Tải bản đầy đủ

đề cương làm luận văn tốt nghiệp khoa kế toán

Đề cơng chi tiết

GVHD: Trần Đức Hùng

Danh mục từ viết tắt
Từ viết tắt
BHXH
BHYT
CBCNV
CPSXC
KPCĐ
NCTT
NVLTT
TSCĐ

Giải thích

Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Cán bộ công nhân viên
Chi phí sản xuất chung

Kinh phí công đoàn
Nhân công trực tiếp
Nguyên vật liệu trực tiếp
Tài sản cố định

mục lục
Lời nói đầu..........................................................................................................................1
Chơng 1: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất............................4

1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.............4
1.1.1. Chi phí sản xuất....................................................................................4
1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất...............................................................4
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất.................................................................4
1.1.2. Giá thành sản phẩm..............................................................................8
1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm .......................................................8
1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm ..........................................................8
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.................9
SVTH: Phạm Thị Liên

1

Lớp: LTKT1NB


Đề cơng chi tiết

GVHD: Trần Đức Hùng

1.1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thàn sản phẩm.........10
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất...........................................................10
1.2.1. Đối tợng và phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất.........................10
1.2.1.1. Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất ..............................................11
1.2.1.2. Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất..........................................12
1.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chị phí sản xuất........................................13
1.3.1. Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp thực hiện
kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên...............................13
1.3.2. Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực
hiện kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê định kỳ..............................25
1.3.3. Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí theo phơng pháp hàng tồn kho

theo phơng pháp kê khai định kỳ...........................................................................26
1.4. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất.................................................27
1.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ....................................................30
1.6. Kế toán giá thành sản phẩm..................................................................33
1.7.Tổ chức kế toán trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán....42
Chơng 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại CÔNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và DịCH Vụ DệT MAY..........47

2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Dệt May
.......................................................................................................................47
2.1.1. Lịch sử hình thành và chức năng của Công ty .................................47
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh..........................................48
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty................................48
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty................................................50
2.1.5. Hình thức kế toán tại công ty.............................................................51
2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Dệt May....................................................52
2.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất.................................................................52
2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất ở Công ty.............................................52
2.2.1.2. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất...................................................52
2.2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất .................................................................53
2.2.2. Tính giá thành sản phẩm....................................................................60
2.2.2.1. Đối tợng tính giá thành...................................................................60
2.2.2.2. Phơng pháp tính giá thành ở Công ty ............................................60
Chơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán
tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm TạI CÔNG TY
Cổ PHầN SảN XUấT Và DịCH Vụ DệT MAY...............................................................62

SVTH: Phạm Thị Liên

2

Lớp: LTKT1NB


Đề cơng chi tiết

GVHD: Trần Đức Hùng

3.1. Nhận xét, đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Dệt May.....................................62
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Dệt May....................66
Kết luận..................................................................................................70

LI NểI U
1. Tớnh cp thit ca chuyờn :
Nm 2006, nc ta gia nhp WTO ỏnh du mt bc ngot quan trng, iu
ú khụng ch tỏc ng ti lnh vc vn hoỏ chớnh tr - xó hi m cũn tỏc ng rt
ln ti nn kinh t. Song thớch ng vi nhp phỏt trin ca ton cu cú th
tn ti v phỏt trin mnh m, bn vng thỡ nn kinh t phi cú nhng bc
chuyn mỡnh tt v cú mt nn tng chc chn.T ú t ra cho cp qun lý ca
mi doanh nghip cn cú nhng ỏnh giỏ v quyt nh sn xut ỳng n hp
lý nhm t hiu qu kinh t mang v doanh thu cao nht cho doanh nghip.
Mt trong nhng vn cỏc doanh nghip quan tõm hin nay l khụng ngng
tit kim chi phớ sn xut v h giỏ thnh sn phm m cht lng sn phm vn
c ci thin nõng cao . Mun vy cụng tỏc hch toỏn chi phớ v tớnh giỏ thnh
sn phm cn phi t lờn hng u. Cú nh vy mi h giỏ thnh sn phm v
nõng cao li nhun cho doanh nghip vỡ th mt yu t khụng th thiu ú l tp
hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm. Trong iu kin giỏ bỏn khụng
i, sn phm t cht lng thỡ chi phớ sn xut gim c bao nhiờu tng
ng vi vic doanh nghip t c li nhun by nhiờu. õy chớnh l iu
kin cn v doanh nghip tn ti v phỏt trin trong s cnh tranh gay gt
khc lit ca nn kinh t th trng hin nay.
Nhn rừ vai trũ v s cn thit ca cụng tỏc k toỏn tp hp chi phớ sn xut
kinh doanh v tớnh giỏ thnh sn phm, trong thi gian thc tp ti Cụng ty C
SVTH: Phạm Thị Liên

3

Lớp: LTKT1NB


Đề cơng chi tiết

GVHD: Trần Đức Hùng

phn Sn xut v Dch v Dt May, em c tip cn vi thc t cựng vi
nhng kin thc c hc t nh trng nờn em ó la chn chuyờn : K
toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty C
phn Sn xut v Dch v Dt May hon thin chuyờn thc tp ca mỡnh.

2. Mc ớch nghiờn cu chuyờn :
- Trỡnh by mt cỏch cú h thng v lm sỏng t nhng vn lý lun c bn
ỏp dng trong k toỏn tp hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm ti cỏc doanh
nghip sn xut.
- Nghiờn cu thc trng k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm
ti Cụng ty C phn Sn xut v Dch v Dt May. Trờn c s lý lun v thc
tin kho sỏt ti Cụng ty C phn Sn xut v Dch v Dt May xut
nhng kin ngh nhm hon thin cụng tỏc k toỏn tp hp chi phớ v tớnh giỏ
thnh sn phm.
3. Phm vi nghiờn cu chuyờn :
- Phm vi nghiờn cu chuyờn l tp trung nghiờn cu thc trng k toỏn
chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm ca si polyester sn phm vi ti Cụng ty C
phn Sn xut v Dch v Dt May.
- Ngun ti liu c s dng l cỏc thụng tin v s liu thc t ó kho sỏt
thu thp ti Cụng ty C phn Sn xut v Dch v Dt May trong quỏ trỡnh thc
tp ti n v lm lun c hon thin k toỏn tp hp chi phớ v tớnh giỏ thnh
sn phm.
4. Phng phỏp nghiờn cu chuyờn :
4.1. Phng phỏp thu thp s liu v s hc: phng phỏp nay cn c vo
nhng chng t thc t phỏt sinh nghip v kinh t ó c k toỏn tp hp vo
s sỏch k toỏn v kim tra tớnh chớnh xỏc, tớnh phự hp, tớnh hp phỏp ca cỏc
chng t.
SVTH: Phạm Thị Liên

4

Lớp: LTKT1NB


Đề cơng chi tiết

GVHD: Trần Đức Hùng

4.2. Phng phỏp so sỏnh: Phng phỏp ny cn c vo nhng s liu v ch
tiờu so sỏnh t ú a ra nhng kt lun v tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca
doanh nghip.
4.3. Phng phỏp phõn tớch: phng phỏp ny ỏp dng vic tớnh toỏn , so sỏnh
s liu ca cỏc phng phỏp nờu trờn phõn tớch nhng khỏc bit gia lý lun
v thc tin t ú rỳt ra nhng kt lun thớch hp.
5. B cc ca chuyờn :
Chng 1: Nhng vn lý lun c bn v k toỏn tp hp chi phớ sn xut kinh
doanh v tớnh giỏ thnh sn phm.
Chng 2: Thc trng k toỏn tp hp chi phớ sn xut kinh doanh v tớnh giỏ
thnh sn phm ti Cụng ty C phn Sn xut v Dch v Dt May.
Chng 3: Phng hng v cỏc gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc k toỏn tp
hp chi phớ sn xut kinh doanh v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty C phn
Sn xut v Dch v Dt May.
Trong thời gian thực tập tại Công ty, em đã nhận đợc sự giúp đỡ rất nhiều
của các cán bộ phòng kế toán, tài vụ Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Dệt
May. Đặc biệt là sự hớng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo Trần Đức Hùng
giảng viên khoa Kế toán.
Em xin chân thành cảm ơn.
Ninh Bình, tháng 08 năm 2015
SVTH: Phạm Thị Liên
Lớp: Liên thông K1 Ninh Bình
Khóa: K1
Trờng: ĐH TC - QT KD

SVTH: Phạm Thị Liên

5

Lớp: LTKT1NB


Đề cơng chi tiết

GVHD: Trần Đức Hùng

Kết luận
Qua thời gian thực tập, tìm hiểu về công tác kế toán tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Dệt May,
em càng nhận thấy tầm quan trọng của nội dung công tác kế toán này. Đây là
một Công ty quản lý tài chính quan trọng, giúp cho các Công ty sản xuất, thực
hiện việc quản lý chặt chẽ những khoản chi, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh
của sản phẩm. Tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do đó
các nhà sản xuất cần phải xây dựng cho mình phơng pháp tập hợp chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm một cách khoa học và chính xác phù hợp với đặc
điểm điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.
Thời gian thực tập tuy không nhiều, nhng đây là khoảng thời gian rất quan
trọng đối với bản thân em nói riêng và đối với những sinh viên nói chung, giúp
em nắm vững và hiểu sâu hơn những kiến thức đã học trên ghế nhà trờng đồng
thời để vận dụng chúng vào thực tế, phục vụ tốt hơn cho công tác nghiệp vụ kế
toán của bản thân sau này.
Một lần nữa em xin trân thành cảm ơn thầy giáo Trần Đức Hùng - Giáo
viên giảng dạy khoa Kế toán cùng các cán bộ của phòng Kế toán và các bộ phận
phòng ban khác tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Dệt May đã giúp em
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Em rất mong đợc sự đóng góp ý, chỉ bảo của
các thầy cô giáo trong nhà trờng để chuyên đề của em đợc hoàn thiện hơn.
Ninh Bình, tháng 08 năm 2015
Sinh viên thực tập
PHạM THị LIÊN

SVTH: Phạm Thị Liên

6

Lớp: LTKT1NBx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×