Tải bản đầy đủ

Quy trình tuyển sinh thạc sĩ cao học MBA

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ĐÀO TẠO
----------------------------

QUY TRÌNH
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH
DOANH (EMBA)

Mã số
Lần ban hành/sửa đổi
Ngày ban hành

Người lập

Người Soát xét

:
: 01
: 02/4/2013

Người duyệtQUY TRÌNH

TUYỂN SINH

Mã số: QT_13_TS
Lần sửa đổi

01

Ngày ban hành

02/04/13

Số trang

2/12

Hà nội - 2013
1. MỤC ĐÍCH
Quy trình quy định phương pháp hướng dẫn và tuyển chọn những học viên phù hợp cho các
khóa đào tạo MBA tại Trung tâm năm 2013.
2. PHẠM VI
Quy trình được áp dụng cho hoạt động tuyển sinh các lớp EMBA 2013.
3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN
- Quyết định cho phép tổ chức tuyển sinh khóa Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế ( của
ĐH Quốc gia Hà nội.
- Hướng dẫn điều kiện tuyển sinh năm 2013 của Trung tâm Công nghệ Đào tạo
4. ĐỊNH NGHĨA
EMBA (Executive Master of Business Administration): là chương trình Thạc sĩ Quản trị
Kinh doanh quốc tế .
MBA: (Master of Business Administration) là chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh
doanh.


QUY TRÌNH

TUYỂN SINH

5. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

5.1. SƠ ĐỒ TUYỂN SINH EMBA
Trách nhiệm

Sơ đồ quy trình

Bp.Tuyển sinh

Hội đồng tuyển
sinh (HĐTS)

Bp.Tuyển sinh

Bp.Tuyển sinh
Bp.Giáo vụ
Bp.Acad

Bp. Acad

Hội đồng tuyển
sinh (HĐTS)

Bp.Tuyển sinh

Bp.Tuyển sinh
5.2.vụCÁC
Bp.Giáo
Bp.Acad

QUÁ TRÌNH

Mã số: QT_13_TS
Lần sửa đổi

01

Ngày ban hành

02/04/13

Số trang

3/12


QUY TRÌNH

Mã số: QT_13_TS

TUYỂN SINH

Stt

Nội dung công việc

1

Lập kế hoạch tuyển sinh

2

Soạn thông báo tuyển sinh, trình
ký và gửi cho học viên và các bộ
phận liên quan của TRUNG
TÂM

3

Nhận hồ sơ và thu lệ phí. Những
ứng viên chưa đủ điều kiện có
thể làm đơn xin thi khóa sau. Tuyển sinh gửi giấy báo thi đến
các thí sinh đủ hồ sơ/yêu cầu bắt
buộc.

Lần sửa đổi

01

Ngày ban hành

02/04/13

Số trang

4/12

Người
thực hiện

Sản phẩm

Lãnh đạo
Trung tâm,
Bp Tuyển
sinh

Kế hoạch tuyển
sinh

Bộ phận
Tuyển sinh
Bộ phận
tuyển sinh

Thông báo
tuyển sinh được
gửi tới học viên
và các bộ phận
liên quan của
TRUNG TÂM
Hồ sơ và lệ phí
được thu nhận.

Tiêu chuẩn, tài
liệu hướng dẫn,
thời gian hoàn
thành
Hàng năm

1,5 tháng trước
khi thi tuyển,
thông báo có ghi
ngày tuyển sinh
3 ngày trước khi
thi:
Hồ sơ/yêu cầu bắt
buộc để dự thi
- 03 bản sao và 03
bản dịch tiếng
Anh bằng Đại học
- 03 bản sao và 03
bản dịch tiếng
Anh Bảng điểm
Đại học
- Bài luận tiếng
Anh
- Hoàn thành điền
form đăng ký nhập
học tiếng Anh.
- Nộp hoặc cam
kết nộp CCTA C
do Bộ giáo dục
đào tạo cấp chậm
nhất là sau 2 tháng
kể từ ngày nhập
học
- Lệ phí
Hồ sơ được phép
nộp sau ngày thi 3
tuần (có bản cam
kết bổ sung hồ sơ)
- Thư giới thiệu
- Sơ yếu lý lịch


QUY TRÌNH

Mã số: QT_13_TS

TUYỂN SINH

Stt

4

5

6

7

Nội dung công việc

Duyệt Danh sách dự thi

Ra Quyết định tổ chức thi và gửi
các bộ phận liên quan

Người
thực hiện

Ban phát
triển các
chương
trình
Giáo vụ
Giám đốc
EMBA
Ban chủ
nhiệm
Trung tâm

Giáo vụ,
Lãnh đạo
Trung tâm

01

Ngày ban hành

02/04/13

Số trang

5/12

Sản phẩm

Tờ trình (theo
theo mẫu)

Quyết định của
Trung tâm
QTKD (mẫu)

Giáo vụ,
Lãnh đạo
Trung tâm

Quyết định của
Trung tâm
QTKD
Các tiểu ban
gồm :
- Ban môn thi
(ra đề)
- Ban đề thi
(Photo, niêm
phong đề)
- Ban coi thi:
Chuẩn bị hậu
cần
- Trông thi
- Ban chấm thi

HĐTS

Bộ đề thi:
- Thi viết
- Interview (bộ

Ra quyết định thành lập HĐTS
và phân công các tiểu ban

- Tiểu ban môn thi ra đề (thuộc
Ban đào tạo) soạn các bộ đề thi,
đáp án và barem điểm.
- Bàn giao đề thi cho Chủ tịch

Lần sửa đổi

Tiêu chuẩn, tài
liệu hướng dẫn,
thời gian hoàn
thành
- Bản sao
CMTND/hộ chiếu
- Ảnh 3x4 và 4x6
3 ngày trước khi
thi
- Ban phát triển
các chương trình
(Tuyển sinh ký
nháy)
- Giáo vụ
- Giám đốc
EMBA
- Chủ nhiêm
Trung tâm duyệt
7 ngày trước khi
thi
Quyết định của
Trung tâm QTKD
(mẫu)
- Thời gian & địa
điểm dự kiến thi

7 ngày trước khi
thi
- Thành lập HĐTS
& các tiểu ban
( Nhân sự cố định
cho cả năm trừ khi
có thay đổi thành
viên )
- Tiểu ban ra đề
thi thuộc Ban đào
tạo.


QUY TRÌNH

Mã số: QT_13_TS

TUYỂN SINH

Stt

Nội dung công việc

Người
thực hiện

9

- CT HĐTS bàn giao đề thi cho
Ban đề thi (thường thuộc giáo
vụ)
- Ban đề thi in sao đề thi với số
lượng thí sinh dự thi, chia đề thi
Ban đề thi
cho mỗi phòng thi với số lượng
thí sinh dự thi; niêm phong, bảo
mật đề thi từ khi nhận cho đến
ngày thi.
Ban trông thi (thành phần chủ
yếu thuộc ban Office) chuẩn bị
hậu cần cho kỳ thi, bao gồm: địa
điểm thi, phòng thi, danh sách thí Ban trông
sinh và cán bộ trông thi, các thiết thi
bị và đồ dùng phục vụ cho kỳ thi.

10

- Ban trông thi Trung tâm phân
công cán bộ coi thi. Nguồn cán
bộ coi thi được lấy từ các bộ
phận (theo thứ tự ưu tiên):
HĐTS, Giảng viên, Phòng giáo
vụ, Ban đào tạo, Phòng Hành
chính Quản trị, Ban Office. ( Cán
bộ Tuyển sinh hỗ trợ phần hướng
dẫn thí sinh vào phỏng vấn )
- Căn cứ vào nội dung đề thi,
Ban môn thi (ra đề) thông báo
yêu cầu nhân sự từ bộ phận IT
nếu đề thi được làm trên máy
hoặc có sử dụng đến máy tính.
Bộ phận IT có trách nhiệm cử
cán bộ IT trực tại phòng thi theo
yêu cầu.

11

- Thông báo lại qua điện thoại
thời gian địa điểm thi. (nếu cần) .

12

Trước các buổi thi, Giám thị
nhận đề thi từ ban đề thi và ký
vào biên bản giao nhận đề thi
theo mẫu.

01

Ngày ban hành

02/04/13

Số trang

6/12

Sản phẩm

Tiêu chuẩn, tài
liệu hướng dẫn,
thời gian hoàn
thành

câu hỏi đề dẫn)

Hội đồng thi (CTHĐT)

8

Lần sửa đổi

Bài thi được
chia theo các
phòng

Xác nhận phòng
thi trước ít nhất 1
tuần

Trước buổi thi ít
nhất 2 ngày
2 cán bộ trông thi/
1 phòng

Ban trông
thi

Tuyển sinh

1 ngày trước khi
thi
- Đề thi đã được in
sao & được niêm
phong theo từng
phòng

Thí sinh nhận
được thông tin

Chậm nhất 1 ngày
trước ngày thi
30 phút trước giờ
thi
Mẫu giao nhận đề
thi (FRM.13.12)


QUY TRÌNH

Mã số: QT_13_TS

TUYỂN SINH

Stt

13

Nội dung công việc

Người
thực hiện

Công tác của Giám thị trong khi
Giám thị
thi:
- Giám thị điểm danh danh sách
thi (vào đầu giờ thi) và thông báo
nội quy thi .
- Giám thị bóc đề, cần phải công
khai cho học viên biết đề vẫn
được niêm phong kín trước khi
bóc đề
- Nếu xảy ra tình huống đặc biệt
hoặc xảy ra vi phạm, học viên
phải ký vào bản cam đoan hoặc
biên bản kỷ luật (theo mẫu) theo
quy định.
- Không để học viên trao đổi,
quay cóp bài làm... theo đúng qui
định hiện hành.
- Giám thị không được giúp thí
sinh làm bài dưới bất kỳ hình
thức nào; không được làm việc
riêng; phải có mặt thường xuyên
tại phòng thi.
- Khi thời gian làm bài còn
khoảng 10 phút, cần thông báo
cho học viên biết để hoàn tất bài
thi để chuẩn bị nộp bài
Thu bài thi:
- Khi thời gian làm bài đã hết,
giám thị yêu cầu học viên dừng
bút, úp bài và lần lượt từng người
mang bài thi lên nộp, ký tên và
danh sách nộp bài (ghi rõ số tờ
giấy thi)
- Giám thị kiểm tra sắp xếp bài
thi theo thứ tự danh sách thi.
Kiểm tra số lượng bài thi theo
danh sách, tính hợp lệ của bài thi.
Các biên bản xử lý kỷ luật (nếu
có) phải kèm theo bài thi của thí
sinh. Tuyệt đối không được để
nhầm lẫn, mất bài thi
- Niêm phong số bài thi (yêu cầu

Sản phẩm

Lần sửa đổi

01

Ngày ban hành

02/04/13

Số trang

7/12

Tiêu chuẩn, tài
liệu hướng dẫn,
thời gian hoàn
thành

Nội quy thi
FRM.13.14
FRM.13.15

Mẫu biên bản kỷ
luật.
Mẫu cam đoan.


QUY TRÌNH

Mã số: QT_13_TS

TUYỂN SINH

Stt

Nội dung công việc

Người
thực hiện

Lần sửa đổi

01

Ngày ban hành

02/04/13

Số trang

8/12

Sản phẩm

Tiêu chuẩn, tài
liệu hướng dẫn,
thời gian hoàn
thành

có chữ ký của tất cả các giám thị
tham gia coi thi) và chuyển lại
cho Thư ký HĐ cùng với danh
sách thi. Đề thi còn thừa và các
giấy tờ liên quan khác (yêu cầu
có chữ ký của tất cả các giám thị
tham gia coi thi) ngay sau khi thi
và ký vào biên bản giao nhận bài
thi theo mẫu .

14

15

16

Chấm thi:
- Thư ký HĐ tiến hành rọc
phách, niêm phong lại bài thi và
chuyển cho Ban chấm thi của
HĐTS để chấm bài.
- - Sắp xếp lịch chấm thi, đặt
phòng chấm và phối hợp tiểu ban
chấm thi.
- Giao bài thi các môn cho thành
viên Ban chấm thi kèm đáp án,
ký biên bản giao nhận bài thi.
- Ban môn thi và ban đề thi của
HĐTS phải hoàn thành công tác
chấm bài và bàn giao bài thi có
điểm kèm theo chữ ký xác nhận
vào danh sách cho điểm cho Thư
ký HĐ

- Thư ký ghép phách & thông
báo kết quả thi cho Chủ tịch
HĐTS
- Họp hội đồng xét duyệt

Thông báo kết quả trúng tuyển
tới thí sinh
Gửi bộ hồ sơ khai giảng đến các

Bài thi phải được
niêm phong trong
quá trình đợi hoàn
tất chấm bài toàn
bộ kỳ thi tuyển.
Thư ký
HĐT
Danh sách
điểm
Ban đề thi
(Giáo vụ)

Trong vòng 1 tuần
Thư ký
HĐT Thành
viên hội
đồng (Lãnh
đạo Trung
tâm, CT
HĐTS,
Tuyển
sinh )
Tuyển sinh

Danh sách
trúng tuyển
Sau khi thi 1 tuần
trình Giám đốc
chương trình ký

Thí sinh được
thông báo về
kết quả

Email hoặc gọi
điện thoại trong
vòng 1 tuần sau


QUY TRÌNH

Mã số: QT_13_TS

TUYỂN SINH

Stt

Nội dung công việc

Người
thực hiện

Lần sửa đổi

01

Ngày ban hành

02/04/13

Số trang

9/12

Sản phẩm

1 tuần trước ngày
khai giảng
Giấy báo trúng
tuyển (mẫu)

thí sinh trúng tuyển.
Tuyển sinh

17

Gửi hồ sơ học viên sang GU
- Photo một bản Hồ sơ học viên
để lưu lại bên TRUNG TÂM.
- Gửi bản chính sang bên GU
- Mail sang GU, thông báo về
việc đã gửi hồ sơ

18

Phòng Giáo vụ lưu trữ đề thi, bài
thi, kết quả thi trong hồ sơ.

6. LƯU TRỮ

Giáo vụ

Giáo vụ

Tiêu chuẩn, tài
liệu hướng dẫn,
thời gian hoàn
thành
khi có kết quả

Hồ sơ được gửi
sang GU

Đề thi, bài thi,
kết quả thi
được lưu trữ

Sau khi kết thúc
môn cơ sở thứ 2
- Dùng Form tổng
hợp Hồ sơ gửi
sang GU(Excel)
- Yêu cầu bên IU
xác nhận việc
nhận được Hồ sơ
bằng mail và thư
chấp nhận


QUY TRÌNH

Mã số: QT_13_TS

TUYỂN SINH

Số
TT

Tên hồ sơ

1

Lần sửa đổi

01

Ngày ban hành

02/04/13

Số trang

10/12

Ký hiệu

Nơi lưu

Hình thức
lưu

Thông báo tuyển
sinh đào tạo thạc
sĩ QTKD EMBA

FRM.13.06

Bộ phận
Tuyển sinh

File Tuyển
sinh EMBA

3 năm

2

Quyết định thành
lập Hội đồng
tuyển sinh

FRM.13.17

Giáo vụ

Hard Copy

3 năm

3

Tờ trình duyệt
danh sách dự thi

FRM.13.16

Giáo vụ

Hard Copy

3 năm

4

Danh sách dự thi
khóa EMBA

FRM.13.02

Bộ phận Giáo
vụ

File Tuyển
sinh EMBA

3 năm

5

Quyết định tổ
chức thi

FRM.13.18

Giáo vụ

Hard Copy

3 năm

6

Kết quả thi tuyển
khóa EMBA

FRM.13.09

Bộ phận Giáo
vụ

File Tuyển
sinh EMBA

3 năm

7

Giấy thông báo
nhập học EMBA

FRM.13.10

Bộ phận Giáo
vụ

File Tuyển
sinh EMBA

3 năm

8

7. PHỤ LỤC
-

FRM.13.01: Mẫu đăng ký dự thi khóa EMBA

Thời gian
lưu

Ghi chú


QUY TRÌNH

TUYỂN SINH

-

FRM.13.02: Danh sách dự thi khóa EMBA

-

FRM.13.03: Mẫu đăng ký dự thi khóa EMBA

-

FRM.13.05: Mẫu danh sách hồ sơ thí sinh dự thi EMBA

-

FRM.13.06: Mẫu thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ QTKD

-

FRM.13.07: Mẫu giấy báo thi khóa EMBA

-

FRM.13.08: Mẫu thẻ dự thi khóa EMBA

-

FRM.13.09: Mẫu kết quả thi tuyển khóa EMBA

-

FRM.13.10: Mẫu giấy báo nhập học khóa EMBA

-

FRM.13.12: Mẫu biên bản bàn giao đề thi khóa EMBA

-

FRM.13.13: Mẫu biên bản bàn giao bài thi khóa EMBA

-

FRM.13.14: Mẫu giấy cam đoan khóa EMBA

-

FRM.13.15: Mẫu biên bản kỷ luật khóa EMBA

-

FRM.13.16: Tờ trình duyệt danh sách dự thi

-

WIN.13.01: Hướng dẫn checklist công việc hậu cần cho kỳ thi

-

WIN.13.02: Hướng dẫn chấm thi

-

FRM.13.17: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh

-

FRM.13.18: Quyết định tổ chức thi

-

FRM.13.19: Hướng dẫn điều kiện hồ sơ EMBA 2013

Mã số: QT_13_TS
Lần sửa đổi

01

Ngày ban hành

02/04/13

Số trang

11/12

(Phần bôi vàng là các form mẫu của Giáo vụ)

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU
TT

TRANG

NỘI DUNG THAY ĐỔI

GHI CHÚ


QUY TRÌNH

TUYỂN SINH

Mã số: QT_13_TS
Lần sửa đổi

01

Ngày ban hành

02/04/13

Số trang

12/12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×