Tải bản đầy đủ

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I - HÀ NỘI

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI
VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA

GVHD: GS.TS. Đỗ Kim Chung
PGS.TS Ngơ Thị Thuận
NCS:

Tuyết Hoa Niêkdăm

2007


MÔÛ ÑAÀU
‰ Đặc thù của vùng đệm, phải đảm bảo
quan điểm định hướng phát triển song
song với bảo tồn
‰Phát triển cộng đồng vùng đệm là một quá
trình diễn ra liên tục, chịu nhiều tác động

của các yếu tố khác nhau.
‰Các yếu tố bao gồm: Kinh tế-xã hội; Tự
nhiên; Thể chế; khoa học công nghệ


MÔÛ ÑAÀU
‰ Có nhiều tiếp cận khác nhau nhằm giải
quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát
triển.
‰Thảo luận về phương pháp tiếp cận đặc
thù đối với phát triển cộng đồng các dân
tộc ít người ở vùng đệm vườn quốc gia,
một hình thái phát triển có giới hạn, có
kiểm soát.


MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU

• Xây

dựng phương pháp luận
nghiên cứu phát triển cộng đồng
bền vững tại vùng đệm các
vườn quốc gia.


MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU
Đề
xuất

Xác định
các vấn đề
cần xem xét
Xây dựng
khung
phân tích
các chỉ tiêu
cụ thể

Phương pháp

Phân tích

Phương pháp
Thu thập
Thông tin,
số liệu


CÁC VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉTÛ
Đặc điểm cơ bản
Tài sản
sinh kế
Cơ sở
Lý luận

thực tiễn

Giải
Pháp
Phát triển
Bền
Vững

Mối quan hệ
tiếp cận tài ngun

Yếu tố
bên ngồi
Các hoạt động
Kinh tế


ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CỘNG ĐỒNG
Lịch sử
hình thành
Văn hóa
độc đáo

Luật tục

Sinh kế
truyền thống


NOÄI LÖÏC
Vốn
Vốn
con
con
người
người

Vốn
Vốn
tài chính
chính
tài

Tài sản
sinh kế

Vốn
Vốn
vật chất
chất
vật

Vốn
Vốn
xã hội
hội


Vốn
Vốn
tự nhiên
nhiên
tự


CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG

Thế chế,
chính sách

Các
xu hướng
CỘNG
ĐỒNG
Thiên tai

Biến động
mùa vụ


CAC HOAẽT ẹONG KINH TE TAẽO THU NHAP
Trng
trt

CNG
NG

Chn
nu ụi
n

S n
B

Dch
V
Lm
thu


Hỏi
lm

QLBV
Rng


nh
cỏ


MỐI QUAN HỆ TIẾP CẬN TÀI NGUYÊN

Bảo tồn
Các
Đối
Tác
Liên
Quan

Kinh tế
Sở hữu
Khai thác

CỘNG
ĐỒNG


TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
Ma trận
phân tich
Nội dung
Nghiên cứu

Chỉ tiêu
tổng hợp

DựÏ kiến
Kết quả

Các chỉ tiêu
Đơn giản

Phương pháp
Phân tích

Phương pháp thu thập
Thông tin số liệu


Thu thập thông tin và số liệu

Chọn điểm
Nghiên cứu

Thông tin,
Dữ liệu

Thứ
cấp
Số liệu
mới
DL
đònh tính

Thông
tin
DL
đònh lượng


Thu thập thông tin và số liệu

Vùng
đệm
Số
Liệu

Cộng
đồng
Nông
hộ

Phương
Pháp
Thu
Thập
Thông
Tin và
Số
Liệu
(PRA)


Lược sử theo thời gian
Lịch mùa vụ
Lát cắt
Biểu đồ các mối quan
hệ
Phân tích kinh tế CĐ,
NH
Ma trận
Quan sát
Điều tra chun đề


Phân
tích
Khung
Sinh kế
Bền
vững

Phương pháp
Phân tích

Phân tích
Thò trường
Bảo tồn

Phát triển

Phân tích thống kê
kinh tế
Phân tích
Thống kê

Kinh tế
Nông nghiệp


DỰ KIẾN KẾT QUẢ
Mở đầu

Chương I.
Cơ sở
lýõ luận và
Thực tiễn

Chương II.
Đặc điểm
đòa bàn và
PPNC

Chương III
Thực trạng
Phát triển
Cộng đồng

Kết luận

Chương IV.
Giái pháp
Phát triển
Bền vữngMỘT SỐ ĐỀ XUẤT
Nghiên cứu hiệu quả
phát triển bền vững cộng đồng
Dân tộc ít người vùng đệm VQG

Nắm vững
cơ sở
Lý luận

Thực tiễn

Hiểu rõ,
Tôn trọng
Văn hóa
Tập quán
Cộng đồng

Trang bò
Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ
Thích hợpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×