Tải bản đầy đủ

bài 11 thực hành quan sát phẫu diện đất

BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT
HÃY NÊU CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT?

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

Phẫu diện đất là gì ?
Phẫu diện đất là bề mặt cắt thẳng đứng từ trên mặt đất xuống
đến tầng đất mẹ. Tùy từng điều kiện sinh hóa và các tác nhân

bên ngoài mà phẫu diện đất có thể có đủ hoặc không đầy đủ các
lớp đất, tầng đất. Phẫu diện lý tưởng có đầy đủ các tầng đất:
A0, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C, D (theo chiều thẳng đứng từ
trên xuống).
Quan sát kích thước, hình dạng
và lát cắt 1 phẫu diện đất.
1.5m

2.0m

1.5m

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

Cuốc

Xẻng

Gầu múc nước

Thước

Dao

Giấy

Bút chì

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT
NHÓM 1 + 2

NHÓM 3 + 4

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT
NHÓM 1 + 2

NHÓM 3 + 4

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ


BÀI 11: THỰC HÀNH: QUAN SÁT PHẪU DIỆN ĐẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×