Tải bản đầy đủ

Phân tích và đánh giá hiệu lực quyết định phối thức mặt hàng hỗn hợp với tình thế marketing, mục tiêu marketing của công ty thương mại Thế Giới Di Động

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần I: Cơ sở lý thuyết
1.1 Khái niệm mặt hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Cấu trúc mặt hàng thương mại
1.1.2.1 Phối thức sản phẩm hỗn hợp
1.1.2.2 Mức giá khả thích
1.1.2.3 Giao tiếp mục tiêu
1.1.2.4 tiếp cận phân phối tương hợp
1.2 Khái niệm và cấu trúc sản phẩm hỗn hợp
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Cấu trúc sản phẩm hỗn hợp
1.3 Quyết định chọn và hoàn thiện phối thức mặt hàng
1.3.1 Quyết định thuộc tính công năng mặt hàng
1.3.2 Quyết định chọn nhãn hiệu mặt hàng
1.3.3 Quyết định về bao bì và mác hiệu mặt hàng
1.3.4 Quyết định về dịch vụ thương mại với mặt hàng
Phần II: Giới thiệu chung về Thế Giới Di Động. Phân tích thực trang phối thức mặt
hàng hỗn hợp ở công ty
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty và sản phẩm của công ty

2.1.1 Giới thiệu khái quát về Thế giới di động
2.1.2 Khái quát về mặt hàng hỗn hợp của công ty
2.2 Thực trạng phối thức mặt hàng thương mại
2.2.1 Các quyết định thuộc tính công năng của mặt hàng
2.2.2 Các quyết định chọn nhãn hiệu mặt hàng
2.2.3 Các quyết định bao bì và mác hiệu mặt hàng
2.2.4 Các quyết định về dich vụ thương mại với mặt hàng
Phần III: Đánh giá hiệu lực quyết định phối thức mặt hàng hỗn hợp với tình thế
marketing, mục tiêu marketing
3.1 Đánh giá hiệu lực quyết định phối thức mặt hàng hỗn hợp với tình thế
marketing.
3.1.1 Tình thế marketing
3.1.2 Đánh giá
3.2 Đánh giá hiệu lực quyết định phối thức mặt hàng hỗn hợp với mục tiêu
marketing
1


3.2.1 Mục tiêu marketing
3.2.2 Đánh giá
Phần IV: Đề xuất giải pháp hoàn thiện
KẾT LUẬN

LỜI NÓI ĐẦU
2


Đất nước ta đang trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảng
và Nhà nước ta đã lựa chọn nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt
Nam là một nước đi theo con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa nhưng là một nước nghèo
nàn về kinh tế, lạc hậu về cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật chưa phát triển. Nên trong
nền kinh tế thị trường nói chung và hàng hoá nói riêng chúng ta vẫn gặp rất nhiều khó
khăn dù chúng ta đã và đang mở cửa, mở rộng quan hệ quốc tế với nhiều nước trên thế
giới. Để khắc phục những khó khăn này cần phải xây dựng ngành thương mại phát triển
toàn diện, ngoài ra cần phải mở rộng khu vực thị trường, tìm kiếm, thăm dò, khai thác
phát triển các loại hình dịch vụ, luôn luôn cung cấp đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
Vì thế việc củng cố nhu cầu nội địa và phát triển thị trường ngoài là việc cần thiết. Việc
củng cố nội địa, muốn làm tốt thì công việc bán hàng phải thực hiện tốt và trong đó
nghiệp vụ cần làm tốt đó là nghiệp vụ Marketing mặt hàng kinh doanh của công ty
thương mại. Trong quyết định marketing mặt hàng kinh doanh của công ty thương mại,


thì quyết đinh phối thức mặt hàng hỗn hợp vô cùng quan trọng.
Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, nhóm 2 đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Phân
tích và đánh giá hiệu lực quyết định phối thức mặt hàng hỗn hợp với tình thế marketing,
mục tiêu marketing của công ty thương mại Thế Giới Di Động”.

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 Khái niệm mặt hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm
3


Mặt hàng thương mại là một phối thức sản phẩm hỗn hợp được lựa chọn, xác định và
chuẩn bị để bán ở các cơ sở doanh nghiệp thương mại đối với một thị trường mục tiêu và
cho các tập khách hàng trọng điểm xác định.
1.1.2

Cấu trúc mặt hàng thương mại

Thị trường mục tiêu,
Tập khách hàng trọng điểm

Phối thức
sản phẩm
hỗn hợp

Mức giá

Giao tiếp

khả thích

mục tiêu

Tiếp cận phân
phối tương hợp

Mặt hàng thương mại

1.1.2. Phối thức sản phẩm hỗn hợp
Là một tổ hữu cơ ba lớp thuộc tính hỗn hợp của một sản phẩm marketing : sản phẩm cốt
lõi, sản phẩm hiện hữu và sản phẩm gia tăng.
-

Sản phẩm cốt lõi : đó là lợi ích của công năng mà khi mua dùng sản phẩm , khách
hàng thỏa mãn về bản chất và nhu cầu của mình.

-

Sản phẩm hiện hữu: đó là mức chất lượng , đặc tính nổi trội , tên thương hiệu ,
phong cách mẫu mã, bao gói và dịch vụ khác.

-

Sản phẩm gia tăng : đó là điều kiện giao hàng và thanh toán, chế độ bảo hành, dịch
vụ trong và sau bán.

1.1.2.2 Mức giá khả thích
Là bán tương thích với lợi ích do phối thức đó mang lại khi mua, tương thích với sự chấp
nhận của khách hàng khi mua và khả năng thanh toán của tập khách hàng trọng điểm với
giá bán.
1.1.2.3 Mục tiêu giao tiếp

4


Là một phối thức giao tiếp chào hàng thương mại xác định phù hợp với tiến độ chấp nhận
của tập khách hàng từ nhận biết – kích thích thị hiếu – đánh giá cân nhắc – thuyết phục –
chấp nhận. Do đó để có thể tạo lập được một mặt hàng thương mại , một phối thức sản
phẩm phải đặt trong một chương trình giới thiệu , một chiến dich xúc tiến , một kỹ thuật
nhãn hiệu bao bì, một dịch vụ chào hàng thương mại trong và ngoài cơ sở doanh nghiệp
thương mại.
1.1.2.4 Tiếp cận phương pháp tương hợp
Một phối thức sản phẩm mới với mức giá khả thi không thể tự thân nó bán được , vẫn đề
còn ở chỗ sự phối hợp đó phải được chuẩn bị sẵn sàng, đúng lúc, đúng chỗ trong tuyến
công nghệ hình thành từ phân phối nơi bán hàng đặt một loại cửa hàng, một sức bán tổng
hợp quá trình.Điêu này đông nghĩa với một mặt hàng thường mại phải đảm bảo đảm tính
kịp thời và độ chín tới ở các nơi bán của cơ sở doanh nghiệp thương mại xác định.
1.2 Khái niệm và cấu trúc sản phẩm hỗn hợp
1.2.1 Khái niệm
Mặt hàng hỗn hợp là tập hợp có lựa chọn và phân phối mục tiêu các nhóm, loại, nhãn
hiệu mặt hàng và được ghi vào tổng danh mục hàng hóa mà một công ty, một cơ sở
doanh nghiệp thương mại chào hàng và chuẩn bị sẵn sàng để bán cho các tập khách hàng
trong điểm trên một khu vực thị trường mục tiêu xác định.
Cấu trúc mặt hàng hỗn hợp của công ty thương mại được xác định bởi bốn thông số sau:
-

Chiều rộng phổ mặt hàng: số lượng các nhóm mặt hàng khác nhau mà công ty
kình doanh để thỏa mãn những loại nhu cầu khác nhau.

-

Chiều sâu phổ mặt hàng: tổng các loại và phương án mặt hàng cùng thỏa mãn
những nhu cầu như nhau nhưng khác nhau về pha trộn phối thức sản phẩm và mức
giá.

-

Chiều dài phổ mặt hàng: tổng số tên hàng trong danh mục mặt hàng kinh doanh
của công ty hoặc cơ sở doanh nghiệp thương mại.

-

Độ bền tương hợp của phổ mặt hàng, biểu thị độ liên quan chặt chẽ và mức tương
quan tỷ lệ liên kết của các nhóm mua hàng khác nhau hoặc trong tiêu dùng cuối
cùng, hoặc trong những yêu cầu của sản xuất hoặc trong kênh phân phối và một
vài góc độ xem xét khác.

1.3 Quyết định chọn và hoàn thiện phối thức mặt hàng
1.3.1 Các quyết định thuộc tính công năng mặt hàng
1.3.1.1 Quyết định chất lượng
5


Khi triển khai một mặt hàng, công ty thương mại phải lựa chọn một mức chất lượng và
những thuộc tính khác để hỗ trợ cho việc định vị mặt hàng trong thị trường trọng điểm.
Chất lượng là một trong những công cụ định vị chủ yếu cảu nhà làm marketing.Chất
lượng biểu hiện cho tầm mức, khả năng của một nhẫn hiệu thực hiện chức năng của nó.
Chất lượng là một thuật ngữ tóm gọn cho tính bền, tính đáng tin cậy, dễ sử dụng, dễ sửa
chữa, tính chính xác và các thuộc tính giá trị khác cẩu một phối thức sản phẩm.Một trong
những thuộc tính này có thể đo lường một cách khách quan. Trên quan điểm marketing ,
chất lượng phải được đo lường trên cảm nhận của người mua.
1.3.1.2 Quyết đinh chọn đặc tính nổi trội
.Đặc tính nổi trội là công cụ cạnh tranh hữu hiệu để tạo khác biệt giữa mặt hàng của công
ty với các công ty cạnh tranh.Các công ty thương mại khi tiếp thị một sản phẩm đều chào
hàng với những đặc tính nổi trội.
1.3.1.3 Quyết định chọn phong cách mẫu mã mặt hàng
Sự khác biệt của mặt hàng được thể hiện thông qua phong cách mẫu mã. Một mẫu mã tốt
thể tạo ra một mặt hàng được tạo mới hơn so với đối thủ cạnh tranh, từ đó mang lại một
chu kỳ tái định vị cho mặt hàng cho giai đoạn bão hòa của chu kỳ sống, tạo thuận lợi cho
mặt hàng mới thâm nhập. Mặt khác, nó còn có thể tạo điều kiện giao tiếp giá trị với
khách hàng, kích thích lựa chọn mua dễ dàng hơn.
1.3.2 Quyết định chọn nhãn hiệu mặt hàng
- Đặt nhãn hiệu sẽ làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm và người tiêu dùng cảm nhận nhãn
hiệu như là một phần thực chất của sản phẩm.
- Việc chọn nhã hiệu hàng đưa tới những quyết định quan trọng mà nhà tiếp thị thương
mại phải làm. Thông thường thì lập nhãn hiệu do nhà sản xuất tiến hành. Tuy vậy,các nhà
tiếp thị của công ty thương mại cũng cần phải nắm vững những yếu tố quản trị Marketing
nhãn hiệu để chọn nhãn hiệu mặt hàng phù hợp cho mặt hàng thương mại, hoặc có thể lập
nhãn hiệu riêng…
1.3.2.1. Quyết định người đứng tên nhãn hiệu
Có ba cách thức lập nhãn hiệu đó là: nhà sản xuất lập nhãn hiệu, nhà thương mại lập nhãn
hiệu riêng, kết hợp cả hai.
1.3.2.2 Quyết định mở rộng nhãn hiệu mặt hàng (chiều sâu mặt hàng hỗn hợp)
Mở rộng nhãn hiệu mặt hàng là điều các công ty mong muốn và luôn hướng tới, nhưng
không phải lúc nào cũng đúng đắn và thành công. Mở rộng nhãn hiệu thương mại chỉ nên
chọn một nhãn hiệu quen biết và có uy tín, nhờ vậy sẽ tiết kiệm cho công ty chi phí
quảng cáo mà nhãn hiệu vẫn được tiếp nhận nhanh chóng trên thị trường.
6


Tuy nhiên công ty cũng có thể đối mặt với sự không thỏa mãn của khách hàng sẽ làm mất
thiện cảm của họ đối với các mặt hàng cùng thương hiệu.
1.3.2.3. Quyết định đa nhãn hiệu
Công ty có thể chọn nhãn hiệu bởi các lý do như :
-

Ít có khách hàng nào chung thành với một nhãn hiệu đến mức họ không muốn
dùng thử một nhãn hiệu khác, để thu hút được khách hàng ưa sự thay đổi này là
tung ra nhiều nhãn hiệu.

-

Đặt ra những chiến lược mới sẽ kích thích năng suất và tính năng động trong nội
bộ công ty.

-

Chiến lược đa thương hiệu định vị được những ứng dụng và thu hút khác nhau,
mỗi nhãn hiệu có thể hấp dẫn số người ủng hộ khác nhau.

1.3.2.4 Quyết định tái định vị nhãn hiệu
Nhu cầu củ khách hàng luôn cần được thỏa mãn và nó luôn được thay đổi, vì vậy các
doanh nghiệp cần tự làm mới mình cho chiến lược thu hút khách hàng. Mặc dù vậy vẫn
cần phải tiếp tục giữ những khách hàng cũ, thân quen.
1.3.2.5 Quyết đinh một tên nhãn hiệu trong mối quan hệ với giao dịch thương mại
1.3.3 Các quyết định về bao bì và mác hiệu mặt hàng
Bao bì là một công cụ marketing hữu hiệu do sự phổ biến các kỹ thuật bán hàng tiến bộ,
sự tăng lên của văn minh thương mại và tiêu dùng. Chức năng chủ yếu:
- Chức năng thông tin:cung cấp những thông tin cần thiết: nhà sản xuất, thương hiêu,
cách sử dụng sản phẩm, hạn sử dụng,…
- Bảo quản: chất lượng, số lượng hàng bên trong, nâng cao tính vệ sinh, văn minh cho
hàng hóa và tac nghiệp thương mại, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng.
- Quảng cáo xúc tiến: chào hàng và kích thích mua.
1.3.4 Quyết định về dịch vụ thương mại với mặt hàng
1.3.4.1 Quyết định về phối thức dịch vụ
Được hiểu là một tập hợp có đương lượng quan trọng các hình thức dịch vụ thương mại
trong mối quan hệ với toàn bộ quá trình tiếp thị- bán và tiêu dùng một tên hàng xác định
mà công ty hoạch định cung ứng cho khách hàng trọng điểm
1.3.4.2 Quyết định về mức dịch vụ

7


Các công ty cần thẩm tra mức dịch vụ của mình và của đối thủ so với ý muốn của khách
hàng để nhận ra sự khác biệt qua một số mặt: so sánh khi mua hàng, quan sát khách hàng
có định kỳ, hòm thư góp ý và hệ thống giải quyết khiếu nại.
1.3.4.3 Quyết định về hình thức dịch vụ
Với mỗi dịch vụ lại có nhiều giải pháp. Quyết định của công ty tùy thuộc vào sở thích
của khách hàng cũng như chiến lược của công ty cạnh tranh.
1.3.4.4 Ban dịch vụ khách hàng
Để xử lý những dịch vụ sau: khiếu nại và điều chỉnh, dịch vụ thông tin. Tất cả những dịch
vụ này phải được phối hợp và sử dụng để tạo nên sự thỏa mãn và sự trung thành ở tập
khách hàng trọng điểm của công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI DI ĐỘNG. PHÂN TÍCH THỰC
TRẠNG PHỐI THỨC MẶT HÀNG HỖN HỢP CỦA CÔNG TY.
2.1 Giới thiệu khái quát về công ty và sản phẩm của công ty
2.1.1 Giới thiệu khái quát về Thế giới di động
8


Công ty TNHH Thế Giới Di Động thành lập vào tháng 03/2004, lĩnh vực hoạt động chính
của công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động,
thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.
Sau 3 tháng thành lập, công ty ra mắt website www.thegioimobi.com (sau này đổi thành
thegioididong.com) và 3 cửa hàng nhỏ tại đường Hoàng Văn Thụ, Lê Lai và Cách Mạng
Tháng 8 (thành phố Hồ Chí Minh).
Năm 2007 Công ty TNHH Thế Giới Di Động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong
Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.
Đến cuối năm 2009, Công ty có tổng cộng 40 siêu thị trên cả nước.
Từ năm 2010 tới 2011 đánh dấu bước phát triển vượt bậc với sự ra đời liên tiếp của các
siêu thị thegioididong.com trên khắp mọi miền của đất nước. Cuối năm 2010, Công ty
tăng gấp đôi số siêu thị so với năm 2009; cuối năm 2011, số siêu thị tăng lên hơn gấp 5
so với năm 2009.
Đến tháng 3/2012, với việc khai trương siêu thị tại Bắc Giang, thegioididong.com đã
hoàn tất bản đồ phủ sóng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đây là hệ thống bán lẻ thiết bị di
động đầu tiên và duy nhất hiện nay có mặt tại tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước.
Thegioididong.com vẫn tiếp tục giữ vững vị trí chuỗi bán lẻ các thiết bị di động số 1 Việt
nam, chính sách chăm sóc khách hàng vượt trội
Đội ngũ nhân viên Thegioididong.com được huấn luyện tốt và thấm nhuần văn hoá đặt
khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình.
Hàng hoá kinh doanh tại Thegioididong.com phong phú của tất cả các hãng lớn như
Samsung, Nokia, Apple, Sony, LG, HTC, …

2.1.2 Khái quát về mặt hàng hỗn hợp của công ty
- Theo chiều rộng :
Điện thoại, Tablet, Laptop, Phụ kiện, Sim, Thẻ.
- Theo chiều dài

:

Điện thoại (Iphone, Sony, Samsung, OPPO, HTC, Asus,…)
Tablet (Ipad, Samsung, Asus,…)
Laptop (Macbook, Dell, Asus, Lenovo,…)
Phụ kiện (Ốp lưng, Pin dự phòng, thẻ nhớ, tai nghe,..)
- Theo chiều sâu :
9


Điện thoại Iphone ( Iphone 4,4S,5S,6S,…)
Điện thoại Samsung (Samsung Galaxy S7, A5, A7, A9,..)
Laptop Dell (Inspriron 3459 i5, Vostro 3559 i5,…)
Ipad (Ipad Air 2, Ipad Pro 9.7 inch,…)
2.2 Thực trạng phối thức mặt hàng thương mại
2.2.1. Các quyết định thuộc tính công năng mặt hàng
- Quyết định chất lượng
Khi triển khai một mặt hàng, công ty thương mại nói chung và Thế giới di động nói riêng
phải lựa chọn một mức chất lượng và những thuộc tính khác để hỗ trợ cho việc định vị
mặt hàng của mình trong thị trường trọng điểm. Chất lượng chính là một trong những
công cụ định vị chủ yếu của nhà làm marketing. Với một tầm nhìn chiến lược kinh doanh
là trở thành một tập đoàn dẫn đầu ngành bán lẻ và sáng tạo trong việc cung cấp các sản
phẩm điện tử - điện máy công nghệ cao tại Việt Nam. Thế giới di động luôn mang đến
cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, giá trị và luôn phân phối 100% các thiết
bị chính hãng có bản quyền.
Thế giới di động luôn tạo dựng được mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp để đưa
ra những dòng sản phẩm chất lượng, chính hãng tới tay người tiêu dùng. Gần đây 8/2015,
Thế Giới Di Động đã chính thức trở thành đại lý được ủy quyền trực tiếp của Apple tại
Việt Nam. Người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm, cũng như
tiếp cận sản phẩm mới chính hãng của Apple nhanh hơn. Điều này sẽ giúp người tiêu
dùng không bị lừa bởi những mánh khóe “dựng”, “nhái” sản phẩm Apple từ hàng trôi nổi
bên ngoài.
Cũng như iphone thì các mặt hàng khác của thế giới di động (Sam Sung, HTC, SONY,...)
công ty cũng luôn cố gắng để lấy hàng từ những trung gian phân phối gần nhất, uy tín
nhất để cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao. Với
một nguồn hàng chủ động và dồi dào như vậy người tiêu dùng đến với thế giới di động
hoàn toàn yên tâm về chủng loại, mẫu mã cũng như chất lượng của sản phẩm.
- Quyết định lựa chọn đặc tính nổi trội
Các công ty thương mại khi tiếp thị một sản phẩm đều chào hàng với những đặc tính nổi
trội, điều này đặc biệt quan trọng đối với thế giới di động - công ty thương mại bán lẻ nơi hội tụ hàng chục mặt hàng chiều sâu, hàng trăm mặt hàng chiều rộng và hàng chục
ngàn tên hàng khác nhau mà khách hàng không thể nhận biết nếu các mặt hàng riêng biệt
không có đặc tính này. Đặc tính nổi trội các dòng sản phẩm của thế giới di động. Cụ thể:

10


Apple: Luôn là những sản phẩm được chào đón với những thiết kế, chào lưu công nghệ
mới nhất, sản phẩm của Apple với biểu tượng của táo bị khuyết liên tục cho ra mắt những
phiên bản mới cập nhật cập nhật của mình với sự cải tiến công nghệ vượt bậc... luôn thu
hút, lôi kéo được rất nhiều các bạn trẻ, các doanh nhân và những người ưu thích những
trải nghiệm công nghệ mới săn đón.
Sam sung: Sam Sung là một trong những thương hiệu rất lớn mạnh đến từ Hàn Quốc.
Sam Sung cũng luôn đưa ra những sản phẩm mới với những thiết kế và trải nghiệm công
nghệ mới nhằm cạnh tranh với Apple. Bên cạnh đó những chiếc điện thoại của Sam Sung
có sức mạnh sử lí mạnh mẽ. Và Sam Sung còn là nhà cung cấp hàng đầu trong mảng bộ
nhớ flash, màn hình chất lượng cao,.. và điều đó làm giảm chi phí những sản phẩm của
Sam Sung xuống.
HTC vơi một mục tiêu lớn lao tiếp cận rộng hơn để phục vụ xã hội và đem lại cuộc sống
tốt đẹp hơn. Vơi những thiết kế táo bạo của mình HTC đã chiếm được lòng tin của một
tập khách hàng mục tiêu. HTC đã cho ra đời những dòng sản phẩm thân thiện với môi
trường (HTC one) là mẫu điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới được xây dựng
theo đặc điểm kỹ thuật quốc tế của các đánh giá lượng khí thải carbon và vòng đời hoàn
chỉnh.
- Quyết định chọn phong cách mẫu mã mặt hàng
Người tiêu dùng mỗi khi quyết định mua sắm cho mình sản phẩm smartphone cao cấp thì
ngoài chất lượng của sản phẩm, mẫu mã cũng là một yếu tố rất được quan tâm. Mẫu mã
của chiếc điện thoại sẽ phản ảnh và thể hiện rõ phong cách, cá tính của người sử dụng.
Những dòng sản phẩm mà Thế giới di động phân phối luôn mang những phong cách mẫu
mã riêng được các nhà sản xuất nghiên cứu và thiết kế một cách nổi bật.
Sản phẩm của Apple luôn được thiết kế đẹp, sang trọng, với biểu tượng hình quả táo bị
khuyết nổi bật, ấn tượng luôn thu hút, kích thích sự tò mò của khách hàng. Ví dụ: Chiếc
Mac với thiết kế và kiểu dáng nhẹ, đẹp trong khi hầu hết các máy tính khác bị cho
là cồng kềnh. Iphone có màn hình cảm ứng nhanh nhạy. IPad mỏng hơn so với hầu như
bất kỳ loại máy tính xách tay nào khác.
Sam Sung là một trong những hãng smartphone lớn nhất thế giới và luôn có rất nhiều
mẫu mã điện thoại ở nhiều phân khúc khác nhau, mức giá khác nhau phù hợp với từng
đối tượng khách hàng. Ví dụ: Dòng Galaxy A là một trong những smartphone rất đẹp mắt
của Samsung, thiết kế siêu mỏng với khung vỏ nhôm chắc chắn, cao cấp phục vụ cho đối
tượng khách hàng có thu nhập khá. Galaxy E cũng là một trong những dòng sản phẩm thế
hệ mới nhưng mặt sau không làm từ kim loại vì vậy mà giá phải chăng hơn phù hợp với
đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình. Nhìn chung về hình thức sản phẩm của
Samsung rất đỏm dáng nên được đa số các chị em yêu thích

11


HTC cũng là một trong những thương hiệu khá được ưa chộng hiện nay. Với phong cách
mẫu mã cá tính, trẻ chung, năng động các dòng sản phẩm của HTC cũng luôn gây được
sự chú ý và thu hút người tiêu dùng.
Với sự đa dạng về mẫu mã và chủng loại như vậy các sản phẩm của thế giới di động phân
phối luôn kích thích lựa chọn mua dễ dàng của khách hàng. Khách hàng đến với Thế giới
di động được tiếp cận với nhiều thương hiệu khác nhau, với nhiều mẫu mã kiểu dáng
khác nhau, vì vậy việc lựa chọn tiêu dùng cũng sẽ trờ nên dễ dàng và làm thỏa mãn, hài
lòng khách hàng hơn.
2.2.2 Các quyết định chọn nhãn hiệu
- Quyết định người đứng tên nhãn hiệu
Do các sản phẩm ở mặt hàng điện thoại di động của công ty cổ phần đầu tư Thế giới di
động đều là những sản phẩm liên doanh, nhập từ nhiều nhà sản xuất uy tín,
có thương hiệu khác nhau. Do vậy, Công ty chỉ lấy tên mác giống với chức năng và
nhãn hiệu tương ứng chứ không gắn với tên thương hiệu riêng. Nhãn hiệu của các
sản phẩm điện thoại mang tiếng tăm của các nhà sản xuất, như Điện thoại Samsung S7
egde, Điện Thoại Oppo F1s , Điện thoại HTC 10… Với việc giữ nguyên tên thương hiệu
của hãng sản xuất, người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn vào nguồn gốc và chất lượng sản
phẩm hơn là mang nhãn hàng riêng của Thế giới di động. Tuy nhiên, Thế giới di động
có kèm theo tên công ty Thế giới di động ở dưới các mác sản phẩm để cho
khách hàng nhận diện thương hiệu.
- Quyết định mở rộng nhãn hiệu
Các sản phẩm điện thoại hiện tại của công ty đều mang những nhãn hiệu nổi tiếng
trên thế giới như các dòng điện thoại Iphone, Samsung, HTC, OPPO, máy tính bảng Ipad,
máy tính xách tay Dell... Đây đều là nhưng nhãn hiệu quen biết, có uy tín trên trị trường,
nhờ vậy khi công ty mở rộng nhãn hiệu: mở rộng danh mục sản phẩm (dung tích,
màu sắc, kích thước, khối lượng…) đi liền với sự mở rộng sản phẩm của nhà sản xuất,
mở rộng thị trường (sang các khu vực khác ngoài khu vực trọng điểm là Hà Nội)…
công ty sẽ bớt được những chi phí về giới thiệu, quảng bá nhãn hiệu đến người
tiêu dùng.
- Quyết định đa nhãn hiệu
Các sản phẩm điện thoại của công ty đều mang những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới
như điện thoại Iphone, Samsung, OPPO... Đây đều là nhưng nhãn hiệu quen biết,
có uy tín trên trị trường điện thoại, nhờ vậy công ty bớt được những chi phí về giới thiệu,
quảng bá nhãn hiệu đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong khi các sản phẩm điện thoại
mang nhiều nhãn hiệu đa dạng như Iphone, samsung, Oppo… thì các sản phẩm về phụ
kiện của công ty hầu như chỉ có 1 hãng. Chính vì vậy công ty cần có các quyết định mở
12


rộng nhãn hiệu về các sản phẩm phụ kiện để giảm rủi ro trong
quá
trình cung ứng sản phẩm. Việc lựa chọn các nhãn hàng mới phải được tiến hành
cẩn thận, vẫn đáp ứng được nhu cầu khách hàng mà không làm mất thiện cảm với các
sản phẩm hiện tại của công ty.
- Quyết định tái định vị thương hiệu
Tái định vị thương hiệu là yêu cầu cấp thiết của mỗi doanh nghiệp nhằm thích ứng với
sự cạnh tranh và những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế, xã hội. Nhu cầu của
khách hàng luôn luôn thay đổi, họ không còn mức cầu cho các sản phẩm mới, các siêu thị
điện máy ngày càng nhiều và phát triển mạnh mẽ dù tuổi đời còn ít. Do vậy, Thế giới di
động cần có các quyết định tái định vị thương hiệu nhằm củng cố sự trung thành của
khách hàng thông qua các catalogue, biển, băng rôn về công ty quanh hệ thống các điểm
bán. Công ty hay thực hiện các chương trình phát tờ rơi quảng cáo về các chiến dịch giảm
giá và khuyến mại của công ty vừa giúp công ty thức đẩy việc bán hàng vừa làm cho hình
ảnh của công ty được tái định vị trong lòng khách hàng.
2.2.3 Các quyết định bao bì và mác hiệu mặt hàng
Triển khai một bao bì hữu hiệu cho một sản phẩm đòi hỏi nhiều quyết định. Công việc
thứ nhất là xây dựng khái niệm về bao bì. Khái niệm về bao bì là việc định nghĩa bao bì
đó phải là gì hay làm được gì cho sản phẩm. Chẳng hạn nhiệm vụ chủ yếu của bao bì phải
là bảo vệ sản phẩm, giới thiệu một kiểu phân phối mới, gợi ra những phẩm chất của sản
phẩm của doanh nghiệp, giúp cho người tiêu dùng dễ nhận biết sản phẩm và nhãn hiệu,
tạo ra cho họ sự tin tưởng và an tâm khi lựa chọn sản phẩm và nhãn hiệu của doanh
nghiệp.
Thế giới di động hiện đang là chuỗi bán lẻ di động lớn nhất và có tốc độ phát triển, mở
rộng nhanh nhất tại Việt Nam. Thế giới di động chuyên phân phối và bán các sản phẩm
hàng đầu thế giới như: apple, samsung, sony, asus, lenovo…. Không giống với bao bì và
nhãn hiệu của các công ty sản xuất là có chức năng thông tin đến khách hàng về sản
phẩm, bảo quản hàng hóa, quảng cáo xúc tiến bán. Do là chuỗi cửa hàng bán lẻ nên bao
bì của thế giới di động là túi nilon đựng sản phẩm với hình ảnh logo của thế giới di động,
công dụng chủ yếu của những chiếc túi đựng này là quảng bá thương hiệu, làm cho nhiều
người biết đến và mua sản phẩm tại chuỗi của hàng của Thế giới di động.
Tuy nhiên, Thế giới di động cũng phải quyết định về những yếu tố đặc biệt của bao bì
như kích cỡ, hình dạng, chất liệu, màu sắc và dấu hiệu. Những yếu tố này phải hài hòa để
làm nổi bật giá trị của thương hiệu và hỗ trợ cho việc định vị thương hiệu. Bao bì phải
phù hợp với việc quảng cáo, phân phối và các chiến lược marketing khác. Sau khi chọn
và tung ra bao bì mới, thế giới di động phải đều đặn đánh giá lại để xem nó còn có hiệu
quả về mặt thu hút sự nhận biết thương hiệu và ưa thích của khách hàng hay không. Bao

13


bì phù hợp cũng góp phần tạo nên hiệu quả tích cực cho các chương trình quảng bá
thương hiệu, xúc tiến bán của Thế giới di động.
2.2.4

Các quyết định về dịch vụ thương mại với mặt hàng.

- Quyết định về phối thức dịch vụ.
Ngoài việc cung cấp các sản phẩm di động chính hãng, uy tín, Thế giới di động còn cung
cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ kèm theo trong toàn bộ quá trình tiếp thị - bán – tiêu
dùng các sản phẩm được bán tại đây.
+ Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng: Trong quá trình tiếp thị, ngoài việc trực tiếp tới cửa
hàng tìm hiểu về sản phẩm thì khách hàng còn có thể lên trực tiếp webside của thế giới di
động để tìm kiếm mọi sản phẩm và thông tin liên quan. Nhân viên bán hàng sẽ tìm hiểu
rõ những nhu cầu của khách hàng về sản phẩm mà họ quan tâm để tư vấn được hiệu quả
nhất. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng được coi là dịch vụ thiết yếu nhất giúp tạo thiện
cảm cho khách hàng về doanh nghiệp.
=> Đối với các mặt hàng của Thế giới di động, khách hàng sẽ được tư vấn một cách đầy
đủ. Đặc biệt là các sản phẩm có giá trị cao như: máy tính Apple, Iphone,… thì dịch vụ tư
vấn cực kỳ được quan tâm.
+ Dịch vụ giao hàng: Khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí tận nơi
trên toàn quốc khi thực hiện mua hàng qua internet và sẽ tiến hành giao theo yêu cầu của
khách hàng.
Các sản phẩm của thế giới di động đều là các sản phẩm công nghệ, dễ vận chuyển, cần
được trải nghiệm trước khi mua. Do vậy mà khách hàng thường lựa chọn hình thức mua
trực tiếp, dịch vụ giao hàng ít được quan tâm hơn.
+ Dịch vụ mua hàng: Khách hàng có thể lựa chọn giữa 2 hình thức là mua hàng trực
tuyến qua web và trực tiếp tại cửa hàng; bao gồm 3 cách thức mua là đặt giữ hàng tại siêu
thị; mua trả góp và mua ngay, giao hàng tận nơi. Với các sản phẩm có giá trị cao, chẳng
hạn như máy tính, điện thoại Iphone, …dịch vụ trả góp được quan tâm hơn. Với các mặt
hàng có mức giá tầm trung thì khách hàng thường sử dụng 2 cách thức còn lại để thuận
tiện. Thế giới di động có mức độ bao phủ khá rộng, do đó khách hàng có thể dễ dàng hơn
khi muốn mua hàng trực tiếp tại của hàng.
+ Dịch vụ thanh toán: gồm 3 cách thức là thanh toán trực tiếp; thanh toán sau và thanh
toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản. Khách hàng có thể tự do lựa chọn 1 trong
3cách thức thanh toán phù hợp nhất với mình. Phần lớn nhóm khách hàng lựa chọn mua
và thanh toán trực tiếp tại cửa hàng..
+ Dịch vụ bảo hành/ đổi trả sản phẩm: Các mặt hàng của thế giới di động như điện thoại,
tablet, máy tính đều có chính sách đổi trả căn cứ vào giá trị, thương hiệu riêng của sản
14


phẩm đó. Ví dụ như phụ kiện chính hãng Sony sẽ bảo hành theo hãng 1 năm nhưng phụ
kiện chính hãng Apple thì lại không được bảo hành. Ốp lưng, bao da, phụ kiện đồ chơi
cũng thuộc nhóm hàng không được bảo hành. Dịch vụ này luôn được người tiêu dùng
quan tâm, là yếu tố quyết định tới mức độ trung thành của khách hàng với doanh nghiệp.
Vì vậy mà các hoạt động của dịch vụ luôn được Thế giới di động đặt lên hàng đầu.
- Quyết định mức dịch vụ.
Thế giới di động được biết đến là nơi mua các thiết bị di động có dịch vụ khách hàng tốt
hơn hẳn so với các siêu thị điện máy, các hãng kinh doanh mặt hàng di động khác. Chính
vì vậy mà thế giới di động cũng định vị mức giá các mặt hàng của họ cao hơn so với các
đối thủ cạnh tranh trong ngành.
Mức dịch vụ được xem như yếu tố cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thương mại. Họ
cung cấp đầy đủ các dịch vụ cần thiết từ khi khách hàng có sự quan tâm tới các sản phẩm
di động tới khi mua và sau khi mua hàng.
Dịch vụ giao hàng của thế giới di động rất linh hoạt, tiện lợi cho khách hàng gồm:
+ Giữ hàng tại các siêu thị của Thegioididong.com trên toàn quốc và người mua sẽ đến
trực tiếp siêu thị kiểm tra và nhận hàng.
+ Giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút trong phạm vi bán kính 10 Km có siêu thị
Thegioididong.com.
+ Giao hàng tận nơi từ 3 – 5 ngày cho phạm vi bán kính trên 10 Km.
Đặc biệt là các dịch vụ đổi trả, hỗ trợ sau mua của Thế giới di động chu đáo hơn hẳn so
với các doanh nghiệp khác: Các trường hợp sản phẩm gặp lỗi do nhà sản xuất đều sẽ
được đổi trả trong vòng 30 ngày đầu với các sản phẩm cùng model, cùng màu, cùng dung
lượng,.. Nếu sản phẩm đổi đã hết hàng: Đổi sản phẩm tương đương có giá trị lớn hơn
50% giá trị sản phẩm lỗi (hoàn tiền phần chênh lệch).Trong trường hợp khách hàng muốn
trả hàng lấy lại tiền: Thegioididong.com sẽ thu lại với giá bằng 80% giá trên hoá đơn
hoặc theo giá bán hiện tại được niêm yết trên website. Các trường hợp lỗi do người sử
dụng thì các nhân người dùng sẽ không được hưởng dịch vụ bảo hành miễn phí. Đó cũng
là lợi thế khiến khách hàng tin tưởng khi quyết định mua các sản phẩm tại đây.
Thế giới di động rất chú trọng vào các hoạt động dịch vụ trong suốt quá trình tương tác
với khách hàng, không chỉ với khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp mà còn đối với tất
cả khách hàng có nhu cầu, quan tâm về mặt hàng di động.
- Quyết định hình thức dịch vụ.
Các dịch vụ của Thế giới di động đều do khách hàng khi tới mua hàng và trong quá trình
tương tác phản hồi lại.
15


Thế giới di động được xem là nhà phân phối chính hãng cho các sản phẩm di động, điện
tử của các thương hiệu khác nhau. Là công ty thương mại gắn kết giữa công ty sản xuất
và khách hàng. Vì thế mà các hoạt động bảo hành, đổi trả công ty sẽ liên hệ trực tiếp với
các doanh nghiệp sản xuất để thực hiện. Thế giới di động cũng có đội ngũ chuyên viên kỹ
thuật giúp sữa chữa, tư vấn sản phẩm cho khách hàng sau khi sản phẩm đã qua thời gian
bảo hành và đổi trả.
Các hoạt động liên quan mua hàng như tư vấn, hỗ trợ, giao hàng, cài đặt phần mềm ,..
đều do Thế giới di động đảm nhiệm.
=> Ví dụ khi đến Thế giới di động mua điện thoại Samsung Galaxy, dịch vụ bảo hành và
sửa chữa sẽ do nhà sản xuất là Samsung đảm nhiệm.
Các dịch vụ luôn đi kèm với quá trình mua hàng, sử dụng của khách hàng, đảm bảo cho
sự hài lòng của khách hàng được tối ưu nhất.
- Ban dịch vụ khách hàng.
Thế giới di động cũng rất chú trọng tới các dịch vụ sau bán để hỗ trợ trong suốt quá trình
sử dụng của khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo tập khách
hàng trung thành góp phần lớn vào sự phát triển bền vững của công ty.
Hoạt động trên cả 2 phương thức là kinh doanh truyền thống và kinh doanh thương mại
điện tử, Thế giới di động luôn tạo ra những dịch vụ để đáp ứng kịp thời và tốt nhất các
phản hồi từ khách hàng.
Ban dịch vụ khách hàng tiếp nhận những phản hồi trực tiếp hay qua các phương tiện
truyền thông của khách hàng, tiến hành xử lý một cách nhanh nhất, tạo sự an tâm, tin
tưởng cho người tiêu dùng.
Các vụ việc khiếu nại cũng xử lý một cách nhanh chóng theo đúng quy định của doanh
nghiệp và nhà nước. trên các website của thế giới di động luôn cập nhật thông tin về các
sản phẩm, chương trình khuyến mãi, giải đáp mọi băn khoăn, thắc mắc của khách hàng
trực tuyến. Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật luôn sẵn lòng giúp đỡ khách hàng trong suốt
quá trình sử dụng sản phẩm .
Tất cả các dịch vụ của thế giới di động đều có mối liên quan, phối hợp chặt chẽ với nhau
để tạo nên sự thỏa mãn và sự trung thành ở tập khách hàng trọng điểm của công ty.

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH PHỐI THỨC MẶT HÀNG
HỖN HỢP VỚI TÌNH THẾ MARKETING, MỤC TIÊU MARKETING

16


3.1 Đánh giá hiệu lực quyết định phối thức mặt hàng hỗn hợp với tình thế
marketing.
3.1.1 Tình thế marketing hiện tại của Thế giới di động
- Tình thế thị trường
+ Cơ hội: Thế giới di động kinh doanh mặt hàng chính là thiết bị điện tử di động bao gồm
điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, phụ kiện và các loại sim thẻ.
• Theo thống kê của Hiệp hội Mobile Marketing MMA, năm 2015 94% có điện thoại di
động, 37% có điện thoại thông minh (smartphone), thị trường còn rất tiềm năng có các
hãng phân phối thiết bị điện tử di động như Thế giới di động, FPT Shop hay Viettel.
• Tốc độ tăng trường tiêu thụ các thiết bị điện tử di động tại Việt Nam tăng từ 20 30%/năm, trong khi đó 70% dân số Việt Nam còn đang trong độ tuổi lao động, với nhu
cầu rất lớn về các thiết bị điện tử, di động - những mặt hàng chính mà Thế giới di động
kinh doanh.
+ Thách thức:
• Thế giới di động là một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao trong
những năm gần đây. Đi cùng với tốc độ tăng trưởng doanh số và thị phần là sự phát triển
của hệ thống cửa hàng một cách ào ạt. (Trung bình mỗi ngày Thế giới di động mở 2 của
hàng, và doanh thu trung bình một ngày là gần 7 tỷ đồng).
• Thị trường thiết bị di động chỉ còn dư địa tăng trưởng nhanh trong khoảng 1 đến 2 năm
nữa, Thế giới di động đã phủ kín của hàng tại các thành phố lớn, và đang tiến hành tiến ra
vùng ven và các vùng đang phát triển.
• Các đối thủ cạnh tranh của TGDĐ đang có sự bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt là FPT Shop
- Tình thế sản phẩm:
+ Thế giới di động đang đứng trước áp lực mất quyền phân phối các sản phẩm điện thoại
di động và máy tính bảng của hãng Apple khi hãng này lên kế hoạch mở cửa hàng chính
hãng để phân phối các sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Điều này gây ảnh hưởng không
nhỏ đến sự đa dạng sản phẩm của Thế giới di động.
+ Vụ việc SamSung Galaxy Note 7 bị thu hồi do lỗi pin cũng ảnh hưởng không nhỏ đến
sự đa dạng sản phẩm của Thế giới di động.
+ Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tân binh sản phẩm điện thoại trung cấp như OPPO F1s
hay Galaxy J7 Prime cũng góp phần duy trì sự đa dạng sản phẩm trong phân phối của
TGDĐ
- Tình thế cạnh tranh:
17


+ Thị trường thiết bị điện tử và di động di động đang có sự cạnh tranh khốc liệt, từ các
nhà phân phối nhỏ lẻ mang tính cá nhân hộ gia đình, các phân phối trung cấp như Nhật
Cường Mobile, Hoàng Hà Mobile cho đến các nhà phân phối cao cấp, phân phối các sản
phẩm chính hãng như Thế giới di động, FPT Shop, Viettel Store.
+ Đối thủ cạnh tranh lớn nhất và mạnh mẽ nhất của Thế giới di động là FPT Shop. FPT
Shop đang có mức tăng trưởng thần kỳ về số lượng cửa hàng (300 so với 800 của Thế
giới di động), doanh số (10.500 tỷ so với 26.000 tỷ của Thế giới di động) và lợi nhuận
trong năm 2016. Ngoài ra các đối thủ khác như Viettel Store hay Viễn Thông A cũng
đang phát triển rất mạnh mẽ.
+ Các doanh nghiệp phân phối thiết bị điện tử ở Việt Nam đang đón nhận một làn sóng
đầu tư vốn và công nghệ từ các nhà đâu tư nước ngoài, điều này gây áp lực cạnh tranh rất
lớn lên Thế giới di động. Minh chứng là T10/2016, toàn bộ hệ thống cửa hàng của Thế
giới di động tại Big C Việt Nam đều phải đóng của theo yêu cầu của phía Central Group,
là tập đoàn đến từ Thái Lan đã mua lại Big C và hệ thống siêu thị Nguyễn Kim. Mở
đường cho Nguyễn Kim hiện diện tại Big C. Một đối thủ tương đối lớn khác là Trần Anh.
Trần Anh cũng phân phối các thiết bị di động và được trợ giúp bởi một công ty Nhật Bản.
Nhờ đó mà mảng dịch vụ khách hàng của Trần Anh được cải thiện lên rất nhiều.
- Nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài
+ Nguồn lực bên trong

Đội ngũ lãnh đạo có trình độ và tầm nhìn vĩ mô, giám nghĩ dám làm, luôn luôn
biết tạo cơ hội cho nhân viên.


Đội ngũ nhân viên có trình độ cao, được đào tạo bài bản


Nguồn lực tài chính mạnh mẽ, mình chứng bằng việc doanh thu và lợi nhuận của
Thế giới di động liên tục tăng mạnh qua các năm

Sở hữu thương hiệu mạnh, liên tục giữ vị trí hàng đầu trong các doanh nghiệp có
thương hiệ mạnh

Có quan hệ hợp tác sâu rộng với các nhà sản xuất điện thoại như Apple hay
Samsung
+ Nguồn lực bên ngoài:

Kinh tế đang phát triển ổn định, cùng với đó là nhu cầu tiêu thụ thiết bị điện tử của
giới trẻ đang tăng cao, giá cả ổn định, điều đó tạo ra cơ hội rất lớn để Thế giới di động
phát triển

18Đe doạ: Thương mại điện tử đang rất phát triển và thịnh hành ở Việt Nam, tuy
nhiên Thế giới di động vẫn đang tiếp tục mở các cửa hàng. Điều này có thể đe doạ đến sự
tồn vong của các cửa hàng mà Thế giới di động đang đang vận hành.
3.1.2 Đánh giá
- Ưu điểm:

Các sản phẩm của Thế giới di động đa phần là các sản phẩm của các hãng uy tín
như Samsung, Apple, Sony,... điều này đã làm nâng cao giá trí thương hiệu cho công
công ty khi cung cấp các sản phẩm chính hãng tới khách hàng.

Thế giới di động đã biết tận dụng tốt cơ hội khi thị trường thiết bị điện tử di động
đang phát nhanh, xây dựng các cửa hàng một cách nhanh chóng nhằm chiếm lĩnh thị
trường, thị phần.
.Khi phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh không hề yếu như FPT Shop hay Viettel
Store, Thế giới di động đã xây dựng cho mình được những khác biệt lớn như độ bao phủ
thị trường, chất lượng sản phẩm (chính hãng) và đặc biệt là dịch vụ khách hàng.

Dựa trên uy tín của thương hiệu Thế Giới Di Động, Thế giới di động đang tiếp tục
lấn sân sang lĩnh vực điện máy (Điện Máy Xanh) và ngay lập tức đã thu được kết quả
đáng ghi nhận, đó là chiếm 10% thị phần (2016) và đang tiếp tục tăng trưởng một cách
thần kỳ.

Để thích nghi với sự phát triển của thương mại điện tử, Thế giới di động đã và
đang triển khai rất thành công việc bán hàng online, giúp thu hút thêm khách hàng.

Thế giới di động được khách hàng ghi nhân là có dịch vụ sau bán khá là tốt, điều
này tạo tiền để cho công ty tiếp tục cung cấp thêm các dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa
nhất nhu cầu của khách hàng.
- Nhược điểm

Việc chạy theo số lượng cửa hàng, về lâu dài sẽ tạo ra nguy cơ cho Thế giới di
động vì sẽ làm tăng chi phí vận hành, giảm sự cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh

Vì là các sản phẩm công nghệ là chủ yếu, nên Thế giới di động luôn phải cập nhật
nhanh nhất các sản phẩm. Chỉ một mâu thuẫn hay bất đồng với nhà sản xuất cũng làm
Thế giới di động mất cơ hội được phân phối sản phẩm ấy.

Việc bão hoà sản phẩm di động trong một hai năm nữa đặt ra cho Thế giới di động
nhiều thách thức để đa dạng hoá sản phẩm.
3.2 Đánh giá hiệu lực quyết định phối thức mặt hàng hỗn hợp với mục tiêu
marketing
19


3.2.1. Mục tiêu marketing
Sau khi cán đích doanh thu 1 tỷ USD năm 2015, Thế giới di động hăm hở tham gia
vào lĩnh vực bán lẻ như yếu phẩm và làm thương mại điện tử. Khi tuyên bố sẽ “xé rào
điện máy” và xây dựng Thế giới di động thành tập đoàn bán lẻ đa ngành, ông Trần Kinh
Doanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế giới di động cho hay: “Những ý tưởng mới
đã bắt đầu thành hình. Tuyên bố rồi coi như đã leo lên lưng cọp, phải làm và cố gắng làm
sao cho thật tốt”.
Trong những năm qua, kết quả hoạt động kinh doanh của Thế giới di động là rất ấn
tượng, cho dù nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa khởi sắc: vươn lên vị trí dẫn đầu về phân
phối điện thoại di động tại Việt Nam với 35% thị phần. Tuy vậy, sau khi đạt được doanh
thu 1 tỷ USD thì việc giữ vững thành tích này cũng là nhiệm vụ không hề đơn giản.
Chỉ trong năm nay, Thế giới di động sẽ nâng tổng số cửa hàng lên gần gấp đôi so với
hiện nay, đạt 1.000 cửa hàng
Thế giới di động đang bay cao nhờ đôi cánh Thegioididong và siêu thị Điện Máy
Xanh. Chiến lược dễ nhận thấy của Thế giới di động thời gian qua là gia tăng các cửa
hàng và siêu thị này càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng hay. Tốc độ mở cửa hàng của
hãng này cũng tăng trưởng tỷ lệ thuận với doanh thu. Tính đến cuối năm 2015, Thế giới
di động có 633 siêu thị đang hoạt động. Trong đó, chuỗi Thegioididong là 564 siêu thị và
Dienmayxanh có 69 siêu thị. Kết thúc năm 2015, doanh thu của Thế giới di động đạt 25,2
nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với mức doanh thu 15,8 nghìn tỷ đồng năm 2014.
Trong đó, chuỗi cửa hàng Thế giới di động đạt doanh thu 20.769 tỷ đồng, Điện máy
Xanh cũng bứt phá khá mạnh, đạt doanh thu 4.482 tỷ đồng, tăng trưởng tới 250%.
Trước mắt, việc tiếp tục gia tăng các cửa hàng để “bảo vệ” mức doanh thu đang được
Thế giới di động thực hiện triệt để. Năm 2016, lãnh đạo Thế giới cho biết, sẽ phát triển số
cửa hàng lên tới con số 1.000. Như vậy, số cửa hàng công ty này cần phải mở trong 1
năm bằng số cửa hàng mà công ty có được từ năm 2008 đến nay. Một con số nằm ngoài
sức tưởng tượng của nhiều người!
Diễn biến thực tế cho thấy doanh thu, lợi nhuận của mỗi cửa hàng từ năm 2011 đến
2014 đều tăng, nhưng đến hết 11 tháng của năm 2015, những chỉ số này đã giảm, trong
khi dự kiến số lượng cửa hàng gia tăng sẽ tạo nên sức ép không nhỏ đối với việc duy trì
doanh thu và lợi nhuận đều đặn.
Ông Doanh lý giải: “Các cửa hàng mở ra phải có lãi, chứ chúng tôi không có khái
niệm cửa hàng bán lỗ vốn. Mà nếu không mở thêm cửa hàng, để thị phần bị mất đi thì
cũng không ổn”.

20


Dù có những “đảm bảo” khả quan như trên, nhưng những tuyên bố về tập đoàn bán lẻ
đa ngành cũng như đưa hoạt động kinh doanh vượt qua biên giới Việt Nam vẫn khiến cho
không ít cổ đông của công ty lo ngại.
3.2.2. Đánh giá
- Ưu điểm
• Thế giới di động luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, giá
trị và luôn phân phối 100% các thiết bị chính hãng có bản quyền. hầu hết các sản phẩm
đều là của những thương hiệu nổi tiếng và có uy tín trên thị trường.
• Cung cấp các mặt hàng đa dạng, nhiều lựa chọn, không phân biệt đối tượng khách
hàng mà có thể đáp ứng được đa dạng các yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác
nhau
• Điều kiện tài chính khá mạnh
• Đội ngũ nhân viên trẻ, giàu nhiệt huyết
• Hệ thống phân phối rộng khắp cả nước
• Đã có uy tín trên thị trường
- Nhược điểm
• Trong tình thế còn nhiều đối thủ cạnh tranh tương đối mạnh và lĩnh vực kinh doanh
thiết bị di động đang phát triển ồ ạt, thế giới di động dường như không tạo được sự khác
biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác, đặc biệt là FPT shop
• Việc mở hàng loạt các cửa hàng ở khu vực thành phố và giờ là đến các khu vực ngoại
thành, tỉnh lẻ… chưa chắc đã mang lại hiệu quả như mong muốn mà còn có nguy cơ gây
lãng phí vống đầu tư

21


PHẦN IV: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN.

- Hiện nay Thế giới di động có 633 siêu thị đang phục vụ khách hàng. Trong đó, chuỗi
Thế giới di động là 564 siêu thị và Điện máy xanh có 69 siêu thị.
+ Thế giới di động với việc chạy theo số lượng cửa hàng, về lâu dài sẽ tạo ra nguy cơ cho
Thế giới di động vì sẽ làm tăng chi phí vận hành, giảm sự cạnh tranh so với đối thủ cạnh
tranh. Giải pháp hiện nay Thế giới nên tiến hành là ngừng mở thêm cửa hàng tập trung
phát triển khai thác lợi thế của các cửa hàng hiện có đặc biệt là chất lượng dịch vụ vì đây
là cơ sở để cạnh tranh.
+ Tập trung mở rộng nâng cao dịch vụ các cửa hàng đặt ở các vùng nông thôn ít cạnh
tranh và là nơi phát triển rất tiềm năng tại hiện nay Nhà Nước đang tiến hành đô thị hóa
nông thôn đời sống ngày càng phát triển nhu cầu về điện thoại di động ngày càng nhiều
nên đây là một thị trường tiềm năng, đã có sẵn thương hiệu nên sẽ rất dễ dàng có thể
nhận được sự ủng hộ của khách hàng.
- Thế giới di động bán các sản phẩm công nghệ là chủ yếu, nên luôn phải cập nhật nhanh
nhất các sản phẩm mà sản phẩm mang tính chất đặc thù này phải mất một khoảng thời
gian mới ra sản phẩm mới. Vì thế, Thế giới di động nên nhập nhiều các mẫu sản phẩm
khác nhau đa dạng mẫu mã nên khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn và đáp ứng được
đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
- Hiện nay có rất nhiều đại lý, siêu thị bán lẻ nên chỉ một mâu thuẫn hay bất đồng với nhà
sản xuất cũng làm Thế giới di động mất cơ hội được phân phối sản phẩm ấy nên Thế giới
di động phải tạo quan hệ tốt với nhà sản xuất hoặc phải tạo quyền chi phối đối với Nhà
sản xuất.
- Hiện nay thị trường Thế giới di động sắp bước vào giai đoạn bão hòa nên yêu cầu Thế
giới di động phải có thêm mẫu mã và sản phẩm mới hơn. Thế giới di động nên đưa ra
nhiều chương trình marketing hơn để thu hút khách hàng.
- Vì Thế giới di động là Doanh nghiệp bán lẻ nên quá phụ thuộc vào Nhà sản xuất, phụ
thuộc vào mẫu sản phẩm mới. Mỗi khi có sản phẩm mới ra của các hãng di động thì Thế
giới di động chưa chắc là Doanh nghiệp biết được sản phẩm mới mà phụ thuộc vào nhà
sản xuất, hạn chế hơn là khi sản phẩm mới ra thì tạo áp lực cho Thế giới di động vì Nhà
sản xuất sẽ bán hàng trước rồi mới phân phối đến các siêu thị đại lý. Vì thế giải pháp tối
ưu nhất là thực hiện tốt mối quan hệ đối với các nhà SX và nâng cao chất lượng dịch vụ.
22


- Thế giới di động nên thành lập một trung tâm bảo hành kỹ thuật về cả phần mềm và
phần cứng để đáp ứng nhu cầu khách hàng mặc dù Thế giới di động có bộ phận hỗ trợ kỹ
thuật nhưng chỉ hỗ trợ về phần mềm và hỗ trợ đối với khách hàng mua sản phẩm ở Thế
giới di động. Vì thế Thế giới di động nên có một trung tâm bảo hành riêng mà có cả hỗ
trợ khách hàng khi không mua ở Thế giới di động nhưng vẫn được mang ra bảo hành có
thể thu hút thêm khách hàng nếu chất lượng dịch vụ tốt (có thu phí tùy theo điều kiện
bảo hành).
- Đối với lĩnh vực mới gia nhập vào thị trường điện máy của Thế giới di động thì giải
pháp đưa ra là có thể mở thêm ở các vùng nông thôn phố mới vì hiện nay thì ở thị trường
này vẫn chưa có Doanh nghiệp bán hàng hàng điện máy và chủ yếu là các cửa hàng nhỏ
vì thế đây là một cơ hội cho Thế giới di động xâm nhập thị trường này.

23


KẾT LUẬN
Quyết định chọn và hoàn thiện phối thức mặt hàng hỗn hợp là một bước quan trọng trong
quy trình các bước quyết định marketing mặt hàng thương mại. Để đi đến thành công thì
quyết định phối thức hỗn hợp phải phù hợp với tình thế marketing, mục tiêu của công ty.
Vì vậy, đứng trước môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, Thế giới di động cần
nỗ lực hơn nữa trong việc tạo ra hiệu lực giữa phối thức mặt hàng hỗn hợp với tình thế
marketing và mục tiêu của công ty.

24


BẢNG ĐÁNH GIÁ
STT Họ và Tên
12

Nguyễn Thị Hằng

13

Nguyễn Huy Hiếu

14

Trần Minh Hoàng

15

Nguyễn Thị Hương

16

Nguyễn Thị Hường

17

Vi Thị Thúy Hường

18

Phạm Thị Huy

19
20

Nguyễn
Quang
Huỳnh
Nguyễn Thị Kim

21

Hoàng Thị Mai Lan

22

Nguyễn Thị Lập

23

Phạm Thị Thúy Nga

Mã sinh Chức vụ Nội dung công việc
viên

Thời gian hoàn Điểm
thành

25

ChữTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×