Tải bản đầy đủ

Giáo án mầm non truyện chú đỗ conC« M­a Xu©n ®em c¸i g×
®Õn t¾m m¸t cho §ç Con?Khi cô Mưa Xuân đi thì ai
đến đánh thức Đỗ Con?

Chị Gió Xuân gọi
Đỗ Con như thế
nào?Bác Mặt Trời đến đánh thức Đỗ Con dậy,

Bác đã nói gì với Đỗ Con?

Đỗ Con hỏi bác

Mặt Trời như thế nào?
Bác Mặt Trời
khuyên Đỗ Con ra sao?Nhê cã nh÷ng g× mµ §ç con n¶y mÇm?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×