Tải bản đầy đủ

on tap tong hop 06

(06) ÔN TẬP TỔNG HỢP – LTĐH – 2017
Câu 4: Trên một phân tử mARN có 30% A và 10% U. Xác định tỷ lệ mỗi loại nuclêôtit trên gen tổng
hợp nên mARN đó (không tính đoạn intrôn).
A. A= T= 10%; G= X= 30%.
B. A= T= 20%; G= X= 30%.
C. A= T= 30%; G= X= 20%.
D. A= T= 40%; G= X= 10%.
Câu 6: Một phân tử mARN có tỷ lệ các loại nuclêôtit như sau A : U : G : X = 1 : 2 : 3 : 4. Tính theo lí
thuyết tỷ lệ bộ ba có chứa 2 A là
A. 3/1000
B.1/1000
C.3/64
D.27/1000
Câu 7 : Phân tích thành phần hoá học của một axit nuclêic cho thấy tỉ lệ các loại nuclêôtit như sau :
A = 20%; G = 35% ; T = 20%. Axit nuclêic này là
A. ARN có cấu trúc mạch kép
B. ARN có cấu trúc mạch đơn
C. ADN có cấu trúc mạch kép
D. ADN có cấu trúc mạch đơn
Câu 8 : Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của
gen. Gen D bị đột biến mất 1 cặp A-T thành alen d. Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân một lần, số

nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là
A. A = T = 1800; G = X = 1200
B. A = T = 1199; G = X = 1800
C. A = T = 1799; G = X = 1200
D. A = T = 899; G = X = 600
Câu 9 : Một gen có 1500 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ loại nuclêôtit A= 600, Số liên kết hiđrô của gen là
A. 1798
B. 3900
C. 3000
D. 3600
T+X
Câu 10: Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có
= 1/3 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo
A+G
một chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ
lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:
A. A + G = 80%; T + X = 20%
B. A + G = 20%; T + X = 80%
C. A + G = 25%; T + X = 75%
D. A + G = 75%; T + X = 25%
Câu 11: Một gen tổng hợp chuỗi pôlipeptit hòan chỉnh gồm 498 aa. Gen này dài tối thiểu là bao nhiêu
angstrong (A0)
A. 5100
B. 4800
c. 4780
D. 2400
Câu 12: Gen mã hóa cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin, một đột biến xảy ra làm
cho gen mất 3 cặp nuclêôtit ở những vị trí khác nhau trong cấu trúc của gen nhưng không liên quan đến
bộ ba mã khởi đầu và bộ ba mã kết thúc . Trong quá trình phiên mã môi trường nội bào đã cung cấp
5382 ribônuclêôtit tự do. Hãy cho biết đã có bao nhiêu phân tử mARN được tổng hợp?
A. 5 mARN.
B. 4 mARN.
C. 8 mARN.
D. 6 mARN.
Câu 13: Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự
nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4193 ađênin và 6300 guanin. Dạng đột biến nào sau đây
đã xảy ra?
A. Mất 1 cặp nuclêôtit loại G - X.
B. Thêm 1 cặp nuclêôtit loại A - T.
C. Mất 1 cặp nuclêôtit loại A - T

D. Thêm 1 cặp nuclêôtit loại G - X.
Câu 14: Một phân tử ADN tự nhân đôi liên tiếp 5 lần, mỗi gen con sao mã 2 lần sẽ tạo ra số phân tử
ARN là
A. 6.
B. 32.
C. 25.
D. 64.
Câu 15: Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại Ađênin mạch gốc chiếm 20% tổng
số nuclêôtit của mạch, nu loại Timim chiếm 10% tổng nucleotit của mạch . Tỉ lệ số nuclêôtit loại
Guanin trong phân tử ADN này là
A. 40%.
B. 20%.
C. 30%.
D. 35%.
Câu 16: Một gen cấu trúc dài 4080 ăngxtrông, có tỉ lệ A/G = 1.5, gen này bị đột biến thay thế một cặp
A - T bằng một cặp G - X. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen sau đột biến là:
A. A = T = 720 ; G = X = 480.
B. A = T = 419 ; G = X = 721.
C. A = T = 719 ; G = X = 481.
D. A = T = 721 ; G = X = 479.
Câu 17: Xét một tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm 6 x 10 9 cặp
nuclêôtit. Khi bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân tế bào này có hàm lượng ADN gồm
A. 18 × 109 cặp nuclêôtit.
B. 6 × 109 cặp nuclêôtit.


C. 24 × 109 cặp nuclêôtit.
D. 12 × 109 cặp nuclêôtit.
Câu 18: Gen B có 390 guanin và có tổng số liên kết hiđrô là 1670, bị đột biến thay thế một cặp
nuclêôtit này bằng một nuclêôtit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hiđrô. Số
nuclêôtit mỗi loại của gen b là :
A. A = T = 250; G = X = 390
B. A = T = 251; G = X = 389
C. A = T = 610; G = X = 390
D. A = T = 249; G = X = 391
Câu 19: Một gen của sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20 % tổng số nuclêôtit của gen. Trên một mạch
của gen này có 150 ađênin và 120 timin. Số liên kết hiđrô của gen là
A. 1120
B. 1080
C. 990
D. 1020
Câu 20: Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của
gen. Gen D bị đột biến mất một cặp A-T thành alen d. Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân một lần,
số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:
A. A = T = 1799; G = X = 1200.
B. A = T = 1800; G = X = 1200.
C. A = T = 899; G = X = 600.
D. A = T = 1199; G = X = 1800.
Câu 21: Gen A dài 4080Å bị đột biến thành gen a. Khi gen a tự nhân đôi một lần, môi trường nội bào
đã cung cấp 2398 nuclêôtit. Đột biến trên thuộc dạng
A. mất 1 cặp nuclêôtít.
B. thêm 1 cặp nuclêôtít.
C. thêm 2 cặp nuclêôtít.
D. mất 2 cặp nuclêôtít.
Câu 22: Một gen có 4800 liên kết hiđrô và có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen mới có 4801 liên
kết hiđrô và có khối lượng 108.104 đvC. Số nuclêôtit mỗi loại của gen sau đột biến là:
A. T = A = 601, G = X = 1199.
B. T = A = 598, G = X = 1202.
C. T = A = 599, G = X = 1201.
D. A = T = 600, G = X = 1200.
Câu 23: Một gen có 3000 liên kết hiđrô và có số nuclêôtit loại guanin (G) bằng hai lần số nuclêôtit loại
ađênin (A). Một đột biến xảy ra làm cho chiều dài của gen giảm đi 85 A O. Biết rằng trong số nuclêôtit
bị mất có 5 nuclêôtit loại xitôzin (X) . Số nuclêôtit loại A và G của gen sau đột biến lần lượt là
A.375 và 745
B. 355 và 745
C. 375 và 725
D. 370 và 730
Câu 24: Có 8 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch pôlinuclêôtit
mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 25: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E.coli chỉ chứa N 15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi
khuẩn E.coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E.coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ
tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14 ?
A. 8
B. 32
C. 16
D. 30
Câu 26: Cho hai cây cùng loài giao phấn với nhau thu được các hợp tử. Một trong các hợp tử đó
nguyên phân bình thường liên tiếp 4 lần đã tạo ra các tế bào con có tổng số 384 nhiễm sắc thể ở trạng
thái chưa nhân đôi. Cho biết quá trình giảm phân của cây dùng làm bố không xảy ra đột biến và không
có trao đổi chéo đã tạo ra tối đa 256 loại giao tử. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào con được
tạo ra trong quá trình nguyên phân này là
A. 3n = 36
B. 2n = 16
C. 2n = 26
D. 3n = 24
Câu 27: Biết hàm lượng ADN nhân trong một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội là x. Trong trường
hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân của tế bào này đang ở kì sau của giảm phân I là
A.1x
B. 0,5x
C. 4x
D. 2x
Câu 28: Giả sử trong một gen có một bazơ xitozin trở thành dạng hiếm (X*) thì sau 3 lần nhân đôi sẽ
có bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X bằng A−T:
A. 3. B. 4.
C. 8.
D. 7.
Câu 29: Ở một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa, cặp NST số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu ở
một số tế bào, cặp NST số 1 không phân li trong phảm phân II, cặp NST số 3 phân li bình thường thì cơ
thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử có kiểu gen :
A. AAb ; aab ; b ; ab, Ab. B. Aab ; b ; Ab ; ab.
C. AAbb.
D. Abb ; abb ; Ab ; ab.


Câu 30: Trong một lần nguyên phân của một tế bào ở thể lưỡng bội, một nhiễm sắc thể của cặp số
3 và một nhiễm sắc thể của cặp số 6 không phân li, các nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Kết
quả của quá trình này có thể tạo ra các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể là
A. 2n + 2 và 2n - 2 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n - 2 – 1
B. 2n + 1 + 1 và 2n - 1 - 1 hoặc 2n + 1 - 1 và
2n - 1 + 1
C. 2n + 1 - 1 và 2n - 2 - 1 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n - 1 + 1 D. 2n + 1 + 1 và 2n - 2 hoặc 2n + 2 và 2n - 1
-1
Câu 31: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào sinh dưỡng của
ruồi giấm thuộc thể lệch bội dạng bốn nhiễm là
A.10.
B. 16.
C. 32.
D. 12.
Câu 32: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. Số thể ba nhiễm tối đa có thể phát sinh ở loài
này là
A. 14.
B. 28.
C. 7.
D. 21.
Câu 33: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Một hợp tử của loài này sau 3 lần
nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con có tổng số nhiễm sắc thể đơn là 104. Hợp tử trên có thể phát
triển thành
A. thể một nhiễm.
B. thể bốn nhiễm.
C. thể khuyết nhiễm.
D. thể ba nhiễm.
Câu 34: Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái,
cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Trong quá trình
giảm phân hình thành giao tử đực, cặp nhiễm sắc thể số 5 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác
phân li bình thường. Sự thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái đều mang 11 nhiễm sắc thể được tạo ra
từ quá trình trên sẽ tạo ra thể đột biến dạng
A. thể ba.
B. thể một kép.
C. thể một.
D. thể không.
Câu 35: Khi các cá thể của một quần thể giao phối (quần thể lưỡng bội) tiến hành giảm phân hình
thành giao tử đực và cái, ở một số tế bào sinh giao tử, một cặp nhiễm sắc thể thường không phân li
trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Sự giao phối tự do giữa các cá thể có thể tạo ra
các kiểu tổ hợp về nhiễm sắc thể là:
A. 2n; 2n-1; 2n+1; 2n-2; 2n+2.
B. 2n+1; 2n-1-1-1; 2n.
C. 2n-2; 2n; 2n+2+1.
D. 2n+1; 2n-2-2; 2n; 2n+2.
Câu 36: Mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY, con gái có kiểu gen XAXaXa. Cho biết quá trình
giảm phân ở bố và mẹ không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Kết luận nào sau
đây về quá trình giảm phân ở bố và mẹ là đúng?
A. Trong giảm phân II ở bố, nhiễm sắc thể giới tính không phân li. Ở mẹ giảm phân bình thường.
B. Trong giảm phân I ở bố, nhiễm sắc thể giới tính không phân li. Ở mẹ giảm phân bình thường.
C. Trong giảm phân II ở mẹ, nhiễm sắc thể giới tính không phân li. Ở bố giảm phân bình thường.
D. Trong giảm phân I ở mẹ, nhiễm sắc thể giới tính không phân li. Ở bố giảm phân bình thường.
Câu 37: Một cặp NST tương đồng được quy ước là Aa. Nếu kì sau của giảm phân 2, NST kép thuộc
một trong 2 tế bào con không phân ly, có thể tạo ra các loại giao tử nào?
A. Aa, 0, A, a
B. AA, Aa, A, a
C. Aa, aa
D. AA, 0, aa, A, a
Câu 38: Sự rối loạn phân li của một cặp NST tương đồng ở các tế bào sinh dục của cơ thể 2n có thể
làm xuất hiện các loại giao tử:
A. n; n+1; n-1
B. 2n+1; 2n-1
C. n+1; n-1
D. 2n; n
Câu 48: Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này
giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra
bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
A. ABb và
A hoặc aBb và a
B. ABb và a hoặc aBb và A
C. Abb và B hoặc ABB và b
D. ABB và abb hoặc AAB và aab
Câu 40 : Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép đang ở kỳ sau nguyên phân, người ta đếm được 44
nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của loài này làA. 2n = 46.
B. 2n= 42.
C. 2n = 24.
D. 2n = 22.
Câu 41 : Giả sử trong một tế bào sinh tinh có bộ nhiễm sắc thể dược kí hiểu là 44A + XY. Khi tế bào
này giảm phân gặp các cặp nhiễm sắc thể thường thì phân li bình thường, cặp nhiễm sắc thể giới tính


không phân li trong giản phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra
từ qúa trình giảm phân của tế bào trên là :
A.22A và 22A + XX.
B.22A + XX và 22A + YY.
C.22A + X và 22A + YY.
D.22A + XY và 22A.
Câu 42: Ở đậu Hà-Lan, bộ NST 2n = 14, có bao nhiêu 3 nhiễm khác nhau có thể hình thành?
A.14
B. 28
C. 21
D.7
A a
Câu 43: Một cơ thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính X X . Trong quá trình giảm phân phát
sinh giao tử, ở một số tế bào cặp nhiễm sắc thể này không phân li trong lần phân bào II. Các loại giao
tử có thể được tạo ra từ cơ thể trên là:
A. XAXa, XaXa, XA, Xa, O. B. XAXa, O, XA, XAXA. C. XAXA, XAXa, XA, Xa, O. D. XAXA, XaXa, XA,
Xa, O.
Câu 44: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen. Từ một tế bào
chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình
nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã xảy
ra với alen B là
A. thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.
B. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X
C. mất một cặp A-T
D. mất một cặp G-X
Câu 47: Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết. Số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào sinh dưỡng
của thể một, thể ba thuộc loài này lần lượt là A. 19 và 21
B. 19 và 20 C. 18 và 19
D. 9 và 11
Câu 48: Ở người gen A quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen a: da bạch tạng, cặp gen này nằm
trên NST thường; gen M quy định màu mắt bình thường trội hoàn toàn so với alen m: mù màu, cặp gen này
nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y. Trong 1 gia đình có bố mẹ bình thường cả 2 tính trạng
nhưng có con trai bị cả 2 bệnh trên và mang hội chứng Claiphenter. Biết rằng không xảy ra đột biến gen và
đột biến cấu trúc NST. Kiểu gen của mẹ, bố và nguyên nhân gây bệnh cho con là
A. Aa XMXm x AaXMY, đột biến trong giảm phân 1 ở bố B. Aa XMXm x AaXMY, đột biến trong giảm
phân 2 ở mẹ
C. Aa XMXm x AaXMY, đột biến trong giảm phân 1 ở mẹ D. Aa XMXm x AaXMY, đột biến trong giảm
phân 2 ở bố
Câu 49: Quan sát một nhóm tế bào sinh tinh của một cơ thể ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8,
giảm phân bình thường; người ta đếm được trong tất cả các tế bào này có tổng số 128 nhiễm sắc thể
kép đang phân li về hai cực của tế bào. Số giao tử được tạo ra sau khi quá trình giảm phân kết thúc là
A. 8
B. 16
C. 32
D. 64
Câu 50: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến của loài này
được kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như
sau:
Thể đột biến
I
II
III
IV V
VI
Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng
48
84
72
36
60
108
Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp ở mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau.
Trong các thể đột biến trên, các thể đột biến đa bội chẵn là
A. II, VI
B. I, II, III, V
C. I, III
D. I, III, IV, V
Câu 51: Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBb × ♀ AaBb . Giả sử trong quá trình giảm
phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm
phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết
hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử
lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?
A. 9 và 6
B. 12 và 4
C. 9 và 12
D. 4 và 12
Câu 52: Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có kiểu gen AaBb, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc
thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb phân li bình
thường; giảm phân II diễn ra bình thường. Ở cơ thể cái có kiểu gen AABb, quá trình giảm phân diễn ra
bình thường. Theo lí thuyết, phép lai : ♀AABb x ♂AaBb cho đời con có tối đa bao nhiêu loại kiểu
gen?


A. 4
B. 12
C. 6
D. 8
Câu 54: Biết rằng các thể tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường và
khơng có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 5 loại kiểu gen?
A. AAaa x AAaa
B. AAaa x AAAa
C. Aaaa x Aaaa
D. Aaaa x AAaa
Câu 55: Biết rằng cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết,
phép lai giữa hai cây tứ bội AAAa x Aaaa cho đời con có kiểu gen AAaa chiếm tỉ lệ
A. 75%
B. 25%
C. 50%
D. 56,25%
Câu 56: Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây
(1) AAaaBBbb × AAAABBBb
(2) AaaaBBBB × AaaaBBbb (3) AaaaBBbb × AAAaBbbb
(4) AAAaBbbb × AAAABBBb
(5) AAAaBBbb × Aaaabbbb (6) AAaaBBbb × AAaabbbb
Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường.
Theo lí thuyết, trong các phép lại trên, những phép lai cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ
8:4:4:2:2:1:1:1:1 là
A. (2) và (4).
B. (3) và (6)
C. (1) và (5)
D. (2) và (5)
Câu 57: Một lồi thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có hai
alen. Do đột biến, trong lồi đã x́t hiện 3 dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí
thuyết, các thể ba này có tới đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét?
A. 108.
B. 36.
C. 64.
D. 144.
Câu 59 : Ở một lồi thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hồn tồn so với alen a quy định hoa vàng.
Cho biết các cây tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, khơng có
đột biến xảy ra. Theo lí thuyết phép lai AAaa × Aaaa cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là :
A. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng
B. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng
C. 11 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng
D. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng
Câu 61: Khi cho ruồi giấm (P). cái mình xám, cánh dài lai phân tích với con đực mình đen, cánh cụt
Fa thu được
0,41 xám, cụt: 0,09 xám, dài: 0,41 đen, dài: 0,09 đen, cụt. Kiểu gen của con cái (P) và tần số hoán
vò gen là:
Ab
AB
A.
với tần số hóan vò = 9%
B.
với tần số hóan vò = 18%
Ab
aB
AB
AB
C.
với tần số hóan vò = 18%
D.
với tần số hóan vò = 41%
ab
ab
Câu 62: Ở ruồi giấm gen A: xám, trội hòan toàn so với gen a: đen. B: dài trội hoàn toàn so với gen
b: cụt.
AB ab
Cho P
x
(biết hoán vò gen với tần số 20%) thì tỉ lệ kiểu hình ở Fa là:
ab ab
A. 1:1:1:1
B. 4:4:1:1
C. 3:1
D. 1:1
AB AB
Câu 63: cho P
x
(biết hoán vò gen với tần số 20% xảy ra ở cả bố và mẹ)thì F1có tỉ lệ kiểu
ab
ab
ab
gen
là bao nhiêu?
ab
A. 16%
B. 20%
C. 40%
D. 1%
Ab
Ab
Câu 64: Khi cho P
x
(biết hóan vò xảy ra cả đực và cái với tần số như nhau). Nếu F1 có tổ
aB
aB
ab
hợp gen
chiếm 1% thì tần số hóan vò gen là bao nhiêu?
ab
A. 16%
B. 20%
C. 40%
D. 1%
AB AB
Câu 65: cho P
x
(biết hoán vò gen với tần số 20% chỉ xảy ra ở con cái, còn con đực liên
ab
ab
ab
kết hòan toàn)thì F1có tỉ lệ kiểu gen
là bao nhiêu?
ab


A. 16%
B. 20%
C. 40%
D. 1%
Câu 66 : Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là:
AB = l,5 cM, AC = 16,5 cM, BD = 2.0 cM, CD = 20 cM, BC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen
trên nhiễm sắc thể đó là
A. A B C D.
B. C A B D.
C. B A C D.
D. D C A B.
Câu 67: Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là:
AB=1,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên
nhiễm sắc thể đó là
A. BACD.
B. CABD.
C. ABCD.
D. DABC.
Câu 68: Cho giao phối 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt thu
được F1 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 70,5% thân
xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% đen, dài . tần số hoán vị gen
là:
A. 20,5%.
B. 4,5%.
C. 9 %.
D. 18%.
Câu 69:Biết gen liên kết hòan tòan. Cho các phép lai:
Ab aB
AB AB
AB aB
AB ab
1:(
x
) ;
2:(
x
) ;
3:(
x
) ;
4:(
x
)
aB Ab
ab ab
ab Ab
ab ab
Trường hợp nào phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1:2:1? A. 1
B. 1,2
C. 1,3
D.
1,3,4
Câu 70: Ở ruồi giấm, gen qui định tính trạng màu sắc thân và gen qui định tính trạng độ dài cánh nằm
trên cùng một nhiễm sắc thể thường (mỗi gen qui định một tính trạng). Lai dòng ruồi giấm thuần chủng
thân xám, cánh dài với dòng ruồi giấm thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Lai
phân tích ruồi cái F1, trong trường hợp xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Tỉ lệ ruồi thân xám, cánh cụt
xuất hiện ở FB tính theo lí thuyết là
A. 82%.
B. 10%.
C. 40%.
D. 18%.
Ab
Câu 71: Xét tổ hợp gen
Dd, nếu tần số hoán vị gen 18% thì tỉ lệ các loại giao tử hoán vị của tổ
aB
hợp gen này là
ABD Abd aBD abd
ABD ABd abD abd
A.
=
=
=
= 4, 5%
B.
=
=
=
= 4, 5%
C.

ABD

=

Abd

=

aBD

=

abd

= 9,0 %

D.

ABD

=

ABd

=

abD

=

abd

= 9,0 %

Câu 72: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b quả bầu dục. Giả sử hai cặp gen
này nằm trên một cặp NST. Khi cho lai hai cây cà chua F1 thân cao quả tròn với nhau thì F2 thu được
65% số cây thân cao,quả tròn, 15% thân thấp, quả bầu dục, 10% thân cao, quả bầu dục, 10% thân thấp,
quả tròn. Kiểu gen của hai cây cà chua F1 và tần số hoán vị gen của chúng là:
AB
AB
AB
AB
A.
(f = 30%) x
(liên kết gen hoàn toàn)
B.
(f = 40%) x
(liên kết gen
ab
ab
ab
ab
hoàn toàn)
Ab
AB
Ab
Ab
C.
(f = 20%) x
(liên kết gen hoàn toàn)
D.
(f = 30%) x
(f = 40%))
aB
ab
aB
aB
AB Ab
Câu 73: Cho phép lai P:
×.
Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen
ab
aB
AB

F1 sẽ là
A.1/16.
B. 1/2.
C. 1/8.
D. 1/4.
aB
Câu 74: Ở một loài thực vật, tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, quả hình cầu trội hoàn
toàn so với quả hình lê. Các gen quy định chiều cao và hình dạng quả cùng nằm trên 1nhiễm sắc thể và
cách nhau 20 centimoocgan (cM). Cho cây thuần chủng thân cao, quả trình cầu lai với cây thân thấp,
quả hình lê, F1 thu được 100% thân cao, quả hình cầu. Cho cây F1 lai với cây thân thấp, quả hình lê,
F2 thu được 4 loại kiểu hình, trong đó cây cao, quả hình lê chiếm tỉ lệ là A. 40%
B.
25%
C. 10%
D. 50%


Câu 75: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp,
gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây
thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ : 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân
thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao, hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến
xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là
Ab
ab
Ab
ab
A.
X
B. AaBB X aabb
C. AaBb x aabb
D.
X
aB
ab
ab
ab
AB DE
Câu 76: Một cá thể có kiểu gen
, biết khoảng cách giữa gen A và gen B là 40 cM. Các tế bào
ab DE
sinh tinh của cá thể trên giảm phân bình thường hình thành giao tử, theo lí thuyết, trong số các loại giao
ab DE
tử được tạo ra, loại giao tử
chiếm tỉ lệ A. 40%.
B. 20%.
C. 15%.
D. 30%.
Câu 78: Ở một loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen quy định hạt tròn; gen quy
định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen quy định hạt chín muộn. Cho các cây có kiểu gen giống
nhau và dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn, ở đời con thu được 4000 cây, trong đó có 160 cây có kiểu
hình hạt tròn, chín muộn. Biết rằng không có đột biến xảy ra, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử
cái xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cây có kiểu hình hạt dài, chín sớm ở đời
con là
A. 3840.
B. 840.
C. 2160.
D. 2000.
Câu 79: Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen b quy định thân đen; gen V
quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen v quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một
cặp nhiễm sắc thể thường và cách nhau 17 cM. Lai hai cá thể ruồi giấm thuần chủng (P) thân xám, cánh
cụt với thân đen, cánh dài thu được F 1. Cho các ruồi giấm F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau. Tính theo
lí thuyết, ruồi giấm có kiểu hình thân xám, cánh dài ở F2 chiếm tỉ lệ A. 41,5%.
B.
56,25%.
C. 50%.
D. 64,37%.
Câu 80: Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai
nào sau đây không làm xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 :1 ở đời F1?
Ab
Ab
Ab
Ab
A. P:
X
, các gen liên kết hoàn toàn.
B. P:
X
, các gen liên kết hoàn
aB
aB
ab
ab
toàn.
Ab
Ab
AB
Ab
C. P:
X
, hoán vị gen một giới với tần số 40%.
D. P:
X
, các gen liên kết hoàn
aB
aB
ab
aB
toàn.
Câu 81: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp,
gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b qui định quả dài. Các cặp gen này nằm trên cùng
một cặp nhiễm sắc thể. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thu được đời
con phân li theo tỉ lệ : 310 cây thân cao, quả tròn : 190 cây thân cao, quả dài : 440 cây thân thấp, quả
tròn : 60 cây thân thấp, quả dài. Cho biết không có đột biến xảy ra. Tần số hoán vị giữa hai gen nói trên
là :
A. 12%
B. 36%
C. 24%
D. 6%
Câu 82: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B
quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một
cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắc
trắng.Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép
AB D d AB D
lai :
X X x
X Y cho F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%. Tính theo
ab
ab
lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là
A. 5%.
B. 7,5%.
C. 15%.
D. 2,5%.
Câu 83: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định quả
màu đỏ, alen b quy định quả màu vàng; gen D quy định quả tròn, alen d quy định quả dài. Biết rằng các


gen trội là trội hoàn toàn. Cho giao phấn cây thân cao, quả màu đỏ, tròn với cây thân thấp, quả màu
vàng, dài thu được F1 gồm 81 cay thân cao, quả màu đỏ, dài; 80 cây thân cao, quả màu vàng, dài; 79
cây thân thấp, quả màu đỏ, tròn; 80 cây thân thấp, quả màu vàng, tròn. Trong trường hợp không xảy ra
hoán vị gen, sơ đồ lai nào dưới đây cho kết quả phù hợp với phép lai trên ?
AB
ab
Ad
ad
A.
Dd x
dd
B.
Bb x
bb
ab
ab
aD
ad
BD
bd
AD
ad
C. Aa
x aa
D.
Bb x
bb
ad
bd
ad
ad
Câu 84: Lai hai cá thể đều dị hơp về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu được ở đời
con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Biết 2 cặp gen này cùng
nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không có đột biến xảy ra. Kết luận này sau đây về kết quả
của phép lai trên là không đúng?
A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%. B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần
số 16%.
C. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 40%. D. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần
số 16%.
AB
Câu 85: Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen
đã xảy ra hoán
ab
vị giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng
loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
A. 4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen
B. 2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào gần số hoán vị
gen
C. 2 loại với tỉ lệ 1 : 1
D. 4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1
Câu 86: Cho một cây lưỡng bội (I) lần lượt giao phấn với 2 cây lưỡng bội khác cùng loài, thu được kết
quả sau :
- Với cây thứ nhất, đời con gồm : 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 150 cây
thân cao, quả bầu dục; 30 cây thân thấp, quả tròn.
- Với cây thứ hai, đời con gồm : 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 30 cây thân
cao, quả bầu dục; 150 cây thân thấp, quả tròn.
Cho biết : Tình trạng chiều cao cây được quy định bởi một gen có hai alen (A và a), tình trạng hình
dạng quả được quy định bởi một gen có hai alen (B và b), các cặp gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể
thường và không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây lưỡng bội (I) là :
AB
Ab
aB
Ab
A.
B.
C.
D.
ab
ab
ab
aB
Câu 87: Cho biết không có đột biến, hoán vị gen giữa alen B và b ở cả bố và mẹ đều có tần số 20%.
AB Ab
Ab
x
cho đời con có kiểu gen
chiếm tỉ lệ
ab aB
Ab
A. 10%
B. 4%
C. 40%
D. 16%
Câu 91: Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều
loại kiểu gen nhất
AB
Ab
AB AB
DD ×
dd
×
A. AaBb × AaBb
B.
C.
D. XAXABb × XaYBb
ab
ab
ab ab
Câu 92: Ở một lòai thực vật nếu trong kiểu gen có mặt cả hai alen trội A và B thì cho kiểu hình thân
cao, nếu thiếu một hoặc cả hai alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D qui định hoa đỏ trội
hoàn toàn so với alen d qui định hoa trắng. Cho giao phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu
được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa
trắng. Biết các gen qui định các tính trạng này nằm trên nhiễm sắc thể thường, quá trình giảm phân
không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên?
ABD AbD
AD
AD
Bd
Bd
ABd Abd
×
.
Bb ×
Bb.
Aa ×
Aa.
×
.
A.
B.
C.
D.
abd aBd
ad
ad
bD
bD
abD aBD
Tính theo lí thuyết, phép lai


D
d
Câu 93 : Trong quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen AaBbX e X E đ đã xảy ra hoán vị gen giữa
các alen D và d với tần số 20%. Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử
abX ed được tạo ra từ cơ thể này là
A. 2,5%
B. 5,0%
C.10,0%
D. 7,5%
Câu 94: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp;
alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội
hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được
F1 gồm 301 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài ; 99 cây thân cao, hoa trắng, quả dài; 600 cây thân cao, hoa
đỏ, quả tròn; 199 cây thân cao, hoa trắng , quả tròn; 301 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn; 100 cây thân
thấp,hoa trắng, quả tròn. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen của (P) là:
AB
Ad
AD
Bd
Dd
Bb
Bb
Aa
A.
B.
C.
D.
ab
aD
ad
bD
Câu 95: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp,
alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Cho cây thân cao, quả đỏ giao
phấn với cây thân cao, quả đỏ (P), trong tổng số các cây thu được ở F 1, số cây có kiểu hình thân thấp,
quả vàng chiếm tỉ lệ 1%. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân cao,
quả đỏ có kiểu gen đồng hợp tử về cả hai cặp gen nói trên ở F1 là:
A.1%
B. 66%
C. 59%
D. 51%
Câu 96: Ở một loài thực vật, biết một gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Cho P t/c khác
nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản thu được F 1 toàn cây cao, hạt đỏ. Cho các cây F 1 tự thụ phấn, F2
thu được 2000 cây, trong đó có 320 cây thấp, hạt vàng. Biết mọi diễn biến của NST ở tế bào sinh hạt
phấn và tế bào sinh noãn trong giảm phân giống nhau. Tần số hoán vị gen của F1 là
A. 4%.
B. 20%.
C. 16%.
D. 40%.
Câu 30: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế
hệ xuất phát (P) của một quần thể gồm toàn cây hoa tím, trong đó tỉ lệ cây hoa tím có kiểu gen dị hợp
tử là Y (0≤Y≤1). Quần thể tự thụ phấn liên tiếp qua các thế hệ. Biết rằng quần thể không chịu tác động
của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F3 của quần thể là:

Câu 40: Ở một quần thể động vật ngẫu phối, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường gồm 2 alen,
alen A trội hoàn toàn so với alen a. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, những cá thể có kiểu hình lặn
bị đào thải hoàn toàn ngay sau khi sinh ra. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có cấu trúc di truyền
là 0,6AA : 0,4Aa. Cho rằng không có tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, thế hệ F3
của quần thể này có tần số alen a là
A. 1/5.
B. 1/9.
C. 1/8.
D. 1/7.
Câu 47: Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen nằm trên nhiễm
sắc thể thường và có 4 alen, các alen trội là trội hoàn toàn. Người ta tiến hành các phép lai sau:

Biết rằng không xảy ra đột biến. Cho cá thể mắt nâu ở (P) của phép lai 1 giao phối với một trong hai cá
thể mắt vàng ở (P) của phép lai 2. Theo lí thuyết, kiểu hình của đời con có thể là
A. 25% cá thể mắt đỏ : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt trắng.
B. 100% cá thể mắt nâu.
C. 50% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt trắng.
D. 75% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng.
Câu 49: Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc lông do một gen nằm trên nhiễm sắc thể
thường có 3 alen quy định. Alen quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen quy định lông xám và
alen quy định lông trắng; alen quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen quy định lông trắng. Một


quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có kiểu hình gồm: 75% con lông đen; 24% con lông xám;
1% con lông trắng. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nếu chỉ cho các con lông xám của quần thể ngẫu phối thì đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 35
con lông xám : 1 con lông trắng.
B. Nếu chỉ cho các con lông đen của quần thể ngẫu phối thì đời con có kiểu hình lông xám thuần chủng
chiếm 16%.
C. Tổng số con lông đen dị hợp tử và con lông trắng của quần thể chiếm 48%.
D. Số con lông đen có kiểu gen đồng hợp tử trong tổng số con lông đen của quần thể chiếm 25%.
Câu 3: Ở một loài động vật, xét một lôcut nằm trên nhiễm sắc thể thường có hai alen, alen A quy định
thực quản bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định thực quản hẹp. Những con thực quản hẹp
sau khi sinh ra bị chết yểu. Một quần thể ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới đực và
giới cái như nhau, qua ngẫu phối thu được F1 gồm 2800 con, trong đó có 28 con thực quản hẹp. Biết
rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ (P) là
A. 0,6 AA : 0,4 Aa
B. 0,9 AA : 0,1 Aa
C. 0,7 AA : 0,3 Aa
D. 0,8 AA : 0,2 Aa
Câu 27: Cho phép lai P: ♀ AaBbDd × ♂ AaBbdd . Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực,
ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I; giảm phân II
diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử cái diễn ra bình thường. Theo lí thuyết,
phép lai trên tạo ra F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 56
B. 42
C. 18
D. 24
Câu 38: Một loài thực vật giao phấn, xét một gen có hai alen , alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn
toàn so với alen a quy định hoa trắng, thể dị hợp về cặp gen này cho hoa hồng. Quần thể nào sau đây
của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. Quần thể gồm toàn cây hoa đỏ
B. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa trắng
C. Quần thể gồm toàn cây hoa hồng
D. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa hồng
Câu 40: Một quần thể động vật , ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới cái là 0,1 AA :
0,2 Aa : 0,7 aa; ở giới đực là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Biết rằng quần thể không chịu tác động của
các nhân tố tiến hóa. Sau một thế hệ ngẫu phối thì thế hệ F1
A. đạt trạng thái cân bằng di truyền
B. có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 56%
C. có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16%
D. có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 28%
Câu 42: Một quần thể ngẫu phối, xét một gen có 2 alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với
alen a quy định thân thấp. Cho biết quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số kiểu gen dị
hợp tử gấp 8 lần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình của quần thể là
A. 96% cây thân cao: 4% cây thân thấp
B. 36% cây thân cao: 64% cây thân thấp
C. 75% cây thân cao: 25% cây thân thấp
D. 84% cây thân cao: 16% cây thân thấp
Câu 46: Một quần thể thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen, alen A quy đinh hoa đỏ trội hoàn toàn
so với alen a quy định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền, số cây hoa đỏ
chiểm tỉ lệ 91%. Theo lí thuyết, các cây hoa đỏ có kiểu gen đòng hợp tử trong quần thể này chiếm tỉ lệ
A. 49%
B. 42%
C. 61%
D. 21%
Câu 28: Một loài sinh vật lưỡng bội, xét hai lôcut gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể thường; lôcut I
có 2 alen, lôcut II có 3 alen. Biết rằng không phát sinh đột biến mới, quá trình ngẫu phối có thể tạo ra
trong quần thể của loài này tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về hai lôcut trên?
A. 18
B. 36
C. 21
D. 42
Câu 6: Ở một loài sinh vật, xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen là A và a. Một quần
thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội bằng hai lần tần
số kiểu gen dị hợp. Theo lí thuyết, tần số alen A và a của quần thể này lần lượt là
A. 0,2 và 0,8
B. 0,33 và 0,67
C. 0,67 và 0,33
D. 0,8 và 0,2
Câu 16: Ở một loài động vật, xét một gen trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A trội hoàn toàn
so với alen đột biến a. Giả sử ở một phép lai, trong tổng số giao tử đực, giao tử mang alen a chiếm 5%.


Trong tổng sớ giao tử cái, giao tử mang alen a chiếm 10%. Theo lí thuyết, trong tổng sớ cá thể mang
alen đột biến ở đời con, thể đột biến chiếm tỉ lệ
A. 0,5%
B. 90,5%
C. 3,45%
D. 85,5%
Câu 25: Ở một lồi động vật, xét hai lơcut gen trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và
Y, lơcut I có 2 alen, lơcut II có 3 alen. Trên nhiễm sắc thể thường, xét lơcut III có 4 alen. Q trình
ngẫu phới có thể tạo ra trong q̀n thể của lồi này tới đa bao nhiêu loại kiểu gen về ba lơcut trên?
A. 570
B. 270
C. 210
D. 180
Câu 40: Ở một lồi thực vật, xét một gen có 2 alen, alen A quy định hoa đỏ trội hồn tồn so với alen a
quy định hoa trắng. Thế hệ x́t phát (P) của một q̀n thể thuộc lồi này có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa
đỏ : 1 cây hoa trắng. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, ở F 3 cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5%. Theo lí
thuyết, cấu trúc di trùn của q̀n thể này ở thế hệ P là
A. 0,1AA + 0,6Aa +0,3aa = 1
B. 0,3AA + 0,6Aa +0,1aa = 1
C. 0,6AA + 0,3Aa +0,1aa = 1
D. 0,7AA + 0,2Aa +0,1aa = 1
Câu 5: Một q̀n thể giao phới đang ở trạng thái cân bằng di trùn, xét một gen có 2 alen là A và a,
trong đó sớ cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16%. Tần sớ các alen A và a trong q̀n thể
này lần lượt là
A. 0,42 và 0,58
B. 0,4 và 0,6
C. 0,38 và 0,62
D. 0,6 và 0,4
Câu 17: Ở một lồi thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hồn tồn so với alen quy định hoa trắng. Một
q̀n thể của lồi này đang ở trạng thái cân bằng di trùn có 64% sớ cây hoa đỏ. Chọn ngẫu nhiên hai
cây hoa đỏ, xác śt để cả hai cây được chọn có kiểu gen dị hợp tử là
A. 14,06%
B. 56,25%
C. 75,0%
D. 25%
Câu 26: Một q̀n thể thực vật ở thể hệ x́t phát (P) có thành phần kiểu gen 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa.
Nếu xảy ra tự thụ phấn thì theo lí thuyết, thành phần kiểu gen ở F2 là
A. 0,5AA : 0,2Aa : 0,3aa.
B. 0,575AA : 0,05Aa : 0,375aa.
C. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.
D. 0,55AA : 0,1Aa : 0,35aa.
Câu 24: Từ một q̀n thể thực vật ban đầu (P), sau 3 thế hệ tự thụ phấn thì thành phần kiểu gen của
q̀n thể là 0,525AA : 0,050Aa : 0,425aa. Cho rằng q̀n thể khơng chịu tác động của các nhân tớ tiến
hóa khác, tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của (P) là:
A.0,400AA : 0,400Aa : 0,200aa
B.0,250AA : 0,400Aa : 0,350aa
C.0,350AA : 0,400Aa : 0,250aa
D.0,375AA : 0,400Aa : 0,225aa
câu 1 Ở người, gen quy định màu mắt có 2 alen (A và a), gen quy định dạng tóc có 2 alen (B và b),
gen quy định nhóm máu có 3 alen (IA, IB và I0). Cho biết các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể thường
khác nhau. Sớ kiểu gen tới đa có thể được tạo ra từ 3 gen nói trên ở trong q̀n thể người là
A. 24
B. 64
C. 10
D. 54
Câu 2: Ở người , gen A quy định mắt nhìn màu bình thường, alen a quy định bệnh mù màu đỏ và lục;
gen B quy định máu đơng bình thường, alen b quy định bệnh máu khó đơng. Các gen này nằm trên
nhiễm sắc thể giới tính X, khơng có alen tương ứng tren Y. Gen D quy định thuận tay phải, alen d quy
định thuận tay trái, gen E; mắt đen, gen e:mắt nâu các gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Sớ kiểu
gen tới đa về 4 locut trên trong q̀n thể người là
A.36
B. 39
C. 42
D. 126
Câu 3: Ở một q̀n thể ngẫu phới, xét hai gen: Gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên đoạn khơng tương
đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; Gen thứ hai có 3 alen, nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong
trường hợp khơng xảy ra đột biến, sớ loại kiểu gen tới đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong
q̀n thể này là
A. 54
B. 90
C. 15
D. 135
Câu 4: Một quần thể người cân bằng di truyền có tỉ lệ bạch tạng chiếm 0,01. Biết bệnh bạch tạng
do gen lặn nằm trên nst thường gây nên. Tính xác suất để 2 người bình thường trong quần thể này
lấy nhau sinh ra con đầu lòng bò bệnh bạch tạng. A. 0,00038
B. 0.038
C. 0,0038
D. 0,00826
Câu 5: Một quần thể người có nhóm máu O chiếm 48,35%, Máu B chiếm 27,94%, máu AB chiếm
4,25%, máu A chiếm 19,46%. Tần số alen IA, IB, IO là:
A. 0,69: 0,13: 0,18
B. 0,13: 0,18: 0,69


C. 0,17: 0,26: 0,57
D. 0,18: 0,13: 0,69
Câu 6: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Một
quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64% số cây hoa đỏ. Chọn ngẫu nhiên hai
cây hoa đỏ, xác suất để cả hai cây được chọn có kiểu gen dị hợp tử là A. 14,06% B. 56,25% C.
75,0%
D. 25%
Câu 7: Ở người, một gen trên nhiễm sắc thể thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội
hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di
truyền có 64% số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người đàn ông
thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải

A. 37,5%. B. 50%. C. 43,75%. D. 62,5%.
Câu 8: Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét một lôcut có ba alen nằm trên vùng tương
đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu
gen tối đa về lôcut trên trong quần thể là
A.15.
B. 6.
C. 9.
D. 12.
Câu 9: Trong quần thể của một loài thú, xét hai lôcut: lôcut một có 3 alen là A 1, A2, A3; lôcut hai có 2
alen là B và b. Cả hai lôcut đều nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và các
alen của hai lôcut này liên kết không hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, số
kiểu gen tối đa về hai lôcut trên trong quần thể này là:
A.18
B. 36
C.30
D. 27
Câu 10: Trong một quần thể giao phối tự do xét một gen có 2 alen A và a có tần số tương ứng là 0,5 và
0,5; một gen khác nhóm liên kết với nó có 2 len B và b có tần số tương ứng là 0,7 và 0,3. Trong trường
hợp 1 gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội cả 2
tính trạng được dự đoán xuất hiện trong quần thể sẽ là:
A. 31,36%
B. 87,36%
C. 81,25%
D. 68,25%
Câu 11: Xét một locut có 5 alen A1, A2, A3,A4 và A5 ở một sinh vật lưỡng bội. Số kiểu gen có
thể có ở locut này là …… ,trong số đó là dị hợp tử là …… :
A. 10 kiểu gen - 4 dị hợp tử. B. 15 kiểu gen - 10 dị hợp tử C. 15 kiểu gen - 8 dị hợp tử. D. 8 kiểu
gen - 6 dị hợp tử.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×