Tải bản đầy đủ

de thi giua ki LTTT

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trời
Nắng
Nắng
Nhiều mây
Mưa

Mưa
Mưa
Nhiều mây
Nắng
Nắng
Mưa
Nắng
Nhiều mây
Nhiều mây
Mưa

Nhiệt độ
85
80
83
70
68
65
64
72
69
75
75
72
81
71

Độ ẩm
85
90
78
96
80
70
65
95
70
80
70
90

75
80

Gió
Không

Không
Không
Không


Không
Không
Không


Không


Chơi golf
Không chơi
Không chơi
chơi
chơi
chơi
Không chơi
chơi
Không chơi
chơi
chơi
chơi
chơi
chơi
Không chơi

Yêu cầu :
Với tập dữ liệu được cho trong bảng trên,anh (chị) hãy tính xem thuộc tính trời (cột 1)
cung cấp bao nhiêu thông tin cho biến dự báo chơi golf (cột 5)
tính xem thuộc tính gió cung cấp bao nhiêu thông tin cho biến dự báo chơi golfTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×