Tải bản đầy đủ

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

LI NểI U
1. Tớnh cp thit ca chuyờn :
Nm 2006, nc ta gia nhp WTO ỏnh du mt bc ngot quan trng, iu
ú khụng ch tỏc ng ti lnh vc vn hoỏ chớnh tr - xó hi m cũn tỏc ng rt
ln ti nn kinh t. Song thớch ng vi nhp phỏt trin ca ton cu cú th
tn ti v phỏt trin mnh m, bn vng thỡ nn kinh t phi cú nhng bc
chuyn mỡnh tt v cú mt nn tng chc chn.T ú t ra cho cp qun lý ca
mi doanh nghip cn cú nhng ỏnh giỏ v quyt nh sn xut ỳng n hp
lý nhm t hiu qu kinh t mang v doanh thu cao nht cho doanh nghip.
Mt trong nhng vn cỏc doanh nghip quan tõm hin nay l khụng
ngng tit kim chi phớ sn xut v h giỏ thnh sn phm m cht lng sn
phm vn c ci thin nõng cao . Mun vy cụng tỏc hch toỏn chi phớ v
tớnh giỏ thnh sn phm cn phi t lờn hng u. Cú nh vy mi h giỏ thnh
sn phm v nõng cao li nhun cho doanh nghip vỡ th mt yu t khụng th
thiu ú l tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm. Trong iu kin
giỏ bỏn khụng i, sn phm t cht lng thỡ chi phớ sn xut gim c bao

nhiờu tng ng vi vic doanh nghip t c li nhun by nhiờu. õy
chớnh l iu kin cn v doanh nghip tn ti v phỏt trin trong s cnh
tranh gay gt khc lit ca nn kinh t th trng hin nay.
Nhn rừ vai trũ v s cn thit ca cụng tỏc k toỏn tp hp chi phớ sn xut
kinh doanh v tớnh giỏ thnh sn phm, trong thi gian thc tp ti Cụng ty C
phn Sn xut v Dch v Dt May, em c tip cn vi thc t cựng vi
nhng kin thc c hc t nh trng nờn em ó la chn chuyờn : K
toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty C
phn Sn xut v Dch v Dt May hon thin chuyờn thc tp ca mỡnh.

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

1


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

2. Mc ớch nghiờn cu chuyờn :
- Trỡnh by mt cỏch cú h thng v lm sỏng t nhng vn lý lun c bn
ỏp dng trong k toỏn tp hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm ti cỏc doanh
nghip sn xut.
- Nghiờn cu thc trng k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm
ti Cụng ty C phn Sn xut v Dch v Dt May. Trờn c s lý lun v thc
tin kho sỏt ti Cụng ty C phn Sn xut v Dch v Dt May xut
nhng kin ngh nhm hon thin cụng tỏc k toỏn tp hp chi phớ v tớnh giỏ
thnh sn phm.
3. Phm vi nghiờn cu chuyờn :
- Phm vi nghiờn cu chuyờn l tp trung nghiờn cu thc trng k toỏn
chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm ca si polyester sn phm vi ti Cụng ty C
phn Sn xut v Dch v Dt May.
- Ngun ti liu c s dng l cỏc thụng tin v s liu thc t ó kho sỏt
thu thp ti Cụng ty C phn Sn xut v Dch v Dt May trong quỏ trỡnh thc
tp ti n v lm lun c hon thin k toỏn tp hp chi phớ v tớnh giỏ thnh
sn phm.
4. Phng phỏp nghiờn cu chuyờn :

4.1. Phng phỏp thu thp s liu v s hc: phng phỏp nay cn c vo
nhng chng t thc t phỏt sinh nghip v kinh t ó c k toỏn tp hp vo
s sỏch k toỏn v kim tra tớnh chớnh xỏc, tớnh phự hp, tớnh hp phỏp ca cỏc
chng t.
4.2. Phng phỏp so sỏnh: Phng phỏp ny cn c vo nhng s liu v ch
tiờu so sỏnh t ú a ra nhng kt lun v tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca
doanh nghip.
4.3. Phng phỏp phõn tớch: phng phỏp ny ỏp dng vic tớnh toỏn , so sỏnh
s liu ca cỏc phng phỏp nờu trờn phõn tớch nhng khỏc bit gia lý lun
v thc tin t ú rỳt ra nhng kt lun thớch hp.

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

2


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

5. B cc ca chuyờn :
Chng 1: Nhng vn lý lun c bn v k toỏn tp hp chi phớ sn xut kinh
doanh v tớnh giỏ thnh sn phm.
Chng 2: Thc trng k toỏn tp hp chi phớ sn xut kinh doanh v tớnh giỏ
thnh sn phm ti Cụng ty C phn Sn xut v Dch v Dt May.
Chng 3: Phng hng v cỏc gii phỏp nhm hon thin cụng tỏc k toỏn tp
hp chi phớ sn xut kinh doanh v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty C
phn Sn xut v Dch v Dt May.
Trong thời gian thực tập tại Công ty, em đã nhận đợc sự giúp đỡ rất nhiều
của các cán bộ phòng kế toán, tài vụ Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Dệt
May. Đặc biệt là sự hớng dẫn chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo Trần Đức Hùng
giảng viên khoa Kế toán.
Em xin chân thành cảm ơn.
Ninh Bình, tháng 08 năm 2015
SVTH: Phạm Thị Liên
Lớp: Liên thông K1 Ninh Bình
Khóa: K1
Trờng: ĐH TC - QT KD

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

3


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

CHNG 1
Lí LUN CHUNG V K TON TP HP CHI PH SN XUT KINH
DOANH V TNH GI THNH SN PHM TRONG DOANH NGHIP
SN XUT
1.1. Nhng vn chung v tp hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm
Thc cht ca hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip l s
chuyn hoỏ cu cỏc yu t sn xut u vo to thnh sn phm ỏp ng nhu cu
xó hi, to ra li nhun cho doanh nghip.Trong iu kin giỏ c thng xuyờn
bin ng thỡ vic xỏc nh ỳng n chi phớ sn xut khụng nhng l yu t
khỏch quan m cũn l vn c coi trng hng u nhm to iu kin cho
doanh nghip thc hin bo ton v phỏt trin vn u t mt cỏch tt nht
1.1.1. Chi phớ sn xut v phõn loi sn xut trong doanh nghip sn xut
1.1.1.1. Khỏi nim chi phớ sn xut kinh doanh.
Trong quỏ trỡnh hch toỏn kinh doanh thỡ cỏc chi phớ nyc biu hin
di mt lng giỏ tr bng tin trong ú chi phớ v tin cụng biu hin bng
tin ca hao phớ v lao ng sng cũn chi phớ khu hao TSC, chi phớ NVL
nhiờn liu c biu hin bng tin ca hao phớ v lao ng vt hoỏ, xut phỏt t
ú m chi phớ sn xut cú th c khỏi quỏt nh sau:

Khỏi nim chi phớ sn xut.
Chi phớ sn xut l biu hin bng tin ca ton b hao phớ v lao ng
sng v lao ng vt hoỏ v cỏc chi phớ khỏc m doanh nghip ó chi ra tin
hnh cỏc hot ng sn xut trong mt kỡ nht nh.
1.1.1.2. Phõn loi chi phớ sn xut
thun tin cho vic qun lý v hch toỏn CPSX ỏp ng nhu cu k
toỏn v vic ra quyt nh kinh doanh, chi phớ sn xut kinh doanh cn c
phõn loi theo cỏc tiờu thc phự hp. Vic xỏc nh c tiờu thc phõn loi phự
hp khoa hc cú ý ngha quan trng i vi vic hch toỏn m cũn l tin
quan trng ca k hoch hoỏ, kim tra, phõn tớch CPSX ca ton doanh nghip
SVTH: Phạm Thị Liên
Lớp: LTKT1NB
4


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

cng nh cỏc b phn cu thnh bờn trong doanh nghip. Cú nhiu cỏch phõn
loi CPSX, sau õy l mt s cỏch phõn loi ch yu:
a.

Phõn loi chi phớ sn xut theo ni dung, tớnh cht ca chi phớ(phõn
loi chi phớ sn xut theo yu t)

Theo cỏch phõn loi ny, nhng chi phớ cú ni dung, tớnh cht kinh t c
xp chung vo cựng mt yu t chi phớ, khụng phõn bit chỳng phỏt sinh õu
v dựng vo mc ớch gỡ. Bao gm cỏc ni dung sau:
- Chi phớ nguyờn vt liu: gm ton b chi phớ v cỏc loi nguyờn vt liu chớnh,
vt liu ph, nhiờn liu...M doanh nghip ó s dng cho cỏc hot ng sn xut
trong k.
- Chi phớ nhõn cụng: gm ton b s tin cụng phi tr, tin trớch bo him xó
hi, bo him y t, kinh phớ cụng on... ca cụng nhõn viờn hot ng trong
doanh nghip.
- Chi phớ khu hao ti sn c nh: gm ton b s tin trớch khu hao TSC s
dng cho sn xut ca doanh nghip.
- Chi phớ dch v mua ngoi: gm ton b s tin doanh nghip ó tr v cỏc loi
dch v mua t bờn ngoi nh tin in, nc... phc v cho hot ng sn xut
kinh doanh ca doanh nghip.
- Chi phớ khỏc bng tin: gm ton b s chi phớ khỏc dựng cho hot ng sn
xut kinh doanh ngoi cỏc yu t chi phớ ó nờu trờn phc v cho hot ng
sn xut kinh doanh trong k.
Cỏch phõn loi ny cú tỏc dng ln trong qun lý chi phớ sn xut. Nú cho
bit kt cu, t trng ca tng yu t chi phớ phõn tớch ỏnh giỏ tỡnh thc hin
d toỏn chi phớ sn xut theo yu t bng thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh cung
cp ti liu lp d toỏn chi phớ sn xut.
b.

Phõn loi chi phớ sn xut theo mc ớch v cụng dng ca chi phớ.

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

5


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

Cỏch phõn loi ny cũn gi l phõn loi chi phớ sn xut theo khon mc.
Theo cỏch phõn loi ny cn c vo mc ớch v cụng dng, khụng phõn bit chi
phớ ú cú ni dung kinh t no. Ton b chi phớ sn xut phỏt sinh trong k c
chia thnh cỏc khon mc chi phớ sau:
- Chi phớ nguyờn vt liu trc tip: gm chi phớ v nguyờn vt liu chớnh, vt
liu ph, nhiờn liu s dng cho sn xut trc tip sn phm. Chi phớ ny khụng
bao hm nhng chi phớ nguyờn vt liu s dng cho mc ớch sn xut chung v
nhng hot ng ngoi sn xut.
- Chi phớ nhõn cụng trc tip: gm chi phớ v tin lng, cỏc khon ph cp cú
tớnh cht lng cho cụng nhõn trc tip sn xut sn phm v cỏc khon trớch
bo him xó hi v bo him y t, kinh phớ cụng on ca lao ng trc tip sn
xut.
- Chi phớ sn xut chung: gm nhng chi phớ s dng cho hot ng sn xut
chung cỏc phõn xng, t i sn xut ngoi hai khon mc trờn. C th bao
gm cỏc khon sau:
Chi phớ nhõn viờn phõn xng
Chi phớ vt liu
Chi phớ cụng c dng c sn xut
Chi phớ khu hao ti sn c nh
Chi phớ dch v mua ngoi
Chi phớ khỏc bng tin
Cỏch phõn loi ny cú tỏc dng trong vic qun lý chi phớ sn xut theo nh
mc, cung cp s liu cho vic tớnh toỏn, phõn tớch tỡnh hỡnh thc hin k hoch
giỏ thnh sn phm. Lm c s lp nh mc chi phớ sn xut v k hoch giỏ
thnh sn phm cho k sau.
c.

Phõn loi chi phớ theo mi quan h gia chi phớ vi mc hot ng

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

6


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

Theo cỏch phõn loi ny thỡ CPSX c chia thnh:
- Chi phớ kh bin: L nhng chi phớ thay i khi cú s thay i v tng s,
tng quan t l thun vi s thay i khi lng sn phm sn xut trong
k.Gm cú: cp NVLTT, cp NCTT.
- Chi phớ bt bin: L nhng chi phớ m v tng s khụng thay i khi cú s
thay i khi lng sn xut nh khu hao TSC theo phng phỏp bỡnh quõn,
chi phớ in thp sỏng
Cỏch phõn loi ny cú tỏcn dng ln trong qun tr kinh doanh, phõn tớch
im ho vn v phc v cho vic ra quyt nh quan lý cn thit.
d.

Phõn loi chi phớ sn xut theo phng phỏp tp hp chi phớ v mi
quan h vi i tng chu chi phớ.

- Chi phớ trc tip: l nhng chi phớ sn sut cú quan h trc tip vi vic sn
xut ra mt loi sn phm.
- Chi phớ giỏn tip: l nhng chi phớ sn xut cú liờn quan n vic sn xut
nhiu loi sn phm, nhiu cụng vic.
Cỏch phõn loi ny cú tỏc dng trong vic xỏc nh phng phỏp tp hp chi
phớ v phõn b chi phớ cho cỏc i tng mt cỏch ỳng n, hp lý nhm phc
v cho vic tớnh giỏ thnh sn phm.
e.

Phõn loi chi phớ sn xut theo ni dung cu thnh ca chi phớ.

- Chi phớ n nht : l chi phớ do mt yu t duy nht cu thnh nh
nguyờn liu, vt liu chớnh dựng cho sn xut, tin lng cụng nhõn sn xut.
- Chi phớ tng hp: l nhng chi phớ do nhiu yu t khỏc nhau tp hp li theo
cựng mt cụng dng nh chi phớ sn xut chung.
Cỏch phõn loi ny giỳp cho vic nhn thc v trớ ca tng loi chi phớ trong
vic hỡnh thnh sn phm t chc cụng tỏc k toỏn tp hp chi phớ sn xut v
tớnh giỏ sn phm thớch hp vi tng loi.
1.1.2. Giỏ thnh sn phm v phõn loi giỏ thnh
SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

7


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

1.1.2.1. Khỏi nim giỏ thnh sn phm.
Giỏ thnh sn xut l mt ch tiờu cht lng quan trng i vi cỏc doanh
nghip sn xut, nú phn ỏnh kt qu ca vic qun lý, s dng lao ng, vt t
tin vn ca doanh nghip.
T ú ta cú th nh ngha giỏ thnh sn phm (cụng vic, lao v) l chi phớ
sn sn xut tớnh cho mt khi lng hoc mt n v sn phm(cụng nic, lao
v) do doanh nghip ó sn xut hon thnh.
1.1.2.2. Phõn loi giỏ thnh sn phm
ỏp ng yờu cu qun lý hch toỏn v k hoach hoỏ, giỏ thnh c chia
thnh cỏc loai tng ng
a.

Phõn loi giỏ thnh theo phm vi tớnh toỏn.

Theo cn c ny thỡ giỏ thnh sn phm c chia thnh hai loi:
-

Giỏ thnh sn xut: L loi giỏ thnh m trong ú bao gm ton b

chi phớ NVLTT, chi phớ NCTT, chi phớ sn xut chung tớnh cho sn
phm cụng vic lao v hon thnh.
-

Giỏ thnh sn xut ca ton b bao gm giỏ thnh sn xut v chi

phớ bỏn hng, chi phớ qun lý doanh nghip tớnh cho sn phm tiờu
th.Giỏ thanh ton b l cn c tớnh toỏn xỏc nh kt qu hot ng
kinh doanh ca doanh nghip.
b.

Phõn loi giỏ thnh theo thi gian v c s d liu tớnh giỏ thnh

Theo cn c ny thỡ giỏ thnh c chia thnh ba loi:
-

Giỏ thnh k hoch: L giỏ thnh c tớnh trờn c s chi phớ sn

xut k hoch v sn lng sn xut k hoch
-

Giỏ thnh nh mc: L giỏ thnh sn xut sn phm c tớnh trờn

c s nh mc chi phớ hin hnh v ch tớnh cho n v sn phm
-

Giỏ thnh thc t: L giỏ thnh sn xut sn phm c tớnh trờn c

s s liu chi phớ sn xut thc t ó phỏt sinh trong k. Giỏ thnh thc
SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

8


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

t l ch tiờu kinh t tng hp, l c s xỏc nh kt qu hot ng
kinh doanh ca doanh nghip.
1.1.3. Mi quan h gia chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm.
Chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm l hai mt biu hin ca quỏ trỡnh sn
xut. Do ú gia chỳng cú nhng im ging nhau v khỏc nhau. Xột v bn
cht thỡ chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm u bao hm cỏc hao phớ v lao
ng sng, lao ng vt húa v cỏc chi phớ cn thit khỏc m doanh nghip b ra
trong quỏ trỡnh sn xut. Nhng xột v mt lng thỡ gia chỳng li cú s khỏc
nhau. Chi phớ sn xut l ton b nhng hao phớ v lao ng sng v lao ng
vt hoỏ, c biu hin bng tin trong mt thi k nht nh. Cũn giỏ thnh sn
phm l biu hin bng tin ton b cỏc khon chi phớ m doanh nghip b ra
bt k k no nhng cú liờn quan n khi lng cụng vic, sn phm ó
hon thnh trong k.
Chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm cú mi quan h rt cht ch vi nhau.
Mi quan h ny th hin cụng thc sau :
Tng giỏ thnh
sn phm

=

Chi phớ SX d
dang u k

+

Chi phớ sn xut
phỏt sinh trong k

-

Chi phớ sn xut
d dang cui k

Khi giỏ tr sn phm d dang u k v cui k ging nhau hoc cỏc ngnh
sn xut khụng cú sn phm d dang thỡ lỳc ú tng giỏ thnh sn phm v tng
chi phớ sn xut phỏt sinh trong k s ging nhau.
Túm li, gia chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm cú mi liờn quan mt
thit vi nhau, chi phớ sn xut phn ỏnh mt hao phớ sn xut cũn giỏ thnh sn
phm phn ỏnh mt kt qu sn xut. Chi phớ sn xut trong k chớnh l mt
trong nhng cn c xỏc nh giỏ thnh sn phm. Vỡ vy, qua phõn tớch mi
quan h gia chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm cho thy mt yờu cu t ra
cho cụng tỏc qun lý ú l vic qun lý chi phớ mt cỏch khoa hc l tin cho
vic qun lý giỏ thnh sn phm mt cỏch ỳng n. Cú nh vy mi cú th
nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh.
SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

9


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

1.1.4. Nhim v k toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm
t chc cụng tỏc k toỏn tp hp CPSX v tớnh giỏ thnh sn phm ỏp
ng y , trung thc v kp thi yờu cu ca CPSX v giỏ thnh ca doanh
nghip, k toỏn chi phớ giỏ thnh cn thc hin tt cỏc nhim v sau:
- Thng xuyờn i sõu giỏm sỏt mi hot ng sn xut kinh doanh, vic thỳc
y doanh nghip qun lý, ci tin, giỏm sỏt mi hot ng sn xut kinh doanh,
phn u h giỏ thnh tng khi lng sn phm tiờu th. Thụng qua thc t v
s liu tng hp c, s giỳp ngi qun lý thy c mt mnh, mt yu,
trong hot ng sn xut kinh doanh t ú khai thỏc ti a kh nng ca doanh
nghip, y mnh sn xut, nõng cao hiu qa s dng vn.
- Xỏc nh i tng k toỏn tp hp chi phớ v i tng tớnh giỏ thnh phự hp
c thự ca doanh nghip v yờu cu qun lý, t chc tp hp kt chuyn hoc
phõn b CPSX theo ỳng i tng tp hp CPSX ó xỏc nh theo yu t chi
phớ v khon mc giỏ thnh. Xỏc nh i tng ỳng s to ra cỏc ti liu ti
chớnh kp thi, chớnh xỏc, qua ú ngi qun lý nm rừ tỡnh hỡnh thc t giỳp
ngn chn cỏc chi phớ vt quỏ mc, cỏc hnh vi gian ln trong quỏ trỡnh qun lý
v s dng t liu lao ng, tỡnh trng lóng phớ tht thoỏt vt, tin vn ca cụng
ty ng thi vi vic bo m cht lng sn phm.M mt trong nhng khõu
quan trng ca chc nng giỏm sỏt ti chớnh ú l t chc hch toỏn k toỏn
bi vỡ nú ca doanh nghip.
- T chc vn dng cỏc ti khon k toỏn hch toỏn CPSX v tớnh giỏ thnh
phự hp vi phng phỏp k toỏn m doanh nghip ó la chn ng thi tuõn
th quy nh Ti chớnh ca nh nc. Hng k, t chc phõn tớch CPSX v giỏ
thnh sn phm doanh nghip, nhm kp thi phỏt hin sai sút, bt thng
hoc cha hp lý ca hot ng v phng phỏp hch toỏn kp thi iu
chnh cho phự hp vi iu kin sn xut kinh doanh ca n v.
- T chc kim kờ v ỏnh giỏ khi lng sn phm d dang khoa hc, hp lý
xỏc nh giỏ thnh v hch toỏn giỏ thnh sn phm hon thnh trong k mt
cỏch y , chớnh xỏc.
SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

10


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

1.2.

GVHD: Trần Đức

i tng k toỏn tp hp chi phớ sn xut
Vic xỏc nh i tng tp hp CPSX v i tng tớnh giỏ thnh sn

phm l khõu quan trng úng vai trũ ch o trong khõu t chc cụng tỏc k
toỏn tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm.
1.2.1. i tng k toỏn chi phớ sn xut
a.

Khỏi nim: i tng k toỏn CPSX l phm vi, gii hn m CPSX cn

phi tp hp nhm ỏp ng yờu cu kim tra, giỏm sỏt chi phớ sn xut v yờu
cu tớnh giỏ thnh sn phm.
b.

Cn c xỏc nh i tng chi phớ sn xut:
-

C cu t hc sn xut, yờu cu v trỡnh qun lý

-

Quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm

-

c im ca sn phm

1.2.2. Phng phỏp tp hp chi phớ sn xut.
a.

Phng phỏp tp hp chi phớ trc tip:

Phng phỏp tp hp chi phớ trc tip c s dng i vi cỏc chi phớ cú
liờn n cỏc i tng tp hp chi phớ ó xỏc nh. Theo cỏch ny khi phỏt sinh
khon chi phớ cú liờn quan n i tng no thỡ k tons s tp hp v kt
chuyn trc tip cho i tng ú.
Phng phỏp ny yờu cu k toỏn phi t chc cụng tỏc hch toỏn thc t
mt cỏch t m c th t khõu lp chng t ban u, t chc h thng ti khon,
h thng s k toỏntheo ỳng cỏc i tng tp hp chi phớ ó xỏc nh, ch
cú nh vy mi m bo cỏc chi phớ phỏt sinh tp hp ỳng theo cỏc i tng
mt cỏch chớnh xỏc, kp thi, y .
b.

Phng phỏp tp hp v phõn b b giỏn tip

Phng phỏp ny c s dng vi cỏc chi phớ cú liờn quan ti nhiu i tng
tp hp chi phớ.
Trỡnh t tp hp v phõn b chi phớ nh sau:
-

Tp hp cỏc chi phớ cn phõn b cho cỏc i tng

-

La chn tiờu thc phõn b phự hp vi tng loi chi phớ

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

11


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

-

GVHD: Trần Đức

Xỏc nh h s phõn b( H):

Cụng thc sau:

C
H

C

=

=
T

Tn

Trong ú: H l h s phõn b chi phớ
C l tng chi phớ ó tp hp cn phõn b
T l tng tiờu chun cn phõn b
Tn l tiờu chun phõn b ca i tng n
-

Tớnh chi phớ cn phõn b cho i tng tp hp liờn quan

Cn = H x Tn
Trong ú:

Cn l phn chi phớ phõn b cho i tng n.

Vic xỏc inh tiờu chun phõn b chi phớ cú th c xỏc nh riờng r tu
thuc vo ni dung chi phớ cn phõn b, khi ú cng phi xỏc nh h s phõn
b theo tng ni dung chi phớ ny hoc cng cú th xỏc nh chung cho tt c
cỏc chi phớ cn phõn b. Vic xỏc nh tiờu chun phõn b tu thuc vo c thự
ca tng doanh nghip.
1.3. K toỏn tp hp v phõn b chi phớ sn xut
1.3.1. Phng phỏp tp hp chi phớ sn xut trong doanh nghip thc hin k
toỏn hng tn kho theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn:
1.3.1.1. K toỏn tp hp chi phớ NVL trc tip.
a.

Khỏi nim:

- Chi phớ NVLTT l ton b chi phớ v nguyờn liu, vt liu chớnh, bỏn thnh
phm mua ngoi, vt liu ph, nhiờn liu s dng trc tip cho vic sn xut ch
to sn phm hoc thc hin lao v dch v.
b.

Phng phỏp tp hp chi phớ v phõn b:

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

12


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

- i vi cỏc chi phớ nguyờn vt liu trc tip cú liờn quan trc tip dn tng
i tng tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh thỡ dựng phng phỏp trc
tip.
- i vi chi phớ NVL TT cú liờn quan ti nhiu i tng chu chi phớ thỡ
c tp hp v phõn b theo phng phỏp giỏn tip. Tiờu chun phõn b
thng l: chi phớ NVLTT trong k hoch, chi phớ NVLTT nh mc, khi
lng sn phm sn xut ra.
Chi phớ NVL trc tip thc t trong k c xỏc nh theo cụng thc:
Tr giỏ
thc t
ca

Chi phớ NVL
trc tip
thc t trong
k

c.

=

NVL k
trc cũn

Tr giỏ thc
t ca NVL
+

xut a
vo trc
tip

li chuyn

ch to sn

sang k
ny

phm trong
k ny

Tr giỏ thc
t
-

NVL xut
dựng

Tr giỏ
ph
liu
-

cũn li

thu
hi

cui k cha
s dng

(nu
cú)

Chng t k toỏn s dng: phiu xut kho nguyờn vt liu trc tip
cho sn xut, hoỏ n giỏ tr gia tng, phiu nhp kho

d.

Ti khon s dng: TK 621 chi phớ nguyờn vt liu trc tip.

Kt cu ti khon:
TK 621

-Tr giỏ thc t nguyờn vt liu xut
-Tr
giỏtrc
thctip
t nguyờn
dựng
cho snvt
xutliu
snxut
phm
hoc thc hin cụng vic lao v dch
thc
c
dựng
trongtrc
k.tip cho sn xut sn phm

- Kt chuyn tr giỏ nguyờn vt liu thc s
- Kt chuyn tr giỏ nguyờn vt liu
dng cho SXKD trong k vo TK 154 hoc TK
631 v chi tit cho cỏc i tng tớnh giỏ
s dng
cho SXKD
trong k vo TK
thnh
sn phm,
dch v.

154

- Kt chuyn chi phớ NVLTT vt trờn mc
hoc thc hin cụng vic lao v dch c bỡnh
hoc
TK 631
tit chogiỏ
cỏcNVLTT
i
thng
vov
TKchi
632.-Tr
s
SVTH: Phạm Thị Liên

dng khụng ht nhp li kho
Lớp: LTKT1NB
13


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

Ti khon ny khụng cú s d.
e.

Trỡnh t k toỏn nguyờn vt liu trc tip c khỏi quỏt theo s
sau:

S 1.1: S tp hp v phõn b NVL trc tip:
TK152

TK621

TK152

Tr giỏ NVL xut kho
dựng trc tip cho sn xut

Tr giỏ NVL cui k v
ph liu thu hi nhp kho

TK 111,112,331

TK 154
Kt chuyn chi phớ NVLTT

Tr giỏ NVL mua dựng ngay

cho cỏc i tng chu chi phớ
TK 632

TK 133
Phn CP NVLTT vt bỡnh thng
Tr giỏ NVL mua dựng ngay
f.

S k toỏn s dng v trỡnh t ghi s k toỏn:

Hỡnh thc chng t ghi s:
- S sỏch k toỏn:
S chi tit chi phớ sn xut kinh doanh( m cho TK621)
S ng ký chng t ghi s, s cỏi TK621
- Trỡnh t ghi s:
Chng t gc

S chi tit TK621

S ng ký chng t ghi

Lp chng t ghi s

S cỏi TK621

s
Hỡnh thc nht ký chung:
SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

14


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

- S sỏch k toỏn:
+ S chi tit TK621
+ S nht ký chung, s cỏi TK621
- Trỡnh t ghi s:
Chng t gc

S chi tit TK621
Ghi s nht ký chung

S cỏi TK621

Hỡnh thc nht ký s cỏi:
- S sỏch k toỏn:
+ S chi tit TK621, s nht ký s cỏi
- Trỡnh t ghi s:
Chng t gc

S chi tit TK 621
S nht ký s cỏi

1.3.1.2. K toỏn tp hp chi phớ nhõn cụng trc tip.
a.

Khỏi nim

Chi phớ nhõn cụng trc tip l nhng khon tin phi tr, thanh toỏn cho cụng
nhõn trc tip sn xut, trc tip thc hin cỏc lao v, dch v. Bao gm tin
lng chớnh, lng ph, cỏc khon ph cp, tin trớch BHXH, BHYT, KPC,
BHTN theo t l quy nh trờn tin lng ca cụng nhõn trc tip sn xut tớnh
vo chi phớ sn xut.
b.

Phng phỏp tp hp v phõn b chi phớ NCTT:

- Phng phỏp tp hp trc tip: c ỏp dng i vi cỏc khon chi phớ NCTT
cú liờn quan ti tng i tng tp hp.
- Phng phỏp tp hp v phõn b giỏn tip: c ỏp dng i vi cỏc chi phớ
NCTT cú liờn quan ti nhng i tng tp hp chi phớ sn xut. Cỏc tiờu chun
phõn b cú th l: chi phớ NCTT nh mc, gi cụng lao ng thc t, chi phớ
NVLTT ca tng i tng, khi lng sn phm sn xut ra
c.

Chng t s dng:

Bng chm cụng, bng phõn b lng, BHXH, BHYT, KPC, BHTN, bng
chm cụng lm thờm gi, bng tớnh v thanh toỏn lng
SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

15


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

d.

GVHD: Trần Đức

Ti khon k toỏn s dng:

tp hp v phõn b chi phớ nhõn cụng trc tip k toỏn s dng TK622- chi
phớ nhõn cụng trc tip.
Kt cu ti khon:
TK 622
Chi phớ NCTT tham gia quỏ trỡnh sn

- Kt chuyn chi phớ NCTT vo

bờn
xut sn phm, thc hin lao v dch n TK 154.
v trong k: Tin lng, tin cụng
v cỏc khon trớch theo lng, tin

- Kt chuyn chi phớ NCTT vt
mc bỡnh thng vo TK 632.

cụng phỏt sinh trong k.

e.

Trỡnh t k toỏn tp hp chi phớ nhõn cụng trc tip c khỏi
quỏt theo s sau:

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

16


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

S 1.2. S k toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip
TK 334

TK 622

TK154

Lng chớnh, lng ph, lng Kt chuyn chi phớ NCTT
ph cp phi tr CNSX

TK 335

TK 632

Trớch trc tin lng ngh
phộp cho cụng nhõn

phn chi phớ NCTT vt
trờn mc

TK 338
BHXH, BHYT, BHTN, KPC
f. S k toỏn s dng v trỡnh t ghi s k toỏn:

Hỡnh thc chng t ghi s:
- S sỏch k toỏn:
S chi tit chi phớ sn xut kinh doanh( m cho TK622)
S ng ký chng t ghi s, s cỏi TK622
- Trỡnh t ghi s:
Chng t gc

S chi tit TK622

S ng ký chng t ghi

Lp chng t ghi s

S cỏi TK622

s
Hỡnh thc nht ký chung:
- S sỏch k toỏn:
+ S chi tit TK622, bng lng v cỏc khon trớch theo lng
+ S nht ký chung, s cỏi TK622
- Trỡnh t ghi s:
SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

17


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

Chng t gc

GVHD: Trần Đức

S chi tit TK622
Ghi s nht ký chung

S cỏi TK622

Hỡnh thc nht ký s cỏi:
- S sỏch k toỏn:
+ S chi tit TK622, s nht ký s cỏi
- Trỡnh t ghi s:
Chng t gc

S chi tit TK 622
S nht ký s cỏi

1.3.1.3. K toỏn tp hp v phõn b chi phớ sn xut chung.
a.

Khỏi nim:

Chi phớ sn xut chung l nhng chi phớ dựng vo qun lý v phc v sn
xut (phõn xng, i, tri..)
tp hp v phõn b chi phớ sn xut chung k toỏn s dng TK 627 - Chi phớ
sn xut chung ti khon ny gm cỏc ti khon cp 2 sau:
TK 6271 - Chi phớ nhõn viờn (phõn xng, t i sn xut)
TK 6272 - Chi phớ vt liu
TK 6273 - Chi phớ cụng c dng c sn xut
TK 6274 - Chi phớ khu hao TSC
TK 6277 - Chi phớ dch v mua ngoi
TK 6278 - Chi phớ khỏc bng tin
b.

Phng phỏp tp hp v phõn b chi phớ sn xut chung:

Phng phỏp tp hp: chi phớ SXC phI c tp hp theo tng a im
phỏt sinh v chi tit theo khpn chi phớ sn xut chung c nh, chi phớ sn xut
bin i.

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

18


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

- Chi phớ SXC bin i: l nhng khon chi phớ thng thay i theo s lng
sn xut trong k: nh in dựng chy mỏy sn xut san phm..
- Chi phớ SXC c nh: L nhng khon chi phớ thng khụng thay i theo s
lng sn phm sn xut trong k: nh chi phớ bo dng mỏy múc thit b, chi
phớ khu hao TSC, tin lng phI tr cho nhõn viờn qun lý phõm xng.
Phng phỏp phõn b:
i vi khon chi phớ SXC liờn quan ti nhiu i tng chu chi phớ thỡ
phI phõn b. Tiờu thc phõn b cú th l tin lng cụng nhõn Trc tip sn
xut, nh mc gi cụng ca cụng nhõn sn xut,
- Chi phớ SXC bin i c tớnh ht vo chi phớ ch bin sn xut trong k.
- Chi phớ SXC c nh khi phõn b tớnh vo chi phớ ch bin cho mi n v sn
phm phI da trờn cụng sut bỡnh thng ca mỏy múc thit b (cụng sut bỡnh
thng ca mỏy múc thit b l s lng sn phm t c mc trung bỡnh
trong iu kin bỡnh thng).
+ Nu mc sn xut sn phm cao hn cụng sut bỡnh thng thỡ chi phớ sn
xut chung c nh ch c phõn b cho mi n v sn phm theo chi phớ thc
t phỏt sinh.
+ Nu mc sn xut sn phm thc t thp hn cụng sut bỡmh thng thỡ chi
phớ SXC c nh ch c phõn b vo chi phớ ch bin cho moi n v sn
phm theo mc cụng sut bỡnh thng, khon chi phớ SXC c nh khụng phõn
b c tớnh vo tr giỏ vn ca hng bỏn trong k. Cụng thc phõn b nh sau:

Chi phớ SXC c
nh tớnh vo chi
phớ ch bin
trong k
c.

Chi phớ SXC c nh
=

x
S lng SP sn xut theo
cụng sut bỡnh thng

S lng sn phm
sn xut thc t

Chng t s dng:

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

19


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

- Bng phõn b tin lng v cỏc khon trớch theo lng ca cụng nhõn phõn
xng
- Bng phõn b khu hao ti sn c nh, bng phõn b nguyờn vt liu, cụng
c dng c
- Hoỏ n in, nc, hoỏ n vn chuyn , bc d, phiu chi
d.

Kt cu ti khon 627:
TK 627

Tp hp chi phớ SXC phỏt sinh

- Cỏc khon ghi gim chi phớ

Trong k

- Kt chuyn chi phớ SXC vo bờn
N TK 154
- CPSXC c nh khụng phõn b

cghi
vo giỏ vn hng bỏn trong k do mc
sn
t sn xut ra thp hn mc bỡnh
thng

Ti khon 627 khụng cú s d
e.

Trỡnh t k toỏn tp hp chi phớ nhõn cụng trc tip c khỏi
quỏt theo s sau:

S 1.3. S k toỏn chi phớ sn xut chung
TK334, 338

TK627

TK154

Chi phớ nhõn viờn (1)
Chi phớ SXC phõn b vo
TK152
SVTH: Phạm Thị Liên

chi phớ ch bin trong k (7)
Lớp: LTKT1NB
20


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

Chi phớ vt liu (2)
TK632
Chi phớ SXC
khụng c phõn b ghi nhõn
CPSXKD trong k (9)

TK153(142, 242)
Chi phớ CC,DC (3)

TK 627
TK214

TK 111, 112, 138

Chi phớ khu hao TSC

khon gim tr chi phớ SXC

(4)

(9)

TK111,112, 141, 331
(5), (6) chi phớ dch v mua
ngoi, chi bng tin

f.

S k toỏn s dng v trỡnh t ghi s k toỏn:

Hỡnh thc chng t ghi s:
- S sỏch k toỏn:
S chi tit chi phớ sn xut kinh doanh( m cho TK627)
S ng ký chng t ghi s, s cỏi TK627
- Trỡnh t ghi s:
Chng t gc

S chi tit TK627

S ng ký chng t ghi

Lp chng t ghi s

S cỏi TK627

s
Hỡnh thc nht ký chung:
- S sỏch k toỏn:
SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

21


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

+ S chi tit TK627, bng lng v cỏc khon trớch theo lng b phn
phõn xng, bng khu hao TSC
+ S nht ký chung, s cỏi TK627
- Trỡnh t ghi s:
Chng t gc

S chi tit TK627
Ghi s nht ký chung

S cỏi TK627

Hỡnh thc nht ký s cỏi:
- S sỏch k toỏn:
+ S chi tit TK627, s nht ký s cỏi
- Trỡnh t ghi s:
Chng t gc

S chi tit TK 627
S nht ký s cỏi

1.3.1.4. K toỏn tp hp chi phớ sn xut
Chi phớ sn xut sau khi ó tp hp riờng tng khon mc cn phi c kt
chuyn tp hp chi phớ sn xut ton doanh nghip v tớnh giỏ thnh sn
phm
a.

Chng t ghi s:

Cn c vo vic tớnh toỏn tp hp chi phớ sn xut t cỏc s sỏch k toỏn TK621,
622, 627, cn c vo cỏc phiu nhp kho ph liu
b.

Ti khon k toỏn s dng:

TK 154- chi phớ sn xut kinh doanh d dang
Kt cu Tk:

TK 154

- Kt chuyn chi phớ NVLTT

- Giỏ tr ph liu thu hi t sn phm hng

NCTT, SXC

khụng tớnh giỏ thnh
- Giỏ thnh sn xut thc t ca sn phm

S d bờn n: Chi phớ sn xut

lao v ó hon thnh trong k

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

22


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

ca sn phm lao v cũn d

- Giỏ tr vt liu, cụng c, hng hoỏ gia

cụng
dang cuụớ k
c.

xong nhp li kho

Trỡnh t k toỏn tp hp chi phớ sn xut kinh doanh d dang c
khỏi quỏt theo s sau:
S 1.4. Tp hp chi phớ sn xut ton doanh nghip

TK 621,622

TK154

Phõn b, k/c CPNVLTT

TK152
Vt t, hng hoỏ gia cụng

CPNCTT

nhp kho

TK627

TK155
sn phm hon thnh nhp kho

Phõn b, k/c CPSXC
TK 632
Sn phm hon thnh
tiờu th ngay
d.

S k toỏn s dng v trỡnh t ghi s k toỏn:

Hỡnh thc chng t ghi s:
- Cn c vo s kt chuyn chi phớ sn xut v chng t gc: phiu nhp kho
ph liu thu hi, biờn bn x lý giỏ tr sn phm hng, phiu tớnh giỏ thnh phiu
nhp kho sn phm, k toỏn lp cỏc chng t ghi s, sau ú ghi s cỏi cỏc TK
liờn quan. ng thi ghi s chi tit TK154 theo tng phõn xng.
Hỡnh thc nht ký chung:

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

23


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

- Cn c vo s kt chuyn chi phớ sn xut kinh doanh, th tớnh giỏ thnh lao
v dch v v cỏc chng t gc, k toỏn vo s nht ký chung v s cỏi cỏc TK
liờn quan.
Hỡnh thc nht ký s cỏi:
- Cn c vo s chi phớ sn xut kinh doanh, th tớnh giỏ thnh v cỏc chng t
liờn quan, k toỏn vo s tng hp nht ký s cỏI, sau ú vo th kho.
1.3.2. Phng phỏp tp hp chi phớ sn xut trong cỏc doanh nghip thc
hin k toỏn hng tn kho theo phng phỏp kim kờ nh k
1.3.2.1. Ti khon s dng
Cng nh phng phỏp kờ khai thng xuyờn, chi phớ sn xut trong k cng
c tp hp trờn cỏc TK621, 622, 627. Thc cht ca phng phỏp ny khụng
theo dừi thng xuyờn, liờn tc k toỏn tỡnh hỡnh nhp, xut kho nguyờn vt liu
hng hoỏ m ch cn c vo kt qu kim kờ thc t phn ỏnh giỏ tr vt t,
hng hoỏ tn kho u k v cui k trờn s k toỏn. Chớnh vỡ vy TK 154 - Chi
phớ sn xut kinh doanh d dang, ch c dựng phn ỏnh giỏ tr sn phm
lm d lỳc u k v cui k ch khụng tp hp chi phớ sn xut trong k. Ton
b khon mc hng hoỏ nguyờn vt liu mua vo c phn ỏnh vo TK 611 Mua hng. Trong k khi xut kho nguyờn vt liu a vo s dng khụng dựng
ht thỡ khụng c a vo ti khon tn kho, cui k phi kim kờ cn c vo
tr giỏ tn kho, xỏc nh tr giỏ xut kho trong k ghi Cú TK 611 - Mua hng
trờn s k toỏn. V vic tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh c thc
hin trờn ti khon 631 Giỏ thnh sn xut
Tr giỏ hng xut
Kho trong k

=

Tr giỏ hng tn
kho u k

+

Tr giỏ hng nhp
kho trong k

-

Tr giỏ hng
tn kho cui k

1.3.3. Phng phỏp k toỏn tp hp chi phớ theo phng phỏp hng tn kho
theo phng phỏp kờ khai nh k
1.3.3.1.K toỏn nguyờn vt liu trc tip.
SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

24


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Hùng

GVHD: Trần Đức

Cỏch tp hp chi phớ trong k tng t nh i vi phng phỏp kờ khai
thng xuyờn. Tuy nhiờn, trong k nguyờn vt liu xut dựng c qun lý trờn
ti khon 611, cui k k toỏn tin hnh kt chuyn chi phớ nguyờn vt liu trc
tip vo ti khon 631 theo tng i tng. Mt khỏc nguyờn vt liu xut dựng
khụng ht
1.3.3.2.K toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip
Ti khon s dng v cỏch tp hp chi phớ trong k ging nh phng
phỏp kờ khai thng xuyờn. Cui k, k toỏn tin hnh kt chuyn chi phớ nhõn
cụng trc tip sang TK 631 theo tng i tng.
1.3.3.3. K toỏn chi phớ sn xut chung.
Vic tp hp chi phớ nh phng phỏp kờ khai thng xuyờn. Cui k k
toỏn cng kt chuyn chi phớ sn xut chung sang ti khon 631 theo i tng.
1.3.3.4. Tp hp chi phớ sn xut ton doanh nghip

SVTH: Phạm Thị Liên

Lớp: LTKT1NB

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x