n Nam và cu i cùng là
các doanh nghi p Qu ng Ninh. S khác bi t trong vi c s d ng ph n m m
qu n lý c a doanh nghi p thu c hai ngành s nh xu t và d ch v là không rõ
r t đ i v i ph n m m qu n lý k toán và ph n m m qu n lý nhân s . V i
ph n m m qu n lý khách hàng, các doanh nghi p d ch v có s ph n tr m
đã s d ng cao h n h n doanh nghi p s n xu t(75%> 62%).
3.3.2 M c đ s d ng máy tính, m ng máy tính t i doanh nghi p
M c đ s d ng nhi u máy tính, m ng máy tính nh m đáp ng nhu
c u so n th o và l u tr v n b n là khá đ ng đ u c 3 khu v c, đ u đ t
trên 75%. Nhu c u s d ng nhi u máy tính đ khác thác các d ch v c a
m ng internet có s khác nhau ba khu v c. Chi m t l cao nh t là các
doanh nghi p Hà N i, th đ n là Qu ng Ninh và cu i cùng là m t s t nh
mi n Nam.
V m c đ s d ng máy tính và m ng máy tính đ khai thác s d ng
các ph n m m ng d ng trong qu n lý, k t qu th ng kê t ng đ ng v i
k t qu đã trình bày trong m c 3.3.1 v i con s th p nh t thu c v các
doanh nghi p Qu ng Ninh- m t trung tâm kinh t m i v i th i gian phát
tri n ch a lâu.
ánh giá s khác nhau trong vi c khai thác s d ng máy tính và m ng
máy tính gi a doanh nghi p s n xu t và doang nghi p d ch v : Các doanh
15


nghi p d ch v s d ng máy tính và m ng máy tính có m c đ cao h n các
doanh nghi p s n xu t trong vi c khai thác các d ch v c a m ng internet và
s d ng ph n m m v n phòng nh ng l i th p h n m t chút trong vi c s
d ng các ph n m m ng d ng trong qu n lý.
3.3.3 Gi i pháp đ
qu n lý

c doanh nghi p l a ch n đ trang b ph n m m

Gi i pháp mua ph n m m có s n là gi i pháp đ c h u h t doanh nghi p
l a ch n cho dù th ng kê theo khu v c hay theo ngành. Vi c l a ch n gi i pháp
mua ph n m m có s n có u đi m chính là giúp ti t ki m chi phí. Gi i pháp đi
thuê phát tri n ph n m m hay t phát tri n ph n m m có nhi u u đi m và l i
ích nh ng đòi h i m t chi phí tài chính r t l n c ng nh là m t ti m l c đ
m nh v công ngh thông tin. T l khá th p s doanh nghi p l a ch n gi i
pháp t phát tri n hay thuê phát tri n ph n m m đã minh ch ng cho nh n đ nh
này c a tác gi .
3.3.4 ánh giá l i ích s d ng ph n m m ng d ng trong qu n lý
K t qu kh o sát cho th y đánh giá c a doanh nghi p v m c đ l i
ích c a vi c s d ng ph n m m qu n lý đ u m c khá cao. M c dù s chênh
l ch là không nhi u nh ng các doanh nghi p Hà N i có xu h ng đánh
giá l i ích c a vi c ng d ng tin h c trong qu n lý cao h n các doanh nghi p
hai khu v c còn l i.
3.3.5 M t s thách th c khi ng d ng tin h c trong qu n lý t i
doanh nghi p nh và v a
Khó kh n l n nh t mà doanh nghi p s n xu t c ng nh d ch v ph i
đ i m t đ n t s thi u và y u v trình đ tin h c c a đ i ng nhân viên. Hai
thách th c ti p theo đó là: òi h i cán b qu n lý ph i có trình đ tin h c và
c n chi phí đ u t l n.
3.4 Các nhân t nh h ng đ n m c đ
qu n lý t i doanh nghi p nh và v a

ng d ng tin h c trong

M c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh và v a th hi n : Th
nh t, là vi c khai thác các ch c n ng, ti n ích c a máy tính và m ng máy
16


tính trong qu n lý ho t đ ng s n xu t và qu n tr kinh doanh. Th hai, là s
l ng các ph n m m ng d ng trong qu n lý đã đ c tri n khai s d ng t i
doanh nghi p nh và v a.
Mô hình lý thuy t qua t ng h p tác gi đ a ra nh sau:
Nh n th c v l i ích

Nh n th c v r i ro

M cđ

ng d ng tin h c t i Doanh
nghi p nh và v a

Khó kh n khi tri n khai ng
d ng tin h c
Các y u t đóng vai trò bi n
ki m soát:
Quy mô DN; L nh v c ho t đ ng;
Vùng; N m thành l p

Hình: Mô hình đánh giá nhân t
tin h c t i DNNVV

nh h

ng đ n m c đ

ng d ng

K t qu phân tích
K t qu phân tích h i quy tuy n tính đ i v i mô hình 1 v i bi n
ph thu c là M c đ s d ng máy tính và m ng máy tính tr i DNNVV nh
sau:
B ng: K t qu ki m đ nh mô hình 1
Mô hình 1

Mô hình ki m soát

Mô hình đ y đ

N m thành l p

-.073

-.134

L nh v c kinh doanh

-.066

-.046

Quy mô

.011

-.022

Vùng mi n

-.290***

-.263***

Khó kh n(F9)

.121
17


Nh n th c v l i ích (F13)

.327***

Nh n th c v r i ro (F14)

-.051

R2 (đi u ch nh)

.006

.163

F c a mô hình

3.696***

5.222***

F đ i v i thay đ i R2

6.689***

- K t qu phân tích h i quy tuy n tính c a mô hình 2 v i bi n ph c
thu c là s l ng ph n m m ng d ng trong qu n lý đã tri n khai t i
DNNVV:
B ng: K t qu ki m đ nh mô hình 2
Mô Hình 2

Mô hình ki m soát

Mô hình đ y đ

N m thành l p

-.128

-.203**

L nh v c kinh doanh

.046

.067

Quy mô

.033

.010

Vùng mi n

.029

.045

Khó kh n(F9)

-.094

Nh n th c v l i ích (F13)

.458***

Nh n th c v r i ro (F14)

.114

R2 (đi u ch nh)

0.01

0.253

F c a mô hình

0.938

8.355***

F đ i v i thay đ i R2

17.819***

K t lu n t ng quát v hai mô hình nghiên c u
- Có hai nhân t có tác đ ng mang ý ngh a th ng kê đ n m c đ ng
d ng tin h c t i doanh nghi p nh và v a: là nh n th c v l i ích và n m
thành l p
- Các nhân t còn l i c a mô hình có tác đ ng không mang ý ngh a
th ng kê đ n m c đ ng d ng tin h c t i doanh nghi p nh và v a là l nh
v c kinh doanh; quy mô doanh nghi p và y u t vùng mi n
18


- Nh ng khó kh n mà doanh nghi p g p ph i trong quá trình tri n khai
ng d ng tin h c không có tác đ ng mang ý ngh a th ng kê
- Nh n th c v r i ro g p ph i khi tri n khai ng d ng tin h c t i doanh
nghi p không có ý ngh a th ng kê.
CH
NG 4
XU T GI I PHÁP PHÁT TRI N NG D NG TIN H C
TRONG QU N LÝ T I CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A
Trong ch ng này tác gi đ xu t m t gi i pháp ph n m m phát tri n
các ng d ng tin h c trong doanh nghi p nh và v a. Tác gi c ng trình
bày vi c phân tích và thi t k gi i pháp c ng nh đánh giá hi u qu c a gi i
pháp trong th c ti n qu n lý doanh nghi p Vi t Nam
4.1 M t s gi i pháp ng d ng tin h c trong doanh nghi p nh
4.1.1 Trang b ph n c ng
N u doanh nghi p có nhu c u s d ng nhi u máy tính (>2) thì đ ti t
ki m chi phí có th s d ng gi i pháp máy tính o Ncomputing. Chia nh
môi tr ng s d ng c a m t máy tính đ bàn thành m t mô hình h p nh t
Client-server. Gi i pháp này giúp chia s ph n công su t ch a đ c s d ng
cho nhi u ng i dùng khác. Ngoài ra s giúp c t gi m đ c 75% chi phí
ph n c ng, 75% chi phí b o d ng và 90% chi phí tiêu th đi n n ng.
4.1.2 Trang b ph n m m v n phòng c b n
Ph n m m t i thi u mà m i doanh nghi p c n cài đ t trên máy tính
c a mình đó là h đi u hành và ph n m m v n phòng. Quen thu c nh t là
b s n ph m c a hãng Microsoft tuy nhiên hi n nay nhà n c đang khuy n
khích s d ng b ph n m m mã ngu n m hoàn toàn mi n phí mà v n th c
hi n t t m i ch c n ng v n phòng t i doanh nghi p.
4.1.3 Trang b ph n m m k toán
Trang b ph n m m tin h c hóa công tác qu n lý h ch toán k toán
là gi i pháp tin h c hóa công tác qu n lý doanh nghi p nên đ c th c
hi n đ u tiên.
Gi i pháp 1: Làm k toán b ng cách s d ng b ng tính Excel
Gi i pháp 2: S d ng ph n m m k toán dành cho doanh nghi p nh
19


4.2 Gi i pháp ng d ng tin h c cho các doanh nghi p v a
M t gi i pháp ng d ng tin h c phù h p h n v i các doanh nghi p
lo i v a tr lên đó là gi i pháp ph n m m qu n lý t ng th SS ME (Software
Solution For Medium Entreprise) mà tác gi đ xu t d i đây:
4.2.1 Các yêu c u v gi i pháp ph n m m dành cho doanh nghi p
v a
c thi t k theo t ng ph n nghi p v (moduler); có tính tích h p
ch t ch ; có kh n ng phân tích qu n tr ; có tính m .
4.2.2 Ki n trúc c a SS ME
Ki n trúc c a h th ng SS ME đ c t ch c theo mô hình 3l p: l p
truy xu t d li u qu n lý ho t đ ng; l p ch c n ng nghi p v th c hi n các
nghi p v chính c a h th ng; l p trình di n làm nhi m v giao ti p v i
ng i dùng cu i
4.2.3 Phân tích gi i pháp ph n m m qu n lý doanh nghi p qui mô v a
-

Module Qu n tr k ho ch

-

Module Qu n tr k toán, tài chính

-

Module Qu n tr đi u hành

4.2.4 Ch c n ng c a các phân h nghi p v c a gi i pháp ph n
m m dành cho doanh nghi p c v a
Tác gi trình bày ch c n ng t ng quát và ch c n ng chi ti t c a các
phân h sau:
-

Phân h v n b ng ti n

-

Phân h qu n lý mua hàng và công n ph i tr

-

Phân h qu n lý bán hàng và công n ph i thu

-

Phân h qu n lý hàng t n kho

-

Phân h qu n lý tài s n c đ nh

-

Phân h chi phí, giá thành

-

Phân h qu n lý s n xu t

-

Phân h qu n lý nhân s , ti n l

-

Phân h k toán t ng h p
20

ng


4.2.5 ánh giá hi u qu c a gi i pháp ph n m m dành cho doanh
nghi p c v a
Gi i pháp ph n m m cho doanh nghi p có qui mô v a SS ME do tác
gi đ xu t đã đ c Công ty ph n m m MeliaSoft ti p t c phát tri n và hoàn
thi n đ xây d ng thành m t s n ph m ph n m m th ng m i hóa trên th
tr ng có tên là Meliasoft- 2012.
4.2.5.1 Nh ng u đi m c a gi i pháp ph n m m Meliasoft
T ng h p ý ki n ph ng v n nhà qu n lý doanh nghi p v nh ng u
đi m c a ph n m m Meliasoft đ c chia thành các nhóm t ng ng v i các
tiêu th c đánh giá ch t l ng c a ph n m m:
B ng: Các tiêu th c đánh giá u đi m c a gi i pháp ph n m m
STT
1
2
3

Phân nhóm
Tri n khai
Ch c n ng

u đi m
Chi phí tri n khai phù h p
Th i gian tri n khai nhanh
H tr nhi u ph

ng pháp tính giá thành

4

Qu n lý nhân công t t, đánh giá n ng su t lao đ ng

5

C p nh t k p th i các quy đ nh chu n m c m i

6

Truy c p online, d dàng ki m soát m i ho t đ ng c a
doanh nghi p qua đi n tho i di đ ng

7

Kh n ng qu n tr doanh nghi p v i nhi u chi nhánh

8

Ho t đ ng

T c đ nhanh
Ho t đ ng online, yêu c u c u hình, h t ng th p

9

n đ nh, ít l i ng u nhiên

10
11

B om tt t

12

Phân quy n chi ti t đ n t ng ng

13

S d ng

D s d ng, giao di n thân thi n
21

i dùng, t ng ch c n ng


STT

Phân nhóm

u đi m

14

C p nh t d li u thu n ti n, nhanh

15

Ti n ích tr giúp nh p li u nhanh

16

Ti n ích

Có nh t ký ho t đ ng chi ti t thu n ti n trong qu n
lý đi u hành

17

Ti n ích phát hi n và x lý l i logic

18

Ti n ích giúp tìm ki m, l c d li u nhanh, thu n ti n

19

Báo cáo

Có kh n ng tùy bi n báo cáo

20

S l

21

K t xu t báo cáo đa d ng

22

Có nhi u báo cáo phân tích h u ích cho công vi c qu n tr

23

H tr

ng báo cáo phong phú

H tr k p th i, nhi t tình, hi u qu

4.2.5.2 Hi u qu , l i ích s d ng ph n m m Meliasoft
Ph n m m Meliasoft đã đ c h n 500 doanh nghi p l a ch n s d ng
m i hay là đ thay th cho ph n m m hi n th i ch a đáp ng t t nhu c u
trong qu n lý và qu n tr kinh doanh c a doanh nghi p.
K t qu kh o sát 23 doanh nghi p hi n đang s d ng ph n m m
Meliasoft v i 17 (74%) doanh nghi p đã s d ng ph n m m đ c t 3 đ n
6 n m cho th y t t c doanh nghi p đ u có ph n h i tích c c v vi c s d ng
ph n m m. Ch có 3 (13%) doanh nghi p nh n xét là t ng đ i hài lòng v
l i ích c a ph n m m, 87% s doanh nghi p đ c kh o sát có nh n xét r t
t t dành cho ph n m m. Trong đó h u h t (65%) doanh nghi p nh n xét là
ph n m m đã đáp ng t t yêu c u c a doanh nghi p trong qu n lý và qu n
tr kinh doanh; 9% doanh nghi p xác nh n ph n m m giúp t ng hi u qu
trong qu n lý; 9% doanh nghi p c m th y hài lòng và có 4% (1 doanh
nghi p) nh n xét là th y mãn nguy n khi s d ng ph n m m Meliasoft.

22


K T LU N
Tr c nh ng c h i và thách th c c a quá trình h i nh p kinh t qu c
t , m t trong nh ng y u t đ ti p t c đ a DNNVV phát tri n, theo s đông
các nhà nghiên c u, là ph i đ i m i c ch , môi tr ng c ng nh đ i m i t
thân bên trong c a m i doanh nghi p. Nghiên c u v ng d ng tin h c trong
qu n lý DNNVV, tác gi có nh ng nh n đ nh nh sau:
1. Rào c n trong ng d ng tin h c trong qu n lý c a DNNVV đó là
n ng l c tài chính và ngu n nhân l c còn y u, đ c bi t là nh n th c c a
ng i lãnh đ o doanh nghi p v l i ích c a tin h c trong qu n lý còn m
nh t. H u h t các doanh nghi p kh ng đ nh đã nh n th c rõ v vi c ng d ng
tin h c trong qu n lý, song trên th c t ch m t s ít hi u đ y đ .
2. Th c tr ng ng d ng tin h c trong các DNNVV Vi t Nam v n
m c đ còn th p. M t trong nh ng nguyên nhân làm cho doanh nghi p nh
và v a khó tìm ki m đ c các gi i pháp tin h c th c s phù h p v i nhu c u
ho t đ ng c a mình là, do các doanh nghi p cung c p ng d ng và gi i pháp
tin h c th ng nh m đ n doanh nghi p l n – nh ng khách hàng ti m n ng
có kh n ng chi tr s ti n l n cho các d ch v tin h c ph c t p, mà ít quan
tâm phát tri n các gi i pháp phù h p v i đi u ki n kinh t c a các doanh
nghi p nh và v a. Do đó vi c tìm ra các gi i pháp ng d ng tin h c giành
cho các DNNVV là v n đ r t có ý ngh a
3. Tác gi đ xu t gi i pháp ng d ng tin h c cho các doanh nghi p
qui mô nh b ng cách trang b các thi t b ph n c ng có tính n ng v a ph i,
trang b các ph n m m mi n phí ho c các ph n m m có giá c h p lý phù
h p v i đi u ki n tài chính c a doanh nghi p
4. i v i các doanh nghi p có qui mô v a, tác gi đ xu t gi i pháp
ph n m m tích h p SS ME nh m phát tri n vi c ng d ng tin h c trong qu n
lý. Gi i pháp SS ME bao g m 3 module l n v L p k ho ch, K toán – Tài
chính, Qu n tr doanh nghi p v i nhi u ch c n ng khác nhau gi i quy t t ng
th các bài toán qu n lý. Gi i pháp này đã đ c Công ty ph n m m MeliaSoft
n i tác gi là c v n cao c p v h th ng thông tin, ti p t c hoàn thi n đ đ a
23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x