Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì i môn hóa học 10 năm học 2015 2 16

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I_ MÔN HÓA HỌC 10
NĂM HỌC 2015-2016
CHỦ ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
B. Bài tập
40

27

36

31

38

40

Câu 1: Cho các kí hiệu nguyên tử 18 A, 23
11 B, 13 C, 18 D, 15 E, 18 G, 19 H. Hỏi có bao nhiêu đồng vị của cùng một nguyên tố
hóa học?
A. 4
B. 2

C. 3
D. 5
Câu 2: Cấu hình electrron nào sau đây viết sai?
A. 1s22s22p63s23p6
B. 1s22s32p43s2
C. 1s22s22p63s2
D. 1s22s22p63s23p4
Câu 3: Đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là hiện tượng các nguyên tử có cùng
A. Số electron hóa trị
B. Số nơtron và số proton
C. Số proton
D. Số lớp electron
Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron của lớp ngoài cùng và phân lớp sát ngoài cùng là 3d 64s2. Tổng số
electron trong một nguyên tử của X là:
A. 20
B. 22
C. 26
D. 24
Câu 5: Các electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân yếu hơn cả?
A. K
B. M
C. L
D. N
Câu 6: Kí hiệu nguyên tử ZA X cho ta biết những thông tin gì về nguyên tố hóa học X?
A. Số hiệu nguyên tử
B. Số hiệu nguyên tử, số khối
C. Số khối
D. Số hiệu nguyên tử, nguyên tử khối trung bình
Câu 7: Nguyên tử nguyên tố nào sau đây có 12 proton trong hạt nhân nguyên tử?
31
27
28
A. 15 X
B. 13 X
C. 24
D. 14
X.
12 X
Câu 8: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tố phi kim?
A. 1s22s22p5

B. 1s22s22p6
C. 1s22s22p63s2
D. 1s22s22p63s23p6
Câu 9: Đồng trong tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị bền 65Cu và 63Cu, trong đó đồng vị 65Cu chiếm 27%. Nguyên tử khối
trung bình của Cu là: A. 63,54
B. 64,35
C. 65,34
D. 64,53
Câu 10: Nguyên tử nguyên tố X có 26 electron và 30 nơtron. Số khối và số lớp electron của nguyên tử X lần lượt là
A. 56 và 3
B. 54 và 3
C. 54 và 4
D. 56 và 4
Câu 11: Cấu hình electron nào sau đây là của một nguyên tố d?
A. 1s22s22p5
B. 1s22s22p63s23p63d54s2 C. 1s22s22p63s23p64s2
D. 1s22s22p63s2
Câu 12: Lớp electron nào sau đây ở gần hạt nhân hơn cả?
A. K
B. N
C. M
D. L
Câu 13: Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tố oxi là 8. Hỏi nguyên tố này có mấy lớp electron? Lớp ngoài cùng có
bao nhiêu electrron?
-A. 2 lớp, 4e
B. 3 lớp, 4e
C. 2 lớp, 6e
D. 3 lớp, 5e
Câu 14: Cấu hình electrron nguyên tử của nguyên tố Fe(Z = 26) là:
A. [Ar]3d54s3
B. [Ar]3d8
C. [Ar]4s23d6
D. [Ar]3d64s2
Câu 15: Cho nguyên tố có Z = 19. Hỏi nguyên tử của nguyên tố này có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 16: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các hạt nhân nguyên tử là: A. notron, electron và proton
B. proton và electron
C. electron và notron
D. norton và proton
1
2
16
17
18
Câu 17: Hiđro có hai đồng vị: H và H; oxi có ba đồng vị: O, O, O. Hỏi có bao nhiêu phân tử nước khác nhau?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
Câu 18: Trong phân lớp 3d có tối đa bao nhiêu electrron?
A. 18
B. 10
C. 6
D. 8

1


Câu 19: Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau chứa đồng thời 30 nơtron, 25 proton và 25 electron?
30
55
55
25
A. 55 M
B. 30 M
C. 25 M
D. 30 M
Câu 20: Tổng số các hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 36. Biết tổng số hạt mang điện gấp
đôi số hạt không mang điện. Hãy cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào sau đây?
A. Nguyên tố f
B. Nguyên tố s
C. Nguyên tố d
D. Nguyên tố p
Câu 21. nguyên tử của nguyên tố nào ở trạng thái cơ bản có số electron độc thân là lớn nhất?
A. S (Z = 16)
B. P (Z = 15)
C.Ge (Z = 32)
D. Al (Z = 13)

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG TUẦN HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
2. BT TRẮC NGHIỆM:
Câu 1 : Nguyên tố canxi (Z=20) thuộc chu kì
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 2 : Cho 3,6 gam một nguyên tố X thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn tác dụng vừa đủ với dung
được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 53,3 gam dung dịch A. Kim loại X và nồng độ của dung dịch A là:
A. Mg
B. Ca
C. Ba
D. Sr
Câu 3: Nguyªn tè R thuéc nhãm IVA, c«ng thøc oxit cao nhÊt cña R lµ:
A. R2O
B. RO
C. R2O3
D. RO2
Câu 4 : Tính chất không biến đổi tuần hoàn của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là:
A. Bán kính nguyên tử, độ âm điện.
B. Số electron trong nguyên tử, số lớp electron.
C. Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố.
D. Thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố.
Câu 5 : Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, không suy ra được :
A. tính kim loại, tính phi kim.
B. công thức oxit cao nhất, hợp chất với hiđro.
C. bán kính nguyên tử, độ âm điện.
D. tính axit, bazơ của các hiđroxit tương ứng của chúng.
Câu 6 : Cho nguyên tố có Z = 17, nó có hoá trị cao nhất với oxi là :
A. 3
B. 5
C. 7
D. 8
Câu 7 : Nguyên tố X có Z = 15, hợp chất của nó với hiđro có công thức hoá học dạng :
A. HX
B. H2X
C. H3X
D. H4X
Câu 8 : Nguyên tố có tính chất hoá học tương tự canxi :
A. Na
B. K
C. Ba
D. Al
Câu 9 : Cặp nguyên tố hoá học nào sau đây có tính chất hoá học giống nhau nhất ?
A. Na, Mg
B. Na, K
C. K, Ag
D. Mg, Al
Câu 10 : Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn không cho biết
A. số proton trong hạt nhân.
B. số electron trong nguyên tử.
C. số nơtron.
D. số thứ tự của chu kì, nhóm.
Câu 11 : Dãy sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ tăng dần :
A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Si(OH)4.
B. Si(OH)4, Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2.
C. Mg(OH)2, NaOH, Si(OH)4, Al(OH)3.
D. Si(OH)4, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.
Câu 12 : Dãy sắp xếp các chất theo chiều tính axit tăng dần :
A. H4SiO4, H3PO4, H2SO4, HClO4.
B. H2SO4, H3PO4, HClO4, H4SiO4.
C. HClO4, H2SO4, H3PO4, H4SiO4.
D. H3PO4, HClO4, H4SiO4, H2SO4.
Câu 13 : Đơn chất của các nguyên tố nào sau đây có tính chất hoá học tương tự nhau ?
A. As, Se, Cl, I.
B. F, Cl, Br, I.
C. Br, I, H, O.
D. O, Se, Br, Cl.
Câu 14 : Nguyên tử nguyên tố nào trong nhóm VIIA có bán kính nguyên tử lớn nhất ?
A. Flo.
B. Atatin.
C. Iot.
D. Clo.
Câu 15 : Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn, có bao nhiêu nguyên tố khí hiếm ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 16 : Dãy nguyên tố nào sau đây sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần ?

dịch

HCl,

thu

2


A. I, Br, Cl, F.
B. C, Si, P, N.
C. C, N, O, F.
D. Mg, Ca, Sr, Ba.
Cõu 17 : Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất và công thức hợp chất với
hiđro của nguyên tố M là công thức nào sau đây:
A. M2O3 và MH3
B. MO3 và MH2
C. M2O7 và MH
D. Tất cả đều sai
Cõu 18 : Khi cho 0,6g một kim loại nhóm IIA tác dụng với nớc tạo 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại đó là kim loại nào
sau đây:
A. Mg
B. Ca
C. Ba
D. Sr
Cõu 19 : Cho 8,8g một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm IIIA, tác dụng với dd HCl d thì
thu đợc 6,72 lít khí hiđro ở đktc. Hai kim loại đó là kim loại nào sau đây:
A. Al và In
B. Ga và In
C. In và Pb
D. Al và Ga

Cõu 20 : Nguyên tố X tạo đợc ion X có 116 hạt gồm proton, electron và nơtron. Công thức oxit cao nhất và hiđroxit cao
nhất của X là công thức nào sau đây:
A. Br2O7 và HBrO4
B. As2O7 và HAsO4
C. Se2O7 và HSeO4
D. Kết quả khác
Cõu 21 : Tính chất hoá học của nguyên tố trong cùng một nhóm A giống nhau vì:
A. Chúng là các nguyên tố s và p
B. Có hoá trị giống nhau
C. Nguyên tử các nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng giống nhau
D. B và C đều đúng
Cõu 22 : Hiđroxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng HRO 4. R cho hợp chất khí với hiđro chứa 2,74% hiđro theo khối lợng. R là nguyên tố nào sau đây:
A. brom
B. clo
C. iot
D. flo
Cõu 23 : Cho 6,9g một kim loại X thuộc nhóm IA tác dụng với nớc, toàn bộ khí thu đợc cho tác dụng với CuO đun nóng.
Sau phản ứng thu đợc 9,6g đồng kim loại. X là kim loại nào sau đây:
A. Na
B. Li
C. K
D. Rb
Cõu 24 : Ba nguyên tố X, Y, Z thuộc cùng nhóm A và ở ba chu kì liên tiếp. Tổng số hạt proton trong ba nguyên tử bằng 70.
Ba nguyên tố là nguyên tố nào sau đây:
A. Be, Mg, Ca
B. Sr, Công đoàn, Ba
C. Mg, Ca, Sr
D. Tất cả đều sai
Cõu 25 : Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì thuộc bảng tuần hoàn, có tổng điện tích d ơng hạt nhân là
25. Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây:
A. X chu kì 3, nhóm IIA; Y chu kì 2, nhóm IIIA
B. X chu kì 3, nhóm IIA; Y chu kì 3, nhóm IIIA
C. X chu kì 2, nhóm IIIA; Y chu kì 3, nhóm IIIA
D. Tất cả đều sai

CH 3: LIấN KT HểA HC
II. BI TP VN DNG
Cõu 1: S oxi húa ca nit trong NO2 , NO3, NH3 ln lt l :
A. 3 , +3 , +5
B. +3 , 3 , 5
C. +3 , +5 , 3
D. +4 , +6 , +3
Cõu 2 : Hoỏ tr trong hp cht ion c gi l
A. in hoỏ tr. B. Cng hoỏ tr.
C. S oxi hoỏ.
D.in tớch ion.
Cõu 3 : Hon thnh ni dung sau : Trong hp cht cng hoỏ tr, hoỏ tr ca mt nguyờn t c xỏc nh bng ............ ca
nguyờn t nguyờn t ú trong phõn t.
A. s electron hoỏ tr. B. S electron c thõn. C. S electron tham gia liờn kt. D. S obitan hoỏ tr.
Cõu 4 : Hon thnh ni dung sau : S oxi hoỏ ca mt nguyờn t trong phõn t l ...(1) ca nguyờn t nguyờn t ú
trong phõn t, nu gi nh rng liờn kt gia cỏc nguyờn t trong phõn t l ...(2)..
A. (1) : in hoỏ tr ; (2) : liờn kt ion.
B. (1) : in tớch ; (2) : liờn kt ion.
C. (1) : cng hoỏ tr ; (2) : liờn kt cng hoỏ tr.
D. (1) : in hoỏ tr ; (2) : liờn kt cng hoỏ tr.
Cõu 5 : S oxi hoỏ ca nguyờn t lu hunh trong cỏc cht : S, H2S, H2SO4, SO2 ln lt l :

A. 0, +2, +6, +4.

B. 0, 2, +4, 4.

C. 0, 2, 6, +4.

D.0, 2, +6, +4.

Cõu 6 : Hp cht m nguyờn t clo cú s oxi hoỏ +3 l :
A. NaClO

B. NaClO2

C. NaClO3

D.NaClO4

Cõu 7 : S oxi hoỏ ca nguyờn t nit trong cỏc hp cht : NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O ln lt l :
A. - 4, +6, +2, +4,

B. 0, +1.4, +5, 2, C. 0, +3, 1.3, +5, +2, +4,

D. 0, +1.+3, 5, +2, 4, 3, 1.

Cõu 8 : Ch ra ni dung sai :
A. S oxi hoỏ ca nguyờn t trong cỏc hp cht bng hoỏ tr ca nguyờn t ú.
B. Trong mt phõn t, tng s oxi hoỏ ca cỏc nguyờn t bng khụng.
C. S oxi hoỏ ca ion n nguyờn t bng in tớch ca ion ú.
D. Tng s oxi hoỏ ca cỏc nguyờn t trong ion a nguyờn t bng in tớch ca ion ú.
Cõu 9 : Chn ni dung ỳng hon thnh cõu sau : Trong tt c cỏc hp cht,...

3


A. số oxi hoá của hiđro luôn bằng +1.
B. Số oxi hoá của natri luôn bằng +1.
C. Số oxi hoá của oxi luôn bằng –2.
D. Cả A, B, C.
Câu 10 : Chỉ ra nội dung sai khi hoàn thành câu sau : “Trong tất cả các hợp chất,...”
A. kim loại kiềm luôn có số oxi hoá +1.
B. halogen luôn có số oxi hoá –1.
C. hiđro luôn có số oxi hoá +1, trừ một số trường hợp như hiđrua kim loại (NaH, CaH 2 ....).
D. kim loại kiềm thổ luôn có số oxi hoá +2.
Câu 11. Cho các phân tử sau : C2H4, C2H2, O3, N2, CO2, CH4, NH3. Có bao nhiêu phân tử có liên kết đôi và có bao nhiêu
phân tử có liên kết ba? A. 2 và 2.
B. 3 và 2.
C. 3 và 1.
D. 2 và 1.
Câu 12:.Khẳng định nào sau đây là sai ?
A. 2 phân tử NO2 có thể kết hợp với nhau thành phân tử N2O4 vì trong phân tử NO2 còn có 1 electron độc thân có thể tạo
thành liên kết.
B. Phân tử CO2 có cấu trúc thẳng hàng.
C. Trên mỗi phân tử Nitơ còn 1 cặp electron chưa liên kết.
D. NH3 có khả năng nhận proton vì trên nguyên tử N của NH3 còn 1 cặp electron có khả năng tạo liên kết cho nhận với ion
H+.
Câu13. X,Y,Z là 3 nguyên tố hóa học. Tổng số hạt mang điện trong 3 phân tử X2Y, ZY2 và X2Z là 200. Số hạt mang điện
của X2Y bằng 15/16 lần số hạt mang điện của ZY2. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Z có số electron p bằng 1,667 lần số
electron s. R là phân tử hợp chất giữa X,Y,Z gồm 6 nguyên tử có tổng số hạt mang điện là :
A. 104
B. 124
C. 62
D. 52
Câu 14.Số cặp electron góp chung và số cặp electron chưa liên kết của nguyên tử trung tâm trong các phân tử : CH 4, CO2,
NH3, P2H4, PCl5, H2S lần lượt là :
A. 4 và 0; 4 và 0; 3 và 1; 4 và 2; 5 và 0; 2 và 1.
B. 4 và 1; 4 và 2; 3 và 1; 5 và 2; 5 và 0; 2 và 0.
C. 4 và 1; 4 và 2; 3 và 2; 5 và 2; 5 và 1; 2 và2.
D. 4 và 0; 4 và 0; 3 và 1; 5 và 2; 5 và 0; 2 và 2.
Câu 15. Các phân tử nào sau đây có cấu trúc thẳng hàng : CO2 (1); H2O (2); C2H2 (3); SO2(4); NO2 (5); BeH2 (6) ?
A. (1); (2); (6)
B. (1); (3); (6)
C. (1); (5); (6)
D. (1); (3); (5)
Câu 16. Phản ứng nào trong số các phản ứng sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử
A. Phản ứng hóa hợp
B. Phản ứng phân hủy
C. Phản ứng thế
D. Phản ứng thủy phân
Câu 17.. Cho các nguyên tố : Na, Ca, H, O, S có thể tạo ra bao nhiêu phân tử hợp chất có KLPT≤82 mà trong phân tử chỉ
có liên kết cộng hóa trị? A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Câu 18. Photpho có thể tạo với Clo 2 hợp chất đó là PCl3 và PCl5 trong khi nitơ chỉ tạo với Clo hợp chất NCl3 đó là do :
A. Nguyên tử nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ hơn photpho.
B. Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn hơn photpho.
C. Nguyên tử nitơ không có trạng thái kích thích trong khi photpho thì có.
D. Nguyên tử nitơ có điện tích hạt nhân bé hơn photpho.
Câu 19. Trong các phân tử NCl3, H2S, PCl5, CaF2, Al2O3, HNO3, BaO, NaCl, KOH, KF. Có bao nhiêu phân tử có liên kết
ion? A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
3+
+
2+
2–
2+
3+
2+
2+
2+

+

Câu 20. Trong các ion sau : Fe , Na , Ba , S , Pb , Cr , Ni , Zn , Ca , Cl ,H , H có bao nhiêu ion không có cấu hình
electron giống khí trơ : A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

2+
Câu 21. Anion X và cation M (M không phải là Be) đều có chung 1 cấu hình electron R. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Nếu M ở chu kì 3 thì X là Flo.
B. Nếu R có n electron thì phân tử hợp chất ion đơn giản giữa X và M có 3n electron.
C. X là nguyên tố p và M là nguyên tố s. D. Số hạt mang điện của M–số hạt mang điện của X = 4.
Câu 22. Trong số các hợp chất ion 2 nguyên tố đơn giản tạo thành từ các kim loại Na, Ca, K, Mg và các phi kim O, Cl, S, N
phân tử hợp chất ion có số electron nhiều nhất trong phân tử là m và phân tử hợp chất ion có số electron ít nhất trong phân
tử là n. m và n lần lượt là :
A. 74 và 20.
B. 54 và 20.
C. 54 và 28.
D. 74 và 38.
Câu 23. Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 115 trong đó số hạt không mang điện chiếm 39,13% tổng
số hạt. Trong hợp chất ion giữa M và X số hạt mang điện của M chiếm 14,63% tổng số hạt mang điện của phân tử. M là :
A. Na
B. Mg
C. Na
D. K
Câu 24. Trong các phân tử NCl3, H2S, PCl5, CaF2, Al2O3, HNO3, BaO, NaCl, KOH, KF. Có bao nhiêu phân tử có liên kết
ion?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

4


Câu 25. Trong các ion sau : Fe3+, Na+, Ba2+, S2–, Pb2+, Cr3+, Ni2+, Zn2+, Ca2+, Cl– ,H+, H– có bao nhiêu ion không có cấu hình
electron giống khí trơ :
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

CHỦ ĐỀ 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
C. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Trong các chất và ion sau: Zn, S, Cl 2, SO2, FeO, Fe2O3, Fe2+, Cu2+, Cl- có bao nhiêu chất và ion vừa có
tính oxi hóa vừa có tính khử
A. 6
B. 7
C. 5
D. 4
Câu 2: Điều nào sau đây không đúng với canxi?
A. Ion Ca2+ bị khử khi điện phân CaCl2 nóng chảy
B. Nguyên tử Ca bị oxi hóa khi Ca tác dụng với H2O
C. Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tác dụng với H2 D. Ion Ca2+ không bị oxh hoặc khử khi Ca(OH)2 t/ d với HCl
Câu 3: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
A. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.
B. H2S, O2, nước Br2.
C. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.
D. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
Câu 4:Xét các phản ứng:
(1) FexOy + HCl-->
(2)CuCl2+H2S-->
(3) R + HNO3 --> R(NO3)3 + NO+ H2O
(4)Cu(OH)2+H+-->
(5) CaCO3 + H+ -->
(6)CuCl2+OH--->
+
2+
(7) MnO4 + C6H12O6 +H --> Mn CO2 + H2O
(8) FexOy + H+ + SO42- --> SO2? + ...
(9) FeSO4 + HNO3 -->
(10) SO2 + 2H2S --> 3S + 2H2O
Số phản ứng oxi hóa khử là
A. 6
B. 5
C. 3
D. 4
+

2+

2+

3+

2+

2-

-

Câu 5: Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na , Ca , Fe , Al , Mn , S , Cl . Số chất và ion
trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là
A. 3.
B. 5.
C. 6.
D. 4.

Câu 6: Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4
3SO2 + 2H2O
Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là:
A. 3 : 1
B. 2 : 1
C. 1 : 2
D. 1 : 3
Câu 7: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4,
Fe2(SO4)3,FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là
A. 8.
B. 7.
C. 5.
D. 6.

Câu 8: 1) Cl2 + NaOH
5) NH4NO3
N2O + H2O
2) NO2 + NaOH
4) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
3) CaOCl2 + HCl
6) CaCO3 → CaO + CO2
1- Các phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá khử gồm:
a. Chỉ có 6
b. 2,3
c. 3,6
d. 5,6
2- Các phản ứng tự oxi hoá khử gồm:
a. 1, 2, 5
b. 1,2,3,5
c. 1,2
d. 3,5
3- Các phản ứng oxi hoá khử nội phân tử gồm:
a. 1,2,3
b. 3,5
c. 4,5
d. 3,4,5
Câu 9: Cho các phản ứng sau:
a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →
b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →
c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) →
d) Cu + dung dịch FeCl3 →
e) CH3CHO + H2
f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3
g) C2H4 + Br2 →
h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 →

5


Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là:
A. a, b, c, d, e, h.
B. a, b, d, e, f, g.
C. a, b, c, d, e, g.

D. a, b, d, e, f, h.

Câu 10: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ
A. nhận 12 electron.
B. nhường 13 electron.
C. nhận 13 electron.
D. nhường 12 electron.
Câu 11: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị
oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 12: Cho các phản ứng:
(1) O 3 + dung dịch KI →
(2) F2 + H2O
(3) MnO2 + HCl đặc → Cl2 +.......
(4) Cl2 + dung dịch H2S →
(5) FeCl2 + H2S →FeS + HCl
Các phản ứng ôxi hóa khử là:
A. (1), (3), (5).
B. (2), (4), (5).
C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).
Câu 13: Cho các phản ứng sau:
4HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
2HCl + Fe → FeCl2 + H2.
14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.
6HCl + 2Al →2AlCl3 + 3H2.
16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.
Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 14: Khi nhiệt phân các chất sau: NH 4NO3, NH4NO2, NH4HCO3, CaCO3, KMnO4, NaNO3, Fe(NO3)2. Số
phản ứng thuộc phản ứng oxi hoá khử là:
A. 3.
B. 6.
C. 5.
D. 4.
Câu 15: Mệnh đề không đúng là:
A. Fe khử được Cu

2+

2+

B. Fe

trong dung dịch.
2+

+

2+

+

3+

oxi hoá được Cu.
2+

C. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe , H , Cu , Ag . D. Fe có tính oxi hóa mạnh hơn Cu .
Câu 16: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra
2+
2+
2+
A. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu .
B. sự khử Fe và sự khử Cu .
2+
C. sự khử Fe và sự oxi hóa Cu.
D. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.
Câu 17: Phản ứng luôn không thuộc loại oxi hóa - khử là:
A. Phản ứng thủy phân
B. Phản ứng thế
C. Phản ứng kết hợp
D. Phản ứng phân hủy
Câu 18: cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là:
A. Na+.
B. Li+.
C. K+.
D. Rb+.
Câu 19: Xét phản ứng
10 FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O.
Chất nào đóng vai trò làm môi trường
A. K2SO4
B. H2SO4
C. H2O
D. MnSO4
Câu 20: dãy các hiđroxit được xếp theo tính bazơ giảm dần là:
A. NaOH; KOH; Ca(OH)2; Al(OH)3.
B. Al(OH)3; Ca(OH)2; KOH; NaOH.
C. KOH; NaOH; Ca(OH)2; Al(OH)3.
D. NaOH; Ca(OH)2; KOH; Al(OH)3.
Câu 21: dãy gồm các kim loại xếp theo chiều tính khử tăng dần là:
A. Na; Ba; Al; Fe; K.
B. Fe; Al; K; Na; Rb. C. Cu; Fe; Al; Na; K.
D. Fe; Sn; Cu; Na; K.
Câu 22: Cho phản ứng a FeO + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O. các hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên đơn giản
nhất. Tổng (a + b) bằng: A. 10. B. 13.
C. 15.
D. 18.
Câu 23: Phản ứng thuộc loại oxi hóa – khử là
A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O
C. N2O5 + H2O → 2HNO3
B. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O
D. 2Fe(OH)3 →Fe2O3 + 3H2O
Câu 24: cho dung dịch chứa m gam NaOH vào dung dịch chứa m gam HBr, sau phản ứng cho quỳ tím vào dung dịch thu
được, quỳ tím: (cho Na = 23; O=16; H=1; Br =80)
a/ hóa đỏ.
b/ hóa xanh.
c/ mất màu.
d/ không đổi màu.

6


Câu 25: Có 4 dung dịch là: NaOH ; H2SO4 ; HCl ; Na2CO3. Dùng 1 thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các chất
trên: a/ dung dịch HNO3.
b/ dung dịch KOH.
c/ dung dịch BaCl2.
d/ dung dịch NaCl.
Câu 26: hòa tan hồn tồn 9,1gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hòa của hai kim loại kiềm trong hai chu kì kế tiếp
bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít CO2(đktc). Hai kim loại đó là:
a/ Li(7) và Na(23).
b/ Na(23) và K(39).
c/ K(39) và Rb(85).
d/ Na(23) và Rb(85).
Câu 27: Một hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B có hóa trị khơng đổi là m, n. Hòa tan hồn tồn 0,4 gam X trong dung dịch
H2SO4 lỗng, giải phóng 224ml khí H2(đktc). Lượng muối sunfat khan thu được khi cơ cạn dung dịch sau phản ứng là: (Cho
S=32; O=16;H=1)
a/ 1,36gam.
b/ 1,76gam.
c/ 10,0gam.
d/ 9,6 gam.
Câu 28: Cho 6,72 lit CO2 vào 200ml dung dịch NaOH 2M. Khối lượng muối trung hòa Na2CO3 tạo thành trong dung dịch
là: (cho Na=23, C=12, O=16, H=1) a/ 10,6gam.
b/ 21,2 gam.
c/ 31,8gam.
d/ 42,4gam.
Câu 29: Nhiệt phân 20gam CaCO3 sau một thời gian, thu được 12,3 gam chất rắn, hiệu suất phản ứng nhiệt phân là: (cho
Ca=40, C=12, O=16) a/ 87,5%. b/ 61,5%.
c/ 38,5%.
d/ 55,5%.
Câu 30: Cho m gam hỗn hợp Na và Ca phản ứng hồn tồn trong nước thu được dung dịch A và 8,96 lít H 2 (đktc). Để
trung hòa dung dịch A cần V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị V là:
a/ 200ml.
b/ 400ml.
c/ 600ml.
d/ 800ml.
Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 đặc, nóng thu được 4,48 lít NO2 ( đo ở đktc). Cơ
cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là:
a/ 46,4gam.
b/ 33,6gam.
c/ 42,8gam.
d/ 136gam.
Câu 32: Cho 2,3 gam kim loại kiềm tác dụng với nước. Để trung hoà dung dòch thu được người ta dùng 100 ml dung
dòch HCl 1M. Xác đònh kim loại kiềm (Li = 3, Na = 23, K = 39, Rb = 85Cs = 133 )
A. Li
B. Na
C. K
D. Cs
Câu 33: Cho 3,9 gam K vào 101,8 gam nước thì thu được dung dòch KOH. C% của dung dòch KOH là:
A. 5,31%
B. 5,20%
C. 5,30%
D. 5,50%
Câu 34: Cho 11,74 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Fe phản ứng hồn tồn với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được
5,152 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn). khối lượng muối thu được trong dung dịch là:
a) 16,33 gam.
b) 28,08 gam.
c) 19,905 gam.
d) 28,53 gam.
Câu 35: cho 16 gam hỗn hợp bột Fe và Fe 2O3 phản ứng hồn tồn với dung dịch HCl, sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng
hồn tồn với dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa, nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu được 20,8 gam chất
rắn. khối lượng Fe trong hỗn hợp là: a) 2,8 gam. b) 5,6 gam.
c) 8,4 gam.
d) 11,2 gam.
Câu 36: Cho 6,72 lít CO2( đo ở điều kiện tiêu chuẩn) vào 200ml dung dịch NaOH 2M dung dịch sau phản ứng có
a/ NaHCO3 và CO2 dư.
b/ Na2CO3 và NaHCO3. c/ Na2CO3.
d/ Na2CO3 và NaOH dư.
Câu 37: Cho phản ứng sau:
a NH3 + b Cl2→ c N2 + d HCl
Các hệ số a, b, c, d là những số ngun, đơn giản nhất. Tổng (a + b +c +d) bằng
a/ 11
b/ 12
c/ 13
d/ 14
Câu 38: Cho V lít khí CO2 ( đo ở điều kiện tiêu chuẩn)vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 3M, sau phản ứng thu được 40 gam
kết tủa. giá trị của V là
a/ 8,96lít
b/ 17,92lít
c/ 8,96 lít hoặc 17,92 lít
d/ 8,96 lít hoặc 26,88 lít
Câu 39: Dãy gồm các chất vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử là
a/ NO2, SO2, CO2.
b/ CO2, SiO2, N2, C.
c/ NO2, SO2, N2.
d/ NH3, N2, Cl2.
Câu 40: Thể tích O2(đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng để đốt cháy hết 6,8 gam NH3 tạo thành khí NO và H2O là
a/ 11,2 lít
b/ 8,96 lít
c/ 13,44 lít
d/ 16,8 lít

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×