Tải bản đầy đủ

KIỂM TRA 1 TIẾT số 2 năm học 2016 2017 môn hóa học 11 cơ bản

Họ và tên: …………………….
Lớp ………….
KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2 NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Hoá Học 11 cơ bản
Thời gian:45 phút
Phiếu trả lời trắc nghiệm
1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

A
B
C
D

(Cho N:14; H:1;O:16; Pb:207; Zn:65; Mg:24; Cu:64; Be:9; Ag:108; Fe:56)
Câu 1: Số lượng electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử nitơ là
A.2
B.3
C.4
D.5


Câu 2:Chọn phát biểu sai
A.N2 khá trơ ở nhiệt độ thường là do N2 có liên kết ba khá bền
B.Tính chất hóa học của N2 là tính oxi hóa hoặc tính khử
C.Ở nhiệt độ cao, N2 hoạt động hóa học mạnh hơn
D. N2 dễ cháy trong không khí
Câu 3:Chọn phát biểu sai
A.NH3 là chất khí không màu,mùi khai
B.NH3 tan nhiều trong nước
C.Trong công nghiệp,NH3 được điều chế từ muối amoni D.NH3 được dùng sản xuất axit HNO3
Câu 4:Phản nhiệt phân nào viết sai?
t0
t0
A.NH4Cl →
NH3 + HCl
B.NH4HCO3 →
NH3 + CO2 + H2O
0
0
t
t
C.NH3NO3 →
N2O + H2O
D.NH4NO3 →
N2 + H2O + O2
Câu 5:Dung dịch NH4Cl không tác dụng với chất nào sau đây?
A.NaOH
B.Ca(OH)2
C.KOH
D.Mg(OH)2
Câu 6:Chọn phát biểu sai
A.Trong phòng thí nghiệm,NaNO3 và H2SO4 được dùng để điều chế HNO3
B.Trong công nghiệp,HNO3 được sản xuất từ NH3
C.Khi mưa giông có sấm sét,HNO3 được tạo ra từ N2,O2,H2O
D. Trong phòng thí nghiệm, HNO3 được điều chế từ NH4NO3 và HCl
Câu 7:Nhóm kim loại không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội là
A.Cu,Fe,Ag
B.Mg,Al,Pt
C.Al,Fe,Au
D.Zn,Mg,Pb
Câu 8: Phản ứng giữa HNO3 với Mg tạo khí N2.Số phân tử HNO3 thể hiện tính oxi hóa là
A. 1
B. 2
C. 12
D. 5
Câu 9:HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với chất nào dưới đây?
A. Fe
B. FeO
C. Fe(OH)2
D. Fe2O3
Câu 10: Phản ứng giữa HNO3 với Al tạo khí N2O.Tổng hệ số nguyên, tối giản nhất trong phương
trình phản ứng này là
A. 55
B. 9
C. 64
D. 65
Câu 11: Phương trình nhiệt phân muối Zn(NO3)2 là:
A. 2Zn(NO3)2 → 2ZnO + 4NO2 + O2 .
B .Zn(NO3)2 → Zn + 2NO2 + O2 .
C. Zn(NO3)2 → Zn(NO2)2 + O2.
D. Zn(NO3)2 → ZnO + 2NO2.
Câu 12:Chọn phát biểu sai
A.Nguyên tố photpho có 2 dạng thù hình
B.Photpho trắng có khả năng phát quang trong bóng tối ở nhiệt độ thường
C.Photpho đỏ không tan trong dung môi thông thường
D. Photpho đỏ dễ bay hơi hơn photpho trắng
Câu 13:Nhóm chất nào sau đây không tác dụng với photpho?
A.Ca,Mg
B.O2,Cl2
C.HNO3,KClO3
D.S,HCl

23

24

25


Câu 14:Chất nào không dùng khi điều chế axit H3PO4 trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp?
A.O2,H2O
B.HNO3
C.H2SO4
D.NaH2PO4
+
Câu 15: Dung dịch axit H3PO4 có chứa các ion nào ? ( không kể H và OH của nước ):
A. H+, PO43B. HPO42-, H2PO4-, PO43+
23C. H , HPO4 , PO4
D. H+, H2PO4-,HPO42-,PO43Câu 16: Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của
A. P
B. PO34−
C. P2O5
D. H3PO4
Câu 17: Để phân biệt 3 dung dịch đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn là NH4Cl Na2SO4, (NH4)2SO4, ta có
thể dùng một thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau?
A. Dung dịch Ba(OH)2. B. Dung dịch BaCl2.
C. Dung dịch NaOH.
D. Dung dịch AgNO3.
Câu 18:Cho 100ml dd KOH 0,1M vào 50ml dd(NH4)2SO4 1M .Đun nóng nhẹ cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn,thể tích khí thoát ra (đktc) là
A.2,24lít.
B.1,12 lít.
C.0,112 lít.
D.0,224lít.
Câu19:Khí NH3 được điều chế từ N2 trong không khí. Để điều chế được 136 kg NH3 thì thể tích không khí cần
dùng là bao nhiêu?(Biết hiệu suất điều chế là 25%)
A.448 m3
B.358,4m3
C.89,6m3
D.22,4m3
Câu 20:Cho 5,76 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO.
Thể tích khí NO (đktc) là
A. 1,12 lít
B. 1,344 lít
C. 4,48 lít
D. 2,24 lít
Câu 21:Cho 5,2 gam một kim loại M(hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng sinh ra sản phẩm khử
duy nhất là 0,448 lít khí N2O(đktc).Kim loại M là
A.Cu
B.Mg
C.Zn
D.Be
Câu 22:Hòa tan hoàn toàn 9,45 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại là Pb và Ag trong dung dich axit HNO3 thoát ra
sản phẩm khử duy nhất là 0,672 lít khí NO(đktc).Phần trăm khối lượng của Ag trong hỗn hợp đầu là
A.65,7%
B.34,3%
C.17,14%
D.35%
Câu 23:Cho 300ml dung dịch KOH 0,1M vào 120ml dung dịch H3PO4 0,1M.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn
thì khối lượng muối thu được là
A.2,316gam
B.2,856 gam
C.1,578 gam
D.1,044 gam
Câu 24:Hòa tan hoàn toàn 10,98 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại là Fe và Zn trong dung dịch axit HNO3
thoát ra 1,12 lít(đktc) hỗn hợp X gồm 2 sản phẩm khử là N2và N2O.Xác định phần trăm khối lượng của Fe
trong hỗn hợp ban đầu.Biết tỉ khối của X đối với khí H2 là 18,8
A.34%
B.40,8%
C.88,8%
D.27,2%
Câu 25:Nung hỗn hợp chất rắn X gồm CuO và Cu(NO3)2 (có số mol bằng nhau).Sau khi phản ứng nhiệt phân
xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn giảm 10,8 gam.Phần trăm khối lượng của Cu(NO3)2 trong hỗn hợp
X là
A.29,85%
B.50%
C.60%
D.70,15%

HẾT
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×