Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 7 đầy đủ cả năm

Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

Ngµy so¹n: 23/8/2016
Ngµy d¹y: 24/8/2016

Tuần 1
Tiết 1

Lý thut: PHỊNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1. Mơc ®Ých:
- Cung cÊp cho HS mét sè hiĨu biÕt cÇn thiÕt ®Ĩ chđ ®éng phßng tr¸nh trÊn th¬ng trong
khi ho¹t ®éng TDTT
- Gióp HS cđng cè nh÷ng kÕt ®· häc vµ mét sè hiĨu biÕt vỊ TDTT vµ néi dung ch ¬ng
tr×nh ®Ĩ HS tÝch cùc RLTT
2. Yªu cÇu:
- HiĨu ®ỵc ý nghÜa nguyªn nh©n c¬ b¶n vµ c¸ch phong tr¸nh chÊn th¬ng trong tËp
lun vµ thi ®Êu TDTT
- BiÕt vËn dơng nh÷ng hiĨu biÕt ®· häc ®Ĩ ®¶m b¶o an toµn trong tËp lun vµ thi ®Êu

TDTT
II. §Þa ®iĨm - Ph¬ng tiƯn:
- Phßng häc
- Vë ghi, viÕt
III. TiÕn tr×nh lªn líp:
Néi dung
A. Më ®Çu:
- Gv nhËn líp kiĨm tra sÜ sè:

LV§

Ph¬ng ph¸p lªn líp

8'-10'
- Líp trëng b¸o c¸o sÜ sè

- Phỉ biÕn ND, yªu cÇu bµi häc.
28'-30'
B. PhÇn c¬ b¶n:
1. Néi dung ch¬ng tr×nh TD líp 7:
- Lý thut chung: Nguyªn nh©n vµ
c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t
®éng TDTT.
- §éi h×nh ®éi ngò:
+ ¤n tËp nh÷ng néi dung ®· häc ë líp
6, häc ®éi h×nh 0 - 2 - 4 vµ 0 - 3 - 6 -9
- GV dïng ph¬ng ph¸p thut tr×nh
+ C¸ch ®iỊu khiĨn 1 sè BT §H§N ®·
häc
- Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bỉ trỵ ch¹y
nhanh:
- Trß ch¬i vµ ®éng t¸c ch¹y bỊn
- Trß ch¬i vµ ®éng t¸c bỉ trỵ nh¶y xa,
nh¶y cao
- M«n thĨ thao tù chon: §¸ cÇu, bãng
®¸, bãng chun…
2. Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t
- GV ®Ỉt c©u hái: Kh«ng tiÕn hµnh
®éng TDTT
GV: Nguyễn Xuân Quang

7

1

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

- Khi b¾t ®Çu 1 bi tËp hc tríc khi
tiÕn hµnh khëi ®éng nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn
hµnh khëi ®éng ®Ĩ ®a c¬ thĨ thÝch nghi
dÇn víi tr¹ng th¸i vËn ®éng
- CÇn tËp tõ nhĐ ®Õn nỈng vµ tõ ®¬n
gi¶n ®Õn phøc t¹p. Kh«ng tËp c¸c ®éng
t¸c khã nguy hiĨm khi kh«ng cã ngêi
híng dÉn, b¶o hiĨm.
- Tríc khi kÕt thóc bi tËp hc sau
khi thi ®Êu nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh håi
tÜnh ®Ĩ ®a c¬ thĨ tõ tr¹ng th¸i ®éng vỊ
tr¹ng th¸i b×nh thêng b»ng 1 sè ®éng
t¸c th¶ láng.
- Trong qu¸ tr×nh tËp lun hc thi
®Êu, nÕu thÊy søc kh kh«ng b×nh thêng, cÇn b¸o c¸o ®Ĩ GV biÕt vµ cã biƯn
ph¸p xư lý phï hỵp.
- Kh«ng tham gia thi ®Êu khi cha cã 1
qu¸ tr×nh tËp lun nhÊt ®Þnh
- Mçi häc sinh cÇn t¹o cho m×nh 1 nÕp
sèng lµnh m¹nh, tËp lun TDTT thêng
xuyªn, kh«ng rỵu bia, hót thc vµ
dïng c¸c chÊt ma t.
C. PhÇn kÕt thóc:
- GV cđng cè bµi gi¶ng
- GV nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i giê häc.
- Nh¾c líp giê häc sau.

khëi ®éng khi b¾t ®Çu bi tËp nh vËy
lµ ®óng hay sai
(Tr¶ lêi: Sai)
- GV ®Ỉt c©u hái: §Ĩ thùc hiƯn nguyªn
t¾c t¨ng tiÕn, em cÇn tËp lun ntn?
- Tr¶ lêi: CÇn tËp tõ nhĐ ®Õn nỈng, tõ
®¬n gi¶n ®Õnphøc t¹p.

IV. Rót kinh nghiƯm:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

2

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

Ngµy so¹n:23/8/2015
Ngµy d¹y: 25/8/2015

Tn: 1
TiÕt: 2

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN
I. MỤC ĐÍCH – U CẦU :
1. Mơc dÝch:
- §H§N: ¤n tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay
tr¸i, quay ®»ng sau.
- Ch¹y nhanh: Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng
- Ch¹y bỊn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, giíi thiƯu hiƯn tỵng “thë dèc” vµ c¸ch kh¾c
phơc; Mét sè ®éng t¸c th gi·n, th¶ láng.
- RÌn lun cho häc sinh t thÕ ®óng, t¸c phong kh m¹nh, nhanh nhĐn, kû lt vµ tinh
thÇn tËp thĨ, gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch.
2. Yªu cÇu:
- HiĨu ®ỵc khÈu lƯnh vµ thùc hiƯn ®óng, ®Ịu, ®Đp c¸c néi dung ®· häc ë líp 6.
- BiÕt ®ỵc c¸c khÈu lƯnh vµ thùc hiƯn t¬ng ®èi ®óng mét sè kü n¨ng míi häc ë líp 7
- BiÕt vËn dơng khi tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thĨ ë trong vµ ngoµi nhµ trêng.
II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:
S©n thĨ dơc, cßi, đồng hồ TDTT, trang phục TDTT
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y:
néi dung

A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- GV kiĨm tra søc kháe, sÜ sè häc sinh:

®LVĐ

ph¬ng ph¸p tỉ chøc lun
tËp

8-10’

§éi h×nh nhËn líp
*
*
*

- GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc.

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)

2. Khëi ®éng:
- Ch¹y nhĐ nhµng 2 vßng quanh s©n.
L
N
- Xoay c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, h«ng, vai, 2 x 8
gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm
mơng

§éi h×nh khëi ®éng
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

▲(GV)

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

3

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

B. PhÇn c¬ b¶n:
28-30
1. §éi h×nh ®éi ngò:
phót
- ¤n tËp hỵp hµng däc: KhÈu lƯnh “Thµnh 1
(2,3) hµng däc tËp hỵp”
- Dãng hµng: KhÈu lƯnh “Nh×n tríc - th¼ng”
- §iĨm sè: KhÈu lƯnh “Tõng tỉ (C¶ líp) tõ ph¶i
qua tr¸i ®iĨm sè”
- §øng nghiªm, ®øng nghØ: KhÈu lƯnh
“Nghiªm”, “NghØ”
- Quay tr¸i, quay ph¶i, quay ®»ng sau: KhÈu
lƯnh “Bªn ph¶i (Bªn tr¸i hc ®»ng sau) - quay”.
2. Ch¹y nhanh:
- Ch¹y bíc nhá.
- Ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y gãt ch¹m m«ng

2X8N

Chia líp thµnh tỉ tËp lun
X

*
*
*
*

X

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

▲(GV)

§éi h×nh TL ch¹y nhanh
* * * *
* * * *
* * * *

* ------------->
* ------------->
* ------------->
▲(GV)

3. Ch¹y bỊn:
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
- Giíi thiƯu hiƯn tỵng “thë dèc” trong ch¹y bỊn
vµ c¸ch kh¾c phơc.
- Mét sè ®éng t¸c th gi·n, th¶ láng, ch¹y nhĐ
nhµng, giò ch©n tay…

Nam: 350m. N÷: 300m
* *
*
*

*
*
*

*

▲(GV)
C. PhÇn kÕt thóc

5 phót

- Th¶ láng tÝch cùc.
- TËp trung líp
- GVcđng cè vµ nhËn xÐt giê häc
- Giao bµi tËp vỊ nhµ: ¤n l¹i §H§N

§éi h×nh kÕt thóc:
*
*
*

*
*
*

*
*
*

* *
* *
* *

*
*
*

▲(GV)

IV. Rót kinh nghiƯm:
......................................................................................................................................................

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

4

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ngµy so¹n:30/8/2016
Ngµy d¹y: 31/8/2016

TiÕt 3

Tn: 2

®éi h×nh ®éi ngò – ch¹y nhanh
I/ Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1. Mơc dÝch:
- §H§N: ¤n nh néi dung tiÕt 2, ®iĨm sè tõ 1 ®Õn hÕt vµ ®iĨm sè 1 – 2, 1 – 2 ®Õn hÕt,
Häc biÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 – 2 – 4.
- Ch¹y nhanh: Trß ch¬i “Ch¹y tiÕp søc”, “Ch¹y tiÕp søc chun vËt”, mét sè ®éng t¸c
bỉ trỵ, bµi tËp ph¸t triĨn søc nhanh.
- RÌn lun cho häc sinh tÝnh kû lt, t¸c phong nhanh nhĐn, tinh thÇn tËp thĨ, gãp phÇn
h×nh thµnh nh©n c¸ch.
2. Yªu cÇu:
- N¾m vµ thùc hiƯn ®ỵc mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ kü tht vµ trß ch¬i.
- BiÕt c¸c khÈu lƯnh vµ thùc hiƯn t¬ng ®èi ®óng mét sè kü n¨ng míi häc.
II/ §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:
- S©n thĨ dơc, cßi. Trang phục TDTT
III/ TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y:
néi dung
A. PhÇn më ®Çu:

1/ NhËn líp:
- GV kiĨm tra søc kháe, sÜ sè häc sinh:

®l

ph¬ng ph¸p tỉ chøc lun
tËp

8-10
phót

§éi h×nh nhËn líp
*
*
*

- GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc.

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)

2/ Khëi ®éng:
- Ch¹y nhĐ nhµng 2 vßng quanh s©n.
- Xoay c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, h«ng, vai,
2L x 8N
gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi , chạy
gót chạm mơng.

§éi h×nh khëi ®éng
*
*

5

*
*

*

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

*
*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

▲(GV)
28-30
B. PhÇn c¬ b¶n:
phót
1/ §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®øng
nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay
®»ng sau.

Chia líp thµnh tỉ tËp lun
*
*

*
*

* *
* *

* * *
* * *

*
*

▲(GV)
- GV quan s¸t, nh¾c nhë, n n¾n
c¸c t thÕ cho häc sinh.
- Häc biÕn ®ỉi ®éi h×nh: 0 – 2 – 4.
KhÈu lƯnh: “Tõ ph¶i qua tr¸i theo chu kú
0 – 2 – 4 ®iĨm sè”.
“Theo sè ®· ®iĨm bíc”.

* * * * * * * *
0

0
2

0
2

4

2

4

▲(GV)
- GV tỉ chøc ®iỊu khiĨn cho häc
sinh thùc hiƯn.
§éi h×nh TL ch¹y nhanh

2/ Ch¹y nhanh:
- ¤n mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ.
+ Ch¹y bíc nhá.
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi.
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng.
- ¤n trß ch¬i “Ch¹y tiÕp søc chun vËt”

* * * *
* * * *
* * * *

* ------------->
* ------------->
* ------------->
▲(GV)

C. PhÇn kÕt thóc
- Th¶ láng tÝch cùc.
- TËp trung líp
- GVcđng cè vµ nhËn xÐt giê häc
- Giao bµi tËp vỊ nhµ: ¤n l¹i §H§N

§éi h×nh kÕt thóc:

5 phót
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

∆GV
GV: Nguyễn Xuân Quang
7

6

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

Ngµy so¹n:30/8/2016
Ngµy d¹y: 01/9/2016

Tn: 2
TiÕt 4

®éi h×nh ®éi ngò – ch¹y nhanh – ch¹y bỊn
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1. Mơc dÝch:
- §H§N: TËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®øng nghØ, quay ph¶i, quay tr¸i,
quay ®»ng sau. BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 – 2 – 4.
- Ch¹y nhanh: ¤n lun t¹i chç ®¸nh tay, ®øng mỈt híng ch¹y xt ph¸t, ch¹y bíc
nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi.
- Ch¹y bỊn: Häc ph©n phèi søc khi ch¹y. Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
- RÌn lun cho häc sinh tÝnh kû lt, t¸c phong nhanh nhĐn vµ tinh thÇn tËp thĨ, gãp
phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch.
2. Yªu cÇu:
- N¾m vµ thùc hiƯn ®ỵc mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ kü tht ®· häc vµ trß ch¬i, ch¬i tÝch cùc
vµ cã tinh thÇn tËp thĨ.
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, nghiªm tóc trong tËp lun.
II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:
- S©n thĨ dơc, cßi, v¹ch xt ph¸t. Trang phục TDTT
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y:
néi dung

®LVĐ

8-10
phót

A. PhÇn më ®Çu:

1. NhËn líp:
- GV kiĨm tra søc kháe, sÜ sè häc sinh:
- GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc.

2. Khëi ®éng:
- Xoay c¸c khíp cổ, vai, khuỷu, cỉ tay, cỉ L
2 x 8N
ch©n, h«ng, gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm
mông.

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

ph¬ng ph¸p tỉ chøc lun
tËp

7

§éi h×nh nhËn líp
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)
§éi h×nh khëi ®éng
*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

▲(GV)
B. PhÇn c¬ b¶n:
1. §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp hỵp hµng däc, dãng hµng, ®øng
nghiªm, ®øng nghØ, quay tr¸i, quay ph¶i, quay
®»ng sau.
- BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 – 2 – 4.
KhÈu lƯnh: “Tõ ph¶i qua tr¸i theo chu kú 0 –
2 – 4 ®iĨm sè”.
“Theo sè ®· ®iĨm bíc”.

28-30
phót
Chia líp thµnh tỉ tËp lun, mçi tỉ
01 chØ huy.
* * * * * * * *
0

0

2

0

2

4

2

4

▲(GV)

2. Ch¹y nhanh:
- ¤n mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ:
+ Ch¹y bíc nhá (15m).
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi (15m).
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng(15m).
- T¹i chç ®¸nh tay 30’’
- §øng mỈt híng ch¹y - xt ph¸t 20m.

2 lÇn
2 lÇn
2 lÇn
2 lÇn
3 lÇn

§éi h×nh TL ch¹y nhanh
* * * *
* * * *
* * * *

* ------------->
* ------------->
* ------------->
▲(GV)

3. Ch¹y bỊn:
- Lun tËp ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 01 lÇn
300 – 500m.
- Häc ph©n phèi søc khi ch¹y, cø 3-4 bíc ch¹y
thùc hiƯn 01 chu kú thë, thë ra b»ng måm vµ hÝt
vµo b»ng mòi.

§éi h×nh TL ch¹y bỊn

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

▲(GV)
C. PhÇn kÕt thóc

5 phót

- Th¶ láng tÝch cùc.
- TËp trung líp
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc
- Giao bµi tËp vỊ nhµ
GV: Nguyễn Xuân Quang
7

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)
8

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

Ngµy so¹n: 06/9/2016
Ngµy d¹y: 07/9/2016

Tn: 3
TiÕt: 5

Lý thut
Phßng tr¸nh chÊn th¬ng khi ho¹t ®éng TDTT (Mơc 2)
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1. Mơc dÝch:
- Cung cÊp cho häc sinh mét sè hiĨu biÕt cÇn thiÕt ®Ĩ chđ ®éng phßng tr¸nh chÊn th¬ng
x¶y ra khi ho¹t ®éng TDTT.
- Gióp häc sinh cđng cè nh÷ng kÕt qu¶ ®· häc vµ mét sè hiĨu biÕt vỊ TDTT vµ néi dung
ch¬ng tr×nh ®Ĩ häc sinh tÝch cùc rÌn lun thĨ thao.
2. Yªu cÇu:
- HiĨu ®ỵc ý nghÜa, mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n vµ c¸ch phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong tËp
lun vµ thi ®Êu TDTT.
- BiÕt vËn dơng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ ®¶m b¶o an toµn trong tËp lun vµ thi ®Êu
TDTT.
II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:
- Phßng häc, vë ghi.
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y:
néi dung

A. PhÇn më ®Çu:
NhËn líp:
- GV kiĨm tra sÜ sè:

ĐL

8-10
phót

- GV phỉ biÕn néi dung bµi gi¶ng.
B. PhÇn c¬ b¶n:

28-30
1. Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong ho¹t phót

ph¬ng ph¸p tỉ chøc lun
tËp

Líp trëng b¸o c¸o sü sè

- GV dïng ph¬ng ph¸p thut tr×nh.

®éng TDTT:
* ý nghÜa cđa viƯc phßng tr¸nh chÊn th¬ng
trong ho¹t ®éng TDTT:
- Mơc ®Ých c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt khi
tham gia tËp lun lµ n©ng cao søc kh, ph¸t
GV: Nguyễn Xuân Quang
7

9

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

triĨn thĨ lùc cđa mçi ngêi. ThÕ nhng do
kh«ng biÕt hc biÕt nhng coi thêng, kh«ng
chÞu tu©n theo c¸c nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p
tËp lun khoa häc trong ho¹t ®éng TDTT,
nªn ngêi tËp ®· ®Ĩ x¶y ra chÊn th¬ng nh:
+ X©y s¸t nhĐ hc ch¶y m¸u ngoµi da.
+ Cho¸ng, ngÊt, tỉn th¬ng c¬, bong g©n, tỉn
th¬ng khíp hc sai khíp.
+ GËp hc g·y x¬ng, chÊn ®éng n·o.
- Nguyªn nh©n ®Ĩ x¶y ra chÊn th¬ng:
+ Kh«ng thùc hiƯn ®óng mét sè nguyªn t¾c
c¬ b¶n trong tËp lun vµ thi ®Êu TDTT:
Nguyªn t¾c hƯ thèng
Nguyªn t¾c t¨ng tiÕn.
Nguyªn t¾c võa søc.
§Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn kh«ng ®¶m b¶o vƯ
sinh trong tËp lun.
- Phßng tr¸nh chÊn th¬ng trong tËp lun
TDTT: Khi b¾t ®Çu 01 bi tËp nhÊt thiÕt ph¶i
tiÕn hµnh khëi ®éng cho tèt ®Ĩ ®a c¬ thĨ thÝch
nghi dÇn víi tr¹ng th¸i vËn ®éng.
2. Mét sè quy ®Þnh khi häc tËp bé m«n:
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c häc tËp TDTT
- Cã kû lt, cã t¸c phong nhanh nhĐn vµ cã
thãi quen gi÷ g×n vƯ sinh.
- Trang phơc ph¶i gän gµng, phï hỵp.
- Häc sinh tu©n thđ néi quy líp häc.

C. PhÇn kÕt thóc:
- GV cđng cè bµi gi¶ng
- GV nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i giê häc.
- Nh¾c líp giê häc sau.

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

- GV ph©n tÝch, gi¶ng gi¶i
- Häc sinh chó ý nghe gi¶ng, ph¸t
biĨu ý kiÕn.
- GV ®Ỉt c©u hái: §Ĩ thùc hiƯn
nguyªn t¾c võa søc, em cÇn tËp lun
nh thÕ nµo?
Tr¶ lêi: CÇn tËp lun phï hỵp víi
søc kh cđa m×nh.

5 phót

10

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

Ngµy so¹n: 06/9/2016
Ngµy d¹y: 08/6/2016

Tn: 3
TiÕt: 6
®éi h×nh ®éi ngò – ch¹y nhanh

I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1. Mơc dÝch:
- §H§N: TËp hỵp hµng däc, ngang, dãng hµng, ®iĨm sè vµ c¸ch ®iỊu khiĨn cđa ngêi chØ
huy.
- Ch¹y nhanh: ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng, ®øng vai híng
ch¹y - xt ph¸t,
- RÌn lun cho häc sinh tÝnh kû lt, t¸c phong nhanh nhĐn vµ tinh thÇn tËp thĨ, gãp
phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch.
2. Yªu cÇu:
- N¾m vµ thùc hiƯn ®ỵc mét sè trß ch¬i vµ ®éng t¸c bỉ trỵ kü tht.
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, nghiªm tóc trong tËp lun.
II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:
- S©n thĨ dơc, cßi, v¹ch xt ph¸t. Trang phơc TDTT....
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y:
néi dung

A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- GV kiĨm tra søc kháe, sÜ sè häc sinh

®L

ph¬ng ph¸p tỉ chøc lun tËp

8-10
phót

§éi h×nh nhËn líp
*
*
*

- GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc.

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)

2. Khëi ®éng:
2 vßng
- Ch¹y nhĐ nhµng 2 vßng quanh s©n.
L
N
- Xoay c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, h«ng, vai, 2 x 8
gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
1 lÇn
- Chạy gót chạm mơng
GV: Nguyễn Xuân Quang
7

*
*
*

11

§éi h×nh khëi ®éng
*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

1 lÇn
1 lÇn

B. PhÇn c¬ b¶n:
28-30
1. §éi h×nh ®éi ngò:
phót
- ¤n tËp hỵp hµng däc, ngang, dãng hµng,
®iĨm sè vµ c¸ch ®iỊu khiĨn cđa ngêi chØ huy.
+ KhÈu lƯnh: “Thµnh 1 (2, 3.) hµng däc –
TËp hỵp”
+ Nghiªm – nh×n bªn ph¶i th¼ng – Th«i.
+ Tõ ph¶i qua tr¸i theo chu kú ®iĨm sè.

▲(GV)

§éi h×nh TL §H§N:
Chia líp thµnh tỉ tËp lun,
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
X

X

▲(GV)

2. Ch¹y nhanh:
- ¤n mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ:
+ Ch¹y bíc nhá (20m).
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi (20m).
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng(20m).
- §øng vai híng ch¹y - xt ph¸t.

2 lÇn
2 lÇn
2 lÇn
2 lÇn

* * * *
* * * *
* * * *

* * * *
* * * *
* * * *

X

X

§éi h×nh TL ch¹y nhanh
* * * *
* * * *
* * * *

* ------------->
* ------------->
* ------------->
▲(GV)

C. PhÇn kÕt thóc:

5 phót
§éi h×nh kÕt thóc:

- Th¶ láng tÝch cùc.

*
*
*

- TËp trung líp
- GVcđng cè vµ nhËn xÐt giê häc

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)
GV: Nguyễn Xuân Quang
7

12

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

Ngµy so¹n:11/09/2016
Ngµy d¹y: 14/09/2016

Tn: 4
TiÕt: 7

®éi h×nh ®éi ngò – ch¹y nhanh – ch¹y bỊn
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1. Mơc dÝch:
- §H§N: ¤n ®i ®Ịu, ®øng l¹i, ®i ®Ịu vßng bªn tr¸i, ®i ®Ịu vßng bªn ph¶i.
- Ch¹y nhanh: Ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng, ®øng vai híng ch¹y - xt ph¸t.
- Ch¹y bỊn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn, giíi thiƯu hiƯn tỵng “Sãc” vµ c¸ch kh¾c
phơc.
- RÌn lun cho häc sinh tÝnh kû lt, t¸c phong nhanh nhĐn, tinh thÇn tËp thĨ, gãp phÇn
h×nh thµnh nh©n c¸ch.
2. Yªu cÇu:
- N¾m vµ thùc hiƯn ®ỵc mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ kü tht vµ ®iỊu khiĨn ®ỵc ®éi h×nh ®éi
ngò.
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, nghiªm tóc trong tËp lun, ®¶m b¶o an toµn.
II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:
- S©n thĨ dơc vƯ sinh s¹ch sÏ, ®¶m b¶o ATTL, trang phơc TDTT…
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y:
néi dung

A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- GV kiĨm tra søc kháe, sÜ sè häc sinh

®L

8-10
phót

ph¬ng ph¸p tỉ chøc lun
tËp

§éi h×nh nhËn líp
*
*
*

*
*
*

*
*
*

- GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc.

*
*
*

▲(GV)

2. Khëi ®éng:
- Ch¹y nhĐ nhµng 2 vßng quanh s©n.
2 vßng
- Xoay c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, h«ng, vai, 2L x 8N
gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
GV: Nguyễn Xuân Quang
7

*
*
*

13

§éi h×nh khëi ®éng

*
*
*

*
*

*
*

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

*

- Chạy gót chạm mơng

*
*

28-30
B. PhÇn c¬ b¶n:
phót
1. §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp c¸c néi dung:
+ §i ®Ịu, ®øng l¹i.
+ §i ®Ịu th¼ng híng, vßng tr¸i, vßng ph¶i
®øng l¹i.
KhÈu lƯnh: “GiËm ch©n – GiËm”, “§i ®Ịu bíc”, “Vßng bªn tr¸i (ph¶i) – bíc”, “§øng l¹i
- ®øng”.

*

▲(GV)
§éi h×nh tËp lun §H§N
* * * * * * * -------->
* * * * * * * -------->
* * * * * * * -------->
▲(GV)

§éi h×nh TL ch¹y nhanh

2. Ch¹y nhanh:
- ¤n mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ:
+ Ch¹y bíc nhá (15m).
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi (15m).
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng (15m).

2 lÇn
2 lÇn
2 lÇn

- §øng vai híng ch¹y - xt ph¸t 20m.

3 lÇn

* * * *
* * * *
* * * *

* ------------->
* ------------->
* ------------->
-----20m----▲(GV)

§éi h×nh ch¹y bỊn

3. Ch¹y bỊn:
- Ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
- GV giíi thiƯu hiƯn tỵng ®au “Sãc” ë m¹ng
sên
+ BiƯn ph¸p: Ch¹y chËm l¹i, Ên tay vµo chç
®au mét lóc.
350m
Ch¹y bỊn: Nam:
300m
N÷:

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

▲(GV)
C. PhÇn kÕt thóc:
- Th¶ láng tÝch cùc.
- TËp trung líp
- GVcđng cè vµ nhËn xÐt giê häc

§éi h×nh kÕt thóc:

5 phót
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

14

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

Ngày so¹n: 11/09/2016
Ngµy d¹y: 15/09/2016

Tn: 4
TiÕt 8
®éi h×nh ®éi ngò – ch¹y nhanh

I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1. Mơc dÝch:
- §H§N: §i ®Ịu, ®øng l¹i, ®i ®Ịu vßng bªn tr¸i, ®i ®Ịu vßng bªn ph¶i, ®ỉi ch©n khi sai
nhÞp.
- Ch¹y nhanh: ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng. Häc
ngåi xỉm - xt ph¸t.
- RÌn lun cho häc sinh tÝnh kû lt, t¸c phong nhanh nhĐn, vµ tinh thÇn tËp thĨ, gãp
phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch.
2. Yªu cÇu:
- N¾m vµ thùc hiƯn ®ỵc mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ kü tht vµ ®iỊu khiĨn ®ỵc §H§N.
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, nghiªm tóc trong tËp lun, ®¶m b¶o an toµn.
II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:
- S©n thĨ dơc. Cßi, ®ång hå TDTT, trang phơc TDTT...
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y:
néi dung

A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- GV kiĨm tra søc kháe, sỉ sè häc sinh:

®L

8-10
phót

- GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc.

ph¬ng ph¸p tỉ chøc lun
tËp

§éi h×nh nhËn líp
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)
2. Khëi ®éng:
- Ch¹y nhĐ nhµng 2 vßng quanh s©n.
2 vßng
- Xoay c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, h«ng, vai,
2L x 8N

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

15

§éi h×nh khëi ®éng

*

*

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mơng

*
*
*

*
*
*


(GV)

*

*
*

B. PhÇn c¬ b¶n:
28-30
1. §éi h×nh ®éi ngò:
phót
- ¤n ®i ®Ịu, ®øng l¹i, ®i ®Ịu vßng tr¸i, ®i ®Ịu
vßng ph¶i. §ỉi ch©n khi sai nhÞp.
+ KhÈu lƯnh:
“GiËm ch©n – giËm”
“§i ®Ịu – bíc”.
“Vßng bên tr¸i (ph¶i) – bíc”
“§øng l¹i - ®øng”.

*

Chia líp thµnh tỉ tËp lun,
* * * * * ------------->
* * * * * ------------->
X(CS)
* * * * * ------------->
* * * * * ------------->
X(CS)
* * * *
* * * *
* * * *

* * * *
* * * *
* * * *

X

2. Ch¹y nhanh:
- ¤n mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ:
+ Ch¹y bíc nhá (15m).
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi (15m).
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng(15m).

X

§éi h×nh TL ch¹y nhanh
2 lÇn
2 lÇn
2 lÇn

* * * *
* * * *
* * * *

* ------------->
* ------------->
* ------------->

▲(GV)
- Häc: “Ngåi xỉm – xt ph¸t”: Ngåi, mòi
bµn ch©n tríc s¸t v¹ch xt ph¸t, mòi bµn ch©n
- GV ph©n tÝch kÕt hỵp lµm mÉu
sau c¸ch bµn ch©n tríc 5 – 10 cm, 2 bµn ch©n
trªn tiÕp xóc b»ng nưa bµn ch©n trªn, th©n h¬i 2 lÇn ®éng t¸c vµ ®iỊu khiĨn HS thùc
hiƯn
ng¶ ra tríc, 2 tay di th¼ng tù nhiªn
- Hs quan s¸t gi¸o viªn lµm mÉu
®éng t¸c råi thùc hiƯn

C. PhÇn kÕt thóc
- Th¶ láng tÝch cùc.
- TËp trung líp
- GVcđng cè vµ nhËn xÐt giê häc
- Nh¾c líp giê häc sau.

§éi h×nh kÕt thóc:

5 phót
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

16

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

Ngµy so¹n: 18/09/2016
Ngµy d¹y: 21/09/2016

Tn: 5
TiÕt 9

®éi h×nh ®éi ngò – ch¹y nhanh – ch¹y bỊn
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1. Mơc dÝch:
- §H§N: ¤n ®i ®Ịu, ®øng l¹i, ®i ®Ịu vßng bªn tr¸i, ®i ®Ịu vßng bªn ph¶i, ®ỉi ch©n khi sai
nhÞp. BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 - 2 - 4.
- Ch¹y nhanh: ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng, ngåi xỉm xt ph¸t.
- Ch¹y bỊn: Häc c¸ch kiĨm tra m¹ch trqíc, sau khi ch¹y vµ theo dâi søc kh. Ch¹y
trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
- RÌn lun cho häc sinh tÝnh kû lt, t¸c phong nhanh nhĐn, tinh thÇn tËp thĨ, gãp phÇn
h×nh thµnh nh©n c¸ch.
2. Yªu cÇu:
- N¾m vµ thùc hiƯn ®ỵc mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ, kü n¨ng ®· häc vµ ®iỊu khiĨn ®ỵc ®éi
h×nh ®éi ngò.
- N¾m vµ thùc hiƯn c¬ b¶n ®óng kü tht míi.
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, nghiªm tóc trong tËp lun.
II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:
- S©n thĨ dơc, ®¶m b¶o vƯ sinh an toµn tËp lun.
- Trang phơc TDTT…
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y:
néi dung

A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- GV kiĨm tra søc kháe, sÜ sè häc sinh:
GV: Nguyễn Xuân Quang
7

®Þnh lỵng

ph¬ng ph¸p tỉ chøc
lun tËp

8-10 phót

§éi h×nh nhËn líp
*
*

17

*
*

*
*

*
*

*
*

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

*

*

- GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc.

*

*

*

▲(GV)

2 vßng
2. Khëi ®éng:
L
2
x 8N
- Ch¹y nhĐ nhµng 2 vßng quanh s©n.
- Xoay c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, h«ng, vai,
gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm
mơng.(tại chổ)

§éi h×nh khëi ®éng

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

▲(GV

B. PhÇn c¬ b¶n:
1. §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp:
+ §i ®Ịu, ®øng l¹i.
+ §i ®Ịu vßng tr¸i, vßng ph¶i.
+ §ỉi ch©n khi ®i sai nhÞp

28-30 phót

§éi h×nh tËp lun §H§N

2 lÇn

* * * * * * * -------->
* * * * * * * -------->
* * * * * * * -------->
▲(GV)

+ BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 – 2 – 4 (Chia 3 nhãm
®Ĩ thùc hiƯn)

* * * * * * * *
0

0
2

2. Ch¹y nhanh:
- ¤n tËp:
+ Ch¹y bíc nhá (15m).
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi (15m).
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng (15m).

0
2

4

4

2

▲(GV)
§éi h×nh TL ch¹y nhanh
2 lÇn

- Ngåi xỉm - xt ph¸t 20m.
2 lÇn
3. Ch¹y bỊn:
- Häc c¸ch kiĨm tra m¹ch tríc, sau khi ch¹y
vµ theo dâi søc kh.
- Ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
4 vßng
Ch¹y bỊn: Nam: 350m
3 vßng
N÷: 300m

* * * *
* * * *
* * * *

* ------------->
* ------------->
* ------------->
-----20m----▲(GV)
§éi h×nh ch¹y bỊn

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

▲(GV)
GV: Nguyễn Xuân Quang
7

18

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

C. PhÇn kÕt thóc
- Th¶ láng tÝch cùc.
- TËp trung líp
- GVcđng cè vµ nhËn xÐt giê häc
- Nh¾c líp häc giê sau

5 phót

§éi h×nh kÕt thóc:
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)

Ngµyso¹n: 18/09/2016
Ngµy d¹y: 22/09/2016

Tn: 5
TiÕt: 10
®éi h×nh ®éi ngò – ch¹y nhanh

I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1. Mơc dÝch:
- §H§N: ¤n 1 sè kü n¨ng thùc hiƯn cßn u. Häc biÕn ®éi h×nh 0 – 3 – 6 – 9.
- Ch¹y nhanh: ¤n ®øng vai híng ch¹y – xt ph¸t, ngåi xỉm - xt ph¸t. Häc: T thÕ
s½n sµng – xt ph¸t.
- RÌn lun cho häc sinh tÝnh kû lt, t¸c phong nhanh nhĐn, tinh thÇn tËp thĨ, gãp phÇn
h×nh thµnh nh©n c¸ch.
- TiÕp tơc trang bÞ cho häc sinh mét sè hiĨu biÕt, kÜ n¨ng cÇn thiÕt ®Ĩ rÌn lun vµ ph¸t
triĨn søc nhanh
2. Yªu cÇu:
- N¾m vµ thùc hiƯn ®ỵc mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ, kü n¨ng ®· häc vµ ®iỊu khiĨn ®ỵc ®éi
h×nh ®éi ngò.
- N¾m vµ thùc hiƯn c¬ b¶n ®óng kü tht míi.
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, nghiªm tóc trong tËp lun.
II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:
- S©n thĨ dơc, ®¶m b¶o vƯ sinh an toµn tËp lun.
- Trang phơc TDTT
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y:
néi dung

®Þnh
lỵng

ph¬ng ph¸p tỉ chøc
lun tËp

8-10
phót

§éi h×nh nhËn líp

A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- GV kiĨm tra søc kháe, sÜ sè häc sinh:
GV: Nguyễn Xuân Quang
7

19

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

- GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc.

*

*

*

*

*

▲(GV)

2. Khëi ®éng:
2 vßng
- Ch¹y nhĐ nhµng 2 vßng quanh s©n.
-Xoay c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, h«ng, vai, 2L x 8N
gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mơng

§éi h×nh khëi ®éng

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

▲(GV)

B. PhÇn c¬ b¶n:
1. §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp 1 sè kü n¨ng thùc hiƯn con u:
+ §i ®Ịu, ®øng l¹i.
+ §i ®Ịu vßng tr¸i, vßng ph¶i.
+ §ỉi ch©n khi ®i sai nhÞp

28’-30’
2 lÇn

- Häc: BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 – 3 – 6 – 9
+ KhÈu lƯnh:
“Tõ ph¶i qua tr¸i theo chu kú 0 – 3 – 6 –
9 ®iĨm sè”
“ Theo sè ®· ®iĨm…Bíc”
+ C¸ch thùc hiƯn: Sè 0 ®øng yªn, sè 3 sang tr¸i
3 bíc, sè 6 sang tr¸i 6 bíc, sè 9 sang tr¸i 9 bíc,
theo kiĨu bíc dån

§éi h×nh tËp lun §H§N
* * * * * * * -------->
* * * * * * * -------->
* * * * * * * -------->
▲(GV)

2 lÇn

* * * * * * * *
0

0

3

3
6

6

9

9

▲(GV)
- GV ph©n tÝch, lµm mÉu kü
tht ®éng t¸c 1 – 2 lÇn
- HS quan s¸t råi chia nhãm
thùc hiƯn

2. Ch¹y nhanh:
- ¤n tËp:
+ Ch¹y bíc nhá (10m).
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi (10m).
+ Ch¹y gãt ch¹m m«ng (10m).
- §øng vai híng ch¹y - XP
GV: Nguyễn Xuân Quang
7

§éi h×nh TL ch¹y nhanh
* * * *
* * * *
* * * *

20

* ------------->
* ------------->
* ------------->
-----10m-----

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

- Ngåi – XP
- Häc: T thÕ s½n sµng – XP
+ KhÈu lƯnh: Vµo chç – S½n sµng – Ch¹y

▲(GV)

C. PhÇn kÕt thóc:
- Th¶ láng tÝch cùc.
- TËp trung líp
- GVcđng cè vµ nhËn xÐt giê häc
- Nh¾c líp häc giê sau

5 phót

§éi h×nh kÕt thóc:
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)

Ngµy so¹n: 25/08/2016
Ngµy d¹y: 28/09/2016

Tn: 6
TiÕt: 11

®éi h×nh ®éi ngò – ch¹y nhanh – Ch¹y bỊn
I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1. Mơc dÝch:
- §H§N: ¤n mét sè kü n¨ng thùc hiƯn cßn u. BiÕn ®éi h×nh 0 – 2 – 4 ; 0– 3– 6–
9.
- Ch¹y nhanh: ¤n ®øng vai híng ch¹y – xt ph¸t, ngåi xỉm - xt ph¸t, t thÕ s½n
sµng – xt ph¸t.
- ch¹y bỊn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
- RÌn lun cho häc sinh tÝnh kû lt, t¸c phong nhanh nhĐn, tinh thÇn tËp thĨ, gãp phÇn
h×nh thµnh nh©n c¸ch.
- TiÕp tơc trang bÞ cho häc sinh mét sè hiĨu biÕt, kÜ n¨ng cÇn thiÕt ®Ĩ c¸c em vËn dơng
trong qu¸ tr×nh tËp lun ph¸t triĨn søc bỊn
2. Yªu cÇu:
- N¾m vµ thùc hiƯn ®ỵc mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ, kü n¨ng ®· häc vµ ®iỊu khiĨn ®ỵc ®éi
h×nh ®éi ngò.
- BiÕt tù tËp vµ kiªn tr× tËp lun hµng ngµy ®Ĩ ph¸t triĨn søc bỊn.
II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:
- S©n thĨ dơc, ®¶m b¶o vƯ sinh an toµn tËp lun.
- Trang phơc TDTT….
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y:
néi dung

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

®Þnh
lỵng

ph¬ng ph¸p tỉ chøc
lun tËp

8-10

§éi h×nh nhËn líp

21

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- GV kiĨm tra søc kháe, sÜ sè häc sinh:

phót

- GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc.
2 vßng
2. Khëi ®éng:
2L x 8N
- Ch¹y nhĐ nhµng 2 vßng quanh s©n.
- Xoay c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, h«ng, vai,
gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mơng

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)
§éi h×nh khëi ®éng

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

▲(GV)

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

22

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

B. PhÇn c¬ b¶n:
1. §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp 1 sè kü n¨ng thùc hiƯn con u:
+ GiËm ch©n t¹i chç
+ §i ®Ịu, ®øng l¹i.
+ §i ®Ịu vßng tr¸i, vßng ph¶i.
+ §ỉi ch©n khi ®i sai nhÞp
- ¤n:BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 – 2 – 4 ; 0 – 3 –
6–9

28’-30’
2 lÇn

§éi h×nh tËp lun §H§N
* * * * * * * -------->
* * * * * * * -------->
* * * * * * * -------->
▲(GV)

2 lÇn

* * * * * * * *
0

0

3

3
6

6

9

9

▲(GV)
3 lÇn
§éi h×nh TL ch¹y nhanh

2. Ch¹y nhanh:
- ¤n tËp:
+ §øng vai híng ch¹y – XP
+ Ngåi – XP
+ T thÕ s½n sµng – XP

3. Ch¹y bỊn:
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn:
+ Nam: 400m
+ N÷: 350m

* * * *
* * * *
* * * *

* ------------->
* ------------->
* ------------->
-----20m----▲(GV)

§éi h×nh ch¹y bỊn
4 vßng
3,5 vßng

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

▲(GV)
C. PhÇn kÕt thóc:
- Th¶ láng tÝch cùc.
- TËp trung líp
- GVcđng cè vµ nhËn xÐt giê häc
- Nh¾c líp häc giê sau

§éi h×nh kÕt thóc:

5 phót
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

23

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

Năm học 2016 – 2017

Ngµy so¹n: 25/09/2016
Ngµy d¹y: 29/09/2016

Tn: 6
TiÕt: 12
®éi h×nh ®éi ngò – ch¹y nhanh

I. Mơc ®Ých, yªu cÇu:
1. Mơc dÝch:
- §H§N: ¤n biÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 – 2 – 4 ; 0 – 3 – 6 – 9.
- Chạy nhanh: ¤n ch¹y bíc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, t thÕ s½n sµng – xt ph¸t. Häc:
Ch¹y ®¹p sau.
- RÌn lun cho häc sinh tÝnh kû lt, t¸c phong nhanh nhĐn, tinh thÇn tËp thĨ, gãp phÇn
h×nh thµnh nh©n c¸ch.
- TiÕp tơc trang bÞ cho häc sinh mét sè hiĨu biÕt, kÜ n¨ng cÇn thiÕt ®Ĩ rÌn lun vµ ph¸t
ph¸t triĨn søc nhanh.
2. Yªu cÇu:
- N¾m vµ thùc hiƯn ®ỵc mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ, kü n¨ng ®· häc vµ ®iỊu khiĨn ®ỵc ®éi
h×nh ®éi ngò.
- BiÕt vµ thùc hiƯn t¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c néi dung «n tËp vµ c¸c kü tht míi.
II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn:
- S©n thĨ dơc, ®¶m b¶o vƯ sinh an toµn tËp lun.
- V¹ch XP, cßi…
III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y:
néi dung

A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp:
- GV kiĨm tra sức khỏe, sÜ sè:

®Þnh
lỵng

ph¬ng ph¸p tỉ chøc
lun tËp

8-10
phót

§éi h×nh nhËn líp

- GV phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu cđa giê häc.
2. Khëi ®éng:
- Ch¹y nhĐ nhµng 2 vßng quanh s©n.
2 vßng
-Xoay c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, h«ng, vai, 2L x 8N
gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mơng

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)
§éi h×nh khëi ®éng

*

*

*
*
*

*
*
*
*

*

▲(GV)

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

24

Giáo án Thể Dục Lớp


Trường THCS Long Lanh

B. PhÇn c¬ b¶n:
1. §éi h×nh ®éi ngò:
- ¤n tËp:

Năm học 2016 – 2017

28’-30’

§éi h×nh TL ®éi h×nh ®éi ngò:

3 lÇn
3 lÇn

BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 – 3 – 6 –
9

+ BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 – 3 – 6 – 9

* * * * * * * *
0

0

3

3
6

6

9

9

▲(GV)

+ BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 – 2 – 4

BiÕn ®ỉi ®éi h×nh 0 – 2 – 4
* * * * * * * *
0

0

2

0

2

4

2

4

▲(GV)
2. Ch¹y nhanh:
- ¤n tËp:
+ Ch¹y bíc nhá
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi
+ T thÕ s½n sµng – XP
Häc míi: Ch¹y ®¹p sau

3 lÇn

§éi h×nh TL ch¹y nhanh
* * * *
* * * *
* * * *

C. PhÇn kÕt thóc:
- Th¶ láng tÝch cùc.
- TËp trung líp
- GVcđng cè vµ nhËn xÐt giê häc
- Nh¾c líp häc giê sau

5 phót

* -----------
* -----------
* -----------
-----20m----▲(GV)

- GV thùc hiƯn ®éng t¸c ch¹y
®¹p sau cho HS quan s¸t
- HS quan s¸t råi thùc hiƯn
§éi h×nh kÕt thóc:
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

▲(GV)

GV: Nguyễn Xuân Quang
7

25

Giáo án Thể Dục Lớp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×