Tải bản đầy đủ

Bài tập 6.1 về Ubuntu của trường ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Môn: Hệ thống mã nguồn mở.
Bài tập 6.1: Triển khai hệ thống hỗ trợ học tập
Moodle trên Ubuntu Server 16.04
Tải file moodle về sau đó dùng winscp để chép vào thư mục /var/www/html


Sử dụng câu lệnh tar –xvzf moodle-3.1.1.tgz để giải nén file, sau đó sử dụng lệnh sudo
chmod –R 777 moodle để sử dụng file

Kiểm tra file đã giải nén hoàn tất, sau đó tiến hang xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống
Moodle.


Sau đó tiến hành cài đặt hệ thống hỗ trợ học tập Moodle


Chọn ngôn ngữ là tiếng anh, sau đó chọn Next, điền một số thông tin về dữ liệu và chọn
Next, để kiểm tra các yêu cầu về hệ thống và tiếp tục cài đặt cho Moodle.


Bắt đầu tiến hành cài đặt cho trang hỗ trợ học tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×