Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA học kì i hóa học lớp 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Phần I : Trắc nghiệm ( 4 điểm )
Câu 1. Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với
dung dịch NaOH ?
A. Pb(OH)2 , ZnO ,Fe2O3
C. Na2SO4 , HNO3 , Al2O3
B. Al(OH)3 , Al2O3 , Na2CO3
D. Na2HPO4 , ZnO , Zn(OH)2
Câu 2. Cho phương trình hóa học của phản ứng ở dạng ion thu gọn:
CO32- + 2H+ → H2O + CO2
Phương trình ion thu gọn trên là của phương trình dạng phân tử nào sau đây
A. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2
B. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2
C. MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + H2O + CO2
D. BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + H2O + CO2
Câu 3. Chọn câu trả lời sai :
A.Giá trị [H+] tăng thì độ axit tăng.
B.Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.
C.Dung dịch pH < 7 làm quì tím hóa đỏ.
D.Dung dịch pH = 7 : trung tính
Câu 4: Dung dịch HNO3 0,01M có pH bằng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 5: Cho 10g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 dư thu được V lít
khí CO2(đktc). Giá trị V là?
A. 2,24 lít
B. 3,36 lít
C. 4,48 lít
D. 5,6 lít
Câu 6: Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết 3 dung dịch không màu bị
mất nhãn: NaCl, NaNO3, Na3PO4
A. Dd HCl
B. Dd NaOH
C. Quỳ tím
D. Dd AgNO3
Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 5,6 gam Fe vào dung dịch HNO 3 loãng, dư thì thu được V
lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Giá trị của V là:
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 4,48 lít.
D. 6,72 lít.
Câu 8: Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử?
t0


¬

A. N2 + O2
2NO
B. N2 + 6Li → 2Li3N
t 0 , xt


t0
¬


p



C. N2 + 3H2
2NH3
D. N2 + 2Al
2AlN
Câu 9: Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được sản phẩm gồm?
A. Ag, NO, O2
B. Ag, NO2, O2 C. Ag2O, NO, O2 D. Ag2O, NO2, O2
Câu 10: Phản ứng nào sau đây viết sai?
t0
t0




A. 4Fe(NO3)2
2Fe2O3 + 8NO2 +O2 B. 2KNO3
2KNO2 + O2
t0
t0




C. 2Fe(NO3)2
2FeO + 4NO2 +O2 D. 2Cu(NO3)2
2CuO + 4NO2 + O2
Câu 11: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột
nở?
A. (NH ) SO .
B. CaCO .
C. NH NO .
D.
42 4
3
4
2
NH HCO .
4
3
Câu 12: Câu trả lời nào dưới đây không đúng khi nói về axit photphoric?
A. Axit photphoric là axit có độ mạnh trung bình B. Axit photphoric là axit ba nấc.
C. Axit photphoric có tính oxi hóa rất mạnh. D. Axit photphoric làm quỳ tím chuyển
màu đỏ.
Câu 13: Fe(NO3)3 có tên gọi là?


A. Sắt nitrat
B. Sắt(II)nitrat
C. Sắt(III)nitrat
D. Sắt(III)nitrit
Câu 14: Anion nitrat là tên gọi ion nào sau đây?
A. NO3B. SO42C. PO43D. NO2Câu 15: Amoni nitrit là tên gọi muối nào sau đây?
A. NH4Cl
B. NH4NO3
C. NH4NO2
D. (NH4)2CO3.
Câu 16: Kẽm photphua(Zn3P2) còn có tên gọi là?
A. Thuốc chuột
B. Thuốc ngủ C. Thuốc diệt cỏ D. Thuốc trừ sâu.
Câu 17: Khói trắng còn là tên gọi chất nào sau đây?
A. NH3
B. NH4Cl
C. NH4NO3
D. HNO3
Câu 18: CH4 có bao nhiêu liên kết đơn?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 19: Hidrocacbon nào sau đây có tỉ khối so với H 2 bằng 15?
A. C2H2
B. C2H4
C. C2H6
D. HCHO
Câu 20: phân tích hợp chất hữu cơ A thấy chứa % theo khối lượng như sau: 40%C;
6,67%H, còn lại là của Oxi. Xác định CTPT A biết MA= 60 đvC.
A. C2H6O
B. C2H4O2
C. C3H8O
D. C2H6O2
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Hidrocacbon A thu được 0,3 mol CO 2 và
0,2 mol H2O. Công thức phân tử của A là?
A. C3H4
B. C3H6
C. C3H8
D. C3H6O
Phần II : Tự luận
Câu I ( 1 điểm)
1. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn khi
cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.
2. Trong 2 lít dung dịch A chứa 0,01 mol Cl; 0,004 mol NO; 0,003 mol SO và x
mol H+. (Cho H2SO4 phân li hoàn toàn ở nấc thứ 2). Tính x và pH của dung dịch A.
Câu II (1,5 điểm)
1. Thực hiện dãy chuyển hoá sau, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có, mỗi mũi tên
là một phương trình hóa học.
NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3
2. Cho hỗn hợp gồm 11,2 gam Fe và 7,2 gam FeO tác dụng với dung dịch
HNO3 đặc nóng dư thu được V lít khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính V.
Câu III (1,5 điểm)
1. Vào mùa lạnh người ta thường sử dụng than để sưởi ấm, tuy nhiên có nhiều
trường hợp bị ngộ độc dẫn đến tử vong. Chất nào gây nên sự ngộ độc trên? Viết
phương trình hóa học tạo thành chất đó? Nêu biện pháp tránh bị ngộ độc khi sử
dụng than để sưởi ấm?
2. Cho 0,56 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 400 ml dung dịch
Ca(OH)2 0,05M. Tính khối lượng kết tủa thu được
. câu IV (1,5 điểm)
1. Viết phương trình điện li của NH4Cl; CH3COOH.
2. Đốt cháy toàn toàn 8,8 gam chất hữu cơ Y chỉ thu được 8,96 lít CO 2 ở đktc và
7,2 gam nước. Tỉ khối hơi của Y so với H2 bằng 44. Xác định CTPT của Y.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×