Tải bản đầy đủ

Bài 5: Tình bạn


Chào mừng q thầy cô
cùng các em học sinh !

ÑAÏO ÑÖÙC
Lôùp 5

Cả lớp cùng hát bài
Lớp chúng ta đoàn kết

*Câu hỏi thảo
luận:
1) Bài hát nói lên điều gì?
* Ai cũng cần có bạn bè. Trẻ em cũng
cần có bạn bè và có quyền được tự do
kết giao bạn bè.
3) Điều gì sẽ xảy ra nếu xung quanh
chúng ta không có bạn bè?
2) Lớp chúng ta có vui như vậy không?

TÌNH BAÏN

Baøi: 5

*Hoaùt ủoọng 1:
Tỡm hieồu noọi dung truyeọn:
ẹoõi baùn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×