Tải bản đầy đủ

bài 13. Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước


Giáo viên thực hiện: Hà Trương Vân Anh
Tháng 11 năm 2007

LỊCH SỬ
BÀI 13:
“THÀ HY SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT
ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”

Thực dân Pháp gây chiến ở Sài Gòn,
Hải Phòng, Hà Nội (1945 – 1946) .

HÀ NỘI HẢI
PHÒNG
SÀI GÒN
17-12-1946
quân Pháp bắn
phá một số khu
phố ở Hà Nội
23-11-1946
quân Pháp

đánh chiếm ở
Hải Phòng
Thực dân Pháp gây chiến
ở Sài Gòn 1946
Bắt đầu 20-12-1946 quân
Pháp sẽ đảm nhiệm việc
trị an ở Hà Nội
18-12-1946
Pháp gửi tối
hậu thư cho
Chính phủ ta
đòi và giao
quyền kiểm
soát tự vệ
cho chúng
TẠI SAO TA PHẢI TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC ?

*Những việc làm của chúng thể hiện dã tâm gì ?
Những việc làm của chúng cho thấy thực
dân Pháp quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.

* Trư ớ c hoàn cảnh đó Đảng, chính
phủ và nhân dân ta phải làm gì?
Trước hoàn cảnh đó Đảng, chính phủ
và nhân dân ta không còn con đường
nào khác là phải cầm súng đứng lên
bảo vệ nền độc lập dân tộc.

HÀ NỘI HẢI
PHÒNG
SÀI GÒN
17-12-1946
quân Pháp bắn
phá một số khu
phố ở Hà Nội
23-11-1946
quân Pháp
đánh chiếm ở
Hải Phòng
Thực dân Pháp gây chiến
ở Sài Gòn 1946
Bắt đầu 20-12-1946 quân
Pháp sẽ đảm nhiệm việc
trị an ở Hà Nội
18-12-1946
Pháp gửi tối
hậu thư cho
Chính phủ ta
đòi và giao
quyền kiểm
soát tự vệ
cho chúng
TẠI SAO TA PHẢI TIẾN HÀNH KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC ?

Câu hỏi thảo luận:
1. Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết
định ngày toàn quốc kháng chiến vào khi nào ?
2. Ngày 20 tháng 12 năm 1946 có sự kiện gì
xảy ra ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×