Tải bản đầy đủ

LUẬN văn THẠC sĩ xây DỰNG ĐẢNG xây DỰNG BAN tổ CHỨC QUẬN, HUYỆN ủy ở ĐẢNG bộ THÀNH PHỐ hải PHÒNG TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU

Chương 1

Trang
3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG 10
BAN TỔ CHỨC QUẬN, HUYỆN ỦY Ở ĐẢNG BỘ THÀNH
PHỐ HẢI PHÒNG

1.1.

1.2.
Chương 2

Ban tổ chức quận, huyện ủy và một số vấn đề cơ bản về
xây dựng ban tổ chức quận, huyện uỷ ở Đảng bộ thành phố
Hải Phòng
Thực trạng và một số kinh nghiệm xây dựng ban tổ chức
quận, huyện uỷ ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng


10

YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG

45

26

BAN TỔ CHỨC QUẬN, HUYỆN ỦY Ở ĐẢNG BỘ THÀNH
PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

2.1.

2.2.

Sự phát triển của tình hình nhiệm vụ và yêu cầu tăng cường
xây dựng ban tổ chức quận, huyện uỷ ở Đảng bộ thành phố
Hải Phòng giai đoạn hiện nay
Giải pháp tăng cường xây dựng ban tổ chức quận, huyện uỷ
ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn hiện nay

45

55

KẾT LUẬN

86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

88

PHỤ LỤC

92


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


Chữ viết đầy đủ
Ban Chấp hành Trung ương
Ban tổ chức
Chính trị Quốc gia
Cơ quan chính trị
Nhà xuất bản
Quân đội Nhân dân
Trong sạch vững mạnh
Xây dựng Đảng

Chữ viết tắt
BCH TW
BTC
CTQG
CQCT
Nxb
QĐND
TSVM
XDĐ


MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
BTC quận, huyện ủy là một trong những cơ quan tham mưu của quận,
huyện ủy. Chức năng, nhiệm vụ của BTC là tham mưu, giúp việc cho ban
thường vụ, thường trực quận, huyện ủy về công tác tổ chức XDĐ, trực tiếp chỉ
đạo, hướng dẫn xây dựng củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đội
ngũ đảng viên, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo
phạm vi lãnh đạo, quản lý của quận, huyện ủy.
BTC ở quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng có vị trí, vai trò
quan trọng đối với xây dựng và hoạt động của đảng bộ quận, huyện; là cơ quan
nòng cốt, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức XDĐ; trực tiếp
giúp việc cho quận, huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ
cán bộ theo phân cấp; là cơ quan chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức
đảng trong toàn đảng bộ thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy chế,
quy định của trên, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần
xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM, xây dựng đảng bộ quận, huyện vững mạnh
về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
Từ nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của BTC, trong những năm qua,
quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã có nhiều chủ trương, biện
pháp tập trung xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng của BTC quận, huyện
ủy. Nhờ đó cơ cấu tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên trong ban
không ngừng được nâng lên, kết quả thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng BTC quận, huyện
ủy còn không ít hạn chế bất cập. Nhìn chung, cơ cấu tổ chức còn thiếu đồng bộ,
đội ngũ cán bộ, chuyên viên chưa thực sự ngang tầm, chất lượng công tác tham
mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số BTC không cao,
chưa phát huy sức mạnh tổng hợp, chưa đề cao trách nhiệm của các cấp, các
ngành trong công tác tổ chức XDĐ. Sự phối hợp của BTC với cấp ủy cơ sở, các
3


ban XDĐ còn thiếu chặt chẽ, một số hoạt động còn mang tính hình thức, chậm
đổi mới, nội dung, hình thức, phương pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực
hiện công tác XDĐ ở cơ sở còn nhiều hạn chế.
Trước sự phát triển của tình hình nhiệm vụ mới, đã và đang đặt ra yêu cầu
ngày càng cao đối với BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Để
thiết thực góp phần xây dựng các BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải
Phòng, cần phải nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, trên cơ sở đó
xác định rõ yêu cầu và lựa chọn được hệ giải pháp khoa học, đồng bộ, “Xây dựng
ban tổ chức quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn hiện
nay”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác XDĐ trong thời kỳ mới.
2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
Trong những năm gần đây, vấn đề xây dưng BTC của các cấp ủy đã được
nhiều cơ quan, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo Đảng, các học viện, nhà
trường quan tâm nghiên cứu, nhiều công trình khoa học đã được công bố.
Nhóm công trình nghiên cứu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ
“ Công tác cán bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 - Định hướng đến
năm 2025” Nguyễn Văn Vinh, Đề án về công tác cán bộ của Thành ủy đã làm rõ
thực trạng, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm, đề ra các giải pháp cho
công tác cán bộ của thành phố đến năm 2020 - Định hướng đến năm 2025, trong
đó cũng chỉ rõ những mặt mạnh, mặt hạn chế của tổ chức bộ máy và hoạt động
của cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ. Đề án đã chỉ rõ BTC cấp ủy các cấp có
vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ.
Vì vậy việc kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ trong các cơ
quan tham mưu về công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm
chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở phân cấp quản lý cán bộ, các quy định của Trung
ương cần tiến hành rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức bảo
đảm tính gọn, chuyên sâu và trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan.
4


Xây dựng cơ quan chính trị trong nhà trường quân đội theo hướng nâng cao
chất lượng con người có đề tài “Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ quan chính trị ở
các học viện Quân đội Nhân dân Việt Nam”, Luận văn cao học chính trị, chuyên
ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam, năm 2007, của Đỗ Khắc Cẩn cũng đã phân
tích một số vấn đề cơ bản quan niệm đội ngũ cán bộ CQCT và những vấn đề cơ
bản về bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CQCT ở các học viện trong quân đội; đánh giá
đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra một số kinh nghiệm và đề xuất một
số giải pháp nhằm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CQCT ở các học viện trong quân
đội hiện nay như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy học viện
của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chủ trì CQCT đối với hoạt động
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CQCT; xây dựng cụ thể hóa nội dung bồi dưỡng phù
hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh cán bộ; đề cao tính tích cực, chủ
động của đội ngũ cán bộ CQCT trong tự học tập, rèn luyện tự bồi dưỡng nâng
cao trình độ toàn diện đáp ứng yêu cầu ngày cao của công tác.
Tác giả Võ Kim Hoa có bài viết “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu
trong các ban xây dựng đảng”, Tạp chí XDĐ số 10 năm 2014, đã đề cập đến một
số vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cán bộ tham mưu các cấp đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của
Đảng “Kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đội ngũ cán bộ làm
công tác tham mưu, nhất là cấp chiến lược”. Trong bài viết tác giả cho rằng tình
hình hiện nay loại hình cán bộ tham mưu đang công tác ở cơ quan Đảng Trung
ương cũng như các địa phương, chưa được quan tâm một cách thỏa đáng. Do vậy
việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu các ban XDĐ là việc làm có ý
nghĩa thiết thực, vừa là yêu cầu cơ bản, lâu dài, vừa là một yêu cầu cấp thiết.
Nhóm công trình nghiên cứu về xây dựng cơ quan tham mưu, chỉ đạo, hướng
dẫn công tác tổ chức XDĐ trong và ngoài quân đội
Năm 2007, đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Xây dựng cơ quan chính trị quân sự địa
phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, do Học viện Chính trị
5


chủ trì, tiến sĩ Nguyến Tiến Quốc làm chủ nhiệm đã làm rõ những cơ sở lý luận
và thực tiễn về xây dựng CQCT quân sự địa phương, trên cơ sở đó đề xuất
những giải pháp khả thi nhằm xây dựng CQCT ở cơ quan quân sự địa phương
TSVM toàn diệm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
“Xây dựng phòng chính trị các lữ đoàn Hải quân vững mạnh toàn diện trong
giai đoạn hiện nay”, Nguyễn Hữu Bình, Luận án tiến sĩ khoa học chính trị, học
viện Chính trị, năm 2008. Tác giả đã phân tích làm rõ tình hình đặc điểm, yêu
cầu nhiệm vụ về xây dựng phòng chính trị các Lữ đoàn Hải quân vững mạnh
toàn diện trong giai đoạn hiện nay. Phân tích làm rõ quan niệm về công tác xây
dựng phòng Chính trị, chỉ rõ mục đích, chủ thể, lực lượng tham gia xây dựng,
nội dung xây dựng, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của phòng Chính trị Lữ
đoàn. Xác định những vấn đề có tính nguyên tắc, đánh giá những ưu điểm, hạn
chế, khuyết điểm và rút ra kinh nghiệm trong xây dựng phòng Chính trị Lữ
đoàn, dự báo các yếu tố tác động, xây dựng tiêu chí đánh giá và đề xuất các giải
pháp trong tiến hành xây dựng phòng Chính trị Lữ đoàn Hải quân vững mạnh
toàn diện trong giai đoạn hiện nay.
Thạc sĩ Phạm Thùy Dương có bài đăng trên Tạp chí xây dựng Đảng, số tháng
12/2009 với tiêu đề: “Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ tổ chức” đã đề cập đến những tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ tổ chức, đồng thời
đề xuất một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tổ chức
như: nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo các cấp; cụ thể hóa
tiêu chuẩn, quy chế đánh giá tuyển chọn cán bộ tổ chức; đổi mới cơ chế, chính
sách và điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ tổ chức; đổi mới công tác quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám
sát và quản lý cán bộ làm công tác tổ chức.
Tác giả Minh Anh có bài đăng trên Tạp chí xây dựng Đảng, số tháng 10/2012,
với tiêu đề: “Thành ủy Hải phòng xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác
cán bộ”, đã đề cập đến những ưu điểm và hạn chế trong công tác cán bộ của
6


Đảng bộ thành phố Hải Phòng; trên cơ sở đó khái quát những phương hướng và
giải pháp chính theo Nghị quyết của Thành ủy thành phố Hải Phòng về công tác
cán bộ đến năm 2015 và những năm tiếp theo, nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ các
cấp có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý và chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Luận văn Thạc sĩ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tổ chức
Đảng ở Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay”, chuyên ngành Chính trị học, của học
viên cao học: Nguyễn Văn Danh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2013, đã làm rõ một số vấn đề cơ bản về vị
trí, vai trò cán bộ chuyên trách công tác tổ chức đảng, đặc điểm cơ bản trong
hoạt động của đội ngũ này ở Đảng bộ Hà Tĩnh; đánh giá những ưu điểm, hạn chế
và chỉ ra những nguyên nhân; xác định yêu cầu, cụ thể hóa tiêu chuẩn và đề xuất
giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tổ chức đảng ở Hà
Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu, đã có những đóng góp mới ở các góc độ
khác nhau, đã góp phần làm rõ lý luận và thực tiễn hoạt động, công tác tổ chức
XDĐ, xây dựng CQCT trong quân đội; vị trí vai trò, tầm quan trọng của xây
dựng đội ngũ cán bộ của cơ quan tổ chức XDĐ nói chung, đội ngũ cán bộ tổ
chức nói riêng. Về thực tiễn cũng đã chỉ ra những sự bất cập, hạn chế trong nhận
thức, cơ cấu, tổ chức, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ hiện
nay; hiệu quả hoạt động chất lượng công tác của các ban, ngành; kết quả thực
hiện chức năng, nhiệm vụ và nhất là việc tham mưu, đề xuất cho cấp ủy các cấp
trong công tác tổ chức XDĐ.
Tuy nhiên, qua tìm hiểu cho đến nay chưa có công trình nào tập trung nghiên cứu
về xây dựng BTC quận, huyện ủy nói chung, ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng nói
riêng. Việc chọn lựa đề tài để nghiên cứu sẽ đáp ứng cả yêu cầu về lý luận và thực
tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng BTC quận, huyện
uỷ ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn hiện nay.
7


3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
* Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu góp phần làm rõ một số vấn đề cơ bản về luận và thực tiễn;
xác định yêu cầu, đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng các BTC quận, huyện
ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác XDĐ
giai đoạn hiện nay.
* Nhiệm vụ nghiên cứu
Một là, nghiên cứu làm rõ một số vấn đề cơ bản về xây dựng BTC quận,
huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
Hai là, đánh giá đúng thực trạng chỉ rõ những nguyên nhân và tổng kết
một số kinh nghiệm xây dựng của BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố
Hải Phòng.
Ba là, xác định yêu cầu, đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng BTC
quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
* Đối tượng nghiên cứu
Xây dựng các BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ Thành phố Hải Phòng giai
đoạn hiện nay.
* Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu những nội dung cơ bản, hoạt động chủ yếu nhất về xây dựng
BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
Phạm vi khảo sát quá trình xây dựng BTC tập trung chủ yếu ở Quận ủy
Kiến An, Quận ủy Dương Kinh, Huyện ủy An Lão, Huyện ủy Kiến Thụy, tư liệu
số liệu chủ yếu từ năm 2010 đến nay.
5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của đề tài
* Cơ sở lý luận và thực tiễn
- Cơ sở lý luận: Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, nghị quyết của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
8


- Cơ sở thực tiễn: Là toàn bộ thực tiễn XDĐ ở các quận, huyện thành phố
Hải Phòng nói chung, thực tiễn xây dựng cơ quan tổ chức quận, huyện ủy nói
riêng. Đề tài kế thừa có chọn lọc, kết quả nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học
về công tác tổ chức, công tác cán bộ, tiếp thu kết quả một số báo cáo, tổng kết,
về công tác XDĐ, công tác tổ chức XDĐ của Thành ủy Hải Phòng (năm 20102014); các văn bản, chỉ thị, nghị quyết và các báo cáo sơ, tổng kết liên quan đến
hoạt động của BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong
những năm gần đây.
* Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đề tài sử dụng
một số phương pháp của các khoa học liên ngành, chuyên ngành trong đó chú
trọng các phương pháp: kết hợp lôgic với lịch sử, phân tích, tổng hợp, so sánh,
gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, phương pháp chuyên gia.
6. Ý nghĩa của đề tài
-Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp cơ sở khoa học giúp
lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng trong việc xây dựng BTC
quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng hiện nay.
- Đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu,
hướng dẫn, tập huấn đối với cán bộ, chuyên viên làm công tác tổ chức XDĐ,
làm tài liệu giảng dạy ở Trường Chính trị Tô Hiệu (Hải Phòng).
7. Kết cấu của đề tài
Đề tài gồm: Mở đầu, 2 chương (4 tiết) kết luận, danh mục tài liệu tham
khảo và phụ lục.

9


Chương 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG BAN TỔ CHỨC
QUẬN, HUYỆN ỦY Ở ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1.1. Ban tổ chức quận, huyện ủy và một số vấn đề cơ bản về xây dựng
ban tổ chức quận, huyện uỷ ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng
1.1.1. Quận, huyện ủy và ban tổ chức quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành
phố Hải Phòng
*Khái quát về thành phố Hải Phòng
Hải Phòng là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, là một
trong những đô thị lớn của Việt Nam, là thành phố biển với 7 quận và 8 huyện,
dân số trên 2 triệu người. Hải Phòng là trung tâm giao thông vận tải biển của
toàn bộ khu vực phía Bắc, nối các tỉnh châu thổ sông Hồng, Thủ đô Hà Nội với
thế giới qua hệ thống cảng biển. Cơ sở hạ tầng hội tụ đủ 5 loại giao thông
(đường hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, đường sắt và đường bộ).
Hải Phòng là một thành phố công nghiệp, có diện tích đất nông nghiệp
không lớn, song có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông
thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Với các điều kiện tự nhiên về biển và rừng, Hải Phòng rất có điều kiện
phát triển mạnh ngành công nghiệp du lịch. Rừng tập trung chủ yếu ở vùng quần
đảo Cát Bà với diện tích được quy hoạch bảo vệ là 15.200ha. Đồ Sơn là một bán
đảo đồi núi vươn ra biển dài đến 5km, có giá trị chủ yếu về phong cảnh, và môi
trường sinh thái. Cát Bà, Đồ Sơn có những bãi tắm đẹp, là những địa danh du
lịch nổi tiếng của thành phố Hải Phòng và cả nước.
Bên cạnh tiềm năng du lịch, tài nguyên biển của Hải Phòng là một thế
mạnh trong phát triển ngư nghiệp. Huyện đảo Cát Hải là trung tâm hội tụ nghề
cá của các tỉnh trong vùng và cả nước. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nằm giữa Vịnh
Bắc Bộ, sát với ngư trường trọng điểm, trữ lượng cá cho phép khai thác lớn,
nguồn lợi hải sản phong phú, đa dạng, cùng với đảo Cát Bà hình thành một
tuyến đảo bổ sung và hỗ trợ cho nhau trong thế liên hoàn phòng thủ bờ biển; tạo
10


điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố quốc phòng - an ninh, gắn kết
chiến lược biển, chiến lược phát triển nghề đánh cá xa bờ với xây dựng khu vực
phòng thủ biển đảo, củng cố thể trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân
dân. Ngoài ra còn có trên 5 nghìn ha mặt nước mặn xung quanh đảo Cát Bà,
Bạch Long Vĩ có điều kiện môi trường thuận lợi để nuôi đặc sản biển với công
nghệ cao. Khoáng sản của Hải Phòng chủ yếu là đá vôi, tập trung ở Tràng Kênh
và Pháp Cổ nên có rất nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp sản xuất xi
măng, đất đèn và các sản phẩm hoá chất gốc từ cacbonat.
Hải Phòng là một vùng đất ven biển, cư dân từ khắp nơi hội tụ đến. Sinh
sống lâu đời trên một vùng đất chua mặn, luôn luôn phải đối phó với biển khơi
và bão tố, để tồn tại và phát triển nên trước hết cư dân Hải Phòng là những người
lao động cần cù và dũng cảm, không chịu khuất phục trước thiên tai. Hải phòng
là mảnh đất đã được gọi là Hải Tần phòng thủ xưa kia và nay là thành phố Cảng
"Trung dũng- quyết thắng” [37, tr.351]. Mặt khác, những con người của nhiều
địa phương phiêu bạt đến đây và trụ lại được ở mảnh đất này phải là những con
người kiên nghị, năng động, thông minh và sáng tạo. “Hải Phòng cũng là đất
học, quê hương của 3 trạng nguyên học giỏi, đỗ đạt cao: Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Lê ích Mộc, Trần Tất Văn; 78 tiến sĩ thời Nho học và nhiều người thành đạt thời
Tân học, là một trong những địa phương có người mở trường dạy học sớm nhất,
cùng thời với việc ra đời Quốc Tử Giám ở Thăng Long”.
Hải Phòng là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Những chiến
công của quân và dân Hải Phòng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống
Mỹ đã trở thành huyền thoại rất đỗi tự hào. Trong thời kỳ đổi mới, Hải Phòng là
một trong những nơi mạnh dạn tìm tòi, khám phá để phát triển không ngừng.
Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015, thành phố
Hải Phòng đã có những bước phát triển khởi sắc, bứt phá. Từ sau năm 2010 đến
nay, nhịp độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người /năm luôn đạt
ở mức cao so với cả nước.
11


*Quận, huyện ủy thuộc Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
Đảng bộ thành phố Hải Phòng hiện có “37 tổ chức Đảng trực thuộc Thành
ủy: 15 đảng bộ quận, huyện; 02 đảng bộ khối, 07 đảng bộ cấp trên cơ sở, 13
đảng bộ trực thuộc Thành ủy; trong đó có 1.338 tổ chức cơ sở đảng, với 105.609
đảng viên” [40, tr.8].
Thành phố Hải Phòng có 8 quận, 7 huyện; theo đó, ở Đảng bộ thành phố
Hải Phòng có 15 quận, huyện ủy trực thuộc (8 quận ủy và 7 huyện ủy). Các
quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng đều có 35 - 41 ủy viên; ban
thường vụ có 11 - 13 ủy viên. Chức năng, nhiệm vụ của quận, huyện ủy là:
“1. Ban Chấp hành đảng bộ huyện (gọi tắt là Huyện ủy) là cơ quan lãnh
đạo của Đảng bộ giữa hai kỳ đại hội, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, ban
Thường vụ Thành ủy, trước đảng bộ và nhân dân quận, huyện về lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định của
Đảng tại đảng bộ huyện.
2. Lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác XDĐ, chính quyền và vận động nhân dân.
3. Quyết định các chủ trương, biện pháp và lãnh đạo việc tổ chức thực hiện
nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành
ủy và quận, huyện ủy. Quyết định ban hành quy chế làm việc, chương trình công
tác toàn khóa của quận, huyện ủy; các quy hoạch phát triển chung, các định hướng
lớn và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng
- an ninh, XDĐ, chính quyền và vận động quần chúng hàng năm của quận, huyện.
4. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn về công tác cán bộ theo quy định của
Trung ương, Thành ủy:
- Quyết định các chủ trương, biện pháp để thực hiện đường lối của Đảng,
chính sách của Nhà nước về cán bộ và công tác cán bộ.
- Chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh
đạo, tổ thức thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quy định của
Trung ương, Thành ủy về cán bộ và công tác cán bộ tại quận, huyện.
12


- Trình Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự giới thiệu ứng cử các chức
danh Bí thư, Phó Bí thư quận, huyện ủy, Chủ tịch UBND quận, huyện, nhân sự
bổ sung Ủy viên quận, huyện ủy.
- Ủy nhiệm chỉ đạo Ban Thường vụ quận, huyện ủy kiểm tra công tác tổ
chức và cán bộ quận, huyện ủy quản lý.
- Định kỳ 6 tháng, 1 năm nghe Ban Thường vụ báo cáo công tác tổ chức,
cán bộ theo phân cấp quản lý.
5. Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị
quyết của Trung ương, Thành ủy và quận, huyện ủy. Lãnh đạo công tác kiểm tra
giám sát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và
đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
6. Thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng và những nội dung liên quan
đến thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của quận, huyện ủy”.
Các quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng do đặc điểm địa lý
và tính chất nhiệm vụ, ngoài chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức như các quận,
huyện ủy khác của cả nước còn có thêm những đặc điểm riêng.
* Quan niệm, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của BTC quận,
huyện uỷ.
Về khoa học tổ chức: từ “ban” có nghĩa là một tổ chức được lập ra để làm
một việc gì đó. BTC là một trong những ban XDĐ, là cơ quan tham mưu trực
tiếp cho quận, huyện ủy về công tác tổ chức XDĐ, đồng thời là cơ quan chỉ đạo,
hướng dẫn tổ chức đảng theo phạm vi lãnh đạo của quận, huyện ủy về xây dựng,
củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên, công tác cán bộ
và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Về tổ chức biên chế: Biên chế của BTC quận ủy từ 8 - 10 cán bộ; BTC
huyện ủy từ 6 - 9 cán bộ bao gồm: “trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban,
13


trong đó 1 phó trưởng ban kiêm nhiệm là trưởng phòng nội vụ” [4, tr.4], từ 4-6
chuyên viên đảm nhiệm các công việc: văn phòng, tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng
viên, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ.
Về tổ chức đảng: chi bộ có từ 6-9 đảng viên thuộc đảng bộ cơ quan quận,
huyện ủy.
Chức năng: BTC quận, huyện ủy là cơ quan tham mưu của quận, huyện
ủy mà thường xuyên, trực tiếp là tham mưu cho ban thường vụ, thường trực
quận, huyện ủy về công tác tổ chức XDĐ, trực tiếp là lĩnh vực tổ chức, cán
bộ, công chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ theo phạm vi lãnh đạo của
quận, huyện ủy.
Mặt khác, BTC là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức,
cán bộ, công chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của quận, huyện ủy.
Nhiệm vụ của BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng
BTC nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ
chức, cán bộ, công chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Tham mưu xây
dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị về các vấn đề nêu trên của quận, huyện ủy,
ban thường vụ. Xây dựng đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, đảng viên bảo vệ
chính trị nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của ban chấp hành, ban thường vụ.
Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện quận, huyện ủy quản lý. Sơ kết, tổng
kết về công tác tổ chức XDĐ.
BTC trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán
bộ, công chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng
đối với các cấp ủy trực thuộc quận, huyện ủy, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ
chức cán bộ, công chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho cấp dưới, hướng
dẫn, kiểm tra công tác quản lý hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt
đảng, chuyển sinh hoạt Đảng, giải quyết khiếu nại, xóa tên đảng viên và vấn đề
đảng tịch cho đảng viên của các cấp ủy trực thuộc.
14


BTC chịu trách nhiệm thẩm định, thẩm tra các nội dung về tổ chức cán
bộ, công chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở, cơ quan nhà
nước, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan trực thuộc quận, huyện ủy trước khi
trình ban chấp hành, ban thường vụ. Tham gia thẩm định các đề án về cán bộ,
công chức của ủy ban Nhân dân, các phòng, ban, ngành trong huyện. Thẩm định
trình ban thường vụ về nhân sự, dự kiến bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,
luân chuyển, khen thưởng, kỉ luật theo phân cấp quản lý cán bộ. Thẩm tra xác
minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị thuộc diện quận, huyện ủy,
ban thường vụ quản lý.
BTC thường xuyên phối hợp với các ban đảng, cấp ủy đảng trực
thuộc trong công tác XDĐ, trực tiếp là phối hợp xây dựng, củng cố, kiện
toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.
Phối hợp với các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội
cấp huyện, hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm
vụ của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp
xã. Tham mưu, đề xuất chế độ chính sách phù hợp để động viên, khuyến
khích cán bộ công tác tại cơ quan Đảng, là cơ quan thường trực về công
tác thi đua khen thưởng của quận, huyện ủy.
Ngoài ra BTC còn phải thực hiện một số nhiệm vụ khác do ban
thường vụ, thường trực giao, giúp thường trực, thường vụ quận, huyện ủy
giải quyết các vấn đề nảy sinh, các kiến nghị, đề nghị của cấp ủy, tổ chức
đảng trực thuộc quận, huyện ủy liên quan đến công tác tổ chức XDĐ.
Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diên quận, huyện ủy
quản lý, cán bộ công chức khối đoàn thể ở địa phương. Quản lý hồ sơ cán
bộ diện quận, huyện ủy, ban thường vụ quản lý và cán bộ, đảng viên có
vấn đề về chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.
15


* Vị trí, vai trò của BTC quận, huyện ủy.
Một là, BTC quận, huyện ủy là cơ quan nòng cốt tham mưu, chỉ đạo,
hướng dẫn về công tác tổ chức XDĐ, góp phần xây dựng quận, huyện uỷ ở Đảng
bộ thành phố Hải Phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Sự lãnh đạo toàn diện của Đảng là nhân tố quyết định mọi sự thắng lợi
nhiệm vụ chính trị các địa phương. BTC các quận, huyên ủy là lực lượng nòng
cốt trong tuyên truyền, thực hiện công tác tổ chức XDĐ, nâng cao nhận thức
chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo sự đồng thuận, thống nhất
quyết tâm thực hiện từ quận, huyện đến cơ sở.
Hai là, BTC là cơ quan trực tiếp giúp việc cho quận, huyện ủy lãnh đạo,
chỉ đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp, góp phần nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn thành phố.
BTC quận, huyện ủy giúp quận, huyện ủy quy hoạch, tạo nguồn, tuyển
chọn cán bộ; chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn, kiến thức, năng lực thực tiễn, kinh nghiệm công tác, tác phong làm
việc khoa học của đội ngũ cán bộ từ quận, huyện tới cơ sở. Giúp thường vụ quản
lý, sắp xếp, sử dụng, đề bạt cán bộ theo thẩm quyền, là điều kiện cần thiết để các
cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiện vụ được giao; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tổ
chức đánh giá cán bộ, phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phân công và bổ
nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Ba là, BTC quận, huyện ủy là cơ quan chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cấp
ủy, tổ chức đảng theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt Điều lệ Đảng,
nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của trên, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập
trung dân chủ trong toàn đảng bộ. Trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức đảng
trực thuộc xây dựng, phát huy đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đề cao trach nhiệm của từng cán bộ,
đảng viên, của tập thể cấp ủy và từng tổ chức cơ sở đảng, phát huy tinh thần đoàn
kết, thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở TSVM.
16


* Đặc điểm của BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng
Một là, hoạt động BTC quận, huyện ủy vừa mang tính chuyên môn,
nghiệp vụ của công tác tổ chức XDĐ, vừa mang tính chất tổng hợp gắn liền với
hoạt động lãnh đạo toàn diện của quận, huyện ủy bảo đảm chất lượng, hiệu quả
lãnh đạo trên thực tế của các cấp ủy, tổ chức đảng.
BTC là cơ quan của chuyên môn của quận, huyện ủy, thực hiện các mặt
chuyên môn, nghiệp vụ, mang tính độc lập, chuyên sâu. Mỗi cán bộ, chuyên viên
đảm nhận một mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ, làm tham mưu, chịu trách
nhiệm trước chi ủy, chi bộ và lãnh đạo ban về công tác đó theo phạm vi được
phân công. Song, do sự lãnh đạo toàn diện của quận huyện, ủy, đòi hỏi BTC phải
có trình độ tương đối toàn diện mới đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo, hướng
dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đầy đủ, đúng đắn nghị quyết của quận,
huyện ủy. BTC phải là lực lượng nòng cốt, trung tâm phối hợp với các ban, ngành
của Đảng, cấp ủy cấp dưới trong tiến trình chuẩn bị nghị quyết và hướng dẫn,
triển khai thực hiện nghị quyết của quận, huyện ủy. Để BTC quận, huyện ủy thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, mang lại hiệu quả thiết thực đòi hỏi các quận, huyện
ủy cần tính đến đặc điểm hoạt động của BTC vừa mang tính chất chuyên môn,
nghiệp vụ, vừa mang tính chất tổng hợp để lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp. Trong
xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên vừa chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ vừa quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ toàn diện để
BTC làm tốt việc tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện.
Hai là, quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của BTC quận, huyện ủy
gắn liền với sự phát triển nhanh chóng của các tổ chức đảng trong quá trình đổi
mới mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng thời kỳ hội nhập quốc tế.
Trong thời kỳ đổi mới, thành phố Hải Phòng hội nhập sâu rộng, đặc biệt
là hội nhập về kinh tế, nhiều khu công nghiệp với nhiều loại hình doanh nghiệp
không ngừng tăng lên. Các tổ chức Đảng của thành phố liên tục phát triển mạnh
và đa dạng trong đó có các công ty liên doanh, công ty có 100% vốn nước ngoài,
17


các Hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh không ngừng phát triển. Điều
đó đòi hỏi BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng phải không
ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên để thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng
dẫn, kiểm tra về công tác XDĐ, nhất là với các tổ chức đảng mới thành lập.
Ba là, đội ngũ cán bộ, chuyên viên BTC quận, huyện ủy Đảng bộ thành
phố Hải Phòng hầu hết được đào tạo cơ bản, được tuyển chọn chặt chẽ, song kiến
thức, kinh nghiệm về công tác tổ chức XDĐ còn đang trong quá trình tích lũy.
Nguồn cán bộ được lựa chọn để tuyển dụng, điều động về công tác tại các
BTC rất đa dạng, không giống nhau. Một số cán bộ, chuyên viên được đào tạo cơ
bản trong các trường đại học chính quy, có kiến thức cơ bản, trình độ tiếp thu vận
dụng, áp dụng vào thực tiễn tương đối khá. Nhưng bản lĩnh, kinh nghiệm hoạt
động thực tiễn còn đang trong quá trình tích lũy, chất lượng, hiệu quả tham mưu,
chỉ đạo tổ chức thực hiện các mặt của công tác tổ chức XDĐ còn có những bất
cập so với yêu cầu nhiệm vụ. Một số cán bộ trưởng thành từ cơ sở, kinh nghiệm
thực tiễn nhiều, có khả năng xử lý một số tình huống phức tạp ở cơ sở, nhưng còn
thiếu kiến thức chuyên môn, chuyên ngành công tác tổ chức XDĐ. Từ đặc điểm
trên đặt ra cho cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, cán bộ chủ trì các cấp
cần có nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, kết hợp đào tạo với tự đào tạo, tăng
cường bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho phù hợp để nâng cao trình độ,
năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên của BTC quận, huyện ủy.
1.1.2. Một số vấn đề cơ bản về xây dựng ban tổ chức quận, huyện uỷ ở
Đảng bộ thành phố Hải Phòng
* Quan niệm về xây dựng ban tổ chức quận, huyện uỷ ở Đảng bộ thành
phố Hải Phòng.
Trong sách Từ điển Tiếng Việt, thuật ngữ “xây dựng” được hiểu theo
nhiều nghĩa, ở góc độ chính trị- xã hội, thuật ngữ này được hiểu là: Làm cho
hình thành một tổ chức, hay một chỉnh thể về xã hội chính trị, kinh tế, văn hóa
theo một phương thức nhất định. Như vậy, theo nghĩa chung nhất “xây dựng” là
18


sự tác động của chủ thể đến đối tượng mà kết quả sự tác động đó là sự hình
thành, phát triển của đối tượng theo đúng mục đích, yêu cầu đã xác định. Muốn
có các chủ trương, giải pháp xây dựng đúng, thì chủ thể phải hiểu rõ đối tượng,
nắm vững quy luật hình thành, phát triển, những nhân tố tác động ảnh hưởng đến
quá trình hình thành, phát triển của đối tượng. Theo phạm vi xác định của đề tài,
đối tượng “xây dựng” là BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng;
con đường, chủ trương, biện pháp tác động của các chủ thể “xây dựng” phải tuân
theo quan điểm, nguyên tắc công tác XDĐ, phù hợp với quy luật và điều kiện
thực tế của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
Theo hướng tiếp cận trên, có thể quan niệm: xây dựng ban tổ chức quận,
huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng là tổng thể chủ trương, biện pháp,
cách thức của cấp ủy các cấp, trực tiếp là quận, huyện ủy, cùng với sự nỗ lực của
cán bộ, đảng viên, chuyên viên, làm cho ban tổ chức quận, huyện ủy vững mạnh
về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng phát triển
của công tác tổ chức xây dựng đảng ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
Mục đích xây dựng BTC quận, huyện ủy là làm hình thành trên thực tế
BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng vững mạnh về cả chính
trị, tư tưởng và tổ chức, có đội ngũ cán bộ, chuyên viên đủ phẩm chất, năng lực
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tổ chức XDĐ ngày càng phát triển, góp
phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ quận, huyện,
thúc đẩy sự phát triển toàn diện, đồng bộ, vững chắc của thành phố Hải Phòng
trong thời kỳ mới.
Chủ thể xây dựng BTC quận, huyện ủy bao gồm chủ thể lãnh đạo, và chủ
thể tổ chức thực hiện. Quận, huyện ủy là chủ thể lãnh đạo toàn diện công tác tổ
chức XDĐ, trong đó có xây dựng BTC quận, huyện ủy; chủ thể lãnh đạo thường
xuyên, trực tiếp công tác xây dựng BTC quận, huyện ủy là ban thường vụ quận,
huyện ủy, đảng ủy cơ quan quận, huyện ủy và chi bộ BTC. Ban thường vụ quận,
huyện ủy có trách nhiệm đề ra các chủ trương, biện pháp xây dựng BTC vững
19


mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng,
nghị quyết của Thành ủy, quận, huyện ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn của BTC
Thành ủy. Dưới sự lãnh đạo của quận, huyện ủy, các ban XDĐ và cấp ủy, tổ
chức đảng trong đảng bộ cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện
các nội dung, nhiệm vụ xây dựng BTC theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn. Quá trình xây dựng BTC quận, huyện ủy luôn đề cao vai trò, trách
nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Hải Phòng,
trực tiếp là cán bộ, đảng viên, chuyên viên cơ quan tổ chức cấp trên, cán bộ,
đảng viên, chuyên viên BTC quận, huyện ủy. Các chủ thể và lực lượng xây dựng
BTC cần nhận thức đúng vị trí, vai trò, trách nhiệm và phạm vi, quyền hạn, giải
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực
hiện, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất trong quá trình xây dựng
BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
Đối tượng xây dựng BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng
bao gồm cả con người và tổ chức trong ban. Quá trình xây dựng BTC quận,
huyện ủy phải làm cho các tập thể và mỗi cán bộ, đảng viên, chuyên viên trong
ban luôn có lập trường kiên định vững vàng, luôn nêu cao tinh thần chủ động,
gương mẫu, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực, tự giác học tập, tự học tập, rèn
luyện, tự rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, giỏi về tham mưu, đề xuất và
chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức XDĐ, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây
dựng đội ngũ đảng viên, công tác bảo về chính trị nội bộ, thạo về chuyên môn
nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
Nội dung hình thức, phương pháp xây dựng ban tổ chức quận, huyện ủy ở
Đảng bộ thành phố Hải Phòng
Xây dựng BTC quận, huyện ủy là quá trình tác động các mặt, các yếu tố
liên quan đến tổ chức, hoạt động của BTC như đổi mới hoàn thiện nội dung và
chương trình công tác, đổi mới cách thức tổ chức, hoạt động, nhằm đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển, làm cho BTC không chỉ vững mạnh về chính
20


trị, tư tưởng, mà còn có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, số lượng đội ngũ cán bộ, công
chức phù hợp, đủ phẩm chất năng lực theo yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động có chất
lượng, hiệu quả cao.
Trước hết, tập trung xây dựng BTC quận, huyện ủy vững mạnh về chính
trị, tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định,
thực sự mẫu mực, tiêu biểu về nguyên tắc tính đảng, đồng thời có cơ cấu tổ
chức, cơ chế hoạt động chặt chẽ, quy chế, quy định rõ ràng, có phong cách làm
việc khoa học, có phương pháp đúng đắn trong xem xét và giải quyết các mối
quan hệ của BTC quận, huyện ủy trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm
vụ.
Xây dựng BTC quận huyện ủy vững vàng về chính trị, tư tưởng là quá
trình quán triệt nâng cao trình độ lý luận, rèn luyện bản lĩnh, lập trường, giữ
vững bản chất giai cấp công nhân, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ,
đảng viên; nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, thực hiện thắng lợi đường lối
chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Xây dựng BTC quận, huyện ủy có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Đó là quá
trình xây dựng đi đôi với củng cố, kiện toàn, bố trí, sắp xếp các bộ phận trong bộ
máy của cơ quan BTC (cán bộ, chính sách, đảng viên, cơ sở dữ liệu, bảo vệ
chính trị nội bộ...) những bộ phận này phải có số lượng cán bộ, chuyên viên phù
hợp, chất lượng chính trị, chuyên môn giỏi, không có bộ phận thừa hoặc trùng
lặp về chức năng nhiệm vụ. Bảo đảm tốt sự liên hệ giữa các bộ phận trong quá
trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, không để xẩy ra trường hợp có công việc
mà cơ quan không có ai làm, không có bộ phận nào chịu trách nhiệm.
Xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định gắn với hoàn thiện cơ chế,
nguyên tắc hoạt động; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận. Có
quy định chế độ công tác, chế độ hội nghị, chế độ kiểm tra thực hiện; chế độ xây
dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch; chế độ thông tin; chế độ tự phê bình và

21


phê bình, chế độ báo cáo; chế độ học tập; chế độ đi cơ sở, thực hiện quy chế dân
chủ, bảo đảm sự gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách.
Hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế, nguyên tắc về giải quyết các
mối quan hệ của các BTC; thực hiện đúng quy định mối quan hệ giữa lãnh đạo
và phục tùng; quan hệ giữa cơ quan BTC với thường trực cấp ủy, với BTC thành
ủy Hải Phòng. Quan hệ giữa trưởng ban với các phó ban và cán bộ, chuyên viên
thuộc quyền. Việc thực hiện mối quan hệ giữa phân công và phối hợp, quan hệ
giữa BTC với các ban, ngành, đoàn thể của quận, huyện ủy và các ban ngành,
đoàn thể của chính quyền liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của BTC.
Một trong những nội dung then chốt trong xây dựng BTC quận, huyện ủy
là xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên BTC quận, huyện ủy có đủ số lượng, cơ
cấu hợp lý, có đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn
hiện nay. Đó là quá trình quy hoạch, tạo nguồn, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng,
quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách để đội ngũ cán bộ có đủ số
lượng, cơ cấu hợp lý, phẩm chất năng lực và phương pháp tác phong công tác tốt.
Đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực theo tiêu chuẩn quy định tại Nghị
quyết TW3 (Khóa VIII). Tiêu chuẩn người cán bộ trên cả hai mặt, phẩm chất và
năng lực, phẩm chất phải tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng
giai đoạn, thể hiện tập trung ở kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội ngũ
cán bộ, chuyên viên phải có đủ về số lượng và có cơ cấu hợp lý, trước hết là có cơ
cấu hợp lý về trình độ học vấn, lứa tuổi, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, phù hợp với yêu
cầu nhiệm vụ công tác tổ chức XDĐ, sát với điều kiện thực tế ở của địa phương.
Cùng với xây dựng cơ quan tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên
viên là xây dựng chi bộ ban tổ chức TSVM, làm hạt nhân lãnh đạo. Phải không
ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu, bảo đảm chất lượng lãnh đạo của chi
bộ BTC. Chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, gắn xây dựng đội ngũ bí thư, phó
22


bí thư với xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ trì, trưởng, phó BTC. Giữ
vững nền nếp, chế độ sinh hoạt và nguyên tắc lãnh đạo của chi bộ BTC.
* Một số vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng ban tổ chức quận,
huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng
Một là, xây dựng BTC quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng
xuất phát từ quan điểm, nguyên tắc, nhiệm vụ công tác tổ chức XDĐ, đồng thời
nắm vững đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng quận, huyện ủy ở Đảng bộ thành
phố Hải Phòng.
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, trong đó quan điểm, nguyên tắc về lãnh đạo công tác tổ
chức XDĐ được quy định rõ tại Điều lệ Đảng là: “Đảng thống nhất lãnh đạo
công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm
của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về
công tác cán bộ” [20, tr.28]. Sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trực tiếp là
quận, huyện ủy là yếu tố cơ bản nhất, quyết định chất lượng, hiệu quả của
công tác tổ chức XDĐ.
Điều kiện thực tiễn ở mỗi quận, huyện rất phong phú, đa dạng và phức
tạp, là những điều kiện quy định, chi phối mục tiêu, yêu cầu nội dung, hình
thức biện pháp xây dựng BTC quận, huyện ủy. Đời sống thực tiễn ở mỗi
quận, huyện trước hết là thực tiễn thực hiện công tác tổ chức XDĐ, thực tiễn
đời sống chính trị, văn hóa, xã hội đang trực tiếp đặt ra những yêu cầu ngày
càng cao đối với hoạt động lãnh đạo của đảng bộ và công tác tổ chức XDĐ
đối với từng quận, huyện ủy. Tính đa dạng, phong phú và khôgn ngừng vận
động phát triển của thực tiễn ở các quận, huyện được thể hiện ở cơ cấu tổ
chức, yêu cầu nhiệm vụ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức
và cá nhân trong hệ thống các cơ quan đảng và chính quyền. Những vấn đề
trên đòi hỏi BTC các quận, huyện không những phải nắm chắc mà còn phải
23


có đủ năng lực, phương pháp để giải quyết các mối quan hệ, nâng cao hiệu
quả công tác tổ chức XDĐ, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.
Hai là, xây dựng BTC quận, huyện ủy, vững mạnh về chính trị, tư
tưởng, tổ chức phải gắn chặt với xây dựng chi bộ ban TSVM, xây dựng đội
ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới.
Xây dựng cơ quan BTC với tư cách là một ban trọng yếu về công tác tổ
chức XDĐ và công tác cán bộ, vì vậy xây dựng cơ quan vững mạnh về chính trị,
tư tưởng, tổ chức phải gắn chặt với xây dựng chi bộ BTC thật sự TSVM và xây
dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên có đủ phẩm chất, năng lực là yêu cầu khách
quan, có ý nghĩa quan trọng. Do đó, kết hợp xây dựng cơ quan với chi bộ TSVM
làm hạt nhân lãnh đạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm nòng cốt là
vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng BTC quận, huyện ủy. Trong thực tiễn
xây dựng BTC quận, huyện ủy phải lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, tức là
phải xây dựng ban vững mạnh về chính trị, xây dựng chi bộ TSVM là quan
trọng hàng đầu, làm nền tảng để xây dựng BTC. Xây dựng đội ngũ cán bộ,
chuyên viên, trước hết là trưởng ban, các phó trưởng ban phải thực sự là những
chuyên gia vũng vàng về bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, hiểu sâu, nắm
vững nguyên tắc của Đảng, giỏi về chuyên môn trên từng lĩnh vực được phân
công phụ trách, có đủ khả năng quản lý, điều hành thực hiện mọi nhiệm vụ được
giao. Bố trí trưởng ban phải lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm
chất, năng lực, uy tín, đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, đủ khả năng đảm nhiệm
cương vị bí thư, phó bí thư chi bộ. Từng chi ủy viên, từng cán bộ là các trưởng
ban, phó trưởng ban phải thực hiện tốt cả 2 cương vị chức trách; vừa là người
lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời vừa là người tổ chức, người quản lý, điều hành mọi
hoạt động, cho nên phải gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệ, nguyên tắc của
Đảng, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ về Đảng và chính quyền.

24


Quá trình xây dựng BTC phải gắn kết và xây dựng chi bộ TSVM. Bồi
dưỡng bí thư, phó bí thư, chi ủy viên phải kết hợp với bồi dưỡng trưởng ban, các
phó trưởng ban. Thường xuyên sơ, tổng kết rút kinh nghiệm giải quyết tốt mối
quan hệ giữa trưởng BTC với bí thư chi bộ, tăng cường sự lãnh đạo của chi ủy,
chi bộ với phát huy nội lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Chăm lo xây dựng sự
đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo BTC, đồng thời đấu tranh khắc
phục tình trạng gia trưởng, độc đoán, coi thường tập thể, chấp hành không
nghiêm nguyên tắc tính đảng, hạ thấp vai trò của cấp ủy, chi bộ.
Ba là, xây dựng BTC quận, huyện ủy phải gắn với xây dựng hệ thống cơ
quan tham mưu của quận, huyện ủy dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống
nhất của quận, huyện ủy, đồng thời đề cao tính tích cực, chủ động của từng BTC
quận, huyện ủy.
BTC quận, huyện ủy là cơ quan tham mưu của quận, huyện ủy về công
tác XDĐ. Mọi hoạt động của BTC đều gắn liền với quá trình xây dựng và thực
hiện các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu của quận, huyện ủy.
Quá trình xây dựng BTC quận, huyện ủy phải gắn với quá trình xây dựng các cơ
quan tham mưu của quận, huyện ủy như xây dựng Ban Tuyên giáo, Ban Dân
vận... Đồng thời, phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thống nhất của
quận, huyện ủy, chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo thì BTC quận,
huyện ủy mới trưởng thành, phát triển và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ
chức XDĐ.
Trong quá trình xây dựng BTC quận, huyện ủy phải thực hiện đầy đủ các
chủ trương của thường trực quận, huyện ủy, đồng thời chấp hành nghiêm sự chỉ
đạo, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, đồng thời đề cao tính tích cực
chủ động, linh hoạt, sáng tạo của từng BTC trong thực hiện chức năng, nhiệm
vụ, giải quyết tốt các mối quan hệ công tác. Tích cực đóng góp ý kiến góp phần
xây dựng quận, huyện ủy, BTC Thành ủy vững mạnh; chủ động xây dựng cơ

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×