Tải bản đầy đủ

903 KH 1 tập huấn GD kỹ năng sống

UBND TINH HA GIANG
GIAO DUC VA DAO TAO

CONG HOA XA HOI CHU NGIITA VIET NAM
DOc 1ap - Tty do - 14nh phfic

S6: 903 /KH-SGDDT

Ha Giang, ngay 0 thang 12 nom 2016

KE HOACH
Tap huan gido due ki nang sang va van hoa truyen thong nam 2016
Can eli Quye't dinh s0 597/QD-UBND ngay 07/4/2016 ,cita UBND tinh Ha
Giang ban hanh "De an Giao dgc ki Wang song va van hoa truyen thong cac dan t0c
thieu so cho h9c sinh pho thong tren dia ban tinh Ha Giang giai clop. 2016-2020"
So Giao dgc va Dao tax) Ha Giang xay dgng ke hoach tap hudn giao dgc ki
nang song va van boa truyen thong nam 2016, cg the nhu. sau:
I. MUC DICH
- Taphudn cho can b0, giao vien cap trung h9c n0i dung, phuong phap,
each fink , chirc thgc hien giao dye cac ki nang song dac thit, van hoa truyen
thong cac dan t0c thieu so cho h9c sinh trung h9c cua tinh Ha Giang.

- Nang cao chit luting va hieu qua cong tac giao dye ki nang sang va van hoa
truyen thong cac dan t0c thieu so cho can b0, giao vien cap trung h9c, dap ang yeu
cau phat trien giao dye Gila
phuong,
phan nang cao chat 'ming giao dye
toan dien.
II. HINH THeC
B0i &rang tap trung tai tinh c6 bao cao vien huong dan.
III. NOI DUNG, THANII PHAN, TH6I GIAN, DIA DIEM TAP HUAN
1. NOi dung Op huAn
N0i dung, phuong phap, each thirc to chlrc thgc hien giao dye ki nang thgc
hanh Lu4t Giao thong dir6ng b'6, phong chong duoi mak, phong tranh thien tai - tai
nan thuong tich, ph6ng chong ma tity, rphong chong t0i pham lien quan den phg nix
va tre em; giao dgc van hoa truyen thong cac dan t0c thieu , tren dia ban tinh Ha
Giang doi voi h9c sinh trung h9c.
2. Thanh phAn, so luvng h9c vien
a) Cap
l Trung hoc ca
phong GD&DT etir 01 lanh dao Phong, 01 can b0 chuyen mon phi
trach cap h9c;
- M6i truong THCS, PTCS cir 05 nguen (01 lanh dao, 04 gido vien);
- Moi trithng THCS&THPT cir 08 ngu6i (01 lanh dao phg trach THCS, 07
giao vien cap THCS).
b) Cap
' Trung hoc pha thong
1\48i tru6ng THPT, THCS&THPT, Trung tam GDNN-GDTX, Trung tam
1


GDTX-HN cir' 10 nguefi (01 lanh dao, 09 gido vien).
3. Thin gian, dia ditrn
a) Cap Trung hoc ca so' (gom can bO, gicio vien cua cac phong GD&DT; can
bO, giao vien cap THOS cita cac truang THCS&THPT). Dia diem tai Nha hang
Bong Liia, phithng Nguyen Trai, thanh pho Ha Giang.
- Dot 1: Tir 25 - 27/1 2/2016: Khai mac 08h00'. GOm cac phong GD&DT
D9ng Van, Meo Vac, Yen Minh, Quan Ba, Bac Me, Quang Binh.
- Dgt 2: Tir 28 - 30/12/2016: Gam cac phong GD&DT Thanh ph9 Ha Giang,
Vi Xuyen, Hoang Su Phi, Xin Man, BA.c Quang; cac twang THCS&THPT.
b) Cap Trung hoc phO thOng (gom can bO, giao vien cac trwc}ng
THCS&THPT, THPT, Trung tam GDNN-GDTX, Trung tam GDTX-HN). Dia diem

tai Khach sgn Anh Tu, Cdu Me, Phuang Thien, thanh pha Ha Giang.
- Dgt 1: Tir 25-27/12/2016. Khai mac 08h00'. G9m cac twang THPT Deng
Van, THPT Meo Vac, THPT Yen Minh, THPT Mau Due, PTDTNT THCS&THPT
Yen Minh, THPT Quan Ba, TUFT Quyet Tien, THPT Bac Me, THCS&THPT
Minh Ng9c, THPT Ng9c Ha, THPT Le Hong Phong, THPT Chuyen, PTDTNT
THPT tinh, THPT Vi Xuyen, THPT Viet Lam, THCS&THPT Phucmg Tien,
THCS&THPT Tung Ba, THCS&THPT Linh HO, THPT Hoang Su Phi,
THCS&THPT Thong Nguyen.
- Dgt 2: Tir 28-30/12/2016. Khai mac 08h00': GC3m cac trueng
THCS&THPT, THPT con lai va cac Trung tam GDNN-GDTX, trung tam GDTXHN tinh.
IV. TO CHtt THLJ.0 HItN
De cong tac tap huan hieu qua, dimg ice hoach, Si Gido due va Dao tao Ha
Giang yeu can cac don vi thgc hien cac not dung sau:
1. Phong GDTrH, GDTX GD&DT
- Ban hanh cac van ban: Quyet dinh thanh lap to bao cao vien, xay dung not
quy tap huan.
- Ph9i h9p \Ted phOng KHTC So lap dg toan kinh phi phgc vg tap huan.
- To chirc, thgc hien cong tac boi duef'ng gido vien.
2. Phong Kt hoach Tai chinh GD&DT
Chuan bi kinh phi mua s'ram van phong pham, ntroc u9ng, thue phong hoc,
chi tra che d9 cho bao cao vien va cac cac khoan chi khac phgc vg tap huan.
3. Cac phong GD&DT; cac truiYng THCS&THPT, THPT; cac trung tam
GDNN-GDTX, GDTX-HN
Cir can b9 quan 1ST va giao vien tham gia tap huan theo dimg thanh phAn
(nhap trifc tiep vao file google sheets thew chia se den email not bO cita cac clan
), han chant nhat ngay 20/12/2016.
2


V. KINH PHI
1. Kinh phi mua ssa'm van phong pham, nu& u6ng, thue ph6ng h9c,... phgc
vg tap huan; thanh toan the d9 len 16p cho bao cao vien do SO Gido dijc va Dao too
chi tra theo the d9 tai chinh hiesn hanh.
2. Kinh phi di la", an nghi va cac che d9 khac cda can b9, gido vien tham gia
tap huan do don vi c6 can b'9 tham gia chi tra theo the d'9 tai chinh hien hanh.
Nhan drnyc van ban nay, SO Gido dgc va Dao tao Ha Giang yeu cau cac don
vi trien khai thuc hiesn
Noi nhOn:
- PGD Tr* Thi Chinh;
- Cac phong GD&DT;
- Cac truong THPT, THCS&THPT;
- Cac Trung tam GDNN-GDTX, GDTX-HN;
- Phong KHTC;
- Vnpt iOffice;
- Luu: VT, GDTrH, GDTX.

KT. GIAM DOC

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×