Tải bản đầy đủ

500 câu trắc nghiêm quản trị học có đáp án

500 câu trắc nghiệm quản trị học
1. Ai là cha đ c a ph ng pháp Qu n tr Khoa h c?
a. Peter Drucker
b. Haroll Koontz
c. Taylor
d. Fayol
2. Tìm ra cách làm th nào đ tĕng nĕng su t là đ c tr ng c a tr ng phái:
a. Qu n tr b ng ph ng pháp khoa h c
b. Qu n tr b ng ph ng pháp hành chính
c. Qu n tr s n xu t và tác nghi p
d. Qu n tr hành vi
3. Ai là ng i đ u tiên đ a ra các ch c nĕng c a qu n tr ?
a. Taylor
b. Fayol
c. Koontz
d. Drucker
4. Tr ng phái tâm lý xã h i đ c xây d ng trên c s :
a. Nh ng nghiên c u nhà máy Halthorne
b. Phân tích quan h gi a con ng i v i con ng i
c. Quan đi m hành vi h c
d. Nh ng nghiên c u nhà máy Halthorne, đ ng th i ông còn phân tích quan h

gi a con ng i v i con ng i và quan đi m hành vi h c
5. Ph ng pháp cây g y và c cà r t đúng v i t t ng qu n tr c a ai?
a. Fayol
b. Mayo
c. Maslow
d. Mc Gregor
6. Không quan tâm đ n con ng i là nh c đi m l n nh t c a t t ng nào:
a. Qu n tr b ng khoa h c
b. Qu n tr hành chính
c. Qu n tr con ng i
d. Qu n tr đ nh l ng
7. Ph ng pháp qu n tr nào phù h p v i nh ng quy t đ nh qu n tr sáng t o:
a. Hành chính
b. Hành vi
c. Ě nh l ng
d. Ti n trình
8. Coi qu n tr là m t ngh là t t ng c a ai:
a. Taylor
b. Fayol
c. Maslow
d. Koontz
9. Quan đi m c a Haroll Koontz v qu n tr là:
a. Qu n tr con ng i
b. S h p nh t c a các quan đi m tr c đó
c. M t ti n trình
d. M t ti n trình qu n tr con ng i
GV: Tr nh Anh Tu n

1


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

10. Luôn ghi nh n ý ki n đóng góp c a nhân viên, khuy n khích nhân viên báo cáo
m i v n đ là t t ng c a lý thuy t qu n tr :
a. H th ng
b. Theo ti n trình
c. Lý thuy t Z


d. Kaizen
11. N i dung c a ho ch đ nh bao g m các y u t , lo i tr :
a. Thi t l p m c tiêu
b. Phân tích dây chuy n giá tr
c. Phân tích n i b doanh nghi p
d. Xây d ng h th ng ki m soát
12. Khi ho ch đ nh, nhà qu n tr s :
a. Làm gi m tính linh ho t c a t ch c
b. Lãng phí th i gian
c. Ph i h p n l c c a t ch c
d. Khó đi u ch nh đ c
13. M c đích c a ho ch đ nh không bao g m y u t :
a. Ph i h p n l c c a toàn b t ch c
b. Gi m s ch ng chéo
c. Là c s cho ho t đ ng ki m soát
d. Lo i tr s bi n đ ng c a môi tr ng
14. Chính sách thu c lo i k ho ch nào?
a. K ho ch s d ng m t l n
b. K ho ch th ng tr c
c. K ho ch ng n h n
d. K ho ch dài h n
15. Lo i k ho ch nào xác đ nh v th c a doanh nghi p trong môi tr ng ho t đ ng?
a. Th ng tr c
b. Chi n l c
c. C th
d. Tác nghi p
16. Ěáp án nào thu c ph ng pháp MBO?
a. T p th ra quy t đ nh
b. M c tiêu rõ ràng
c. Ki m tra ti n đ th c hi n
d. Giám sát ch t ch
17. Theo ph ng pháp MBO, y u t nào sau đây làm tĕng hi u qu qu n tr ?
a. Ki m soát ch t ch
b. M c tiêu thách th c, c th
c. M c tiêu đ a t trên xu ng
d. Lãnh đ o theo phong cách t do
18. Nh ng yêu c u nào đ i v i m c tiêu l i nhu n c a doanh nghi p là không c n
thi t?
a. T su t l i nhu n c n đ t đ c so v i nĕm tr c
b. T su t l i nhu n chung c a doanh nghi p
c. Doanh nghi p pah n l c cao m i đ t đ c
d. Trong kho ng th i gian b n nĕm
19. M c tiêu đ c thi t l p t t nh t không c n thi t ph i có đ c đi m nào sau đây?
GV: Tr nh Anh Tu n

2


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

Thách th c nh ng ph i kh thi
Ph i mang tính dài h n
Chú tr ng vào k t qu
Ph i trình bày b ng vĕn b n
khác bi t c b n gi a thi t l p m c tiêu truy n th ng và MBO:
Các m c tiêu trong ph ng pháp truy n th ng s đ nh h ng ho t đ ng qu n tr
Các m c tiêu trong ph ng pháp truy n th ng làm tiêu chí đ đánh giá
Ph ng pháp truy n th ng là quá trình đ a m c tiêu t trên xu ng còn MBO
đ a m c tiêu t trên xu ng và t d i lên
d. Ph ng pháp MBO có nhi u m c tiêu bao quát các ho t đ ng khác nhau
21. Quy t đ nh xem chi n l c nào là t t cho doanh nghi p là quy t đ nh thu c ch c
nĕng nào?
a. Ho ch đ nh
b. T ch c
c. Lãnh đ o
d. Ki m soát
22. Quá trình tuy n d ng c a doanh nghi p nh th nào là quy t đ nh lo i gì?
a. Quy t đ nh danh nghƿa
b. Quy t đ nh Delphi
c. Quy t đ nh theo ch ng trình
d. Quy t đ nh không theo ch ng trình
23. K thu t ra quy t đ nh nào mà các thành viên trong nhóm không ng i v i nhau?
a. Làm vi c nhóm
b. Ě ng não
c. Danh nghƿa
d. Delphi
24. Có đ c gi i pháp sáng t o là đ c đi m c a quy t đ nh nào?
a. Quy t đ nh theo quy trình
b. Quy t đ nh không đ c ch ng trình hóa
c. Quy t đ nh đ c ch ng trình hóa
d. Quy t đ nh cá nhân
25. Quy t đ nh các công vi c thi t k nh th nào n m trong quy t đ nh nào c a nhà
qu n tr :
a. Ho ch đ nh
b. T ch c
c. Lãnh đ o
d. Ki m soát
26. Các quy t đ nh đ c ch ng trình hóa có đ c đi m:
a. Quy t đ nh có gi i pháp sáng t o
b. Quy t đ nh đúng hay không ph thu c vào kh nĕng ng i ra quy t đ nh
c. Nghiên c u đ c khá đ y đ thông tin
d. Nh m gi i quy t các v n đ m i
27. Xác đ nh xem đi u ki n ra quy t đ nh thu c lo i ch c ch n, r i ro hay b t tr c là
vi c nhà qu n tr s nghiên c u trong b c nào c a quá trình ra quy t đ nh?
a. Xác đ nh các tiêu chí
b. Phân b tr ng s
c. Ěánh giá các ph ng án
d. L a ch n ph ng án
a.
b.
c.
d.
20. S
a.
b.
c.

GV: Tr nh Anh Tu n

3


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

28. Hành vi tr c giác k t h p v i s ch p nh n m h cao là đ c đi m c a phong cách
ra quy t đ nh nào?
a. Khái quát
b. Ch d n
c. Phân tích
d. Hành vi
29. Ěáp án nào không ph i là y u t c a duy lý trong gi i h n?
a. T i u
b. D a trên lý trí
c. Quá trình đ c đ n gi n hóa
d. Thi t l p các m c tiêu c th , rõ ràng
30. B c ra quy t đ nh nào không thu c k thu t nhóm danh đ nh:
a. Các thành viên đ c l p vi t ý t ng
b. Các l n l t trình bày
c. K t qu đ c ghi l i và sao làm nhi u b n
d. Các thành viên đ c l p cho đi m các ý t ng
31. Trong chi n l c chi phí th p, y u t nào đ c u tiên nhi u nh t?
a. Ě i m i
b. Ch t l ng
c. Kh nĕng đáp ng nhu c u khách hàng
d. Hi u su t
32. Chi n l c khác bi t hóa đòi h i:
a. S n ph m đ c thi t k đ s n xu t hàng lo t
b. Các k nĕng s n xu t theo quy trình
c. H p tác ch t ch t h th ng phân ph i
d. Giám sát lao đ ng ch t ch
33. Vi c Google mua l i Youtube thu c lo i chi n l c gì?
a. Ěa d ng hóa t p trung
b. Tĕng tr ng t p trung
c. T p trung
d. C nh tranh
34. Công ty ch ng khoán VIS m thêm chi nhánh t i Tp.HCM đ c g i là chi n l c
gì?
a. Ěa d ng hóa t p trung
b. Tĕng tr ng t p trung
c. Ěa d ng hóa t h p
d. H i nh p hàng ngang
35. Khi áp d ng chi n l c tĕng tr ng thì chi n l c nào có đ r i ro cao nh t?
a. H i nh p hàng ngang
b. Tĕng tr ng t p trung
c. Ěa d ng hóa t p trung
d. Ěa d ng hóa t h p
36. Chi n l c chi phí th p yêu c u:
a. Có chính sách thu hút lao đ ng tay ngh cao
b. Ph i h p ch t ch gi a đa hành vi và marketing
c. Phân đ nh ch c nĕng ch t ch
d. Có các ph ng pháp đo l ng kh quan
GV: Tr nh Anh Tu n

4


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

37. Vi c GM liên k t Toyota l p m t nhà máy s n xu t ôtô t i M đ c g i là chi n
l c gì?
a. Tĕng tr ng t p trung
b. Ěa d ng hóa t p trung
c. H i nh p hàng ngang
d. H i nh p hàng d c
38. Khi xác đ nh m t ngành có m c đ h p d n cao hay th p, doanh nghi p s phân
tích gì?
a. Ěi m m nh, đi m y u
b. Nĕm l c l ng c nh tranh
c. Phân tích PEST
d. T t c các phân tích trên
39. Pháp lu t ch ng đ c quy n s h n ch chi n l c nào?
a. H i nh p ngang
b. H i nh p d c
c. Ěa d ng hóa t p trung
d. Tĕng tr ng t p trung
40. Y u t nào giúp ang đ t t su t l i nhu n bình quân cao, dù l i nhu n bình quân
c a ngành nh th nào:
a. M c đ c nh tranh gi a các doanh nghi p trong ngành
b. C u trúc ngành
c. Chu i giá tr c a doanh nghi p
d. Ě c tính k thu t c a ngành
41. Ě n v doanh nghi p kinh doanh đ n ngành quy mô v a và nh , hình th c t ch c
phù h p nh t là:
a. Theo s n ph m đ n v
b. Theo khách hàng
c. Theo ch c nĕng
d. Theo khu v c
42. N u doanh nghi p mu n s d ng ít c p qu n tr , hình th c t ch c phù h p nh t:
a. Theo ch c nĕng
b. Theo s n ph m đ n v
c. Theo khu v c
d. Theo ma tr n
43. Doanh nghi p t ch c theo hình th c nào thì đ n cu i chu kǶ kinh doanh, ph n
đóng góp v l i nhu n doanh s c a cá b ph n s rõ ràng:
a. Theo ch c nĕng
b. Theo s n ph m đ n v
c. Theo khu v c
d. Theo ma tr n
44. M c đ t p trung quy n l c cao th ng g p trong ki u t ch c:
a. Theo ch c nĕng
b. Tr c tuy n
c. Theo khu v c
d. Theo ma tr n
45. K t qu c a y quy n là:
a. C p d i nh n th c đ c m nh l nh
b. C p d i ch đ ng h n trong công vi c
GV: Tr nh Anh Tu n

5


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

c. C p d i th c hi n công vi c nh ch d n
d. C p d i làm theo nh ng gì mình cho là đúng
46. Khi s d ng c c u t ch c h u c , doanh nghi p s ho t đ ng hi u qu h n khi:
a. Phân chia b ph n theo kahchs hàng
b. S d ng chi n l c
c. Môi tr ng n đ nh
d. Ě n chi c
47. C u trúc t ch c s ph thu c nh ng y u t nào
a. Công vi c, chi n l c, công ngh và môi tr ng
b. Chi n l c, quy mô, công ngh và t ch
c. Quy mô, chi n l c, công ngh và môi tr ng
d. Quy trình s n xu t, quy mô, công ngh và môi tr ng
48. Nh c đi m chính c a t ch c theo ch c nĕng:
a. Khó ki m soát ho t đ ng kinh doanh
b. Chú tr ng l i nhu n ng n h n
c. Khó phát tri n các qu n tr viên c p cao
d. Tĕng chi phí do nhi u nhân viên ch c nĕng
49. Công vi c nào không thu c ho t đ ng c a ch c nĕng t ch c:
a. Phân chia công vi c thành ch c nĕng c th
b. Nhóm các công vi c thành các b ph n
c. Xây d ng h th ng l ng th ng phù h p
d. Tuy n d ng
50. Y u t nào không làm tĕng ph m vi ki m soát:
a. Ng i qu n lý nĕng l c
b. Nhân viên đ c đào t o t t
c. Nhân viên thích làm vi c đ c l p
d. Công vi c không đ c tiêu chu n hóa
51. Khi nhu c u đ c th a mãn, nó không còn là đ ng c thúc đ y, là quan đi m c a
ai?
a. Taylor
b. Maslow
c. Herberg
d. Mac Gregor
52. Theo Herberg, y u t d n đ n s th a mãn c a nhân viên không bao g m:
a. C h i phát tri n
b. Trách nhi m
c. S ti n b
d. Ti n l ng
53. Nh ng công c đ c s d ng k t h p đ đ ng viên nhân viên bao g m:
a. Ch n ng i phù h p v i công vi c
b. Ě m b o các m c tiêu có th đ t đ c
c. N i l ng s giám sát
d. S d ng các m c tiêu thách th c
54. Theo nghiên c u c a đa h c Michigan, phong cách lãnh đ o đ nh h ng con
ng i có đ c đi m:
a. Chú tr ng khía c nh k thu t c a công vi c
b. Quan tâm đ n s hình thành công vi c
c. Coi nhân viên là công c đ đ t m c tiêu
GV: Tr nh Anh Tu n

6


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

d. Chú tr ng quan h v i c p d i
55. Ě c đi m c a phong cách lãnh đ o dân ch là:
a. Ra quy t đ nh đ n ph ng
b. C p d i đ c phép ra m t s quy t đ nh
c. Giao nhi m v ki u m nh l nh
d. Giám sát ch t ch
56. Ěóng góp c a Maslow đ i v i qu n tr là ch ra t m quan tr ng c a:
a. Phát hi n nhu c u
b. T o c h i cho nhân viên ra quy t đ nh
c. T o c h i cho nhân viên kh ng đ nh mình
d. Th a mãn các nhu c u đ đ ng viên nhân viên
57. Chi n l c thi t k công vi c nào làm tĕng m c đ ki m soát c a ng i th c hi n
công vi c?
a. Làm giàu công vi c
b. M r ng ph m vi công vi c
c. Tr l ng theo thành tích
d. Gi làm vi c linh ho t
58. Theo Hersey và Blandchards, nhà lãnh đ o s s d ng phong cách quá bán khi
nhân viên:
a. N l c th c hi n công vi c cao
b. Có k nĕng và thi u đ ng c
c. Không có k nĕng và s n sàng th c hi n công vi c
d. Không có k nĕng và không s n sàng th c hi n công vi c
59. Ě c đi m nào thu c phong cách chuyên quy n:
a. Giám sát quá trình th c hi n quy t đ nh
b. Tham kh o ý ki n c p d i
c. Cho phép c p d i tham gia đóng góp ý ki n
d. M c đ th a mãn c a nhân viên cao
60. Ph ng pháp đ ng viên theo lý thuy t c a Taylor không đ c p đ n:
a. D y công nhân cách làm vi c t t nh t
b. Ěôn đ c theo dõi công nhân làm vi c
c. G i ý đ công nhân t suy nghƿ ra cách làm vi c
d. Kích thích kinh t b ng ti n l ng, ti n th ng
61. Vi t Nam, trong th i kǶ bao c p, h u nh ng i ta qu n tr mà ch ng quan tâm
đ n hi u qu , đó là vì:
a. Nĕng su t lao đ ng c a chúng ta quá cao, không c n ph i quan tâm đ n các chi
phí n a
b. M i ng i đ u làm ch t p th , nên hi n nhiên đ t hi u qu cao
c. Ng i ta ch a đ c h c qu n tr nên không bi t hi u qu là gì
d. M i ng n l c cho đ u vào và vi c gi i quy t đ u ra h u nh đã đ c nhà n c
lo li u r t đ y đ
62. Nói v c p b c qu n tr , ng i ta chia ra:
a. Hai c p: c p qu n tr và c p th a hành
b. Ba c p: c p lãnh đ o, c p đi u hành, và c p th c hi n
c. Ba c p: c p cao, c p trung, c p c s
d. B n c p: c p cao, c p gi a, c p c s và c p th p
63. Phát bi u nào sau đây không chính xác khi nói v k nĕng c a ng i qu n tr :
GV: Tr nh Anh Tu n

7


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

a. K nĕng k thu t là nh ng kh nĕng c n thi t đ th c hi n m t công vi c c
th ; nói cách khác, là trình đ chuyên môn nghi p v c a nhà qu n tr
b. K nĕng nhân s là kh nĕng cùng làm vi c, đ ng viên, đi u khi n con ng i
và t p th trong t ch c, dù đó là thu c c p, đ ng nghi p ngang hàng, hay c p
trên
c. K nĕng t duy là kh nĕng hi u rõ m c đ ph c t p c a môi tr ng và bi t
cách gi m thi u s ph c t p đó xu ng m t m c đ có th đ i phó đ c
d. Ěã là ng i qu n tr , b t c v trí nào, lo i hình t ch c hay doanh nghi p
nào, thì t t y u ph i có c ba k nĕng k thu t, nhân s và t duy nh nhau
64. Phát bi u nào sau đây liên quan v i các k nĕng c a ng i qu n tr là không chính
xác:
a. Ông Giám đ c Công ty hi u bi t v nghi p v tài chính k toán thì ta g i đó là
k nĕng k thu t c a ông ta
b. Ông Tr ng Phòng Hành chính có quan h t t v i m i ng i trong công ty và
đ c m i ng i yêu m n thì ta g i đó là k nĕng nhân s c a ông ta
c. Ông Tr ng Phòng kinh doanh có nh n đ nh đúng đ n và k p th i v vi c
không th t ch c đ a hàng đ n bán Nha Trang trong d p hè nĕm nay nh đã
d ki n thì ta g i đó là k nĕng k thu t c a ông ta
d. Ch T tr ng T th ký đã k p th i nh n th y có v n đ gì đó b t th ng trong
cách so n th o m t vĕn b n c a nhân viên d i quy n thì ta g i đó là k nĕng
t duy c a ch ta
65. Phát bi u nào sau đây là chính xác khi nói v các k nĕng trong m t t ch c:
a. Ông Giám đ c b nh vi n c n ph i gi i v chuyên môn h n ông bác sƿ tr ng
khoa th n kinh thì m i ch huy đ c khoa này
b. Ông Tr ng Phòng Hành chánh c n nh n ra nh ng đi m ch a chu n xác trong
l i so n th o vĕn b n c a nhân viên soan th o vĕn th
c. Ông Tr ng Phòng kinh doanh c n có k nĕng giao t nhân s t t h n ông
Tr ng phòng K thu t vì ph i ti p xúc v i khách hàng m i ngày
d. Ông giám đ c tài chính không c n bi t v nghi p v k toán vì đã có nhân viên
d i quy n lo v vi c s sách k toán
66. Hành đ ng sau đây c a m t ng i th ký mang tính ch t là m t công vi c ho ch
đ nh:
a. So n th o vĕn b n
b. S p x p l ch làm vi c, ti p khách tu n sau cho Giám đ c
c. Ěánh máy b n k ho ch cho Giám đ c
d. Chép l i nh ng m c tiêu và bi n pháp th c hi n trong nĕm t i t bĕng ghi âm
do Giám đ c đ c
67. Ngu n g c c a uy tín lãnh đ o không th là:
a. Do quy n l c h p pháp
b. Do ph m ch t cá nhân lãnh đ o
c. Do kh nĕng c a ng i lãnh đ o
d. Do s tuyên b c a ng i lãnh đ o
68. Uy tín th t và uy tín gi c a ng i lãnh đ o có đi m chung là:
a. Cùng xu t phát t quy n l c và ch c v h p pháp c a ng i lãnh đ o
b. Cùng là m t s nh h ng đ n ng i khác
c. Cùng gây s tôn tr ng và kính tr ng n i ng i khác
d. Cùng do ph m ch t và giá tr cá nhân c a ng i lãnh đ o quy t đ nh nên
GV: Tr nh Anh Tu n

8


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

69. Trong các y u t môi tr ng vƿ mô, y u t nào nh h ng nhi u nh t đ n m t t
ch c?
a. Các y u t kinh t
b. Các y u t chính tr và chính ph
c. Ngoài các y u t kinh t , chính tr và chính ph
d. Tùy theo quy mô và lo i m i t ch c mà nó có th b nh h ng b i y u t này
mà không ph i là y u t khác
70. Có ph i ki u c c u t ch c h n h p (Tr c tuy n – Ch c nĕng) là h p lý nh t cho
m i t ch c?
a. Ph i
b. Không
c. Tùy theo m i t ch c
d. Hoàn toàn không đúng
71. Ch c nĕng ki m soát trong qu n tr s mang l i tác d ng là:
a. Ěánh giá đ c toàn b quá trình qu n tr và có nh ng gi i pháp thích h p
b. Làm nh gánh n ng cho c p ch huy, d n vi c xu ng cho c p d i
c. Quy trách nhi m đ c nh ng ng i sai sót
d. C p d i s t nâng cao trách nhi m h n vì s b ki m tra và b phát hi n ra các
bê b i
72. Phát bi u nào sau đây không đúng khi nói v T m h n qu n tr :
a. T m h n qu n tr r ng hay h p tùy thu c vào nĕng l c nhà qu n tr , trình đ
nhân viên, đ n đ nh c a công vi c
b. T m h n qu n tr là khái ni m dùng đ ch s l ng nhân viên d i quy n mà
nhà qu n tr có th đi u khi n m t cách t t nh t
c. T m h n qu n tr có liên quan m t thi t đ n s l ng các t ng n c trung gian
trong m t doanh nghi p
d. T m h n qu n tr là s l ng nhân viên d i quy n (k c nh ng ng i tr c
thu c nh ng ng i này, n u có) mà nhà qu n tr có th đi u khi n m t cách t t
nh t
73. Phân c p qu n tr là:
a. S phân chia hay y thác b t quy n hành c a nhà qu n tr c p trên cho các nhà
qu n tr c p d i
b. Duy trì quy n h n c a nh ng nhà qu n tr c p trên
c. Giao h t cho các c p d i quy n h n c a mình
d. S chia s quy n h n gi a các nhà qu n tr v i nhau
74. C s đ thi t k b máy t ch c s không nh t thi t đòi h i ph i là:
a. M c tiêu và chi n l c c a doanh nghi p
b. Môi tr ng vƿ mô, vi mô và công ngh c a doanh nghi p
c. Các ngu n l c, đ c bi t là ngu n nhân l c
d. Tuân th ti n trình c a ch c nĕng t ch c nh ng t ch c khác t ng t v i
mình
75. Ho ch đ nh chi n l c và ho ch đ nh tác nghi p khác nhau nh ng y u t sau
đây, ngo i tr m t y u t không th t chính xác, đó là:
a. Con ng i th c hi n
b. Th i h n
c. Khuôn kh , ph m vi
d. M c tiêu
76. Qu n tr đ c th c hi n trong m t t ch c nh m
GV: Tr nh Anh Tu n

9


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

a. T i đa hóa l i nhu n
b. Ě t m c tiêu c a t ch c
c. S d ng có hi u qu cao nh t các ngu n l c
d. Ě t đ c m c tiêu c a t ch c v i hi u su t cao
77. Ěi n vào ch tr ng: “ Qu n tr là nh ng ho t đ ng c n thi t khi có nhi u ng i k t
h p v i nhau trong m t t ch c nh m th c hi n ………..… chung” :
a. M c tiêu
b. L i nhu n
c. K ho ch
d. L i ích
78. Ěi n vào ch tr ng “ Ho t đ ng qu n tr ch u s tác đ ng c a ………..… đang bi n
đ ng không ng ng”:
a. K thu t
b. Công ngh
c. Kinh t
d. Môi tru ng
79. Qu n tr c n thi t cho:
a. Các t ch c vì l i nhu n và t ch c phi l i nhu n
b. Các doanh nghi p ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c. Các đ n v hành chính s nghi p
d. Các công ty l n
80. Ěi n vào ch tr ng “ Qu n tr h ng t ch c đ t m c tiêu v i ………..… cao nh t
và chi phí th p nh t”:
a. S th a mãn
b. L i ích
c. K t qu
d. L i nhu n
81. Ě tĕng hi u su t qu n tr , các nhà qu n tr có th th c hi n b ng cách:
a. Tĕng chi phí đ u vào và doanh thu đ u ra không thay đ i
b. Chi phí đ u vào không thay đ i và gi m doanh thu đ u ra
c. V a gi m chi phí đ u vào và v a gi m doanh thu đ u ra
d. Gi m chi phí đ u vào và tĕng doanh thu đ u ra
82. Qu n tr viên trung c p tr ng t p trung vào vi c ra các lo i quy t đ nh:
a. Chi n l c
b. Tác nghi p
c. Chi n thu t
d. C chi n l c, tác nghi p và chi n thu t
83. Càng xu ng c p th p h n th i gian dành cho ch c nĕng qu n tr nào s càng quan
tr ng:
a. Ho ch đ nh
b. T ch c và ki m soát
c. Ěi u khi n
d. T t c các ch c nĕng c a qu n tr
84. Càng lên c p cao h n, th i gain dành cho ch c nĕng qu n tr nào s càng quan
tr ng:
a. Ho ch đ nh
b. T ch c
c. Ěi u khi n
GV: Tr nh Anh Tu n

10


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

d. Ki m tra
85. Nhà qu n tr phân b th i gian nhi u nh t cho vi c th c hi n ch c nĕng:
a. Ho ch đ nh
b. Ěi u khi n và ki m soát
c. T ch c
d. Ho ch đ nh, đi u khi n, t ch c và ki m soát
86. Nhà qu n tr c p cao c n thi t nh t k nĕng:
a. Nhân s
b. T duy
c. K thu t
d. K nĕng t duy + nhân s
87. M i quan h gi a các c p b c qu n tr và các k nĕng c a nhà qu n tr là:
a.
b c qu n tr càng cao k nĕng k thu t càng có t m quan tr ng
b.
b c qu n tr càng cao k nĕng nhân s càng có t m quan tr ng
c. K nĕng nhân s có t m quan tr ng nh nhau đ i v i các c p b c qu n tr
d. T t c các ph ng án trên đi u sai
88. Ho t đ ng qu n tr th tr ng đ c th c hi n thông qua b n ch c nĕng:
a. Ho ch đ nh, t ch c, đi u khi n, ki m soát
b. Ho ch đ nh, nhân s , ch huy, ph i h p
c. Ho ch đ nh, t ch c, ph i h p, báo cáo
d. K ho ch, ch đ o, t ch c, ki m soát
89. Trong m t t ch c, các c p b c qu n tr th ng đ c chia thành:
a. Hai c p qu n tr
b. Ba c p qu n tr
c. B n c p qu n tr
d. Nĕm c p qu n tr
90. C v n cho ban giám đ c c a m t doanh nghi p thu c c p qu n tr :
a. C p cao
b. C p gi a
c. C p th p (c s )
d. T t c đ u sai
91. Ěi n vào ch tr ng “ Ch c nĕng ho ch đ nh nh m xác đ nh m c tiêu c n đ t đ c
và đ ra ………..… hành đ ng đ đ t m c tiêu trong t ng kho ng th i gian nh t
đ nh”
a. Quan đi m
b. Ch ng trình
c. Gi i h n
d. Cách th c
92. Quan h gi a c p b c và k nĕng qu n tr :
a. Ch c v càng th p thì k nĕng v k thu t càng quan tr ng
b. Ch c v càng cao thì k nĕng v t duy càng quan tr ng
c. Nhà qu n tr c n t t c các k nĕng, tuy nhiên ch c v càng cao thì k nĕng t
duy càng quan tr ng
d. Ch c v càng cao thì k nĕng v k thu t càng quan tr ng
93. K nĕng nào c n thi t m c đ nh nhau đ i v i các nhà qu n tr :
a. T duy
b. K thu t
c. Nhân s
GV: Tr nh Anh Tu n

11


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

d. Qu n lý
94. Vai trò nào đã đ c th c hi n khi nhà qu n tr đ a ra m t quy t đ nh đ phát tri n
kinh doanh:
a. Vai trò ng i lãnh đ o
b. Vai trò ng i đ i di n
c. Vai trò ng i phân b tài nguyên
d. Vai trò ng i doanh nhân
95. Ěi n vào ch tr ng “ Nhà qu n tr c p th p thì k nĕng ………..… càng quan
tr ng”
a. Nhân s
b. Chuyên môn
c. T duy
d. Giao ti p
96. M c tiêu c a qu n tr trong m t t ch c là:
a. Ě t đ c hi u qu và hi u su t cao
b. S d ng h p lý các ngu n l c hi n có
c. Tìm ki m l i nhu n
d. T o s n đ nh đ phát tri n
97. Phát bi u nào sau đây là đúng:
a. Qu n tr c n thi t đ i v i b nh vi n
b. Qu n tr c n thi t đ i v i tr ng đ i h c
c. Qu n tr là c n thi t đ i v i m i t ch c v i m i quy mô khác nhau
d. Qu n tr c n thi t đ i v i doanh nghi p
98. Qu n tr c n thi t trong các t ch c đ :
a. Ě t đ c l i nhu n
b. Gi m chi phí
c. Ě t đ c m c tiêu v i hi u su t cao
d. T o tr t t trong m t t ch c
99. Ě đ t hi u qu , các nhà qu n tr c n ph i:
a. Xác đ nh và hoàn thành đúng m c tiêu
b. Gi m chi phí đ u vào
c. Tĕng doanh thu đ u ra
d. T t c đ u ch a chính xác
100. Trong qu n tr doanh nghi p quan tr ng nh t là:
a. Xác đ nh đúng lƿnh v c ho t đ ng t ch c
b. Xác đ nh đúng quy mô c a t ch c
c. Xác đ nh đúng trình đ và s l ng đ i ngǜ nhân viên
d. Xác đ nh đúng chi n l c phát tri n c a doanh nghi p
101. Nhà qu n tr c p th p c n t p trung th i gian nhi u nh t cho ch c nĕng nào sau
đây?
a. Ho ch đ nh
b. T ch c
c. Ěi u khi n
d. Ki m tra
102. Th i gian dành cho ch c nĕng ho ch đ nh s c n nhi u h n đ i v i nhà qu n tr :
a. C p cao
b. C p trung
c. C p th p
GV: Tr nh Anh Tu n

12


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

d. C p trung gian
103. Nhà qu n tr c n phân b th i gian nhi u nh t cho vi c th c hi n ch c nĕng:
a. Ho ch đ nh và ki m tra
b. Ěi u khi n và ki m tra
c. Ho ch đ nh và t ch c
d. Phân b th i gian nhi u hay ít cho ch c nào còn tùy thu c vào c p b n c a nhà
qu n tr
104. Nhà qu n tr c p th p c n thi t nh t:
a. K nĕng nhân s
b. K nĕng nhân s + k nĕng k thu t
c. K nĕng k thu t
d. K nĕng k thu t + k nĕng t duy
105. Các ch c nĕng c b n theo qu n tr h c hi n đ i g m:
a. B n ch c nĕng
b. Sáu ch c nĕng`
c. Ba ch c nĕng
d. Nĕm ch c nĕng
106. Theo Henry Minzberg, các nhà qu n tr ph i th c hi n bao nhiêu vai trò:
a. 7
b. 14
c. 10
d. 4
107. Nghiên c u c a Henry Minzberg đã nh n d ng 10 vai trò c a nhà qu n tr và
phân lo i thành 3 nhóm vai trò, đó là:
a. Nhóm vai trò lãnh đ o, vai trò thông tin, vai trò ra quy t đ nh
b. Nhóm vai trò t ng quan nhân s , vai trò x lý các xung đ t, vai trò ra quy t
đ nh
c. Nhóm vai trò t ng quan nhân s , vai trò thông tin, vai trò ra quy t đ nh
d. Nhóm vai trò liên l c, vai trò phân b tài nguyên, vai trò th ng thuy t
108. Hi u su t c a qu n tr ch có đ c khi:
a. Làm đúng vi c
b. Làm vi c đúng cách
c. Chi phí th p
d. Chi phí cao
109. Trong qu n tr t ch c, quan tr ng nh t là:
a. Làm đúng vi c
b. Làm vi c đúng cách
c. Ě t đ c l i nhu n
d. Chi phí th p
110. Trong qu n tr t ch c, quan tr ng nh t là:
a. Th c hi n m c tiêu đúng v i hi u su t cao
b. Làm đúng vi c
c. Ě t đ c l i nhu n
d. Chi phí th p nh t
111. Hi u qu và hi u su t c a qu n tr ch có đc khi:
a. Làm đúng vi c
b. Làm đúng cách
c. T l gi a k t qu đ t đ c và chi phí b ra cao
GV: Tr nh Anh Tu n

13


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

d. Làm đúng cách đ đ t đ c m c tiêu
112. Nhà qu n tr th c hi n vai trò gì khi đ a ra quy t đ nh áp d ng công ngh m i
vào s n xu t:
a. Vai trò ng i th c hi n
b. Vai trò ng i đ i di n
c. Vai trò ng i phân b tài nguyên
d. Vai trò nhà kinh doanh
113. Nhà qu n tr th c hi n vai trò gì khi gi i quy t v n đ bãi công x y ra trong
doanh nghi p:
a. Vai trò nhà kinh doanh
b. Vai trò ng i gi i quy t xáo tr n
c. Vai trò ng i th ng thuy t
d. Vai trò ng i lãnh đ o
114. Nhà qu n tr th c hi n vai trò gì khi đàm phán v i đ i tác v vi c tĕng đ n giá gia
công trong quá trình th o lu n h p đ ng v i h :
a. Vai trò ng i liên l c
b. Vai trò ng i th ng thuy t
c. Vai trò ng i lãnh đ o
d. Vai trò ng i đ i di n
115. M i quan h gi a khoa h c và ngh thu t qu n tr đ c di n d t rõ nh t trong
câu:
a. Khoa h c là n n t ng đ hình thành ngh thu t
b. Tr c giác là quan tr ng đ thành công trong qu n tr
c. C n v n d ng đúng các nguyên t c khoa h c vào qu n tr
d. Có m i quan h bi n ch ng gi a khoa h c và ngh thu t qu n tr
116. Phát bi u nào sau đây không đúng?
a. Tr c giác là quan tr ng đ thành công trong qu n tr
b. Có m i quan h bi n ch ng gi a khoa h c và ngh thu t qu n tr
c. C n v n d ng đúng các nguyên t c khoa h c vào qu n tr
d. Khoa h c là n n t ng đ hình thành ngh thu t qu n tr
117. Ngh thu t qu n tr có đ c t :
a. T cha truy n con n i
b. Kh nĕng b m sinh
c. Tr i nghi m qua th c hành qu n tr
d. Các ch ng trình đào t o
118. Phát bi u nào sau đây không đúng:
a. Ngh thu t qu n tr không th h c đ c
b. Có đ c t di truy n
c. Tr i nghi m qua th c hành qu n tr
d. Kh nĕng b m sinh
119. Qu n tr theo h c thuy t Z là
a. Qu n tr theo cách c a M
b. Qu n tr theo cách c a Nh t B n
c. Qu n tr k t h p theo cách c a M và c a Nh n B n
d. Các cách hi u trên đ u sai
120. H c thuy t Z chú tr ng t i:
a. M i quan h con ng i trong t ch c
b. V n đ l ng b ng cho ng i lao đ ng
GV: Tr nh Anh Tu n

14


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

c. S d ng ng i dài h n
d. Ěào t o đa nĕng
121. Tác gi c a h c thuy t Z là:
a. Ng i M
b. Ng i Nh t
c. Ng i M g c Nh t
d. M t ng i khác
122. Tác gi c a h c thuy t X là:
a. William Ouchi
b. Frederick Herzberg
c. Douglas McGregor
d. Henry Fayol
123. Ěi n vào ch tr ng “Tr ng phái qu n tr khoa h c quan tâm đ n ……………… lao
đ ng thông qua vi c h p lý hóa các b c công vi c”.
a. Ěi u ki n
b. Nĕng su t
c. Môi tr ng
d. Trình đ
124. Ěi m quan tâm chung c a các tr ng phái qu n tr là:
a. Nĕng su t lao đ ng
b. Con ng i
c. Hi u qu
d. L i
nhu n
125. Ěi m quan tâm chung gi a các tr ng phái qu n tr khoa h c, qu n tr hành
chính, qu n tr đ nh l ng là:
a. Con ng i
b. Nĕng su t lao đ ng
c. Cách th c qu n tr
d. L i nhu n
126. Ěi n vào ch tr ng “Tr ng phái tâm lý - xã h i trong qu n tr nh n m nh đ n
vai trò c a y u t tâm lý, quan h ……………… c a con ng i trong xã h i”.
a. Xã h i
b. Bình đ ng
c. Ě ng c p
d. L i
ích
127. Các lý thuy t qu n tr c đi n có h n ch là:
a. Quan ni m doanh nghi p là m t h th ng khép kín
b. Ch a chú tr ng đúng m c đ n y u t con ng i
c. Quan ni m doanh nghi p là m t h th ng khép kín và ch a chú tr ng đúng m c
đ n y u t con ng i
d. Cách nhìn phi n di n
128. Lý thuy t “Qu n tr khoa h c” đ c x p vào tr ng phái qu n tr nào?
a. Tr ng phái tâm lý – xã h i
b. Tr ng phái qu n tr đ nh l ng
c. Tr ng phái qu n tr c đi n
d. Tr ng phái qu n tr hi n đ i
129. Ng i đ a ra 14 nguyên t c “Qu n tr t ng quát” là:
a. Frederick W. Taylor (1856 – 1915)
GV: Tr nh Anh Tu n

15


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

b. Henry Faytol (1814 – 1925)
c. Max Weber (1864 – 1920)
d. Douglas M Gregor (1900 – 1964)
130. T t ng c a tr ng phái qu n tr t ng quát (hành chính) th hi n qua:
a. 14 nguyên t c c a H.Faytol
b. 4 nguyên t c c a W.Taylor
c. 6 ph m trù c a công vi c qu n tr
d. Mô hình t ch c quan liêu bàn gi y
131. “Tr ng phái qu n tr quá trình” đ c Harold koontz đ ra trên c s t t ng
c a”
a. H. Fayol
b. M.Weber
c. R.Owen
d. W.Taylor
132. Ěi n vào ch tr ng “ Theo tr ng phái đ nh l ng, t t c các v n đ qu n tr đ u
có th gi i quy t đ c b ng ………………” .
a. Mô t
b. Mô hình toán
c. Mô ph ng
d. K thu t khác nhau
133. Tác gi i c a “Tr ng phái qu n tr quá trình” là:
a. Harold Koontz
b. Henry Fayol
c. R.Owen
d. Max Weber
134. Tr ng ph i H i nh p trong qu n tr đ c xây d ng t :
a. S tích h p các lý thuy t qu n tr trên c s ch n l c
b. Tr ng phái qu n tr h th ng và tr ng phái ng u nhiên
c. M t s tr ng phái khác nhau
d. Quá trình h i nh p kinh t toàn c u
135. Mô hình 7’s theo quan đi m c a McKinsey thu c tr ng phái qu n tr nào:
a. Tr ng phái qu n tr hành chính
b. Tr ng phái qu n tr h i nh p
c. Tr ng phái qu n tr hi n đ i
d. Tr ng phái qu n tr khoa h c
136. Các tác gi n i ti ng c a tr ng phái tâm lý – xã h i là:
a. Mayo; Maslow; Gregor; Vroom
b. Simon; Mayo; Maslow; Mayo; Maslow
c. Maslow; Gregor; Vroom; Gannit
d. Taylor; Maslow; Gregor; Fayol
137. Nhà nghiên c u v qu n tr đã đ a ra lý thuy t “t ch c quan liêu bàn gi y” là:
a. M.Weber
b. H.Fayol
c. W.Taylor
d. E.Mayo
138. Ěi n vào ch tr ng “Theo tr ng phái đ nh l ng, t t c các v n đ qu n tr đ u
có th ……………… đ c b ng các mô hình toán”
a. Mô t
GV: Tr nh Anh Tu n

16


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

b. Gi i quy t
c. Mô ph ng
d. Tr l i
139. Ng i đ a ra nguyên t c “T ch c công vi c khoa h c” là:
a. W.Taylor
b. H.Fayol
c. C. Barnard
d. M t ng i khác
140. Ng i đ a ra nguyên t c “T p trung & phân tán” là:
a. C. Barnard
b. H.Fayol
c. W.Taylor
d. M t ng i khác
141. “Nĕng su t lao đ ng là chìa khóa đ đ t hi u qu qu n tr ” là quan đi m c a
tr ng phái:
a. Tâm lý – xã h i trong qu n tr
b. Qu n tr khoa h c
c. Tâm lý – xã h i và Qu n tr khoa h c
d. Qu n
tr
đ nh
l ng
142. “ Ra quy t đ nh đúng là chìa khóa đ đ t hi u qu qu n tr ” là quan đi m c a
tr ng phái
a. Ě nh l ng
b. Khoa h c
c. T ng quát
d. Tâm lý – xã h i
143. Các lý thuy t qu n tr c đi n:
a. Không còn đúng trong qu n tr hi n đ i
b. Còn đúng trong qu n tr hi n đ i
c. Còn có giá tr trong qu n tr hi n đ i
d. C n phân tích đ v n d ng linh ho t
144. Ng i đ a ra nguyên t c th ng nh t ch huy là:
e. M.Weber
f. H.Fayol
g. C.Barnard
h. M t ng i khác
145. Nguyên t c th m quy n (quy n h n) và trách nhi m đ c đ ra b i:
a. Herbert Simont
b. M.Weber
c. Winslow Taylor
d. Henry Fayol
146. Tr ng phái “Quá trình qu n tr ” đ c đ ra b i:
a. Harold Koontz
b. Herry Fayol
c. Winslow Taylor
d. Adam Smith
147. Ng i đ a ra khái ni m v “ Quy n hành th c t ” là:
a. Faylo
b. Weber
GV: Tr nh Anh Tu n

17


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

c. Simon
d. M t ng i khác
148. Các y u t trong mô hình 7’s c a McKinsey là:
a. Chi n l c; c c u; h th ng; tài chính; k nĕng; nhân viên; m c tiêu ph i h p
b. Chi n l c; h th ng; m c tiêu ph i h p; phong cách; công ngh ; tài chính;
nhân viên
c. Chi n l c; k nĕng; m c tiêu ph i h p; c c u; h th ng; nhân viên; phong
cách
d. Chi n l c; c c u; h th ng; đào t o; m c tiêu; k nĕng; nhân viên
149. Ě i di n tiêu bi u c a “Tr ng phái qu n tr quá trình” là:
a. Harold Koontz
b. Henry Fayol
c. Robert Owen
d. Max Weber
150. Phân tích môi tr ng ho t đ ng c a t ch c nh m:
a. Xác đ nh c h i và nguy c
b. Xác đ nh đi m m nh và đi m y u
c. Ph c v cho vi c ra quy t đ nh
d. Ě có thông tin
151. Môi tr ng nh h ng đ n ho t đ ng c a m t doanh nghi p bao g m:
a. Bên trong và bên ngoài
b. Vƿ mô, vi mô và n i b
c. T ng quát, ngành và n i b
d. Toàn c u, t ng quát, ngành và n i b
152. Các bi n phám ki m ch l m phát n n kinh t là tác đ ng c a môi tr ng:
a. T ng quát
b. Ngành
c. Bên ngoài
d. N i b
153. Nhà qu n tr c n phân tích môi tr ng đ :
a. Có thông tin
b. L p k hoach kinh doanh
c. Phát tri n th tr ng
d. Ě ra quy t đ nh kinh doanh
154. Môi tr ng tác đ ng đ n doanh nghi p và:
a. T o các c h i cho doanh nghi p
b. Có nh h ng đ n quy t đ nh và chi n l c ho t đ ng c a doanh nghi p
c. Tác đ ng đ n ph m vi ho t đ ng c a doanh nghi p
d. T o các đe d a đ i v i doanh nghi p
155. Nghiên c u y u t dân s là c n thi t đ doanh nghi p:
a. Xác đ nh c h i th tr ng
b. Xác đ nh nhu c u th tr ng
c. Ra quy t đ nh kinh doanh
d. Các đ nh chi n l c s n ph m
156. Nhân viên gi i r i b doanh nghi p đ n n i khác, đó là yêu t nào tác đ ng đ n
doanh nghi p?
a. Y u t dân s
b. Y u t xã h i
GV: Tr nh Anh Tu n

18


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

c. Y u t nhân l c
d. Y u t vĕn hóa
157. Vi c đi u ch nh tr n lãi su t huy đ ng ti t ki m là y u t tác đ ng t y u t :
a. Kinh t
b. Chính tr và lu t pháp
c. C a môi tr ng ngành
d. Nhà cung c p
158. Chính sách phúc l i xã h i là y u t thu c:
a. Môi tr ng t ng quát
b. Xã h i
c. Y u t chính sách và pháp lu t
d. Y u t dân s
159. K thu t phân tích SWOT đ c dùng đ :
a. Xác đ nh đi m m nh-y u c a doanh nghi p
b. Xác đ nh c h i-đe d a đ n doanh nghi p
c. Xác đ nh các ph ng án k t h p t k t qu phân tích môi tr ng đ xây d ng
chi n l c
d. T ng h p các thông tin t phân tích môi tr ng
160. Phân tích đ i th c nh tranh là phân tích y u t c a môi tr ng:
a. T ng quát
b. Ngành
c. Bên ngoài
d. N i b
161. Giá d u thô trên th tr ng th gi i tĕng là nh h ng c a môi tr ng:
a. Toàn c u
b. Ngành
c. T ng quát
d. N i đ a
162. Xu h ng c a t giá là y u t :
a. Chính ph và chính tr
b. Kinh t
c. C a môi tr ng t ng quát
d. C a môi tr ng ngành
163. Các bi n đ ng trên th tr ng ch ng khoán là y u t nh h ng đ n doanh nghi p
t :
a. Môi tr ng ngành
b. Môi tr ng đ c thù
c. Y u t kinh t
d. Môi tr ng t ng quát
164. V i doanh nghi p, vi c nghiên c u môi tr ng là công vi c ph i làm c a:
a. Giám đ c doanh nghi p
b. Các nhà chuyên môn
c. Khách hàng
d. T t c các nhà qu n tr
165. Ěi n vào ch tr ng “ Khi nghiên c u mt c n nh n di n các y u t tác đ ng và
…………… c a các y u t đó”
a. S nguy hi m
b. Kh nĕng xu t hi n
GV: Tr nh Anh Tu n

19


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

c. M c đ nh h ng
d. S thay đ i
166. Tác đ ng c a s thích theo nhóm tu i đ i v i s n ph m c a doanh nghi p là y u
t thu c v :
a. Kinh t
b. Dân s
c. Chính tr xã h i
d. Vĕn hóa
167. S đi u ti t vƿ mô n n kinh t Vi t Nam thông qua các chính sách kinh t , tài
chính. Ěó là tác đ ng đ n doanh nghi p t :
a. Môi tr ng t ng quát
b. Môi tr ng ngành
c. Y u t kinh t
d. Y u t chính tr và pháp lu t
168. “M c tĕng tr ng c a n n kinh t gi m sút” nh h ng đ n doanh nghi p là y u
t :
a. Chính tr
b. Kinh t
c. Xã h i
d. C a môi tr ng t ng quát
169. Ng i dân ngày càng quan tâm h n đ n ch t l ng cu c s ng là s tác đ ng t
y ut :
a. Kinh t
b. Chính tr -pháp lu t
c. Xã h i
d. Dân s
170. Lãi su t huy đ ng ti t ki m c a ngân hàng là tác đ ng đ n doanh nghi p t y u
t :
a. Chính tr và pháp lu t
b. Kinh t
c. Nhà cung c p
d. Tài chính
171. Chính sách h tr lãi su t tín d ng cho doanh nghi p v a và nh là tác đ ng t
y ut :
a. Chính tr và pháp lu t
b. Kinh t
c. Nhà cung c p
d. Tài chính
172. S ki n s a nhi m ch t melamina c a các doanh nghi p s n xu t s a, nh h ng
đ n:
a. Công ngh
b. Xã h i
c. Dân s
d. Khách hàng
173. Môi tr ng tác đ ng đ n doanh nghi p và nh h ng m nh nh t đ n:
a. C h i th tr ng cho doanh nghi p
b. Quy t đ nh v chi n l c ho t đ ng c a doanh nghi p
c. Ě n ph m vi ho t đ ng c a doanh nghi p
GV: Tr nh Anh Tu n

20


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

d. Ěe d a v doanh s c a doanh nghi p
174. Nghiên c u y u t xã h i là c n thi t đ doanh nghi p:
a. Phân tích d đoán s thay đ i nhu c u tiêu dùng
b. Nh n ra s thay đ i thói quen tiêu dùng
c. Nh n ra nh ng v n đ xã h i quan tâm
d. Ra quy t đ nh kinh doanh
175. Các bi n pháp nhà n c h tr doanh nghi p đ u t công ngh m i là tác đ ng
c a nhóm y u t :
a. T ng quát
b. Ngành
c. Chính tr và lu t pháp
d. Kinh t
176. Phân tích môi tr ng ngành giúp doanh nghi p:
a. Xác đ nh nh ng thu n l i và khó khĕn đ i v i doanh nghi p
b. Nh n d ng khách hàng
c. Xác đ nh các áp l c c nh tranh
d. Nh n di n đ i th c nh tranh
177. Y u t nào thu c môi tr ng ngành (vi mô)
a. Doanh s c a công ty b gi m
b. S xu t hi n m t s n ph m m i trên th tr ng
c. Chi n tranh vùng V nh
d. Bãi công x y ra trong doanh nghi p
178. Môi tr ng ho t đ ng c a m t t ch c g m:
a. Môi tr ng t ng quát
b. Môi tr ng ngành
c. Môi tr ng (hoàn c nh) n i b
d. Môi tr ng t ng quát, môi tr ng ngành và c môi tr ng n i b
179. Y u t nào KHÔNG thu c môi tr ng t ng quát:
a. Giá vàng nh p kh u tĕng cao
b. Ph n ng c a ng i tiêu dùng đ i vi c gây ô nhi m môi tr ng c a công ty
Vedan
c. Chính sách lãi su t tín d ng u đãi cho doanh nghi p
d. Th tr ng ch ng khoáng trong n c đang h i ph c
180. Câu 32: Ě i d ch H5N1 và H1N1 là y u t thu c
a. Môi tr ng công ngh
b. Môi tr ng t nhiên
c. Môi tr ng xã h i
d. Môi tr ng kinh t - xã h i
181. Ra quy t đ nh là:
a. Công vi c c a các nhà qu n tr c p cao
b. L a ch n m t gi i pháp cho v n đ đã xác đ nh
c. M t công vi c mang tính ngh thu t
d. M t công vi c hi n nhiên
182. Ra quy t đ nh là m t ho t đ ng:
a. Nh vào tr c giác
b. Mang tính khoa h c và ngh thu t
c. Nh vào kinh nghi m
d. Nh và tr c giác và kinh nghi m
GV: Tr nh Anh Tu n

21


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

183. Câu nào là sai:
a. Ra quy t đ nh ph thu c hoàn toàn vào ý mu n ch quan c a nhà qu n tr
b. Ra quy t đ nh mang tính khoa h c và ngh thu t
c. Vi c ra quy t đ nh r t c n d a vào kinh nghi m
d. C n n m v ng lý thuy t ra quy t đ nh
184. Ra quy t đ nh qu n tr nh m:
a. Ch n phu ng án t t nh t và ra quy t đ nh
b. Th o lu n v i nh ng ng i khác và ra quy t đ nh
c. Gi i quy t m t v n đ
d. Tìm phu ng án đ gi i quy t v n đ
185. Quy trình ra quy t đ nh g m:
a. Xác đ nh v n đ và ra quy t đ nh
b. Ch n phu ng án t t nh t và ra quy t đ nh
c. Th o lu n v i nh ng ng i khác và ra quy t đ nh
d. Nhi u bu c khác nhau
186. Bu c đ u tiên trong quy trình ra quy t đ nh là:
a. Xây d ng các tiêu chu n đánh giá
b. Tìm ki m các phu ng án
c. Nh n di n v n đ c n gi i quy t
d. Xác đ nh m c tiêu
187. B c khó khĕn nh t c a m t quá trình ra quy t đ nh là:
a. Xây d ng các tiêu chu n đánh giá
b. Ti m ki m các phu ng án
c. Nh n di n v n đ c n gi i quy t
d. Tìm ki m thông tin
188. Tính ngh thu t c a qu n tr th hi n rõ nét nh t trong quá trình ra quy t đ nh
bu c:
a. Xây d ng các tiêu chu n
b. Tìm ki m thông tin
c. So sánh các phu ng án
d. L a ch n ph ng án t i u
189. B c th hai c a quá trình ra quy t đ nh là:
a. Xây d ng các tiêu chu n đánh giá
b. Tìm ki m các ph ong án
c. Nh n di n v n đ
d. Tìm ki m thông tin
190. B c th 4 c a quá trình ra quy t đ nh là:
a. Xây d ng các tiêu chu n đánh giá
b. Tìm ki m các ph ong án
c. Ěánh giá các ph ng án
d. Nh n di n v n đ
191. B c th 5 c a quá trình ra quy t đ nh là:
a. Xây d ng các tiêu chu n đánh giá
b. Tìm ki m các phu ng án
c. Ěánh giá các ph ng án
d. Ch n phu ng án t i u
192. Quá trình ra quy t đ nh g m:
a. 5 b c
GV: Tr nh Anh Tu n

22


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

b. 4 b c
c. 7 b c
d. 6 b c
193. Ra quy t đ nh là m t công vi c:
a. C a nhà qu n tr
b. Mang tính ngh thu t
c. V a mang tính khoa h c và v a mang tính ngh thu t
d. C a nhà quãn tr c p cao
194. L a ch n mô hình ra quy t đ nh ph thu c vào:
a. Tính cách nhà qu n tr
b. Ý mu n c a đa s nhân viên
c. Nĕng l c nhà qu n tr
d. Nhi u y u t khác nhau
195. Ra quy t đ nh theo phong cách đ c đoán s :
a. Không có l i trong m i tru ng h p
b. Không đ c c p d i ng h khi th c thi quy t đ nh
c. G p sai l m trong gi i quy t v n đ
d. Không phát huy đ c tính sang t o c a nhân viên trong quá trình ra quy t đ nh
196. Nhà qu n tr nên:
a. Ch n mô hình ra quy t đ nh đã thành công tru c đó
b. Xem xét nhi u y u t đ l a ch n mô hình ra quy t đ nh phù h p
c. S d ng mô hình tham v n đ ra quy t đ nh
d. S d ng mô hình “ra quy t đ nh t p th ” vì đây là mô hình t t nh t
197. Trong tr ng h p c p bách, nhà qu n tr nên:
a. Ch n mô hình “đ c đoán”
b. S d ng mô hình “ra quy t đ nh t p th ”
c. Ch n cách th ng dùng đ ra quy t đ nh
d. S d ng hình th c “tham v n”
198. Ra quy t đ nh nhóm:
a. Luôn luôn mang l i hi u qu cao
b. Ít khi mang l i hi u qu cao
c. Mang l i hi u qu cao nh t trong nh ng đi u ki n phù h p nh t đ nh
d. T n kém th i gian
199. Quy t đ nh qu n tr đ ra ph i th a mãn:
a. 5 yêu c u
b. 6 yêu c u
c. 4 yêu c u
d. 7 yêu c u
200. Các ch c nĕng c a quy t đ nh qu n tr bao g m:
a. Ho ch đ nh, t ch c, đi u khi n, ki m tra
b. Ě nh h ng, b o đ m, ph i h p, b t bu c
c. Ě nh hu ng, khoa h c, th ng nh t, linh ho t
d. Khoa h c, đ nh h ng, b o đ m, đúng lúc
201. Ě gi i quy t đ c v n đ , nhà qu n tr c n:
a. Chú tr ng đ n khâu ra quy t đ nh
b. Chú tr ng đ n khâu th c hi n quy t đ nh
c. Chú tr ng đ n khâu ra quy t đ nh và th c hi n quy t đ nh
d. Chú tr ng đ n khâu ra quy t đ nh nhi u h n
GV: Tr nh Anh Tu n

23


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

202. Hình th c ra quy t đ nh có tham v n là
a. Trao đ i v i ng i khác tr c khi ra quy t đ nh
b. Thu th p thông tin t c p d i tr c khi ra quy t đ nh
c. D a vào ý ki n s đông đ ra quy t đ nh
d. D a trên s hi u bi t cá nhân đ ra quy t đ nh
203. K thu t nào nên áp d ng khi th o lu n đ nh n d ng v n đ :
a. Ph ng pháp đ ng não ( rain storming)
b. Phu ng pháp phân tích SWOT
c. Ph ng pháp b ng mô t v n đ
d. Ph ng pháp th và sai
204. Quy t đ nh qu n tr là:
a. S l a ch n c a nhà qu n tr
b. M nh l nh c a nhà qu n tr
c. Ý tu ng c a nhà qu n tr
d. S n ph m c a lao đ ng qu n tr
205. B c 3 c a quá trình ra quy t đ nh qu n tr là:
a. Tìm ki m các ph ng án
b. Xây d ng tiêu chu n đánh giá ph ong án
c. Thu th p thông tin
d. Ěánh giá các ph ng án
206. u c th 6 c a quá trình ra quy t đ nh là:
a. Ra quy t đ nh và th c hi n
b. Xây d ng tiêu chu n đánh giá ph ng án
c. L a ch n ph ng án t i u
d. Ěánh giá các ph ng án
207. Ho ch đ nh là:
a. Xác đ nh m c tiêu và các bi n pháp th c hi n m c tiêu
b. Xây d ng các k ho ch dài h n
c. Xây d ng các k ho ch h ng nĕm
d. Xây d ng k ho ch cho ho t đ ng c a toàn công ty
208. Xây d ng m c tiêu theo ki u truy n th ng là nh ng m c tiêu đ c xác đ nh:
a. Áp đ t t c p cao
b. T khách hàng
c. Theo nhu c u th tr ng
d. T c p d i
209. Xây d ng m c tiêu theo ki u MBO là nh ng m c tiêu đ c đ t ra theo cách:
a. T c p cao
b. T c p d i
c. C p trên đ nh h ng và cùng c p d i đ ra m c tiêu
d. M c tiêu tr thành cam k t
210. “Ho ch đ nh nh m xác đ nh m c tiêu c n đ t đ c và đ ra …. ..… hành đ ng đ
đ t m c tiêu trong t ng kho ng nh t đ nh”.
a. Quan đi m
b. Gi i pháp
c. Gi i h n
d. Ngân sách
GV: Tr nh Anh Tu n

24


Khoa Kinh t - K toán

B câu h i TNKQ – Qu n tr h c

211. “K ho ch đ n d ng là nh ng cách th c hành đ ng……trong t ng lai”
a. Không l p l i
b. Ít phát sinh
c. Xu t hi n
d. Ít x y ra
212. “K ho ch đa d ng là nh ng cách th c hành đ ng đã đ c tiêu chu n hóa đ gi i
quy t nh ng tình hu ng……và có th l ng tr c”
a. Ít x y ra
b. Th ng x y ra
c. Phát sinh
d. Xu t hi n
213. MBO hi n nay đ c quan ni m là:
a. Ph ng pháp đánh giá k t qu hoàn thành nhi m v
b. Ph ng pháp đánh giá m c tiêu qu n tr
c. Công c xây d ng k t ho ch chi n l c
d. Qu n tr b ng m c tiêu
214. “Ě c tính c a MBO là m i thành viên trong t ch c.......ràng bu c và…….hành
đ ng trong su t quá trình qu n tr ”
a. Cam k t; t nguy n
b. Ch p nh n; tích c c
c. T nguy n; tích c c
d. T nguy n; cam k t
215. M c tiêu trong ho t đ ng qu n tr nên đ c xây d ng :
a. Có tính tiên ti n
b. Có tính k th a
c. Ě nh tính và đ nh l ng
d. Ě nh tính và đ nh l ng đ ng th i ph i có tính ti n ti n và tính k th a
216. Ch n câu tr l i đúng nh t
a. Ho ch đ nh là công vi c b t đ u và quan tr ng nh t c a quá trình qu n tr
b. Ho ch đ nh ch mang tính hình th c
c. Ho ch đ nh khác xa v i th c t
d. Ho ch đ nh c n ph i chính xác tuy t đ i
217. Các k ho ch tác nghi p thu c lo i “k ho ch th ng tr c” là:
a. Các d án
b. Các ho t đ ng đ c tiêu chu n hóa
c. Các chính sách, th t c, quy đ nh
d. Các ho t đ ng đ c tiêu chu n hóa và ác chính sách, th t c, quy đ nh
218. Các k ho ch tác nghi p thu c lo i “k ho ch đ n d ng” là
a. D án ch ng trình
b. Ch ng trình, d án, d toán ngân sách
c. Các quy đ nh, th t c
d. Các chính sách, th t c
219. Qu n tr b ng m c tiêu MBO giúp:
a. Ě ng viên khuy n khích nhân viên c p d i t t h n
b. Tĕng tính ch đ ng sáng t o c a nhân viên c p d i
c. Góp ph n đào t o và hu n luy n nhân viên c p d i
GV: Tr nh Anh Tu n

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×