Tải bản đầy đủ

bài thu hoạch học tập và làm theo bác

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY XÃ CAM THÀNH NAM

CHI BỘ
*

, ngày 10 tháng 10 năm 2010

BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN
Qua 4 năm hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Họ và Tên
:
Bí danh
:
Ngày sinh
:
Chỗ ở hiện nay :
Đơn vị công tác :
Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
:
Ngày tham gia vào các đoàn thể chính trị-xã hội :
Chức vụ, đoàn thể
: Bí thư đoàn xã
Qua 4 năm học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi
xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân trong
thực hiện cuộc vận động như sau :
1/ Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh:
Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm
cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ
bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý
thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân
dân. Nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng.
Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại
hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế,
thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo
đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của
chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua
khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức của
Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ và các tổ chức cơ sở
khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư
tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ
nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa
các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc
tế.
1


2/ Ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động “ học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
Ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên,
trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm.
Phải hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao,

không ngại khó, ngại khổ, làm thì đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, đúng chức
năng quyền hạn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho Đảng, Nhà nước và cho
nhân dân.
Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Để
thực hiện được đầy đủ ý thức trách nhiệm đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên. Không
ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính
trị, nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Luôn luôn đấu tranh để ngăn ngừa căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời
quần chúng; chủ quan, hấp tấp, trong giải quyết công việc; phải kiên quyết xa rời
với những cám dỗ, ham muốn trong công việc được giao.
Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc,
quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, phải tìm mọi cách, mọi biện
pháp để thoả mãn các nhu cầu lợi ích của nhân dân, nhất là những nhu cầu bức
thiết trong cuộc sống.
Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm
vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ. Thông qua việc nâng cao
chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc
nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ
chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.
Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là một di sản tinh
thần vô cùng quí báu của Đảng và dân tộc ta. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về
đạo đức cách mạng, vấn đề đặt ra không chỉ ở chỗ thừa nhận và khẳng định những
giá trị thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, mà một điều rất quan trọng là
vận dụng và phát triển những giá trị tư tưởng đó vào sự nghiệp xây dựng đội ngũ
cán bộ của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Những tư liệu gốc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là những di sản vật
chất quí báu để góp phần nghiên cứu tư tưởng của Người.
3. Những kết quả cụ thể trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh:
Tôi luôn luôn rèn luyện phẩm chất tư cách, đạo đức, làm tròn nhiệm vụ được
giao phó. Tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người
cán bộ công chức.
Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng
nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè, kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.
Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những
biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân
trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giúp chúng ta: không
sợ khuyết điểm, không sợ phê bình, mà chỉ ra khuyết điểm, sai lầm và quyết tâm
2


sửa chữa khuyết điểm, để khuyết điểm ngày càng khắc phục và đi đến hoàn thiện.
Tự phê bình phải được coi trọng, được đặt lên hàng đầu, theo tư tưởng Hồ Chí
Minh "phải nghiêm khắc với chính mình". Phê bình phải có mục đích là xây dựng
tổ chức, xây dựng con người, xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí,
quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng, có lý, có tình. Phải khắc phục bệnh chuộng
hình thức, thích nghe lời khen, (thậm chí xu nịnh), tâng bốc nhau, không dám nói
thẳng, nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đồng thời, cần phê phán những biểu
hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi mà "đấu đá", nhân danh phê bình
để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.
Về khuyết điểm:
Việc thực hành tiết kiệm đôi lúc còn chưa cao, một văn bản phải in 2 lần.
Về chống lãng phí, quan liêu: Có đặt ra mục tiêu nhưng chưa có con số thống kê cụ
thể kết quả đạt được.
Mục tiêu đặt ra chưa thật sự cụ thể trong nội dung đấu tranh tự phê bình và phê
bình.
Nguyên nhân:
Nguyên nhân của ưu điểm: Luôn tự nhận thức và đề ra mục tiêu để thực
hiện, nhất là đối với tinh thần tiết kiệm
Nguyên nhân của khuyết điểm: Do công việc đoàn thể, chuyên môn nghiệp
vụ có đôi lúc còn hạn chế nên ảnh hưởng một phần nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ
được giao cho .
4. Phương hướng phấn đấu tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới:
Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được; chú trọng nội dung làm theo
tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể nhằm điều
chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn.
Sống lành mạnh, giản dị, không vụ lợi, vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng
nghiệp, góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, học tập, phát huy thực hành tiết kiệm,
xây dựng lối sống chuyên cần, giải dị, tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu
quả.
5 . Những đề xuất, kiến nghị:
Cần tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.Gắn với hoạt động thi đua, khen thưởng của đơn vị
để mỗi cá nhân tập thể có sự nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ./.
Người viết thu hoạch

3


.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×