Tải bản đầy đủ

kiem tra toan 12

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 3 LỚP 12A8

Mã 001

Môn : Toán - Thời gian 45 phút
Câu 1/ Tập xác định của hàm số y = log(x3– 4x) là
A. (−∞, −2) ∪ (2, +∞)
B. R\{0;–2;2}
C.(– 2;2)
Câu 2/ Mệnh đề nào sau đây là sai ?
A. Hàm số y = 3x là hàm số đồng biến trên ( −∞, +∞ )

D.(– 2;0) ∪ (2,+ ∞ )

lim 3 = +∞
B. x→+∞
x

1
3


C. Đồ thị hàm số y = 3x luôn đi qua điểm M( -1, )
D. Đồ thị hàm số y = 3x và y = 3-x đối xứng nhau qua trục hoành

(

Câu 3/ Tập nghiệm của bất phương trình : 2 − 3
A. ( −2; +∞ )

B. ( −∞; −1)

) > ( 2 + 3)
x

x+ 2

là :

C. ( −1; +∞ )

D. ( −∞; −2 )

Câu 4/ Tổng các nghiệm của phương trình 5x −1 + 53− x = 26 là
A.130
B.3
C.4
Câu 5/ Tập hợp nghiệm của bất phương trình : log 0,4 ( x − 4 ) + 1 ≥ 0 là :

A.  4;

13 
 2 


B.  −∞;


13 
2 

13D.5
D.  4;

13 
÷
 2

C.  ; +∞ ÷
2

2

7

2

7

Câu 6/ Tổng các nghiệm của phương trình : log x + 2log x – 2 = log x log x
A.10
B.11
C.12
D . log14
2
Câu 7/ Cho phương trình 7 x − 2 x −3 − 7 2 x −3 = 8 x − 2 x 2 ,gọi x1 , x2 lần lượt là nghiệm của phương
trình. Đặt M = x12 + x22 , khi đó
A. M = 5
B. M = 10
C. M = 16
D. M = 29
Câu 8 / Cho hàm số y = ( x 2 + 2)e x .Rút gọn biểu thức Q = y '− y − 2 xe x ta được
A.Q = 2 e x

B.Q = 0

C.Q = 2

)

(

D.Q = 3 e x

2
Câu 9/ Cho hàm số y = ln 2 x + 4 x + 1 .Đạo hàm y’( 2 ) là

A.

2
3

B.

1
3

C.2

D.

2
15

D.

1
m −1

Câu 10/ Cho log 2 14 = m .Tính log 49 32 theo m
A. 3m − 2

B. 3m + 1

C.

Câu 11/Giá trị nào của m thì phương trình
A. m = 2

B. m = –2

Câu 12/ Giá trị của biểu thức E = log
A.

273
25

B.

753571
15625

1
2

3 x−2

5
2m − 2

= 3 − 2m có một nghiệm duy nhất là
C. m =

3
2


3
 64 2 2
8 
5
 2 32 16

C.

91
25

5
4

D. m = 1


÷ là
÷


D.

15625
753571


2 x 2 −5 x +1

2
3
Câu 13/ Gọi x1, x2 (x1= .Khi đó
2
3
A. x1 + 2x2 =3
B.x1.x2 =2
C.2x1 + x2 = 3
D. x1 – x2 = 1,5
Câu 14/ Phương trình :

1
2
+
= 1 có số nghiệm là :
5 − log x 1 + log x

A. 2
B. 1
C. 3
D. 0
Câu 15/ Các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó ?
A.y =

(

5 −2

)

x

 3+ 2 
B.y = 
÷
÷
2 2− 5

x

5

−x

D. ( 0,125 ) .1000
x

C. y =  ÷
2

2 + 4 x + 4− x
Câu 16/ Cho 16 + 16 = 62. Tính giá trị của M =
5 − 4 x − 4− x
x

A.

−x

−10
3

B.

5
2

−7
2

C.

Câu 17/ Cho N = 2017! . Giá trị của biểu thức P =

D.

3
2

1
1
1
+
+ ... +

log 2 N log 3 N
log 2017 N

A. 2017
B. 2016
C. 2017!
x
Câu 18/ Tổng các nghiệm của phương trình 4 − 5.2 x + 6 = 0
A.5
B.1 + log 3 2
C log 2 5

D. 1
D. log 2 6

4 x − 9.2 x + 8
Câu 19/ Bất phương trình : 2
> 0 có tập nghiệm S = (a,b) .Khi đó a + b bằng
x − 5x + 6
A. 5

B. 9

C. 2

Câu 20/ Tập xác định của hàm số y =  3 − x 
A. (−∞, −5) ∪ (3, +∞)

−2
5


÷
 x+5

B.(–5;3)

Câu 21/ Giá trị của biểu thức P =

102+

D.3


C. (3, +∞)

D.R\{–5;3}

7

22+ 7 51+

7A. 5 7
B.10
C.5
D.10 7
Câu 22/ Tập xác định của hàm số y = (x2– 3x+2)-21 là
A. R \ { 1; 2}
B.(1;2)
C. (−∞,1) ∪ (2, +∞)
D. R
Câu 23/ Các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên tập xác định của nó?
A.y = logx
B.y = lnx
C.y = log 11 x
D.y = log e x

(

)

9

x

(

Câu 24/ Giá trị nào của m thì phương trình 3 + 2 2 + (m − 3) 3 − 2 2

)

π

x

= 2 có hai nghiệm

phân biệt
A. 0 < m < 1
B. 1 < m < 2
C. 0 < m < 2
D. 2 < m < 3
Câu 25/ Biết a = log5 , b = log6 .Tính theo a , b biểu thức log1458000000 có giá trị là:
A. 5a + 5b
B. 1 + 5a + 6b
C. 6a + 6b
D. 1+ 6a + 5b
********************

HẾT********************Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×