Tải bản đầy đủ

de thi giua ky1 danh gia hieu nang

~1~

Mr Minh 01236.540.426
Đề thi giữa kì Học Phần :
ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG.
Sư phụ:Phạm Gia Tiến
Học kì 1,2009-2010
CHƢƠNG 1
1. Đánh giá hiệu năng mạng là gì ? (Slide 3)
2. Độ đo hiệu năng mạng ? (Silde 4)
3. Mô hình là gì ? (Slide 8)
4. Hiệu năng mạng thƣờng đƣợc miêu tả thông qua các khái
niệm nào? (Slide 9)
CHƢƠNG 2
5. Ƣu nhƣợc điểm của kỹ thuật hoán chuyển mạch (Slide 3)
6. Mẫu lƣu thông mạng, thời gian thông điệp ..... mẫu lƣu
thông mạng xác định bởi các thành phần ? (Slide 7)
7. Điểm nóng có phải là tắt nghẽn hay không ? (Slide 8)
8. Phân phối theo thời gian - độ trù mật lƣu thông thay đổi
nhƣ thế nào ? (Slide 9)
9. Đa hợp không gian, đa hợp thời gian ? (Slide 22)

10. Phạm vi truyền, phạm vi phát hiện, phạm vi giao thoa
trong mạng vô tuyến (Slide 41)
11. Biến điệu là gì ? (Slide 44)
12. Mạng tế bào (Slide 46)
13. Vấn đề chồng chéo của 2 trạm cơ sở kế cận (Slide 47)
CHƢƠNG 3
14. Quá trình Markow ? (Slide 21)
15. Toàn bộ Slide 22 (câu này mình k nhớ hjhj sory)
16. Dây chuyền Markow với thời gian rời rạc: định nghĩa
(Slide 25)


~2~

17. CTMC thuần nhất là ergodic nếu và chỉ nếu là bất khả
quy..... (Slide 41 - học câu này kĩ nhé)
18. Một số câu khác ở ngoài:
Ví dụ: hỏi các phƣơng án sau đây phƣơng án nào
không thuộc vào đánh giá hiệu năng: con ngƣời, tốc độ lƣu
thông, thời gian.,......Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×