Tải bản đầy đủ

đề án nhân sự chức danh Bí thư đoàn

THÀNH PHỐ CAM RANH
BCH XÃ CAM THÀNH NAM
***
Số: -ĐA/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cam Thành Nam, ngày

tháng

năm 2016

ĐỀ ÁN
Nhân sự Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cam Thành Nam
nhiệm kỳ 2017 - 2022.
----------------Để đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào TTN trong tình hình mới, bên
cạnh việc quyết định phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình công tác, phong trào
hoạt động còn phải có một thủ lĩnh thanh niên có đủ phẩm chất, trí tuệ và năng lực
hoạt động thực tiễn để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngang
tầm với nhiệm vụ.
Từ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Đoàn trong thời kỳ mới và trên cơ sở kinh

nghiệm hoạt động, Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ cũ xây dựng đề án nhân sự Bí
thư Đoàn xã Cam Thành Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:
I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG NHÂN SỰ BT ĐOÀN XÃ:
- Căn cứ quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương
Đảng ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010.
- Căn cứ kế hoạch số 28-KH/ĐTN ngày 30/8/2016 của Thành Đoàn Cam Ranh
về việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thành phố Cam Ranh và
đại hội Đoàn toàn Tỉnh lần thứ X.
- Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đoàn và phong trào TTN xã Cam
Thành Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ xã Cam Thành Nam.
- Xuất phát từ những kinh nghiệm thực tiễn của việc xây dựng và kết quả hoạt
động của BCH khoá IX cũng như các khoá trước đây.
II. YÊU CẦU:
- Nhằm quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XI và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của
cấp ủy Đảng.


- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã nhiệm kỳ 2017 - 2022 phải là người có
trình độ, năng lực, tâm huyết, bảo đảm các tiêu chuẩn quy định trong “Quy chế cán bộ
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành
theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010, đồng thời có số lượng,
cơ cấu phù hợp đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và
phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.
- Với yêu cầu coi trọng tiêu chuẩn Bí thư Đoàn khoá IX là đồng chí có đủ tiêu
chuẩn và điều kiện tham gia để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, tránh cơ
cấu hình thức, chú trọng cán bộ nữ.
- Coi trọng nhân sự trẻ nhưng có đủ tiêu chuẩn, có khả năng đáp ứng công việc
của Đoàn. Độ tuổi bình quân dưới 28.
III. TIÊU CHUẨN:
Nhân sự Bí thư Đoàn phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức
danh được quy định theo Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt là những điểm sau:
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh
nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân
công; am hiểu và gắn bó với thanh niên.
- Có lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, có
phong cách và phương pháp công tác tốt.
- Có trình độ học vấn, có kiến thức xã hội, có khả năng tham gia xây dựng và tổ
chức thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; tiếp thu và cụ thể hóa Nghị quyết
của của Đảng, của Đoàn cấp trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và

tình hình của địa phương, đơn vị mình.
- Nhiệt tình và có khả năng vận động TTN được cán bộ đoàn viên, thanh niên
trong địa phương, đơn vị tín nhiệm.
IV. VỀ SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU, THÀNH PHẦN:
Thực hiện các yêu cầu và thành phần cơ cấu BCH mới được quy định. BCH
Đoàn xã khóa IX, NK 2012 - 2017 đã họp vào ngày 24/11/2016 bàn và thống nhất về
việc giới thiệu cơ cấu nhân sự như sau:
- Giới thiệu dự bầu: 01 đ/c.
- Được bầu: 01 đ/c.
- Về thành phần, cơ cấu dự bầu:
2


+ Nam: 01 đ/c.
+ Nữ: 00 đ/c.
+ Dân tộc Kinh: 01 đ/c.
+ DTTS: 00 đ/c.
- Tôn giáo: Phật giáo.
- Trình độ học vấn: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: không.
- Trình độ chính trị: Sơ cấp chính trị
- Đảng viên.
- Độ tuổi bình quân: 24 tuổi.
- Cơ cấu cụ thể như sau:
+ Cán bộ chủ chốt Đoàn xã: 01 đ/c.
Trên đây là đề án xây dựng nhân sự Bí thư Đoàn xã Cam Thành Nam nhiệm kỳ
2017 - 2022. Thường trực Đoàn xã Cam Thành Nam đã làm việc trực tiếp với Đảng
uỷ và Ban Thường vụ Đoàn cấp trên về nhân sự Bí thư Đoàn. Ban Chấp hành Đoàn
xã trình Đại hội xem xét cho ý kiến.
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ
NHIỆM KỲ 2012 - 2017

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×