Tải bản đầy đủ

bài 20 cấu tạo trong của phiến lá

BÀI 20
CẤU TẠO TRONG
CỦA PHIẾN LÁ


BÀI 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ
Thịt lá
Biểu bì

Gân lá

* Quan sát hình 20.1 và đọc thông tin SGK, làm bài tập điền
từ sau:
1/ Cấu tạo phiến lá gồm ba phần: . biểu
. . . . bì
. . . ., .thịt
. . . lá
. . . . .và . .gân
. . . .lá.
2/ Biểu bì bao bọc . .bên
. . . .ngoài

. . . ., thịt lá ở . .bên
. . .trong
. . . ., xen giữa phần
thịt lá là . .gân
. . . .lá.


BÀI 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

Tế bào biểu
bì mặt trên
Tế bào thịt lá
Gân lá gồm
các bó mạch
Tế bào biểu
bì mặt dưới

Hình 20.4.Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn


BÀI 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ
1. Biểu bì :

Em hãy quan sát đặc điểm cấu tạo
của lớp biểu bì.

Biểu bì mặt
trên

Biểu bì
mặt dưới
Lỗ khí


BÀI 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ
1. Biểu bì :
- Gồm một lớp tế bào không
kết
màu trongQuan
suốt sát

xếphình
sát nhau,
hợpngoài
nghiên
thông
vách phía
dàycứu
có chức
tinvệmục
1, trả
các
năng bảo
và cho
ánhlờisáng
câu
hỏi sau:
chiếu vào bên
trong.
- Trên biểu bì có nhiều lỗ khí (nhất
là biểu bì mặt dưới) giúp lá trao
đổi khí?và
thoát hơi nước.
Những đặc điểm nào
? Hoạt
động nào của lỗ
2.Thịtcủa
lá:lớp biểu bì phù hợp

Trạng thái của lỗ khí

Biểu bì mặt trên

Lỗ khí đóng

khí
lá trao
với giúp
chức năng
bảođổi
vệ khí
vàlá
thoát
hơi
nước?
và cho
ánh
sáng
?phiến
Nêu
điểm
khác
nhau

Lỗ khí

chiếu lớp
vào biểu
nhữngbìtếmặt
bào
giữa
trên vàbên
lớptrong?
biểu bì mặt
dưới?

Biểu bì mặt dưới

Lỗ khí mở


BÀI 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ
1. Biểu bì :

Em hãy quan sát đặc điểm cấu tạo
của các lớp tế bào thịt lá

Tế bào thịt
lá mặt trên

Tế bào
thịt lá
mặt dưới


Tế bào thịt lá mặt trên

Tế bào thịt lá mặt dưới

* Quan sát hình vẽ, thảo luận nhóm ( 5 phút ), hoàn thành bảng so
sánh sau:
ĐẶC ĐIỂM SO SÁNH

Giống nhau
Khác nhau

TẾ BÀO THỊT LÁ
PHÍA TRÊN

TẾ BÀO THỊT LÁ
PHÍA DƯỚI

Tế bào có vách mỏng, chứa lục lạp
- Hình dạng tế bào
- Cách xếp tế bào
- Số lượng lục
lạp

- Dạng dài
- Sát nhau
- Nhiều hơn, xếp
thẳng đứng

- Dạng tròn
- Không sát nhau
- Ít hơn, xếp lộn
xộn


BÀI 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ
1. Biểu bì :
- Gồm một lớp tế bào không màu
trong suốt xếp sát nhau, vách phía
ngoài dày có chức năng bảo vệ và
cho ánh sáng chiếu vào bên trong.
- Có nhiều lỗ khí ( Nhất là biểu bì mặt
dưới),giúp lá trao đổi khí và thoát hơi
nước.

2.Thịt lá:
Gồm nhiều tế bào có vách mỏng,
Qua
hìnhdiệp
vẽ vàlục ở
chứa nhiều
lụcquan
lạp sát
(chất
nội dung bảng so sánh,
bên trong)em
với
năngThịt
thulánhận
hãychức
cho biết:
ánh sáng, chứa
khí để chế
có cấuvà
tạotrao
như đổi
thế nào
và thực
hiệncây.
chức năng
tạo chất hữu
cơ cho
gì?

Tế bào thịt lá mặt
trên

ĐẶC ĐIỂM
SO SÁNH

Tế bào thịt lá mặt
dưới

TẾ BÀO
THỊT LÁ
PHÍA
TRÊN

TẾ BÀO
THỊT LÁ
PHÍA DƯỚI

Lớp tế bào thịt lá
Lớp tế bào thịt lá nào có
nào
cótạo
cấuphù
tạohợp
phù
Giống
cấu
vớichứa
chức
Tế bào có vách mỏng,
lục lạp
nhau hợp năng
với chức
năng
chính là chế tạo
-- Dạng dài
Hình
tếcơ?
bàovà
chính
làdạng
chứa
- Dạng tròn
Khác nhau
chất
hữu

sao?
- Sát nhau
Cách xếp tế bào
- Không sát nhau
-Nhiều hơn,
trao
đổi
khí?

- Ít hơn, xếp lộn
Lục lạp
xếp thẳng đứng
xộn
sao?


Màu xanh của lá cây là do chất nào
tạo nên?


Nếu trồng cây ở nơi thiếu
ánh sáng thì lá cây sẽ có hiện
tượng gì? Vì sao?
Nếu trồng cây ở nơi thiếu
ánh sáng thì lá cây sẽ vàng
dần, ít lâu sau cây sẽ chết. Vì
chất diệp lục chỉ được tạo
thành khi có ánh sáng


Tại sao ở đa số các lá cây, mặt trên
lá có màu sẫm hơn mặt dưới lá?
Vì các tế bào thịt lá ở mặt trên chứa
nhiều lục lạp hơn và mặt trên lá
nhận nhiều ánh sáng mặt trời nên
tổng hợp được nhiều chất diệp lục
hơn  có màu sẫm hơn.


Một số loại lá có màu ở 2 mặt
giống nhau như: lá lúa, lá ngô, lá
mía,...Sở dĩ như vậy là vì những lá
này mọc gần như thẳng đứng, cả 2
mặt lá đều nhận được ánh sáng mặt
trời như nhau nên lục lạp phân bố ở
2 mặt lá cũng như nhau.


BÀI 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ
1. Biểu bì :
- Gồm một lớp tế bào không màu
trong suốt xếp sát nhau, vách phía
ngoài dày có chức năng bảo vệ và
cho ánh sáng chiếu vào bên trong.

Gân lá có cấu tạo
như thế nào? Thực
hiện chức năng gì?

- Có nhiều lỗ khí ( Nhất là biểu bì mặt
dưới),giúp lá trao đổi khí và thoát hơi
nước.

2.Thịt lá:
Gồm nhiều tế bào có vách mỏng,
chứa nhiều lục lạp (chất diệp lục ở
bên trong) với chức năng thu nhận
ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho
cây.
3 Gân lá:

Gân lá
gồm
các bó
mạch

Gồm mạch gỗ và mạch rây có chức
năng vận chuyển các chất.

Mạch rây

Mạch gỗ


CỦNG CỐ
Hãy nối mỗi bộ phận của phiến lá ở cột A với mỗi chức năng ở
cột B sao cho phù hợp:
Các bộ phận của
phiến lá
CỘT A
1.Lỗ khí

Chức năng của các bộ phận

Trả lời

CỘT B

CỘT C

A. Bộ phận gồm các tế bào có chức
năng bảo vệ phiến lá

D
1…

2.Biểu bì

B. Bộ phận gồm các tế bào chứa lục lạp
A
có chúc năng chế tạo chất hữu cơ
2…

3.Thịt lá

C. Bộ phận gồm các bó mạch có chức
năng vận chuyển các chất nuôi cây

B
3…

4.Gân lá

D. Bộ phận giúp lá trao đổi khí và hơi
nước

C
4…


? Trong trồng trọt, nếu trồng cây ở những nơi
thiếu sáng (đặc biệt là những cây ưa sáng) thì
năng suất như thế nào? Vì sao?
Năng suất thấp vì cây quang hợp kém =>
không chế tạo được nhiều chất hữu cơ nuôi cây.
? Nếu để lá cây bị 1 lớp bụi bẩn dày thì cây có
quang hợp tốt không ?
Không vì ánh sáng khó xuyên qua


Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho các câu sau:

1. Lớp tế bào biểu bì có màng ngoài rất dày có
bảo vệ cho các phần bên trong của
chức năng ..........
phiến lá.
2. Lớp tế bào biểu bì mặt dưới có rất
lỗ khí ............ giúp cho lá trao đổi khí và thoát
nhiều
hơi nước.
lục lạp có
3. Các tế bào thịt lá chứa rất nhiều .............
chức năng thu nhận ánh sáng cần cho việc chế
tạo chất hữu cơ.
vận chuyển các chất.
4. Gân lá có chức năng...............


Cấu tạo

Biểu bì

Cấu tạo trong
của phiến lá

Thịt lá

Chức
-Bảo vệ phiến lá, cho ánh sáng chiếu qua.
năng-Trao đổi khí và thoát hơi nước
Cấu tạo
Chức
n ăn g
Cấu tạo

Gân lá

Gồm 1 lớp tế bào trong suốt
xếp sát nhau

Chức


ng

Gồm 2 lớp tế bào, các tế bào
chứa nhiều lục lạp
- Chế tạo chất hữu cơ
- Chứa và trao đổi khí
Gồm các bó mạch

Vận chuyển các chất


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3/ 67 SGK
- Đọc mục em có biết?
- Ôn lại kiến thức đã học ở tiểu học để trả
lời được câu hỏi:
+ Chức năng chính của lá là gì?
+ Chất khí nào của không khí có vai trò
duy trì sự cháy?
- Đọc và tìm hiểu các thí nghiệm ở bài:
QUANG HỢPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×