Tải bản đầy đủ

110 câu trắc nghiệm về đồ thị hàm số (có đáp án)

291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
110 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Câu 1. Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?
x2
A. y   x 3  2 x 2
B. y 
x 1
C. y  x 3  2 x
D. y  x 4  3

y
x

Câu 2. Hình vẽ này là đồ thị của hàm số nào sau đây

09

3

3


A. y  x  1

76

3

B. y  x  3x  1
3

C. y  x  3x  1

D. y  x  1

.8

57

.5
Câu 3. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
1
A. y   x 4  3 x 2  3 B. y  x 4  2 x 2  3
4
4
C. y  x  2 x 2  3
D. y  x 4  3x 2  3

-1

1

31

O

-2

-3
-4

Câu 4. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.

x 1
x2
A. y 
B. y 
x 1
x 1
2x  1
x3
C. y 
D. y 
x 1
1 x

4

2

1
-1

C. y   x 4  1

D. y  x 3  1

31

.8

B. y  x 4  1

57

A. y   x 2  1

.5
76

09

Câu 5. Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào

O

2

Câu 6. Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào
x 3
x  3
A. y 
B. y 
x2
x2
x 3
x 3
C. y 
D. y 
x2
x2

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 1


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 7. Đồ thị sau là của hàm số nào?
1
A. y  x 3  x 2  1
B. y   x3  3x 2  2
3
1
1
C. y  x 3  x 2  1
D. y   x 3  x 2  1
3
3
8

6

4

2

1

-1

15

10

2

O

5

5

10

15

2

4

6

8

Câu 8. Đồ thị sau là đồ thị của một trong
bốn hàm số được nêu ra ở A; B; C; D. Vậy
hàm số đó là hàm số nào?
A. y   x 4  8 x 2  1

6

76

09

4

O
15

10

5

5

2

-2

10

15

-1
2

57

4

.8

6

31

1 4
x  x2  1
2
1
D. y   x 4  2 x 2  1
4

C. y 

2

.5

B. y  x 4  x 2  2

3

8

Câu 9. Đồ thị sau là đồ thị của một trong bốn hàm số được nêu ra ở A; B; C; D. Vậy hàm số đó là hàm số nào?
x 1
A. y 
3 x
x 1
B. y 
x 3
1 x
C. y 
x3
2 x
D. y 
x3
8

6

4

2

0

15

10

3

1

5

5

10

15

-1
2

4

.5
76

09

6

8

Câu
10.
Cho
hàm
số
y  2 x 3  3 x 2  1 có đồ thị là
hình dưới đây. Với giá trị nào của
tham số m thì phương trình

57

6

.8

4

31

2 x3  3x2  m  0 có duy nhất
một nghiệm?
A. m  0  m  1
B. m  1  m  2
C. 0  m  1
D. m  0  m  3

8

2

1
15

10

5

O

1

5

10

15

2

4

6

8

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 2


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?
A. y  x 3  3x 2  2
B. y   x 3  3x 2  2
C. y  x 4  2 x 2  3

D. y   x 4  2 x 2  3

Câu 12. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?
A. y   x 4  2 x 2  3

09

B. y  x 4  2 x 2  3

76

C. y  x 4  2 x 2  3

D. y   x 4  2 x 2  3

57

.5
Câu 13. Đồ thị hàm số y  x 3  mx 2  x  1 (m là tham số) có dạng nào sau đây?

31

.8

Hình 1
A. Hình 1

Hình 2
B. Hình 2

Hình 3
C. Hình 3

C. y   x3  3x 2  4 x  2

31

.8

57

3
2
D. y  x  5 x  7 x  3

.5
76

B. y  x 4  2 x 2

D. Hình 4

09

Câu 14. Trong các hàm số sau hàm số nào có đồ thị như hình bên:
A. y  x 2  1

Hình 4

Câu 15. Đường cong sau là đồ thị của hàm số nào trong bốn phương án
sau:
A. =
+3 −1
B. = − + 3 − 1
C. =
−3 −1
D. = − − 3 − 1

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 3


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 16. Đồ thi hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên
A. y  x3  3 x  1

y

B. y  x3  3 x  1
1

C. y   x 3  3x  1
D. y   x 3  3 x  1

x

O

31

.8

57

.5

76

09

Câu 17. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm
số
2x  3
2x  5
A. y 
B. y 
x 1
x 1
2x  3
C.y =  x4  2 x 2 +5
D. y 
x 1

Câu 18. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ:

2x 1
1 x
2x 1
B. y 
1 x
2x 1
C. y 
1 2x
2x  3
D. y 
1 x

y

A. y 

O

2

1

x

-2

31

.8

57

.5
76

09

Câu 19. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số
trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn Đáp án A, B, C, D dưới đây.
Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A. y  x 4  2 x 2  1

1 1
-

B. y  x 4  2 x 2  1
C. y   x 4  2 x 2  1
D. y   x 3  3 x 2

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 4


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 20. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số
được liệt kê ở bốn Đáp án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
A. y   x 3  3x  2
B. y  2 x 2  6 x  1
C. y  x 4  2 x 2

D. y  2 x 3  6 x

76

09

Câu 21. Cho đồ thị hàm số như hình bên. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số đạt cực đại tại x = 0
B. Hàm số đạt cực đại tại x = 3
C. Giá trị cực đại là yCD  3

31

.8

57

.5

D. Giá trị lớn nhất maxy = 3

y

Câu 22. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên:
A. y  x 3  1
B. y   x3  2 x  1
C. y   x 3  1

1

3

x

D. y  x  1
O

31

D. y  x 3  3x 2  1

.8

C. y  x 3  3 x 2  2

57

B. y   x 3  3 x 2

.5
76

09

Câu 23. Đồ thị sau đây là của hàm số nào:
A. y   x3  3 x 2  1

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 5


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 24. Hình nào trong bốn hình sau là đồ thị hàm số y  x 3  3 x 2  4 x  1 ?
A. HÌNH 1.1

B. HÌNH 1.2

C. HÌNH 1.3

D. HÌNH 1.4

09

76

Câu 25. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. y  x 4  3x 2

4

.5

2

2

-2

31

D. y   x  4x

2

.8

4

57

1
B. y   x 4  3x 2
4
C. y   x 4  2x 2

- 2

O

2

-2

Câu 26. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây:
A. y  x 4  2 x 2  1
B. y  x 4  2 x 2  1
C. y   x 4  2 x 2  1
D. y   x 4  2 x 2  1

2

1

.8
0

x

31

x 1
x2
x 1
D. y  f ( x) 
x2

B. y  f ( x ) 

y

57

C.

x 1
x2
x 1
y  f ( x) 
x2
y  f ( x) 

.5
76

A.

09

Câu 27. Hàm số y  f ( x) nào có đồ thị như hình vẽ sau :

2

1

Câu 28. Hàm số y  f ( x) nào có đồ thị như hình vẽ sau :
A.

y

y  f ( x )   x( x  3) 2  4

4

B. y  f ( x )   x( x  3)2  4
C.

y  f ( x )  x( x  3)2  4

2

2

D. y  f ( x )  x ( x  3)  4
x
-1

0

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 6


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
3

Câu 29. Đồ thị trong hình bên là đồ thị của một hàm số nào sau đây?
A. y   x 3  3 x  1
B. y  x 4  2 x 2  1
C. y  2 x 3  3 x 2  1

2

1

D. y  x 3  3 x  1

1

-1
O
-1

Câu 30. Đồ thị của hàm số y  x 4  2 x 2  3 là đồ thị nào sau đây :
-1

3

1
O

-1

O

1

4

3

2

2
2

09

1

-2

-3

1

-1

76

- 2

O

2

-4

C.

-1

D.

-2

57

.5

B.

2

-2

O

-4

A.

-2

Câu 31. Đồ thị hàm số y  4 x 3  6 x 2  1 có dạng:

.8

A
3

-3

-2

B

C

31

y

D

y

y

y

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

-1

1

2

3

-3

-2

-1

1

2

3

-3

-2

-1

1

2

3

-3

-2

-1

1

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-2

-3

-3

-3

-3

Câu 32. Đồ thị hàm số y   x 4  x 2  2 có dạng:
A
B
y

C

4

4

3

3

2

2

1

1

y

y

3

3

09

5

2

-3

-2

-1

1

2

3

4

-4

-3

-2

-1

1
-1

-2

-2

-3

3

4

2

1

3

-3

-2

-1

1

-1

-1

-2

-2

-3

-3

C
y

D
y

y

3

3

4

4

2

2

3

3

1

1

2

2

1

1

x
1

2

3

x
-3

-2

3

31

B
y

-1

2

.8

x 1
có dạng:
2x

A

-2

1

-3

Câu 33. Đồ thị hàm số y 

-3

-1

57

-1

2

-2

.5
76

-4

2

1

-3

3

D

y

5

2

-1

1

2

3

x

-1

-1

-2

-2

-1

-1

-3

-3

-2

-2

-2

-1

1

2

3

4

-4

-3

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

-2

-1

1

Trang| 7

2


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
3
Câu 34. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
2
A. y  x 3  3 x  1
B. y   x 3  3x 2  1

1

3

C. y  x  3 x  1

1

-1
O

D. y   x 3  3 x 2  1

-1

Câu 35. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. y  x 4  3x 2  3

-1

1
O

76

09

1
B. y   x 4  3 x 2  3
4
4
C. y  x  2 x 2  3

-2

.5

-3

57

D. y  x 4  2 x 2  3

-4

31

.8
Câu 36. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
2x  1
x2
A. y 
B. y 
x 1
x 1
x 1
x2
C. y 
D. y 
x 1
1 x

4

2

1
1

O

-2

-2

09

4

.5
76

2

57

Câu 37. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
2x 1
2 x 1
A. y 
B. y 
x 1
x 1
2x  3
2 x  1
C. y 
D. y 
x 1
1 x

1
-1

31

.8

O

2

Câu 38. Hàm số nào trong các hàm số bên dưới, có đồ thị hàm số như hình vẽ
A. y  x 3  3 x 2  2
B. y   x3  3x 2  2
C. y  x 4  2 x 2  2
D. y   x 4  8 x 2  1

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 8


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 39. Đồ thị sau đây là của hàm số nào
A. y  x 3  3 x  1
B. y   x 3  3 x 2  1
C. y  x 3  3 x  1
D. y   x 3  3 x 2  1

09

Câu 40. Đồ thị sau đây là của hàm số nào
A. y  x 4  3x 2

31

.8

D. y   x 4  4x 2

57

.5

76

1
B. y   x 4  3x 2
4
C. y   x 4  2x 2

Câu 41. Đồ thị dưới đây là của hàm số nào ?
A. y   x 3  3x 2  1
B. y  x3  3 x  1
C. y   x 3  3 x 2  1
D. y  x 3  3x  1
Câu 42. Hàm số y  x 4  2 x 2  1 có đồ thị là:

C.

Câu 43. Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây:
A. y  x 3  3 x 2  1

D.

31

B.

.8

57

.5
76

09

A.

B. y  2 x 3  3 x  1
C. y  2 x 3  3 x 2  1
D. y  x 3  3 x  1

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 9


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 44. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số.
A. y  x 4  2 x 2  1
B. y   x 3  3 x 2  1
D. y   x 2  3x  1

C. y  x 3  3 x  1

Câu 45. Trong các đồ thị dưới đây, đồ thị nào là đồ thị của hàm số y 

x 1
?
1 x
y

y

76

09
-2

3

2

2
1

1

.5

-3

3

x

x

-1

1

2

-3

3

-2

-1

1
-1

-2

-2

.8

57

-1

31

y
3

3

-3

-3

A.

2

B.
y
2

2

1
x

1

-2

x
-3

-2

-1

1

2

3

-1

1

2

3

-1

-1

-2
-2

-3

-3

C.

D.

C. y  x 3  3 x  2

D. y   x 3  3x  2

31

B. y  x 4  2 x 2

.8

Câu 47. Đường cong hình dưới đây là đồ thị của một trong bốn hàm số nào?
A. y  x 3  2 x 2  x  1

57

.5
76

09

Câu 46. Đường cong trong hình bên là đồ thị bên là đồ thị của hàm số nào được
liệt kê sau đây
A. y   x 3  3x  2
B. y  x 3  3x  2

C. y   x 4  2 x 2
D. y   x 2  2 x

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 10


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 48. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của một trong bốn hàm số nào?
x2
x2
A. y 
B. y 
x 1
x 1
x2
x2
C. y 
D. y 
x 1
x 1

4

09

Câu 49. Đồ thị sau đây là của hàm số:

x 2
x 1
x 2
D. y 
1x
B. y 

2

1
O

-2

.8

57

.5

76

x 1
x 1
2x  2
C. y 
2x  1
A. y 

1

31

-2

Câu 50. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
1
A. y   x 4  3x 2  3
4

B. y  x 4  2x 2  3
C. y  x 4  3x 2  3
D. y  x 4  2x 2  3

2

B. y   x  3 x  1
3

3

2

1
1

-1
O

.8

D. y   x  3 x  1

2

57

C. y  x  3 x  1

.5
76

3

3

09

Câu 51. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. y  x 3  3 x  1

-1

31

Câu 52. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. y  x 4  3x 2  3

-1

1
O

1 4
2
B. y   x  3x  3
4
4
C. y  x  2 x 2  3
D. y  x 4  2 x 2  3

-2

-3
-4

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 11


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 53. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
2x  1
x 1
4
A. y 
B. y 
x 1
x 1
x2
x3
C. y 
D. y 
2
x 1
1 x
1
O

-1
2

y

Câu 54. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?
A. y   x 4  2 x 2  2

9

09

8

2

7
6

4

2

C. y  x  2 x  2

5
4

.5

2

76

B. y   x  2 x  2

2

57

D. y  x  2 x  2

3

1

x

.8

-3

-2

-1

1

2

3

-1

31

Câu 55. Đường cong trong hình bên là đồ thị bên là đồ thị của hàm số nào sau
đây?
A. y   x 3  3x  2
B. y  x 3  3x  2
C. y  x 3  3x  2
D. y   x 3  3x  2
Câu 56. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
A. y  x 4  3x 2

2

-2
- 2

O

2

-2

31

.8

57

Câu 57. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
2x  1
A. y 
x 1
x2
B. y 
x 1
x 1
C. y 
x 1
x2
D. y 
1 x

2

.5
76

D. y   x 4  4x 2

09

1
B. y   x 4  3x 2
4
C. y   x 4  2x 2

4

4

2

1
-2

O

1

-2

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 12


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 58. Trong 4 đồ thị được cho trong 4 hình A, B, C, D dưới đây. Đồ thị nào là đồ thị của hàm số
y = x3 + 3x2 – 2 ?
y

y
Hình A

1

x

x
1
-2

-1

3

1

2

-3

y

y

2

Hình B

3

x

0

1

-2

-1

0

1

-2

2

0

-1

1

2

2

1

-1

x

-1

2

-2

-1

-2

-2
-3

A. Hình A.

B. Hình D.

0

1

2

-1

-3

-2

-1

Hình D

Hình C

C. Hình B.

D. Hình C.

x
-2

-1

31

D. y   x 3  3 x 2  1 .

1

.8

C. y  x3  3x  1 .

2

57

B. y  x 3  3 x  1 .

.5

76

09

Câu 59. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án
y
A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
3
2
3
A. y   x  3 x  1 .

0

1

2

-1

Câu 60. Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào ?
A. y  x 3  3 x  1

3
2

B. y   x 3  3 x 2  1
1

C. y  x 3  3 x  1

1

-1

D. y   x 3  3x 2  1

O
-1

Câu 61. Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào ?
A. y  x 4  3x 2  3

-2

-3
-4

31

.8

57

Câu 62. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. y  x 3  3 x  1

.5
76

D. y  x 4  2 x 2  3

1
O

09

1 4
2
B. y   x  3x  3
4
C. y  x 4  2 x 2  3

-1

3

2

B. y   x 3  3 x 2  1
C. y  x 3  3 x  1
D. y   x 3  3 x 2  1

1
1

-1
O
-1

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 13


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 63. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng.
1 4
2
A. y  x 4  3x 2  3
B. y   x  3x  3
4
C. y  x 4  2 x 2  3
D. y  x 4  2 x 2  3

-1

1
O

-2

-3
-4

Câu 64. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ:
A. y   x 3  3x 2  3x

y

B. y  x 3  3x 2  3x

1

x

09

O

C. y   x 3  3x 2  3x  1

76

-1

D. y   2x 3  3x 2  3x

31

.8

57

.5
Câu 65. Hình ảnh bên là đồ thị của hàm số nào sau đây
A. y  x 3  3 x 2  6 x  1
B. y   x 3  x 2  x  3
C. y  x 3  3 x 2  4
D. y   x 3  3 x  4

09

Câu 66. Đồ thị hàm số y  x3  3x  2 có dạng:
y

1

1
x
-2

.5
76
2

2

-3

y

3

3

-1

1

2

-3

3

-2

-1

1

-2

-2

-3

A.

B.
y
4

1

3
x

-3

-2

-1

31

y
2

1

2

2

3

-1

1
x

-2

-3

-3

-2

-1

1

2

3

-1

-4

C.

.8

-3

x
3

57

-1

-1

2

-2

D.

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 14


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 67. Đồ thị hình bên là của hàm số:
y
3
1 x
1 x
A. y 
B. y 
2
1  2x
2x 1
1
3  2x
1  2x
-3
-2
-1
1
2
C. y 
D. y 
-1
2x  1
x 1

x
3

-2
-3

4

Câu 68. Đồ thị hàm số y   x  2 x 2  1 có dạng:
4

y

y
3

2

2

09

3

1

1

-2

-1

76

-3

1

2

-3

3

-1

-2

.5

-1

-2

y

2

x
1

2

3

3

1

2

3

y
3
2

31

1
-1

2

-3

.8

3

1

B.

57

A.

-2

-2

-1

-3

-3

x

x

1
x
-3

-2

-1

-1

-1

-2

-2
-3

-3

C.

D.

Câu 69. Đồ thì sau là đồ thị của hàm số nào?
A. y  x 4  2 x 2  2
B. y  x 3  3x  2

31

Câu 70. Đồ thị sau là của hàm số nào
2 x 1
x 1
A. y 
B. y 
x 1
2x 1
x 1
2x 1
C. y 
D. y 
2 x 1
x 1

.8

57

.5
76

D. y  x 4  2 x 2  2

09

C. y  x 4  2 x 2  2

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 15


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 71. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

2 x  1
x2
2x 1
C. y 
x2
A. y 

B. y 

2x 1
x2

D. y  x4  2x2  3

09

Câu 72. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
B. y  x3  3x 1
D. y  x3  3x  1

31

.8

57

C. y  2x3  3x2 1

.5

76

A. y  2x3  6x 1

Câu 73. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
A. y  x3
B. y  x3  3x
C. y  x4  4x2
D. y  x3  3x2

31

B. y 

.8

x 1
x2
C. y  x 3  3 x

A. y 

57

C. y  x 3  x 2  5 x
x 1
D. y 
x2
Câu 75. Đồ thị có dạng sau là của hàm số nào dưới đây

.5
76

B. y  x 4  2 x 2

09

Câu 74. Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây
A. y  x 3  3x  2

x 1
3x  5

D. y  x 4  2 x 2

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 16


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 76.Đồ thị của có dạng dưới đây là của hàm số nào
A. y  x 4  2 x 2
B. y  x 4  2 x 2
x 1
C. y 
x2
D. y   x 4  2 x 2  3

31

.8

57

.5

76

09

Câu 77. Đường cong trong hình bên là đồ thị
của hàm số nào dưới đây
A. = − + 3 − 4
B. =
−3 +1
C. = 3 − 1
D. =
−2 −3

4

4

31

Câu 79. Đồ thị dưới đây là của 1 hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn
phương án A, B, C, D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A. y  x 3  3 x 2  4

.8

57

.5
76

09

Câu 78. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào
dưới đây
A. =
−3 −3
B. = − + 3 + 3
C. =
+3 −3
D. = − − 3 + 3

2

2

B. y  x  2 x  4
C. y   x 3  x 2  4
D. y 

3x  1
1 x

-2

-4

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 17


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 80. Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số
được liệt kê ở bốn phươngán A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số
nào ?
A. y  x 4  3 x 2  3

1
B. y   x 4  3x 2  3
4
4
C. y  x  2 x 2  3
D. y  x 4  2 x 2  3
y

09

Câu 81. Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây
A. y  x3  3x

5

76

B. y  x 3  3x

-6

-4

-2

2

.5

3

.8

D. y  x  3x  1

4

6

8

-5

57

C. y  x3  3x  1

x
-8

31

y

Câu 82. Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây
A. y  x 4  2 x2

5

B. y  x 4  2 x2
4

x
-8

2

C. y  x  2 x  1

-6

-4

-2

2

D. y  x 4  2 x 2  4

6

8

-5

Câu 83. đồ thị hình bên là đồ thị hàm số nào sau đây:
C. y   x3  3x2  2

D. y   x3  3x2  2

-8

-6

x
-4

-2

2

4

6

8

-5

31

.8

57

Câu 84. Đồ thị sau đây là đồ thị tương ứng của hàm số nào?
A. y   x 4  2 x 2  1

5

.5
76

B. y   x3  3x2  1

y

09

A. y   x3  3x 2  1

B. y   x 4  2 x 2  1

4

C. y   x 4  2 x 2  2
D. y   x 4  2 x 2  1

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 18


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 85. Đồ thị sau đây là đồ thị tương ứng của hàm số nào?
2x
2x
A. y 
B. y 
x 1
x 1
x2
x  2
C. y 
D. y 
x 1
x 1

09

Câu 86. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng.
A. y  x 3  3 x  1

76

3

3
2

.5

B. y  x  3 x  1

1

-1
O

.8

D. y   x 3  3 x 2  1

1

57

C. y   x 3  3 x 2  1

31

-1

Câu 87. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
x 1
A. y 
x 1
x3
B. y 
1 x
2x 1
C. y 
x 1
D. y 

1
2

y

3

1
2

1

57
O

-1

x

-1

O

-1

31

.8
y

Câu 89. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng.
A. y = x3 – 3x + 4
B. y = –x3 + 3x2 – 4
C. y = x3 – 3x – 4
D. y = –x3 – 3x2 – 4

O

-1

.5
76

Câu 88. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? Chọn 1 câu đúng.
A. y = x3 – 3x – 1
B. y = –x3 + 3x + 1
C. y = x3 – 3x + 1
D. y = –x3 – 3x – 1

2

09

x2
x 1

4

1

2

3

x

-2

-4

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 19


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 90. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. y  x 3  3 x 2  3 x  1
B. y = x3 + 3x2 +1
C. y  x 3  3 x  1

2

1
O

1

D. y  x 3  3 x 2  1

31

.8

57

.5

76

09

Câu 91. Cho đồ thị hàm số y =f(x) được biểu diễn như hình vẽ bên. Đáp án nào
đúng về hàm đã cho?
x3
x2
A. y 
B. y 
x 1
x 1
x2
x2
C. y 
D. y 
2x  1
2 x 1

Câu 92. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. y  x 3  3 x  1

3
2

B. y   x 3  3 x 2  1
C. y  x 3  3 x  1

1
1

-1

D. y   x 3  3 x 2  1

O
-1

Câu 93. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
Chọn 1 câu đúng.
A. y  x 3  3 x  1
B. y  x  3 x  1
3

2

D. y   x  3 x  1

1
1

-1
O
-1

4

31

Câu 94. Đồ thị sau đây là của hàm số nào
x 1
x3
A. y 
B. y 
x 1
1 x
2x  1
x2
C. y 
D. y 
x 1
x 1

.8

57

.5
76

C. y   x 3  3 x 2  1

2

09

3

3

2

1
-1

O

2

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 20


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 95. Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào?
4

A.
B.
C.
D.

2 x  1
y
2x 1
x
y
x 1
x  2
y
x 1
x 1
y
x 1

2

1
-5

5
-2

-4

-6

76

09
.5

Câu 96. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
x 1
x 1
A. y 
B. y 
x 1
x 1
x 1
x
C. y 
D. y 
2x  2
1 x

6

57

4

.8

2

31

1
-5

5
-2

-4

Câu 97. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên?
A. y  x 3  3 x  1

-1

1

O

2

3

B. y   x 3  3 x 2  4

-4

1
B. y   x 4  3x 2  1
4
4
C. y  x  2 x 2  1
D. y  x 4  2 x 2  1

31

Câu98. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
A. y  x 4  3 x 2  1

.8

57

.5
76

D. y  x 3  3 x  1

-2

09

C. y   x 3  3 x  1

2

-1

O

1

-1
-2

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 21


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

Câu 99. Cho biết đồ thị sau là đồ thị của một trong bốn hàm số ở các phương
án A, B, C, D. Đó là đồ thị của hàm số nào?
A. y  2 x 3  3 x 2  1
B. y  x 3  3 x  1
C. y  2 x 3  6 x  1
D. y   x 3  3 x  1

76

09

y

Câu 100. Đồ thị trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
B. y 

57

.5

2x  1
x 1
x

x4
D. y 
x 1

.8

O

31

2x  4
x 1
x3
C. y 
x 1

A. y 

Câu 101. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm
số trong bốn hàm được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D
dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào
A. y  f ( x )  x 4  2 x 2  2
B. y  f ( x )  x 2  2
C. y  f ( x )  x 4  2 x 2  2

Câu 102. Đường cong trong hình
là đồ thị của hàm số nào?
A. y  x 3  3 x  2

57

.5
76

09

D. y  f ( x )  x 2  2

f(x)=X^3 -3X^2+3

.8

y

8

31

6

4

3

B. y   x  3 x  2 .

2

x

C. y  x 3  3 x 2  3 .

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-2

D. y  x 3  3 x 2  3 .

-4

-6

-8

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 22


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

Câu 103. Đường cong trong hình là đồ thị
của hàm số nào?
A. y   x 3  3 x  2

y

f(x)=-X^3+3X

8

6

4

2

B. y   x 3  3 x  2

x
-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

3

C. y   x  3 x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-2

-4

D. y   x 3  3 x 2

-6

-8

76

09
Câu 104. Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như

57

.5

y

5

31

.8

hình vẽ. Đồ thị hàm số trên là hàm số nào trong
các hàm số sau
x 1
x
A. y 
B. y 
x 1
x 1
x
3
C. y 
D. y  1 
x 1
x 1

x
-8

-6

-4

-2

2

6

8

-5

Câu 105. Đồ thị sau là của hàm số nào
A. y  x3  3x  1

y
3

3

B.

y  x  3x  1

C.

y  x3  3x2  1

D.

4

1

3

y   x  3x  1

x

1

y

.8
2

31

Câu 106. Đồ thị hình bên là của hàm số:
3  2x
A. y 
x 1
1  2x
B. y 
x 1
1  2x
C. y 
1 x
1  2x
D. y 
x 1

57

.5
76

09

-1 o
-1

1

-4

-3

-2

-1

1

x
2

-1
-2
-3
-4

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 23


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)
Câu 107. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt
kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A. y   x 4  2x 2  1
B. y  x 4  2 x 2
C. y   x 4  2x 2

D. y   x 4  2x 2

Câu 108. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. y  x 3  3 x 2  3 x  1

09

B. y   x 3  3 x 2  1

2

76

C. y  x 3  3 x  1

1

.5

D. y   x 3  3 x 2  1

57

O

1

31

.8

Câu 109. Cho hàm số sau: y=x4− 2x2. Đồthịcủamộthàmsố có hình vẽ nào bên dưới?

A.

B.

D.

57

.5
76

09

C.

.8

Câu 110. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. y  x 4  3x 2

4

31

1
B. y   x 4  3x 2
4
C. y   x 4  2x 2
D. y   x 4  4x 2

2

2

-2
- 2

O

2

-2

-----------------------------***-----------------------------

Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 24


291 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

31

.8

57

.5

76

09
31

.8

57

.5
76

09
Liên hệ lấy tài liệu: Email: luyenthitk.vn@gmail.com – DĐ: 0976.557.831 – fb.com/tailieutoan.vn

Trang| 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×