Tải bản đầy đủ

THIẾT KẾ MẠCH ĐẾM ĐỒNG BỘ

Câu 3: Thiết kế mạch đếm đồng bộ dùng theo giản đồ sau :
111 -> 110 -> 101 -> 100 -> 011 -> 001 -> 111…
Dùng flip-flop D (CK tác động cạnh xuống; preset tích cực mức thấp và clear tích
cực mức thấp).
Giải:
B1: Chọn số FF: Có 3 bit => Số FF - D là 3FF.
B2:Lập bảng trạng thái:
Trạng thái hiện tại
Q2
Q1
Q0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0

1
0
3
0
1
1
4
1
0
0
5
1
0
1
6
1
1
0
7
1
1
1
B3 + B4: Viết hàm và rút gọn:
TP

Q1Q0
Q2

00

01

11

10

X
0

1

1

0
1

X
1

00

01

11

10

X
1

1
0

0
1

X
O

0
1
Q1Q0
Q2
0
1

Q1Q0
Q2
0
1

Trạng thái kế tiếp
Q’2
Q’1
Q’0
X
X
X
1
1
1
X
X
X
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0

00

01

11

10

X
1

1
0

1
0

X
1

D2 =
= Q2Q1 + Q0

D1 =
= + + Q2Q1Q0

Các ngõ vào FF
D2
D1
D0
X
X
X
1
1
1
X
X
X
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0


D0 =
= +

Vẽ mạch:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×