Tải bản đầy đủ

Thực trạng sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 ở một số trường tiểu học khu vực huyện sóc sơn hà nội

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC
---------------------------

HOÀNG THỊ HOA

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP THẢO LUẬN
NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
LỚP 3 Ở MỘT SỐ TRƢỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC
HUYỆN SÓC SƠN – HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Giáo dục học
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học
ThS. TRẦN THANH TÙNG

Hà Nội, 2016


LỜI CẢM ƠNSinh viên
Hoàng Th Hoa


LỜI CAM ĐOAN

Sinh viên

Hoàng Th Hoa


MỤC LỤC
:U ........................................................................................... 1

1. Lí do ch

tài......................................................................................... 1

2 S

c l ch sử nghiên c u c

3. Mụ

í

tài ........................................................ 3

u.................................................................................. 4

4

ng, khách th nghiên c u ............................................................... 4

5. M, ph m vi nghiên c u ..................................................................... 4

6. Gi thuy t khoa h c ................................................................................... 4
7. Nhi m vụ nghiên c u ................................................................................. 5
8

u ........................................................................... 5

9. C

tài ............................................................................................ 5
:

ƯƠ

...................................................................................... 6
1.

Ơ SỞ

S

ƯƠ

3 .................................................................................................. 6
1.1. Nh ng v

chung v

y h c ti u h c ......................... 6
...................................................... 6
....................... 6
...................................... 7
....................................... 10

12

.................................................................... 17
......................................... 17
........................................ 19

1.3. V

sử dụ

o lu

y h c môn T

nhiên và Xã h i l p 3 ................................................................................... 23
y h c môn TN và XH l p 3 ................................... 23


23
ƯƠ

2.

S

3Ở

S

SƠ -

ƯƠ

Ư

S

................................................................................................ 26

21

.............................................. 26

2.2. Th c tr ng sử dụ

o lu

y h c môn

T nhiên và Xã h i l p 3 c a giáo viên ....................................................... 28
2.2.1. Thực tr ng nh n thức c a giáo viên về tác d ng c
th o lu

y h c môn TN và XH l p 3 ................................ 28

2.2.2.Thực tr


o lu

ề hi u qu

a

y h c môn TN và XH l p 3 ......... 28

2.2.3. Thực tr ng s d

o lu

yh c

môn TN và XH l p 3 ................................................................................. 29
2.3. Th c tr ng ho

ng c a h c sinh khi sử dụ

o lu n

trong d y h c môn T nhiên và Xã h i l p 3 .............................................. 35................................................................................. 35
....................................... 36

ƯƠ

3.
S

ƯƠ
3Ở

S

Ư

S

.................................................................................................................. 38
3.1. Nguyên nhân c a th c tr ng ................................................................. 38
32

................................................................................. 39............................................................................................. 39


......................... 42
......................................................................... 43
............................................................................... 46

PH L C ........................................................................................................ 47


PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Giáo dục là nhân t quy

nh cho s phát tri n nhanh và b n v ng c a

mỗi qu c gia. Phát tri n Giáo dụ
t

t o là qu

u, là n n

ẩy phát tri n kinh t - xã h

ng l

công nghi p hóa, hi

ẩy m nh
ục nhằm bồi

c. Vì v

ng và phát tri

i là s

u qu nh t cho s

nh

c a mỗi qu c gia.
Giáo dục Ti u h c có vai trò quan tr ng trong vi c hình thành và phát
tri n nh

n ntng Ti u h

em bi

i; bi

c, bi t vi t,

bi t làm tính; bi t tìm hi u t nhiên, xã h
hình thành nh
dài v

u cho s phát tri

c, trí tu , thẩ

ch t và các kỹ

c a Giáo dục Ti u h c có giá tr
cu

i mỗ
m b o ch

cao ch

i. Ch

n và lâu
n thi t. S n phẩm

n, lâu dài, có tính quy

iv i

ng Giáo dục Ti u h c góp ph n quan tr ng

ng giáo dục c a mỗi qu c gia. Vì th

ổi m i nhằm nâng

ng giáo dục nói chung và Giáo dục Ti u h c nói riêng hi

là m

c bi t c a toàn xã h i và c a mỗ

tr

nâng cao ch

ổi m

ng Giáo dục Ti u h


pháp, hình th c tổ ch c d y h c. S c
40/2000/

i dân. Nhân t quan

10

14/2001/
í

-TT ngày 11/6/2001
40/2000/

10


, góp

1í

í
(


XH)sinh


í

ử ụ

t
… Sử ụ

ử ụ


í
í

chuyên
ử ụ

í

:“

trạng sử dụng p ương p áp t ảo luận n

trong dạy học môn T nhiên

và Xã hội lớp 3 ở một số trường Tiểu học khu v
ộ ”.

2

n

ơn –


2. Sơ lƣợc l ch sử nghiên cứu của đề tài


:
1999

-
18 34].


-

í ụ
2 21].
2005

-


í
4 32].

2007

-í
7 57].


ử ụ


3
ử ụ
S

S

2


3


3. Mục đích nghiên cứu
Tìm hi u th c tr ng sử dụ
h c môn TN và XH l p 3
s

o lu n

ti u h c, nguyên nhân d

trong d y

n th c tr

xu t nh ng gi i pháp kh c phục th c tr ng nhằm góp ph n nâng cao
qu d y h c môn TN và XH l p 3.

4. Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu
4.1. Đố tượng nghiên cứu
Th c tr ng sử dụ
T nhiên và Xã h i l p 3

o lu n
m ts

trong d y h c môn
S

ng Ti u h c khu v

S4.2. Khách thể nghiên cứu
o lu n

trong d y h c

ti u h c.

5. Mức độ, phạm vi nghiên cứu
5.1. Mứ độ nghiên cứu
u tìm hi u th c tr ng sử dụng

o lu n

trong d y h c môn T nhiên và Xã h i l p 3.
5.2. Phạm vi nghiên cứu
Trong vi c d y h c môn TN và XH l p 3
S

v

Sm ts

ng Ti u h c khu

.

6. Giả thuyết khoa học
Th
TN và XH

sử dụ
ti u h c v

n th c tr
c a giáo viên. N
t t sẽ phát huy t
c

o lu n

trong d y h c môn

t k t qu cao. Có nhi u nguyên nhân d n
ng nh t là kh

n dụng và tổ ch c

o lu n
m và h n ch

c tổ ch c và v n dụng
c ph

ồng th i nâng cao k t qu d y h c.

4

m


7. Nhiệm vụ nghiên cứu
7.1. Tìm hi

lý lu n c

tài.

7.2. Tìm hi u th c tr ng và nguyên nhân d
dụ

o lu n

n th c tr ng vi c sử

trong d y h c môn T nhiên và Xã h i

l p 3.
7.3

xu t nh ng gi

kh c phục th c tr ng.

8. Phƣơng pháp nghiên cứu
tài sử dụng m t s

u sau:

1.

c sách

2.

u tra

3.
4.

ng kê toán h c

9. Cấu trúc đề tài

Ngoài ph n m
tài gồ

3

u, k t lu n và ki n ngh , n i dung chính c

:

Chƣơng 1.

lý lu n c a vi c sử dụ

o lu n

trong d y h c môn T nhiên và Xã h i l p 3
Chƣơng 2. Th c tr ng sử dụ
h
S

l p3
S

o lu n
m ts

trong d y

ng Ti u h c khu v


Chƣơng 3. Nguyên nhân c a th c tr ng và bi

qu sử dụ
h il p3

o lu n
m ts

trong d y h c môn T nhiên và Xã

ng ti u h c khu v c

5

S

S.


PHẦN II: NỘI DUNG
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ L LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP THẢO LUẬN
NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3
1.1. Những vấn đề chung về phƣơng pháp dạy học tiểu học
1.1.1.

á n

p ương p áp ạ


:

í


:


í

ử ụ


í


í
1.1.2.

ột ố đ

để

p ương p áp ạ
6

ọ tể
.

n

1.1.3.ạ p ương p áp ạ

ọ ởtể
:
1.1.3.1.
:

-

ử ụ

ử ụ

:

tiử ụ

:


í


í

7

ử ụ

ử ụ
ử ụ

í


í

í
í:

-
trong

í
:

- Ph

ử ụ

í

..


íí


1.1.3.2.
-

:


í
í

quanh

8


:

-

ử ụ


ử ụ

1.1.3.3
:í
-

:

-

í
:

í

í
í


.ử ụ
í

í


í
9í


:

-


í;
í

ử ụ


ễ ổ
S

:

-
í
í


::
(

-

:1.1.4.

ương p áp t ả

ận n

ởtể: P
4

6í
;

10


;
:
(


í
í


:

í

í

ử ụ
í
í

íí
í11
í


:


ử ụ


í
í
ổ (

í

12
í


:
ử ụ

:
(2

:

2


í

2


(


4

4

8

:

8

a.
:
:

1

5

1 2 3 4 5 S
1

2


3 4 5


13


:

í:

ử ụ


2

ụ:
ụ:í


-


S:
:


thí
í

í

14


:S

2


4
8

4 ẽ

16


íằ :
í


:
:


: ồ

-

15
:
:

:

Sử ụ16

í

íí

í


í


í


:
1.2. M n TN và XH ở tiểu học
ương tr n

1.2.1.

n

ởtể:

:

(

quanh.
:

-

:


í


+ Quan sát,
( ằ

-


:

quen:

17
1.2.1.2.

(2

(3

3

: (1
í

nhìn toàn


:

:

-

:

-

;
;:;

í
(

…;

:

Chủ đề
S


Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

11

10

18

11

13

19

14

12

31

35

18

35

70


ụ t

1.2.2.

nộ

ng

n

ớp

1.2.2.1.
:

:

:

:

;
í

;
:

;í

í

;

:

:

í


(….ồ…

í
:

-

c sinh19

:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×