Tải bản đầy đủ

DE KT HK1 TOAN 10 TN TL

I. Trắc nghiệm
Câu 1: Cho hàm số y = 2x2 + 3x + 1.Trục đối xứng của đồ thò:

3
2

3
2

3
4

3
4

A) x =
B) x = –
C) x =
D) x = –
Câu 2: Cho mệnh đề chứa biến P(n) : “ n là số chính phương”, mệnh đề đúng là:
A) P(5)

B) P(16)
C) P(10)
D) P(20)

{ 2,3,4} . Tập X có bao nhiêu tập hợp con?

Câu 3: Cho tập X =

y = 2x − 4 + 6 − x

Câu 4: TXĐ của

là:A.

φ

A) 3 B) 6

[ 2;6]

B.

[ 6;+ ∞ )
y = − 4 x − 2 x 2 có đỉnh là:A.

Câu 5: Parabol

I ( 1;1)

I ( 2;0)

B.

C) 8

D)

9

C.


( − ∞ ;2 ]

D.

C.

I ( − 1;1)

D.

I ( − 1;2)

Câu 6 :Các đường thẳng y = –5(x + 1); y = ax + 3; y = 3x + a đồng quy với giá trị của a là:
A. –10

Câu 7:Nghiệm của pt

B. –11

3x + 3 4
+
=3
là:A. -1 hoặc
x2 − 1 x − 1

m ≠ ±1

B.

10
3

B. 1 hoặc

(3m2 − 4) x − 1 = m − x

Câu 8:Với điều kiện nào của m thì phương trình
A.

C. –12

m≠ 1

C.

Câu 9: Cho I là trung điểm của AB, ta có:
A.

uur uur r
IA + IB = 0
uur uur
AI = − IB

B. IA + IB=0

C.

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(3; 0), B(0; –3) và điểm C sao cho
A. C(1; –2)

B. C(–1; 2)

C. C(3, 2)

D. C(2; –1)

D. –110
3

10
3

C.

D. -1

có nghiệm duy nhất?

m ≠ −1
uur uur
AI = BI

m≠ 0

D.

D.

uuur
uuur
CA = − 2CB . Toạ độ điểm C là:


uuur uuur
AB.AC bằng:

Câu 11: Cho ∆ABC đều có cạnh bằng 1. Tích vô hướng

A.

1
2 B. 2

3
2

C.

3
4

D.

Câu 12: Cho tam giác ABC với A( -5; 6); B (-4; -1) và C(3; 4). Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:
A. (2;3)

B. (-2; 3)

C. (-2; -3)

D. (2;-3)

II. Tự luận
Câu 1: (1,5đ) Giải phương trình

a)

3x 2 − x + 7 = 2 x + 1

b)

2x − 4 − 2x + 4 = 0

c)

Câu 2 (1đ) Biện luận phương trình 2x + m = x – 2m +2

Câu 3: (1đ) Cho pt :

x 2 + 2 ( m − 1) x − ( 2m + 5 ) = 0 .Tìm m để pt có 2 nghiệm pb

(

P = 12 − 10 x1 x2 − x 21 + x 2 2

)

x1 , x2

sao cho

đạt GTLN.

Câu 4 (1,5 đ). Trong mp Oxy cho A(1; -2), B(0; 4), C(3; 2).
a) Tìm tọa độ điểm D để
b) Tìm Tọa độ điểm M thỏa

uuur uuur uuur
CD = 2 AB − 3 AC .
uuur uuur uuuur
2MA − BC = 4CM

Câu 5 (2 đ).
a) Cho tam giác ABC, Gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên AC sao cho NC = 2NA; E là trung điểm của

uuur 1 uuur 1 uuur
AE = AB + AC
4
6 .

MN. CMR:
b) Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi I là trung điểm BO. Chứng minh rằng

a)

uuur uuur uuur r
DA − DB + DC = 0

b)

uur 3 uuur 1 uuur
AI = AB + AD
4
4
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×