Tải bản đầy đủ

Sự trao đổi chất ở sinh vật tự dưỡng

BÀI 12 : SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở SINH VẬT TỰ DƯỠNG
EXIT
MỤC LỤC
A- TRAO ĐỔI NƯỚC - MUỐI KHOÁNG - NITƠ
A- TRAO ĐỔI NƯỚC - MUỐI KHOÁNG - NITƠ
B- QUANG TỔNG HỢP
B- QUANG TỔNG HỢP
I. LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU QUANG HỢP : SGK
 II. CHẤT DIỆP LỤC
 III. CƠ CHẾ QUANG HỢP
 1. Chuỗi phản ứng sáng
 2. Chuỗi phản ứng tối
 IV. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP
 V. KẾT QUẢ QUANG HỢP
 1. Ánh sáng
 3. Hàm lượng CO
2
trong không khí
 2. Nhiệt độ
 VI. CÂU HỎI CỦNG CỐ
BÀI 12 : SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở SINH VẬT TỰ DƯỠNG

EXIT
II : CHẤT DIỆP LỤC
BÀI 12 : SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở SINH VẬT TỰ DƯỠNG
EXIT
II : CHẤT DIỆP LỤC
BÀI 12 : SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở SINH VẬT TỰ DƯỠNG
EXIT
II : CHẤT DIỆP LỤC
- Chất diệp lục chứa
trong lục lạp
-
Nằm trên màng
Thylakoid
(bản mỏng của Grana –
chìm trong cơ chất
Stroma của lục lạp)
BÀI 12 : SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở SINH VẬT TỰ DƯỠNG
EXIT
III : CƠ CHẾ QUANG HỢP
BÀI 12 : SỰ TRAO ĐỔI CHẤT Ở SINH VẬT TỰ DƯỠNG
EXIT
1.
1.
Chuỗi phản ứng sáng:
Chuỗi phản ứng sáng:
- Cần: Năng lượng mặt trời- Nước - ADP, NADP
- Nơi xảy ra : - GRANA
- Cơ chế :
H
2
O
Quang phân ly
2H
+
+ e
-
+ 1/2O
2
2H
+


NADP
NADPH
2
ADP
Chất truyền điện tử
ATP
Dl
+
e
-
e
-

O
2

- Sản phẩm : ATP, NADPH
2
, O
2
Cung cấp cho diệp lục
Cung cấp cho môi trường
III : CƠ CHẾ QUANG HỢP

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×