Tải bản đầy đủ

188 câu trắc nghiệm tiếp tuyến của hàm số (có đáp án)

188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN CỦA HÀM SỐ

Câu1:

Chođồthị(H)củahàmsố y 

2x  4
.Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(H)tạigiaođiểmcủa(H)và
x 3

Ox
A. y=2x-4
B. y=-2x+4
C. y=-2x-4
D. y=2x+4
Câu2:
x2  x  1
Cho hàm số y 
có đồ thị (C). Tiếp tuyến với ( ) song song với đường thẳng

x 1

09

 d  : y 

3
x  2
4

B. y 

3
3
x 
4
4

C.

y 

3
3
x
4
4

D.

Khôngcó

.5

76

A. y 

3
x  1 là

4

Câu3: Chohàmsố y  x 3  2x 2  2x  1 cóđồthị( ).Sốtiếptuyếnvớiđồthịsongsongvớiđường

57

thẳng y  x  1 là

31

.8

A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
3
2
Câu4: Chohàmsốy=2x –3x +5(C).Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthị(C)biếttiếptuyến
19
qua A( ; 4) vàtiếpxúcvới(C)tạiđiểmcóhoànhđộlớnhơn1
12
21
645
B. Cảbađápántrên C. y=4
A. y=  x 
D. y=12x-15
32
128
1
Câu5:
Tiếptuyếntạiđiểmcựctiểucủađồthịhàmsố y  x 3  2 x 2  3 x  5
3


A. Songsongvớitrụchoành
B.
Cóhệsốgócbằng-1

C. Cóhệsốgócdương
D. Songsongvớiđườngthẳngx=1
Câu6:
x2
Hệsốgóctiếptuyếncủađồthị(C): y 
tạiđiểmcóhoànhđộx0=1bằng:
3x 2  1
3
2
5


A.
C. 1
B.
D.
4
3
8
Câu7: Cho hàm số =
có đồ thị (H). Tiếp tuyến của (H) tại giao điểm của (H) với trục Ox có

57

.5
76

09

A.
Câu9:
A.
Câu10:
A.

31

Câu8:

.8

A.

phươngtrìnhlà:
1
1
B.
= 3 − 3
C.
=3
D.
= − 3
=

3
3
Phương trình tiếp tuyến của hàm số = + √4 − tại giao điểm của hàm số với đường
thẳngD.: = 2( + 1) à ∶
=
+
B.
=− +
C.
= +
D.
=− +
Chohàmsố =
+ 2 − − 2,tiếptuyếntạiđiểmM(1;0)cóphươngtrình:
= 6 − 6.
B.
= 6 + 6.
C.
= 5 + 1.
D.
= 6 − 1.
Chohàmsố = ( ) = − + 3 − 6 − 11cóđồthị(C).
Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthị(C),tạigiaođiểmcủa(C)vớitrụctunglà:
= 6 − 1 à = 6 − 11
B.
= 6 − 11

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 1


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

C.
= −6 − 11
D.
= −6 − 11 à = −6 − 1
Câu11: Phươngtrìnhtiếptuyếncủahàmsố =
− 3 + 3tạiđiểmcóhệsốgócnhỏnhấtlà
A. = − +
B.
=− +
C.
=− +
D.
=
+
2
Câu12: Tiếptuyếncủaparabol y  4  x tạiđiểm(1;3)tạovớihaitrụctọađộmộttamgiácvuông.D.

A.
Câu13:

.8

57

.5

76

09

A.
C.
Câu14:
A.
Câu15:

iệntíchtamgiácvuôngđólà
5
25
5
25
C.
B.
D.
4
2
2
4
Chohàmsố = ( ) = − + 3 − 6 − 11cóđồthị(C).
Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthị(C),tạigiaođiểmcủa(C)vớitrụctunglà:
= 6 − 1 à = 6 − 11
B.
= 6 − 11
= −6 − 11
D.
= −6 − 11 à = −6 − 1
Phươngtrìnhtiếptuyếncủahàmsố =
− 3 + 3tạiđiểmcóhệsốgócnhỏnhấtlà
=− +
B.
=− +
C.
=− +
D.
=
+
2
Tiếptuyếncủaparabol y  4  x tạiđiểm(1;3)tạovớihaitrụctọađộmộttamgiácvuông.

Câu16:
A.
Câu17:
A.
Câu18:

31

A.

diệntíchtamgiácvuôngđólà
5
25
5
25
C.
B.
D.
4
2
2
4
Cho hàm số = − + 3 − 2có đồ thị ( ). Số tiếp tuyến với đồ thị song songvới đường
thẳng = −9là
1.
B. 3.
C. 2.
D. 0.
Tìmmđểtiếptuyếncủahàmsố =
− 3 + 2tạiđiểmcóhệsốgócnhỏnhấtsongsongvới
) + + 1
đườngthẳngd: = (1 −
=2
= −1


m=2
B.
C. m=-2
D.
= −2
=2

Cho hàm số =
có đồ thị (C). Tiếp tuyến với( ) song song với đường thẳng( ): =

31

.8

57

.5
76

09

2 + 1là
A. Khôngcó
B.
= 2 − 2.
C.
= 2 − 1.
D.
= 2 + 3.
Câu19: Tìm m đểtiếp tuyến củahàm số =
+ ( − 3) + 3tạiđiểm có hoành độ bằng 1 đi qua
điểmA(2;3)


A. m=-2
B. m=-1
C. m=1
D. m=-3
Câu20: Phươngtrìnhtiếptuyếncủahàmsố =
vuônggócvớiđườngthẳngd: = + 6là:
=− −
= −
A.
B.


= +
=− −
=−
=− +
C.
D.

=
− +
=− +
Câu21: Phươngtrìnhtiếptuyếncủahàmsố =
songsongvớiđườngthẳngd: = + 1là:
A.
C.

=
=
=
=

+
+

B.
D.

=
=
=
=+
Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 2


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

ax  b
cắtOytạiđiểm
x 1
A(0;-1)vàtiếptuyếntạiAcủa(C)cóhệsốgóck=-3
A. a=-1;b=-2
B. a=2;b=1
C. a=2;b=-1
D. a=-2;b=-1
3
2
Câu23: Chohàmsố f ( x )  x  3 x
,tiếptuyếncủađồthịcóhệsốgóck=-3là
Câu22:

Vớigiátrịnàocủaavàbthìđồthị(C): y 

57

.5

76

09

A. y   3( x  1)  2
B. y  2  3( x  1)  0 C. y  2   3( x  1)
D. y  2   3( x  1)
x2
Câu24:
ViếtphươngtrìnhtiếptuyếnD.vớiđồthị(C): y 
, biếtdđiquađiểm A( 6, 5)
x2
x 5
x 7
A. y   x  1, y   
B. y   x  1, y   
4 2
4 2
x 7
x 7
C. y  x  1, y   
D. y  x  1, y  
2 2
4 2
Câu25: Chođườngcong y  x 3  x (C).Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C)tạiđiểm A 1; 0 là

.8

 

31

A. y  2 x  2
B. y  2 x  2
C. y   2 x  2
D. y   2 x  2
x+2
Câu26:
Tiếp tuyến củađồthị hàmsố y 
tại giaođiểm vớitrụctungcắt trụchoành tại điểm có
x 1
hoànhđộlà
A. x  2
B. x   2
C. x  1
D. x  1
Câu27: Chohàmsố y  x 3  x 2  1 cóđồthị(C).Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C),biếttiếptuyếncắt
trụcOx,OylầnlượttạiA,BvàtamgiácOABcântạiOlà:
A. d : y  x 
Câu28:

32

27

B. d : y   x 

32

27

C.

d : y  x 

32

27

D.

d:yx

32

27

2x  1
.TiếptuyếntạiđiểmMthuộcđồthịcắtOxvàOylầnlượttạihaiđiểmA
x 1
vàBthỏamãn OB  3OA .KhiđóđiểmMcótọađộlà:
A. M(0; 1); M(1; 2)
B. M(2;5); M( 2;1)
C. M(0; 1); M(2; 5)
D. M (0;  1)
Câu29: Chohàmsố y  x  1 cóđồthịlà .Chọnđápánsai.
(H )
x2

57

.5
76

09

Chohàmsố y 

B. Cóhaitiếptuyếncủa ( H ) điquađiểm I (2;1)
C. Khôngcótiếptuyếncủa ( H ) điquađiểm I (2;1)

31

.8

1
A. Tiếptuyếnvới ( H ) tạigiaođiểmcủa ( H ) vớitrụchoànhcóphươngtrình: y  3 ( x  1)

D. Đườngcong ( H ) cóvôsốcặpđiểmmàtiếptuyếntạicáccặpđiểmđósongsongvớinhau
Câu30:
2x  1
Chohàmsố y 
.Mệnhđếnàosauđâysai?
x2

A. Đồthịtồntạimộtcặptiếptuyếnvuônggócvớinhau
 3
5

B. Tại A  2;  ,tiếptuyếncủađồthịcóhệsốgóc k 
16
 4

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 3


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

C. Lấy M , N thuộcđồthịvới x M  0, x N  4 thìtiếptuyếntại M , N songsongvớinhau
5

1

Câu33: Chohàmsố =

B. M(0;1); M( 4; 3)

31

A. M (0;  1)

.8

57

.5

76

09

D. Tạigiaođiểmcủađồthịvà Oy ,tiếptuyếnsongsongvớiđườngthẳng y  x 
4
4
2x
Câu31:
Chohàmsố y 
 C  .TìmtọađộđiểmMthuộc(C),biếttiếptuyếntạiMcắthaitrụcOx,
x 1
1
OytạihaiđiểmA,BsaochotamgiácOABcódiệntíchbằng .
4
 1 
1

A. M 1 1;1 ; M 2   ; 2 
B. M 1 1;1 ; M 2  ; 2 
 2 
2

 1

 1

C. M 1 1; 1 ; M 2   ; 2 
D. M 1 1;1 ; M 2   ; 2 
 2

 2

x2
Câu32:
Chohàmsố y 
cóIlàgiaođiểmcủahaitiệmcận.GiảsửđiểmMthuộcđồthịsaocho
x2
tiếptuyếntạiMvuônggócvớiIM.KhiđóđiểmMcótọađộlà:
C.

M(0; 1); M(4;3)

D.

M( 1; 2); M( 3; 5)cóđồthị( ).Trênđườngthẳng = 4,chọncácđiểmsaochotừmỗiđiểm

kẻđượcđếnđồthị2tiếptuyếntạovớinhaumộtgóc45°.Trungbìnhcộnghoànhđộcủacác
điểmthoảmãntínhchấttrênlà
−1
−1
A. -2
B.
C. -1
D.


4
2
Câu34: Viếtphươngtrìnhtiếptuyếndcủađồthịhàmsố f ( x)  x3  2 x 2  x  4 tạigiaođiểmcủađồ

Mlà:
A. M  2; 9 

B.

M   2;  3 

C.

.5
76

09

thịhàmsốvớitrụchoành.
A. y  2 x  1
B. y  8 x  8
C. y  1
D. y  x  7
Câu35: Chođồthị(C): y  x3  x  3 .TiếptuyếntạiN(1;3)cắt(C)tạiđiểmthứ2làM(M≠N).Tọađộ
M 1; 3 

D. M  1;3

57

Câu36: Cho hàm số :  C  : y  2 x3  6 x2  3 Phương trìnhtiếp tuyến với đồ thị  C  có hệ số gócnhỏ

.8

nhấtlà:

31

A. y  6 x  5
B. y   6 x  5
C. y   6 x  7
D. y  6 x  3
Câu37:
2x  1
Đồ thị hàm số y 
là C  . Viết phương trình tiếp tuyết của C  biết tiếp tuyến đó
x 1
songsongvớiđườngthẳng d  : y   3x  15
A. y  3x  11; y  3x  1

B.

y   3x  11

C. y   3x  1
D. y  3x  11
2x  3
Câu38:
Chohàmsố
cóđồthị(C).ĐiểmMthuộc(C)thìtiếptuyếncủađồthị(C)tạiMvuônggóc
x 1
vớiđườngy=4x+7.TấtcảđiểmMcótọađộthỏamãnđiềukiệntrênlà:
Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 4


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

5
5


 3
A. M  1;  .
B. M  1;  hoăc M  3;  .
2
2


 2
3
3

 5

C. M  3;  .
D. M  1;  hoặc M  3;  .
2
2

 2

4
2
Câu39: Chohàmsố y  x  4 x  3 cóđồthị(C).TìmđiểmAtrênđồthịhàmsốsaochotiếptuyếntại

AcắtđồthịtạihaiđiểmB,C(khácA)thỏa x A2  xB2  xC2  8
A. A  1,0 

A 1,0 

B.

C.

A  0,3

09

Câu40: Tiếptuyếncủađồthịhàmsố y  x 3  3 x 2  2 tạiđiểmM(-1;-2)là
A. y  24 x  22
B. y  9 x  2
C. y  24 x  2

D.

A  2,3

D.

y  9x  7

.576

Câu41: Chohàmsố  C  : y  x  2 .Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthị  C  tạiđiểmcótungđộbằng2

31

.8

57

A. 4 x  y  1  0
B. x  4 y  6  0
C. x  4 y  2  0
D. x  4 y  3  0
4
2
Câu42: Chohàmsố  Cm  : y  x  2mx  3m  4 .Tìm m đểhàmsốtiếpxúcvớitrụchoành
3
A. m  4; m  
4

3
4

B. m  4, m   , m  1 C.

Câu43:Phươngtrìnhđườngthẳngvuônggócvới y 

3
m   ; m  1
4

D. m  4, m  1

x
 1 vàtiếpxúcvới(C): y   x3  3x 2  1 là
9

A. y  9x+4; y  9x  26 B. y  9x+14
C. y  9x  4

D. y  9x+14; y  9x-26
Câu44:Cáctiếptuyếncủađườngcong  C  : y  x3  4 điquađiểm A  2; 4  cóphươngtrìnhlà:
A. y  2 x  1; y  12 x

B. y  4 x  1; y  9 x  3C. y  x  1; y  3 x  2

D. y  3 x  2; y  12 x  20

09

Câu45:Đườngthẳng y  x  m làtiếptuyếncủađồthịhàmsố y  x 3  x  1 ,ứngvớigiátrị m là:


B. m  4, m  4

C. m  1, m  5D. m  0, m  1.5
76

A. m  2, m  3

31

.8

57

Câu46:Tiếp tuyến củađồ thị hàm số y  x 3  3 x 2  1 vuông gócvới đường thẳng x  3 y  0 có phương
trìnhlà:
A. 3


B. 2


C. 1


D.0
2 x  3
Câu47:Chohàmsố y 
cóđồthịlà C  .Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủa C  tạicácgiaođiểm
x 1
của C  vàđườngthẳng y  x  3 .
A. y   x  3, y   x  1B. y  x  3, y   x  1

C. y   x  3, y  x  1D. y  x  3, y   x  12x 1
.Tiếptuyếncủađồthịhàmsốtạiđiểmcóhoànhđộbằng2cóhệsốgóclà:
x 1
1
1
A.1
B.


C.


D.2
2
3

Câu48.Chohàmsốy=

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 5


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

2x 1
.Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsốtạiđiểmcóhoànhđộbằng2có
x 1
dạng y  ax  b .Giátrịcủablà:

Câu49.Chohàmsốy=

A. b 

1

3

1
3

B. b  C. b  0

D. b 1

Câu50.Chohàmsố y  x 3  3 x 2  1 (C).Batiếptuyếncủa(C)tạigiaođiểmcủa(C)vàđườngthẳng(D.

76

09

):y=x-2cótổnghệsốgóclà:
A.12


B.14


C.15


D.16
3
2
Câu51.Chohàmsố y  x  3x (C).Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C)tạiđiểmcóhoànhđộ x0  1 là:
A. y  3x  1B. y  3x  3C. y  x

D. y  3x  6

.5

A. m  3

.8

57

Câu52.Chohàmsố y  x 4  2m2 x 2  2m  1 .Tìm m đểtiếptuyếncủađồthịhàmsốtạigiaođiểmcủađổ
thịvàđườngthẳng (d ) : x  1 songsongvới () : y  12 x  4?


B. m  1

C. m  0

D. m  2

31

3

2

Câu53:Hàmsố y  x  3 x  4 cóđồthị(C).Tiếptuyếncủa(C)songsongvớiđườngthẳng y  3x có
phươngtrìnhlà:
A. y  3x  2B. y  3x  5C. y  3x  4D. y  3x  3

Câu54:Tiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y   x 3  2 x  1 tạiđiểmcóhoànhđộ x  0 cóphươngtrìnhlà:
A. y  2 x  1B. y  2 x  1
3C. y  2 x  1D. y  2 x  1

2

Câu55:Chohàmsố y  x  x  2 x  5 (C).Trongcáctiếptuyếncủa(C),tiếptuyếncóhệsốgócnhỏnhất
thìhệsốgóccủatiếptuyếnđóbằng:
1
4
A.


B.
3
3

x4 x 2
  1 tại điểm có hoànhđộ x  1 bằng bao
4
2B.2


C.0


D.Đápsốkhác
2x  1
Câu57.Chohàmsố: y 
 Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủa (C) tạiđiểmcóhoànhđộbằng2?
x 1
1
5
1
1
1
1
A. y   x 
B. y   x  2

C. y  x 

D. y  x
3
3
2
3
3
2
2x  1
Câu58.Hàmsố y 
cóphươngtrìnhtiếptuyếntạiđiểmcóhoànhđộx=0là
x 1

31

.8

572
D.
3.5
76

nhiêu?
A.- 209

Câu56: Hệ số góc của tiếp tuyến đồ thịhàm số y 

5
C.
3

1
A. y   x  1
31
B. y   x  1
3C. y  3x  1D. y  3x  1

Câu59.Chohàmsố y  x4  2x2 phươngtrìnhtiếptuyếncủahàmsốtạiđiểmcóhoànhđộx0=2.
A. y  24 x  40B. y  8 x  3C. y  24 x  16D. y  8 x  8

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 6


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

Câu60.Gọi M  (C ) : y 

2x  1
cótungđộbằng 5 .Tiếptuyếncủa (C ) tại Mcắtcáctrụctọađộ Ox, Oy lần
x 1

lượttạiAvàB.HãytínhD.iệntíchtamgiác OAB ?
A.

121

6

B. 1196

C.

Câu61.Cóbaonhiêutiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y 

123

6D. 1256

2x  3
biếttiếptuyếnvuônggócvớiđườngthẳng
2x 1

1
x
2
A.2


B.1


C.0

3
Câu62:Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthị (C ) : y  x tạiđiểmcó x  1 là:
y

76

09

A. y  3xB. y  3x  2.5

A.-3

A.y=3x
Câu65:Chohàmsố =

B.-1D.3D. y  2 x  3

x 1
tạiđiểm 1; 2  .Hệsốgóccủa  bằng:
x2C.1D.3

31

Câu64:Chohàmsố =

.8

57

Câu63:Cho  làtiếptuyếncủađồthịhàmsố y 

C. y  3x  2cóđồthị(H).Tiếptuyếncủa(H)tạigiaođiểmcủa(H)vớitrụchoànhlà:
B.y=3x–3

C.y=x–3D. =cóđồthị(C).Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C)tạiđiểmcótungđộbằng2có

hệsốgócbằng:
A.-1

B.1C.D.−B. 4 x  y  1  0Câu68:Tại điểm M (2; 4) thuộcđồthịhàm số y 

C. x  4 y  6  0C. a  3, b  1D. a  1, b  3

31

B. a  2, b  1

.8

57D. x  4 y  2  0

ax  2
,tiếp tuyến củađồthịsongsong với đường
bx  3

thẳng 7x  y  5  0 .Cácgiátrịthíchhợpcủaavàblà:
A. a  1, b  2.5
76

A. x  4 y  3  0

09


Câu66:Đườngthẳngy=3x+mlàtiếptuyếncủađườngcong =
+ 2khi:
=1
=4
=2
=3
A.

B.


C.

D.

= −1
=0
= −2
= −3
Câu67:Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y  x  2 tạiđiểmcótungđộbằng2là:

Câu69:Chohàmsố y  x 3  3 x  2 (C).Tìmphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsốtạiđiểmthuộc(C
)cóhoànhđộbằng2.
A. y  9 x  14

B. y  9 x  22C. y  9 x  14
4D. y  9 x  14

2

Câu70:Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố y  x  2 x ,biếttiếptuyếnsongsongvớiđường
thẳngy=24x.
A. y  24 x  40

B. y  24 x  40C. y  24 x  25D. y 

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

1
x  25
24

Trang | 7


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

Câu71:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố y 
A. y  2 x  1

B. y  2 x  7x 1
tạiđiểm M  2;3 là:
x 1
C. y  2 x  7


D. y  2 x

x2

x 1
1
C. y   x  10
3

Câu72:Phươngtrìnhnàolàtiếptuyếncủađồthịhàmsố y 
A. y  3x  10

B. y  3x  10

D. y 

1
x  10
3

x 1
tạiđiểmx=2bằng
x 1
2
2
A.2.


B. .


C. .


D.1.
9
3
Câu74.Hệsốgóctiếptuyếncủađồthịhàmsố y   x 2  2 x  1 bằng-4.Khiđóhoànhđộtiếpđiểmlà
Câu73.Hệsốgóctiếptuyếncủađồthịhàmsố y B. x   1 hoặc x  3 .

57.5

76

09

A. x   3

31

.8

Câu75.Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố y 
A. y  x  1

C. x  3D.x=-1.2x 1
tạiđiểmcóhoànhđộx=0
x 1
C. x  1
D.y=2.B. y   x  1


3
2
Câu76.Chođườngcong y  x  3x  3x  1 cóđồthị(C).Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C)tạigiaođiểm
của(C)vớitrụctunglà:
A. y  8 x  1


B. y  3x  1Câu77.Hệsốgóccủatiếptuyếncủađồthịhàmsố y 
A.-2

C. y  8x  1

D. y  3x  1

x4 x2
  1 tạiđiểmcóhoànhđộx0=-1bằng:
4
2
C.0D.Đápsốkhác

B.2
4
Câu78.Tiếptuyếncủađồthịhàmsố y 
tạiđiểmcóhoànhđox0=-1cóphươngtrìnhlà:
x 1

09B.6C.–9D.–6

57

hệsốgóclà
A.9


.5
76

A.y=-x-3
B.y=-x+2
C.y=x-1D.y=x+2
3
2
Câu79:Chođồthị(C): y   x  3 x  2 .Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C)tạiđiểmcóhoànhđộ x0  3 có

2

.8

Câu80:Chohàmsố y  x  3 x  2 cóđồthịlà  C  .Tìmtọađộđiểm Mthuộc  C  saochotiếptuyến
3

A. M (0;1)B. M (4;3)

31

củađồthị  C  tạiMsongsongvớiđườngthẳng () : y  9 x  2 .

C. M (0;1), M (4;3) D. M ( 1; 2), M (3;2)

Câu81:Chohàmsố y  x 3  3x 2  2 C  .Tiếptuyếncủađồthịhàmsốtạigiaođiểmcủa C  vớitrụctung
cóphươngtrình:
A. y  2B. y  0

C.

x y  2D. x  2 y  0

x2
.MệnhđềnàosauđâylàĐÚNG?
x 1
A.(H)cótiếptuyếnsongsongvớitrụctung
B.(H)cótiếptuyếnsongsongvớitrụchoành

Câu82:Chođườngcong(H): y 

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 8


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

C.Khôngtồntạitiếptuyếncủa(H)cóhệsốgócâm
D.Khôngtồntạitiếptuyếncủa(H)cóhệsốgócdương
x2  x  2
(1).Tiếp tuyến với đồthịhàm số (1) vàsong song với đường thẳng
x2
3x  y  2  0 cóphươngtrình:

Câu83:Cho hàm số y 

A. y  3x  5C. y  3x  5 ; y  3x  3
3B. y  3x  3D. y  3x  3 ; y  3x  19

2

Câu84:Cho(C)làđồthịcủahàmsố y  x  2x .Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C)tạiđiểmcóhoànhđộ


A. y   xB. y  x  3

76

09

x0  1 là:

C. y  x

D. y   x  3

2x  1
.Biếttiếptuyếncủa(C)vuônggócvới ( d ) : x  3 y  2  0 .
x 1

57

.5

Câu85:Cho(C)làđồthịcủahàmsố y 31

.8

Hệsốgóccủatiếptuyếncủa(C)là:
1
A.1


B. 


C.3


D.-1
3
Câu86:Chohàmsố y   x3  3x  2 ,phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsốtạigiaođiểmvớiđồthị

y   x  2 tọađộtiếpđiểmcóhoànhđộdươnglà:
A. y  9 x  14B. y  9 x  14C. y  9 x  14D. 9 x  14

x2
tạiđiểmcóhoànhđộbằng2là:
x 1
B. y  3x  10

C. y  3x  10

D. y  3x  10

Câu87:Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C): y 
A. y  3x  10x 1
tạigiaođiểmvớitrụchoànhlà:
x 1
1
1
1
1
A. y    x  1
B. y    x  1
C. y   x  1

D. y   x  1
2
2
2
2
3
2
Câu89:Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C): y  x  3x  2 songsongvớiđườngthẳng(d): y  3x là:
Câu88:Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C): y 

B. y  3x  1C. y  3x  357.5
76

09

A. y  3x  3

D. y  3x  1

thẳng (d ) : y  3 x  5 cóphươngtrìnhlà:
A. y  3x  1B. y  3x  2

C. y  3x  4D. y  3x  5

Câu 91: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): y 

31

.8

Câu90:Chohàmsố y  x3  3x 2  4 cóđồthị(C).Tiếptuyếnvớiđườngcong(C),songsongvớiđường

x4
9
 2 x 2  tại giao điểm của nó với trục Ox có
4
4

phươngtrìnhlà:
A. y  15( x  3) và y  15( x  3)
C. y  15( x  3)
9
9
B. y   và y  
4
4
9
D. y  
4

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 9


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

Câu92:Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C): y 

2x 1
1
vuônggócvớiđườngthẳng y   x  2 cóphương
x2
5

trìnhlà:
1
1
A. y   x  2 và y   x  22
5
5B. y  5x  2 và y  5x  22

1
1
D. y   x  2 và y   x  22
5
5
1
Câu93:Tiếptuyếntạiđiểmcựctiểucủađồthịhàmsố y  x 3  2 x 2  3 x  5
3
A.Songsongvớiđườngthẳng x  1

B.Songsongvớitrụchoành
C.CóhệsốgócdươngD.Cóhệsốgócbằng 1
3x  2
Câu94:Chohàmsố y 
cóđồthị(C).Nhữngđiểmtrên(C),tạiđótiếptuyếncóhệsốgócbằng4có
x2
tọađộlà:
A.(-1;-1)và(-3;7)
B.(1;-1)và(3;-7)
C.(1;1)và(3;7)

D.(-1;1)và(-3;-7)
3
Câu95:Đườngthẳng y  x  m làtiếptuyếncủađồthịhàmsố y  x  x  1 ,ứngvớigiátrị m là:

C. y  5x  2 và y  5x  2231

.8

57

.5

76

09

A. m  2, m  3B. m  4, m  4

C. m  1, m  5D. m  0, m  1x4 x2
  1 tạiđiểmcóhoànhđộ x0  1 là:
4
2

C.0


D.4

Câu96:Hệsốgóctiếptuyếncủađồthịhàmsố y 

A. 2


B.2
Câu97.Tiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y   x 3  2 x  1 tạiđiểmcóhoànhđộx=0cóphươngtrìnhlà:
A.y=2x-109

B.y=-2x-1.

C.y=2x+1.

D.y=-2x+1
2x  1
Câu98:Chohàmsố y 
cóđồthị C  .Tìmtọađộđiểm M ,biếttiếptuyếntại M cóhoàngđộ
x 1
A. M 2 ; 5 , M 4 ; 3.

B. M  2 ; 5 , M 4 ;  3.
D. M 2 ;  5 , M 3 ; 4 .

57

C. M 5 ; 2 , M  4 ; 3.

.5
76

dươngthuộc C  cắthaiđườngđườngtiệmcậncủa C  tại A, B saocho AB  2 10 .

Câu99:Chođồthịhàmsố y  2 x 3  3 x 2  1 .Biếttiếptuyếncủađồthịhàmsốsongsongvớiđườngthẳng


C. y  5  12( x  2)

31

.8

y  4(3x  2) .Phươngtrìnhtiếptuyếnnàylà:
A. y  4  12( x  1)
B. y  5  4( x  2)

D. y  4  4( x  1)

2 x 1
.Tiếptuyếnvớiđồthịhàmsốtạiđiểmcóhoànhđộbằng2là
x 1
1
1
1
1
1
1
A. y  x 

B. y  x 

C. y  x  1

D. y  x
3
3
3
3
3
3
3
2
Câu 101. Cho hàm số y  x  3x  4 có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng

Câu100.Chohàmsố y 

y  3x  2017 cóphươngtrìnhlà
A. y  3x  2

B. y  3x  5C. y  3x  4D. y  3x  3

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 10


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

Câu102:Chohàmsố y 

1 3
x  2 x 2  3 x  1 .Tiếptuyếntạiđiểm x0 thỏamãn y ''  x0   0 củađồthịhàmsố
3

cóphươngtrìnhlà
A. y   x 

11

3

B. y   x 1

3

Câu103:Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthị y 
A. y  5 x  4B. y  5x  8

C. y  x 

11

3

D. y  x 1

3

x2
tạiđiểmcóhoànhđộbằng1là:
2 x 1

C. y  5 x  8

D. y  5x  4

2x  1
tạiđiểmcóhoànhđộbằng0cắthaitrụctọađộlầnlượt
x 1

76

09

Câu104:Tiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y tạiAvàB.DiệntíchtamgiácOABbằng:
B.3B. y  0đạilà:
A. y  1

.8

5731.5

1
1
C.


D.
2
4
4
2
Câu105:Chohàmsố y   x  2 x  3 cóđồthị(C).Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthị(C)tạiđiểmcực

A.2

C. y  2

D. y  3

3
2
Câu106:Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y  f  x   x  3x  2 tạiđiểmcóhoànhđộthỏamãn

f ''  x  0 là:
A. y   x  1B. y  3x  3Câu107:Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y 
A. x  2 y  7  0

B. x  y  8  0C. y   x  1D. y  3x  3

2x
tạiđiểmcótungđộbằng3là:
x 1
C. 2 x  y  9  0

D. x  2 y  9  0

Câu108:Chođồthịhàmsố y  x 3  2 x 2  2 x cóđồthị(C).Gọi x1 , x2 làhoànhđộcácđiểmM,Ntrên(C)

09

màtạiđótiếptuyếncủa(C)vuônggócvớiđườngthẳngy=−x+2017.Khiđó x1  x2 bằng:
B.

1

3

C.

4

3

.5
76

A.−1

D.

4

3

57

 19 
;4  là
 12 
21
645
x
B. y  4; y  12 x  15; y 

32
128
21
645
x
D. y  4; y  12 x  15; y 

32
128

Câu109:Chohàmsố y  2 x3  3x 2  5 (C ) .Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C)điquađiểm A 


C. y  4; y  12 x  1531

.8

A. y  4; y  12 x  5

Câu 110: Cho hàm số C  : y  x 3  3 x 2  1 . Tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng

 d  : y = -3 x+6 cóphươngtrìnhlà:
A. y = -3 x- 2B. y = -3 x  2C. y = -3 x+ 5D. y = -3 x+1

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 11


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

Câu111:Tiếptuyếncủađồthịhàmsố y 
A. y   x  24
tạiđiểmcóhoànhđộ xo  1 cóphươngtrìnhlà:
x 1

B. y   x  3C. y   x  2D. y   x  3

2x  3
cóđồthị(C).Tìmmđểđườngthẳng d  : y  2 x  m cắtđồthị(C)tạihai
x2
điểmphânbiệtA,Bsaochotiếptuyếncủa(C)tạiA,Bsongsongnhau?
A. m  2

B. m  1


C. m  0


D. m  1

Câu112:Chohàmsố y 

Câu 113: Giá trị của m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x 3  3mx 2  m  1x  1 tại điểm có hoành độ

09

x  1 điquađiểm A1;2  là:
4
2
5C. m  


D. m 
5
3
8
2x 1
Câu114.Chohàmsố C  : y 
vàđiểm M 2;5  thuộc(C).Tiếptuyếncủa(C)tạiđiểmMcắttrụctọa
x 1
độ Ox , Oy lầnlượttạiđiểmAvàB.diệntíchcủatamgiácOABbằng:

3

4B. m 

121

6

B.

112

5

31

A.

.8

57

.5

76

A. m 

Câu115:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố
A.

y 1  0

B.

y  0

C.

D.

97

2

y  x 4  2 x 2  1 tạiđiểmcựctiểulà:
C. x Câu116:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố

122

3

y  1  0

D.

y  x

y   x 4  2 x 2 tạiđiểmcựctiểulà:

09

A.y-1=0
B.y=0

C.x-y+1=0
D.y=-x

Câu117.Chohàmsốy=x4-4x2-2017.Cóbaonhiêutiếptuyếncủađồthịhàmsốsongsongvớitrụchoành
?
A.0


B.1


C.2


D.3
3

2

A.k=3

B.k=4

C.k=1
3

.5
76

Câu118:Giátrịlớnnhấtcủahệsốgóctiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y  x  3x  2 là
D.k=2B.y=2x+1y  5x  3
A. 

y  5x  17y  5x  3
B. 

y  5x  17

D.y=2x–3

2x  3
cóhệsốgócbằng5là:
x 1
y  5x  3
y  5x  3
C. 


D. 

y  5x  17
y  5x  17

31

Câu120:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố y 

C.y=2x+3

.8

A.y=2x–1

57

Câu119:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố y  x  x  1 tạiđiểmM(1;1)là

Câu121:Tiếptuyếncủađồthịhàmsố y  x 3  3x 2  2 tạiđiểm A  1; 2 là
A. y  9 x  2B. y  9 x  7C. y  24 x  7D. y  24 x  2D. y  24 x  22

Câu122:Tiếptuyếncủađồthịhàmsố y  x 3  3x 2  2 tạiM(-1,-2)là
A. y  9 x  2B. y  9 x  7 .

C. y  24 x  2

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 12


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
3

2

Câu123:Chohàmsố y  x  3x  4 cóđồthị(C).Tiếptuyếnvớiđườngcong(C),songsongvớiđường
thẳng (d ) : y  3x  5 cóphươngtrìnhlà:
A. y   3 x  1B. y   3 x  2C. y   3 x  4D. y  3 x  5

x 3 mx 2
 1 .GọiA  (Cm)cóhoànhđộlà-1.TìmmđểtiếptuyếntạiAsongsong
Câu124:Cho(Cm):y= 
3
2
vớiđườngthẳng(D.):y=5x?
A.m=-4

B.m=4
3C.m=5

D.m=-1

2

Câu125:Chohàmsố y   x  3 x  1 .Phươngtrìnhtiếptuyếntạiđiểm A(3;1)
B. 9 x  y  28  0

76

09

A. y  9 x  20

Câu126.Hệsốgóccủatiếptuyếncủađồthịhàmsố y 

C. y  9 x  20D. 9 x  y  28  0

.5

x4 x2
  1 tạiđiểmcóhoànhđộ
4
2

31

.8

57

x0=-1bằng:
A.-2
B.2
C.0
D.Đápsốkhác
Câu127:Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsốy=x4+x2+1tạiđiểmcóhoànhđộbằng1.
A.y=–6x+3.
B.y=6x+3.

C.y=6x–3.

D.y=6x.
x3
 3x2  2 biếttiếptuyếncóhệsốgóck=–9.
3
B.y+16=–9(x+3).
D.y=–9x–27.

Câu128:Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố y 
A.y–16=–9(x–3).
C.y–16=–9(x+3).
Câu129:Chohàmsố y 
x3
(C),Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C)biếtrằngtiếptuyếnsongsongvới
x 1

đườngthẳng y   4 x  2
A. y   4 x  13 ; y  4 x  357

.5
76

09

B. y   4 x  3 ; y  4 x  3
1
1
C. y   4 x  3 ; y   4 x  13D. y  x  2 ; y  x  3
4
4
x3
Câu130:Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y 
cóhệsốgóck=3là:
x
A. y  3 x  3; y  3 x  5 B. y  3 x  5; y  3 x  7
C. y  3 x  3; y   3 x  1
D.Khác

31

1
x  2017 là:Chọn1Câuđúng
9
A.1 B.2

.8

Câu131:Cho hàm số y   x 3  3x 2  3 có đồ thị (C). Số tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng
y

Câu132:Phươngtrìnhtiếptuyếncủa H  : y 
A. y  4x  2B. y  0C.3D.0

2x  1
tạigiaođiểmvớitrụchoànhlà:
x2

C. 4x  5y  2  0
D. y   4x  2

Câu 133: Có bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C ) : y 

2x  1
mà song song với đường thẳng
x 1

y  3 x  3 ?

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 13


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

A.1

B.2


C.0


D.3
2x  4
Câu134:Chohàmsố y 
cóđồthịlà(H).Phươngtrìnhtiếptuyếntạigiaođiểmcủa(H)vớitrục
x 3
hoànhlà
A. = 2 − 4
B. = −2 + 4

. = −3 + 1

D. = 2
3
2
Câu135:Chohàmsố y  x  3 x  3 x  1 cóđồthị(C).Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C)tạigiaođiểmcủa
(C)vớitrụctunglà:
A. = 3 + 1


B. = 3 − 131

.8

57

.5

76

09

C. = 8 + 1

. = −8 + 1
1
Câu136:Tiếptuyếntạiđiểmcựctiểucủađồthịhàmsố y  x 3  2 x 2  3x  5 là
3
A.songsongvớiđườngthẳng = 1.

B.songsongvớitrụchoành.
C.cóhệsốgócdương.D.Cóhệsốgócbằng-1.

2x  1
Câu137:Viếtphươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthị  C  : y 
tạiđiểmcóhoànhđộbằng 1 .
x3
7
3
7
3
7
3
7
3
A. y  x 
B. y  x 

C. y   x 
D. y   x 
16
16
16
16
16
16
16
16
3x  2
5
Câu138:Viếtphươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthị  C  : y 
tạiđiểmcótungđộbằng .
x 1
2
1
9
1
9
1
9
1
9
A. y  x 

B. y   x 

C. y   x 

D. y  x 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
Câu139:Chohàmsố y   x  x  6;C  .Phươngtrìnhtiếptuyếnvới C  ,biếttiếptuyếnđóvuônggóc

1
vớiđườngthẳng y  x 1
6
 y  6 x  10
A. 

B. y 6 x  2
 y  6 x  2C. y  6 x  10

D. y  6 x 1009

B.3
3C.4

257

y  9 x là
A.1

.5
76

3
2
Câu 140: Cho (C) là đồ thị hàm số y  x  3x  2 . Số tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng

D.2

Câu141:Tiếptuyếncủađồthịhàmsố y  x  6x  9x tạiđiểmcóhoànhđộx=2cóhệsốgócbằng


B.3Câu142:Cho(C)làđồthịhàmsố y 

C.-3D.-1

31.8

A.1

2x  1
.Phươngtrìnhtiếptuyếncủa(C),biếttiếptuyếnsongsongvới
x 1

đườngthẳng y  3x  15
A. y  3x  11; y  3x  1 B.y=-3x+11
3C.y=3x+11

D.y=-3x+1

2

Câu143:Chohàmsố y  x  3x  2 .Tiếptuyếncủađồthịhàmsốtạiđiểmcótungđộ y0  2 là
 y  24 x  46
A. 

 y  9x  7

 y  24 x  46
B. 

 y  9x  7 y  24 x  7
C. 

 y  9 x  46 y  24 x  46
D. 

 y  9x  7

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 14


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

Câu144:Chohàmsố y 

1
A. y   x
8

1x
2x

C  .Tiếptuyếnvớiđồthị  C  tạiđiểmcóhoànhđộbằng2là

1
B. y   x  2
81
C. y   x  3
8

1
D. y   x  4
8D. y  46x  24D. y  17 x

3
2
Câu145:Tiếptuyếncủa y  x  3x  2 tạiđiểmcóhoànhđộ x   2 là

A. y  24x  46

B. y  24x  46

C. y  24x  23x  4
tạiđiểm C 1;  7  là
2x  3
B. y  17 x

C. y  17 x  10

Câu146:Tiếptuyếncủahàmsố y 

09

A. y  17 x  7

 y  6x  7  6 3
 y  6x 1
B. 

C. 


D. y  6 x  1
 y  6x  5
 y  6 x  7  6 3
− + 2 + 5(C).Trongcáctiếptuyếncủa(C)tiếptuyếncóhệsốgócnhỏ

A.

Câu149:Hàmsố =
A.

= ±2√2

31

Câu148:Chohàmsố =
nhấtthìhệsốgócđóbằng

.8

57

.5

A. y  6 x  5

76

3
Câu147:Cho y  x  3x  7 .Tiếptuyếncủađồthịhàmsốsongsongvớiđườngthẳng y  6 x  1là

B.C.D.

.Đồthịhàmsốtiếpxúcvớiđườngthẳngy=2x+mkhi


B.

Câu150:Chohàmsố =

= 2√2

−2C.m=2

D.m=-3

+ 3 + 1.

( ) = −10

C.y=12x-2

D.y=24x+17
3
Câu151:Tiếptuyếncủađồthịhàmsố y 
tạiđiểmcóhoànhđộ x0  2 cóphươngtrìnhlà:
x 1
A.y=-3x+9 B.y=2x+3
C.y=2x  3 D.y=3x+3
Tiếptuyếntạiđiểmcóhoànhđộ biết
A.y=24x+37

B.y=-24x-17

x4

songsongvớiđườngthẳngy=4x+5là:

.5
76

x

09

Câu152:Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y 

C. y  4 x  3; y  4 x  5

B. y  4 x  5; y  4 x  3

D.Kếtquảkhác57

A. y  4 x  7; y  4 x  9

nhỏnhấtbằng:
A.–3


B.0


C.–4


Câu154:Haitiếptuyếncủaparabol y  x 2 điquađiểm  2; 3  cóhệsốgóclà:
A.2và6

B.1và4

C.0và3

Câu 155: Viết phương trình tiếp tuyến của ( C ): y 
thẳng
d:
A. y  3x  1; y  3x  2
B. y  3x  1; y  3x  13

x

31

.8

Câu153:Trongcáctiếptuyếntạicácđiểmtrênđồthịhàmsố y  x 3  3 x 2  2 ,tiếptuyếncóhệsốgóc
D.3

D.-1và5

x 1
biết rằng tiếp tuyến vuông góc với đường
x2

+

3y

=

0

C. y  3x  1; y  3x  2
D.Đápánkhác

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 15


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

Câu156:Chohàmsố y  x3  3x 2  3 cóđồthịlà(C).Tiếptuyếncủađồthịhàmsố(C)tạiđiểmcựcđại
A.Songsongvớiđườngthẳng y  x  1

C.Songsongvớitrụchoành
D.Khôngcótiếptuyến

B.Songsongvớitrụctung

Câu157:Chohàmsố y  x3  3x  1 (C).Tiếptuyếncủađồthị(C)cảhàmsốtạiđiểmcựctiểucóhệsố
gócbằngbaonhiêu:
A.0B.1C.2D.3

3

x
 x 2  3 x  1 tạiđiểmcóhoànhđộ-1là:
3
8
8
8
A. y  6 x 

B. y  6 x   0

C. 6 x  y   0

D.Đápánkhác
3
3
3
Câu159:Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y  f ( x ) tạiđiểm M ( x0 ; y 0 ) códạnglà:

Câu158:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố y 

.5

76

09B. y  f x'  . x  x0   y0
0

C. y  f x'  . x  x0   y0D. y  f x'  . x  x0   y0

0

.8

57

A. y  f x'  . x  x0   y0
0

0

Câu160:Chohàmsố y  x  2 x  3 x  1 cóđồthị(C).Tiếptuyếncủa(C)cóhệsốgócnhỏnhâtlà:
A.5/3

2

31

3

B.2/3C.-5/3

D.0

4
tạiđiểmcóhoànhđox0=-1cóphươngtrìnhlà:
x 1

Câu161:Tiếptuyếncủađồthịhàmsố y 
A.y=x-1

.5
76

09

B.y=x+2

C.y=-x-3

D.y=-x+2
2x  1
Câu162:Chohàmsố y 
,phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthịtạiđiểmcótungđộbằng1là:
x 1
1
1
1
1
1
1
A. y   x 
B. y  x 
C. y   x
D. y  x  1
3
3
3
3
3
3
2x  3
Câu163:Chohàmsố y 
,phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịtạigiaođiểmcủađồthịvớitrụctung
2x 1
là:
A. y  8 x  3

B. y  8 x  3

C. y  8 x  3

D. y  8 x  3
x3
2
 x  màtạiđótiếptuyếnvuônggócvớiđườngthẳng(d):x+
3
3

Câu165:Tiếptuyếncủa(C) y 
2
A.
9

C.x=1

31

3y–2=0cóhoànhđộlà:
A.x=0hayx=–1
B.x=2hayx=–2

.8

57

Câu164:Cácđiểmtrênđồthị(C): y 

D.x=3

x 1
tạigiaođiểmcủa(C)vàOxcóhệsốgóclà:
x3

1
B.
4

C.11
D.
2

Câu166:Chohàmsố y  2x  2x 2  1 cóđồthị(C).TạiđiểmM(xo;yo)(C),tiếptuyếnvới(C)cóhệsố
gócbằng2thìxo+yobằng
A.2


B.1


C.0


D.–1
2
Câu167:Đườngthẳng(D.):y=–2x+mtiếpxúcvớiđồthị(C):y=–x +2x.Khiđó,tiếpđiểmlà:
Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 16


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

A.(–2;8)

B.(2;0)


C.(0;0)


D.(1;0)
Câu168:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố y  x 3  3 x 2  2 tạiđiểmcóhoànhđộ x  1 là:
A. y  3 x  1B. y  x  1C. y   x  2D. y  x  2

Câu169:Phươngtrìnhtiếptuyếncủahàmsố y  x  x tạiđiểmM(1;0)là:
3

A.y2x–2B.y2x2

C.y2x

D.y=-2x-2
x 1
Câu170:Chođường cong(C) cóphươngtrình y 
.Phươngtrình tiếptuyếnvới(C) tạigiaođiểm
2x 1
của(C)vớitrụctunglà:
A.y=-3x+1

B.y=-3x-1

C.y=3x+1

D.y=3x-1

09

76

Câu171:Tiếptuyếncủađồthịhàmsố y 


4
tạiđiểmcóhoànhđộx0=-1cóphươngtrìnhlà:
x 1


C.y=-x-3
D.y=-x+2
x 1
Câu172:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthị y 
tạiđiểmcóhoànhđộx0=-1là
x 3

B.y=x+2

B.31

A.

.8

57

.5

A.y=x-1

C.

D.Câu173:Chodlàtiếptuyếncủađồthịhàmsố y  x 4  2 x 2  3 tạiđiểm (0; 3) .Khiđó
A.dcópt: y  x  3 B.dcóhệsốgócbằng 3 C.dcópt: y  0
D.dcóhệsốgócbằng0
Câu174:Tiếptuyếncủađồthihàmsố y 


B.y=-x+2
C.y=x-1
2 x 1
Câu175:Phươngtrìnhtiếptuyếnvới(C): y 
tạigiaođiểmvớitrụctunglà:
x3
A. y  2 x  5B. y 

9
1
x
7
3C. y 

7
x  3
9

09

A.y=-x-3

4
tạiđiểmcóhoànhđox0=-1cóphươngtrìnhlà
x 1

D.y=x+2D. y 

63
1
x 
64
3

.5
76

1 3
x  2 x 2  3 x  5 :
3
A.Songsongvớiđườngthẳng x  1 .

B.Songsongvớitrụchoành
C.Cóhệsốgócdương.D.Cóhệsốgócbằng 1 .
2x 1
Câu177:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthị  C  củahàmsố y 
tạiđiểmcóhoànhđộbằng2là
x 1
A. y   x  3
B. y   x  5

C. y  x  1

D. y  x  5
Câu176:Tiếptuyếntạiđiểmcựctiểucủađồthịhàmsố y 

31

.8

57

Câu178:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthị  C  củahàmsố y  x 3  3 x  1 tạigiaođiểmcủađồthị  C  và
trụctunglà
A. y  3x  1

B. y  3xC. y  1

D. y  3x  4

Câu179:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthị  C  củahàmsố y   x 3  3 x  2 cóhệsốgóclớnnhấtlà
A. y  3x  2

B. y   x  2C. y  3x  2D. y  2016 x  2

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 17


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

Câu180:Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y 
A. y  3x  2

B. y  3x  2

x2
tạigiaođiểmcủanóvớitrụctunglà:
x 1
C. y  3x  2

D. y  3x  2 .

Câu181:Tìmđiểm M thuộcđồthị  C  : y  x3  3 x2  2 biếthệsốgóccủatiếptuyếntạiMbằng 9
A. M 1; 6 , M  3; 2 B. M  1; 6  , M  3; 2 

C. M  1; 6  , M  3; 2 D. M 1; 6  , M  3; 2  .

Câu182:Phươngtrìnhtiếptuyếnvớiđồthịhàmsố y  f  x   x 3  3 x 2  2 tạiđiểmcóhoànhđộthỏamãn
A. y   x  1B. y  3x  3

76

09

f ''  x   0 là:C. y   x  1D. y  3x  3

A. 1

57

.5

Câu183:Tìmhệsốgóccủađườngtiếptuyếncủađồthịhàmsố y  2 x  1  x tạiđiểm A  0;1 .
B. 0

C.

.8

3

25
D.
2y  9 x  16 .
A. y  9 x  16

31

Câu184: Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố y  x 3  3 x biếttiếptuyếnsongsongvớiđườngthẳng


Câu185:Chohàmsố y 

B. y  9 x  16; y  9 x  16

C. y  9 x  16D. y  9 x

ax  b
cóđồthị (C ) .Tìm a  b biếttiếptuyếncủa (C) tạigiaođiểmcủa (C) vàđường
x 1

thẳng x  2 cóhệsốgócbằng k  2 .
A. a  b  18

B. a  b  18C. a  b  6D. a  b  6

1
Câu186:Chohàmsố y  x 3  x 2  2 ,cóđồthị  C  .Phươngtrìnhtiếptuyếncủa  C  tạiđiểmcóhoành
3
độlànghiệmcủaphươngtrình y ''  x   0 là.
B. y  x 

7

3

Câu187:Phươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố y 
D. y 

7
x
3

2x 1
tạigiaođiểmcủađồthịvớitrụctunglà.
x 1
C. y  3x  2 D. y  3x  1

.8

B. y  3x

7

3

57

A. y  3x

C. y   x 

.5
76

7

3

09

A. y   x 

31

1
Câu188:Vớigiátrịnàocủamthìtiếptuyếncủađồthịhàmsố y   x 3  3x tạiđiểmcóhoànhđộbằng
3
2
1 songsongvớiđườngthẳng y  ( m  1) x  2 ?
A. m  3
B. m   3

C. m  5

D. m   5

-----------------------------***----------------------------Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 18


188 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾP TUYẾN HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

76

09
31

.8

57

.531

.8

57

.5
76

09
Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang | 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×