Tải bản đầy đủ

Câu peptit đề minh họa 2017 3 cách giải hay nhất

Câu 40 (Đề minh họa 2017): Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit
Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q
gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy
toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng
13,23 gam và có 0,84 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu
được 4,095 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 6,0.

B. 6,5.

C. 7,0.

D. 7,5.

Giải:
Cách 1: Sử dụng các quan hệ giải toán cơ bản
- Xét phản ứng đốt cháy hỗn hợp muối Q

BTNT Oxi → nO (đốt Q) = nO (đốt M) = 0,6075 mol
- Xét phản ứng đốt cháy hỗn hợp M


BTKL cho phản ứng → mM = 44.0,24 + 18.0,2275 + 28.0,0375 – 16.0,6075 = 5,985 gam
Cách 2: Đồng đẳng hóa
Quy hỗn hợp peptit M:

C2H3ON (x = 0,075 mol)
CH2 (y mol)
H2O (z mol)

+ O2

CO2: 0,15 + y
H2O: 0,1125 + y + z
N2: x/2 = 0,0375

C2H4O2NNa: 0,075 mol N2 = Na2CO3: x/2 = 0,0375 mol
CO2: 0,1125 + y
CH2: y
+ O2 H2O: 0,15 + y
+ NaOH
H2O


m = 57.0,075 + 14.0,09 + 18.0,025 = 5985 gam
Cách 3: Quy về đi peptit


BT mol H2O → nH2O thêm = 0,0125 mol
mX2 = 14.0,24 + 76.0,0375 = 6,21 gam → mX = 6,21 – 18.0,0125 = 5,985 gamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×