Tải bản đầy đủ

DE KIEM TRA LAN 3 HOC KY II NAM HOC 2015 2016 MON vat li KHOI 11 thoi gian 15 phut

A

B
R1

R2

R3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: Vật Lí
KHỐI: 11 CHƯƠNG TRÌNH: Cơ bản
HỆ:THPT
Thời gian làm bài: 15 phút. ( Không kể thời gian phát đề.)
Đề số 1 ur
Câu 1(4,0đ): a/ Nêu những đặc điểm của lực từ F tác dụng lên phần tử dòng điện
r
ur

I l đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B ( gồm điểm đặt, phương, chiều, độ
lớn).
b/ Áp dụng : Tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn dài 10 cm đặt trong từ trường
ur
đều có cảm ứng từ B = 4.10-2 T, dòng điện I = 2A chạy qua dây dẫn và biết B
r
vuông góc với l .
Câu 2(6,0đ): Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song cách nhau 12 cm trong
không khí, có hai dòng điện ngược chiều nhau I1 = 2A, I2 = 1A chạy qua các dây
dẫn . Xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng vuông
góc với hai dây, cách hai dây các đoạn lần lượt là r1 = 4 cm, r2 = 8 cm .
Hết


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH

HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA 15’ LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: Vật Lí

KHỐI: 11

CHƯƠNG TRÌNH: Cơ bản

HỆ: THPT

Đề 1
Câu 1:
- Điểm đặt: đặt tại trung
r urđiểm của dây dẫn
- Phương: vuông góc l , B
- Chiều: tuân theo quy tắc bàn tay trái
- Độ lớn: F=BIlsin α
Áp dụng: α = 900
F = BIl sin α = 4.10−2.2.0,1.sin 900 = 8.10−3 ( N )

0,5đ
0,5đ
0,5đ


0,5đ
0,5đ
0,5đ*3

Câu 2 :
uu
r uur ur
Vẽ hình đúng B1 , B2 , B

0,5đ*3

I1
2
= 2.10−7
= 10−5 (T )
r1
0, 04
I
1
B2 = 2.10−7 2 = 2.10−7
= 2,5.10−6 (T )
r
0, 08
uu
r
uur 2
Vì B1 ↑↑ B2 :
B1 = 2.10−7

0,5đ*3
0,5đ*3
0,5đ*3

B = B1 + B2 = 10−5 + 2,5.10−6 = 1, 25.10−5 (T )

Giáo viên ra đề: Phan Văn Qui


A

B
R1

R2

R3
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: Vật Lí
KHỐI: 11 CHƯƠNG TRÌNH: Cơ bản
HỆ: THPT
Thời gian làm bài: 15 phút. ( Không kể thời gian phát đề.)
Đề số 2 ur
Câu 1(4,0đ): a/ Nêu những đặc điểm của lực từ F tác dụng lên phần tử dòng điện
r
ur
I l đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B ( gồm điểm đặt, phương, chiều, độ
lớn).
b/ Áp dụng : Tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn dài 15 cm đặt trong từ trường
ur
đều có cảm ứng từ B = 10-6 T, dòng điện I = 0,25A chạy qua dây dẫn và biết B
r
vuông góc với l .
Câu 2(6,0đ): Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song cách nhau 10 cm trong
chân không, có hai dòng điện cùng chiều nhau I1 = 3A, I2 = 1A chạy qua các dây
dẫn. Xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng vuông
góc với hai dây và cách đều hai dây.
Hết


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH

HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA 15’ LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: Vật Lí

KHỐI: 11

CHƯƠNG TRÌNH: Cơ bản

HỆ: THPT

Đề 2
Câu 1:
- Điểm đặt:đặt tại trung
điểm
của dây dẫn
ru
r
- Phương: vuông góc l , B
- Chiều: tuân theo quy tắc bàn tay trái
- Độ lớn: F=BIlsin α
Áp dụng: α = 900
F = BIl sin α = 10−6.0, 25.0,15.sin 900 = 3, 75.10 −8 ( N )

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ*3

Câu 2 :
uu
r uur ur
Vẽ hình đúng B1 , B2 , B

0,5đ*3

I1
3
= 2.10−7
= 12.10−6 (T )
r1
0, 05
I
1
B2 = 2.10−7 2 = 2.10−7
= 4.10−6 (T )
r
0, 05
uu
r
uur 2
Vì B1 ↑↓ B2 và B1 > B2 :
B1 = 2.10−7

0,5đ*3
0,5đ*3
0,5đ*3

B = B1 − B2 = 12.10−6 − 4.10−6 = 8.10−6 (T )

Giáo viên ra đề: Phan Văn Qui

SỞ GD VÀ ĐT LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH


A

B
R1

R2

R3

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 15’ LẦN 1
HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: Vật Lí

KHỐI: 11

CHƯƠNG TRÌNH: Cơ bản

Mức độ
Biết
Chủ
Chủđềđề 1:
- Nêu được các
Lực từ, cảm đặc điểm của
ứng từ
lực từ tác dụng
lên phần tử
Số câu:
mang điện
Số điểm:
Số câu: 1(1a)
Số điểm: 2,0đ
Chủ đề 2:
Từ trường
của dòng
điện

Số câu:
Số điểm:
Tổng số
câu:
Tổng điểm:
Tỷ lệ :

Hiểu

Vận dụng
Cấp độ 3

- Vận dụng công
thức tính được
độ lớn của lực
từ.
Số câu: 1(1b)
Số điểm: 2,0đ

- Vận dụng công
thức tính độ lớn
cảm ứng từ do
các dòng điện
thẳng gây ra. Từ
đó xác định vec
tơ cảm ứng từ
tổng hợp.
Số câu: 1( câu 2)
Số điểm: 6,0
Tổng số câu: 1
Tổng số câu: 1
Tổng số câu: 1
Tổng điểm: 2,0đ Tổng điểm: 2,0đ Tổng điểm: 6,0đ
Tỷ lệ : 20%
Tỷ lệ : 20%
Tỷ lệ : 60%

Duyệt của tổ chuyên môn

HỆ: THPT

Cấp độ 4

Tổng số câu
Tổng điểm
Tỷ lệ
Tổng câu: 2
Tổng điểm:
4,0đ
Tỷ lệ: 40%

Tổng câu: 1
Tổng điểm:
6,0đ
Tỷ lệ: 60%

Tổng câu: 3
Tổng điểm:
10,0đ
Tỷ lệ : 100%
GV THỰC HIỆN
PHAN VĂN QUI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016


MÔN: Vật Lí
KHỐI: 11 CHƯƠNG TRÌNH: Cơ bản
HỆ: GDTX
Thời gian làm bài: 15 phút. ( Không kể thời gian phát đề.)
Đề
ur
Câu 1(4,0đ): a/ Nêu những đặc điểm của lực từ F tác dụng lên phần tử dòng điện
r
ur
I l đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B ( gồm điểm đặt, phương, chiều, độ
lớn).
b/ Áp dụng : Tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn dài 20 cm đặt trong từ trường
ur
đều có cảm ứng từ B = 5.10-2 T, dòng điện I = 1A chạy qua dây dẫn và biết B
r
vuông góc với l .
Câu 2(6,0đ): Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song cách nhau 10 cm trong
không khí, có hai dòng điện ngược chiều nhau I1 = 5A, I2 = 6A chạy qua các dây
dẫn . Xác định vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M nằm trong mặt phẳng vuông
góc với hai dây, cách hai dây các đoạn lần lượt là r1 = 4 cm, r2 = 6 cm .
Hết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNH


HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA 15’ LẦN 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: Vật Lí

KHỐI: 11

CHƯƠNG TRÌNH: Cơ bản

HỆ: GDTX

Câu 1:
- Điểm đặt: đặt tại trung
r urđiểm của dây dẫn
- Phương: vuông góc l , B
- Chiều: tuân theo quy tắc bàn tay trái
- Độ lớn: F=BIlsin α
Áp dụng: α = 900
F = BIl sin α = 5.10−2.1.0, 2.sin 900 = 0, 01( N )

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ*3

Câu 2 :
uu
r uur ur
Vẽ hình đúng B1 , B2 , B

0,5đ*3

I1
5
= 2.10−7
= 2,5.10−5 (T )
r1
0, 04
I
6
B2 = 2.10−7 2 = 2.10−7
= 2.10−5 (T )
r
0, 06
uu
r
uur 2
Vì B1 ↑↑ B2 :
B1 = 2.10−7

0,5đ*3
0,5đ*3
0,5đ*3

B = B1 + B2 = 2,5.10−5 + 2.10−5 = 4,5.10−5 (T )

Giáo viên ra đề: Phan Văn QuiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×