Tải bản đầy đủ

KIỂM TRA 1 TIÊT CHƯƠNG 1 lớp 11 2016

KIỂM TRA 1 TIÊT CHƯƠNG 1 LỚP 11 2016-2017 TRƯỜNG THPT BẮC
BÌNH
Câu 1:giá trị tích số các ion của nước:
A.[OH-]= 1.0.10-7M

B [H+][OH-] =1,0.10-14M

C [H+][OH-] >1,0.10-14M

C [H+][OH-] <1,0.10-14M

Câu 2:cho pt ion thu gọn Zn2+ +2OH--Zn(OH)2.pt thu gọn đã biểu diễn bản chất của các
phản ứng hh nào?
A Zn(OH)2 +2HCLNa2ZnO2+2H2O

B 2NaOH +ZnCL2-Zn(OH)2 +2NaCL

C Zn(OH)2 +2HCLZnCL2 +2H2O

D Ba(OH)2+ZnSO4Zn(OH)2+BaSO4


Câu 3:Nhận xét đúng về chất điện li:
A sự hoà tan 1 chất vào nước thành dd
B sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện
C sự điện li là quá trình oxh khử
D sự điện li một chất thành ion khi tan trong nước or ở trạng thái nóng chảy
Câu 4:Dãy chất nào dưới đây gồm các chất điện li:
A KNO3,K2CO3,H3PO4

B MgCL2,HCL,BaSO4

C HCLO,CH3COOH,H2F

D H2SO4,LiOH,K2CO3

Câu 5:trường hợp nào sau đây ko dẫn điện:
A dd C2H5OH

B dd BaCL2

C dd HBr

D NaOH nóng chảy

Câu 6:dãy gồm các hiđrôxit lưỡng tính:
A,Mg(OH)2,Zn(OH)2 ,Pb(OH)2

B Ba(OH)2,Sn(OH)2, Pb(OH)2

C Pb(OH)2,Sn(OH)2,Zn(OH)2

D Al(OH)3,Cu(OH)2,Ba(OH)2

Câu 7:Chọn câu đúng:
A Muối trung hòa là muối mà trong gốc axit không con chứa H
B Muối axit là muối trong gốc axit còn chứa H
C Muối axit là muối mà trong gốc axit còn chứa H mang tính axit


D Muối axit là muối trong gốc axit có thể có hoặc không có H
Câu 8:Cho từ từ dung dịch KOH đến dư vào dd Pb(NO3)2, khuấy đều, hiện tượng quan sát

được là:
A Xuất hiện kết tủa màu trắng
B Xuất hiện kết tủa rồi tan dần
C Xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó tan dần và dd trở nên trong suốt
D Xuất hiện kết tủa màu xanh
Câu 9:Dung dịch của một axit ở 25oC có:
A [H+] < 10-7M

B [H+] > 10-7M

C [H+] = 10-7M

D [H+][OH-] > 10-14M

Câu 10:Phương trình hóa học nào viết sai so với phản ứng xảy ra?
A CH3COONa+HClCH3COOH+NaCl

B Fes +2HClFeCl2+H2S

C CaCl2+CO2+H2OCaCO3+2HCl

D BaCl2 +H2SO4 BaSO4+2HCl

Câu 11:Cho phản ứng sau: MgS+2HClMgCl2+H2S . Phương trình ion rút gọn của phản ứng
trên là:
A H++S2H2S

B Mg2++2ClMgCl2

C MgS+2H+Mg2++H2S

D MgS+H+MgCl2+H2

Câu 12:Phản ứng nao dưới đây không phải la phản ứng trao đổi ion?
A MgSO4+BaCl2MgCl2+BaSO4

B 2NaOH + CuCl22NaCl+Cu(OH)2

C Fe + Cu(NO3)2Fe(No3)2+Cu

D HCl +AgNO3AgCl+HNO3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×