Tải bản đầy đủ

kiểm tra 1 tiết lần 1 kì 1


Lớp :
Họ và tên :
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Tin học 10
Ngày tháng 11 năm 2007
TRẮC NGHIỆM : (8.5đ) Khoanh tròn chữ cái tương ứng với phương án đúng.
1). Để biểu diễn các giá trị trong khoảng từ 5 đến 300 phải dùng bao nhiêu bit nhị phân ?
A). 16 B). 8 C). 4 D). 2
2). Thành phần nào dùng để lưu trữ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang được xử lí :
A). Bộ nhớ trong B). Thanh ghi C). Bộ nhớ ngoài D). Bộ điều khiển
3). Tiêu chí nào sau đây không dùng để đánh giá độ phát triển của một quốc gia :
A). Số phòng Net (dịch vụ)/ 1nghìn dân B). Số Máy tính điện tử / 1 nghìn dân
C). Số điện thoại / 1nghìn dân D). Số máy nối mạng Internet / 1 nghìn dân
4). Lựa chọn nào sau đây chỉ chứa các thiết bị vào :
A). Chuột, màn hình, loa, modem. B). Đĩa cứng, CD_ROM, màn hình, tai nghe. C).
Bàn phím, con chuột, máy quét, webcam. D). Bàn phím, màn hình, modem, máy in.
5). Cho dãy A gồm n phần tử a
1
, a
2

,…, a
n
. Thuật toán sau làm gì?
Bước 1 :
0;1
←←
Si
. Sang bước 2
Bước 2 : Nếu
ni
>
; thông báo S rồi kết thúc. Nếu không sang bước 3.
Bước 3 :
i
aSS
+←
; sang bước 4.
Bước 4 :
1
+←
ii
; Quay lại bước 2.
A). Tính tổng các số âm trong A. B). Đếm số hạng của A
C). Tính tổng các số hạng trong A. D). Tính tổng các số dương trong A.
6). Cho dãy A gồm n phần tử a
1
, a
2
,…, a
n
. Thuật toán sau làm gì?
Bước 1 :
0;1
←←
Si
. Sang bước 2
Bước 2 : Nếu
ni >
; thông báo S rồi kết thúc. Nếu không sang bước 3.
Bước 3 : Nếu a


i
> 0 thì
i
aSS +←
sau đó sang bước 4.Nếu không cũng sang bước 4.
Bước 4 :
1
+←
ii
; Quay lại bước 2.
A). Tính tổng các số âm trong A. B). Tính tổng các số dương trong A.
C). Tính tổng các số hạng trong A. D). Đếm số hạng của A.
7). Phát biểu nào sau đây là sai về "Ý nghĩa của một BYTE"
A). Biểu diễn được các giá trị từ 1 đến 256.
B). Gồm 8 bit.
C). Biểu diễn được giá trị của một số có 2 chữ số trong hệ hexa.
D). Mã hóa được một bảng mã gồm tối đa 256 ký tự.
8). Thành phần nào thực hiện các phép toán số học và logic:
A). Bộ nhớ trong B). Thanh ghi C). Bộ điều khiển D). Bộ số học và logic
9). Cách hiểu nào sau đây về thông tin là sai :
A). Không có gì có thể đong đếm thông tin được.
B). Có thể thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin.
C). Thông tin là một dạng tài nguyên, có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia.
D). Thông tin là các hiểu biết có thể có được về một thực thể nào đó .
10). Khái niệm thông tin nào dưới đây là đúng
A). Một dạng tinh thần B). Một dạng vật chất
C). Một dạng tài nguyên D). Một thể chế xã hội
11). Phát biểu nào sau đây là sai :
A). Giá thành của máy tính ngày càng hạ nhưng tốc độ, khả năng của máy tính ngày càng được
nâng cao
B). Tin học có mục tiêu phát triển và sử dung máy tính điện tử
C). Tin học là một nghành khoa học có nội dung, môi trường, phương pháp nghiên cứu độc lập
D). Học Tin học là học cách sử dụng máy tính điện tử
12). Thành phần nào điều khiển hoạt động đồng bộ của các bộ phận của Máy tính và các thiết bị ngoại
vi liên quan:
A). Thanh ghi B). Bộ nhớ trong C). Bộ điều khiển D). Bộ số học và logic
13). Phát biểu nào sau là sai :
A). Việc truy cập dữ liệu trong máy tính điện tử được thông qua địa chỉ nơi lưu trữ dữ liệu đó.
B). Lệnh được đưa vào máy tính điện tử dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ, xử lý như những dữ
liệu khác.
C). Máy tính điện tử hoạt động theo chương trình.
D). Địa chỉ một ô nhớ và nội dung ô nhớ đó thường thay đổi trong quá trình máy tính điện tử làm
việc.
14). Chọn câu trả lời đúng về hoạt động của CPU
A). Bộ xử lý lấy lệnh từ đĩa cứng để thực hiện.
B). Bộ xử lý lấy lệnh từ khối số học và logic (ALU) rồi đưa sang khối điều khiển (CU) để thực
hiện.
C). Bộ xử lý lấy lệnh từ bộ nhớ trong (ROM hoặc RAM) để thực hiện.
D). Bộ xử lý lấy lệnh từ thanh ghi để thực hiện.
15). Chọn các thành phần không thuộc về CPU
A). Thanh ghi B). Bộ điều khiển C). RAM D). Bus bên trong
16). Phát biểu nào sai về ngôn ngữ lập trình bậc cao?
A). Gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên, ít phụ thuộc vào từng loại máy cụ thể.
B). Mọi chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao phải được dịch ra ngôn ngữ máy. C).
Gần gũi với ngôn ngữ máy.
D). Có tính độc lập cao.
17). Chọn đẳng thức đúng
A). KB = 1000Byte B). 1GB = 2
10
KB C). 1MB = 2
10
KB D). 1TB = 1000GB
18). Phát biểu nào sau là đúng về từ máy :
A). Từ máy của máy tính điện tử là một dãy bit dữ liệu
B). Từ máy là một dãy 16bit hoặc 32bit.
C). Độ dài từ máy phụ thuộc dung lượng đĩa cứng.
D). Máy tính điện tử xử lí theo từng đơn vị xử lý thông tin gọi là từ máy.
19). Lựa chọn nào sau đây chỉ chứa các thành phần là bộ nhớ trong?
A). RAM, ROM, bộ nhớ Cache B). ROM, đĩa cứng, bộ nhớ Cache
C). RAM, ROM, CD-ROM D). RAM, USB Memory stick, CD-ROM
20). Phát biểu nào sau đây là sai :
A). Tin học có mục tiêu phát triển và sử dụng máy tính điện tử, nghiên cứu cấu trúc, tính chất của
thông tin, ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội
B). Trong lĩnh vực tin học, quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc
phát triển và sử dụng máy tính điện tử.
C). Nghành Tin học có mục tiêu là nghiên cứu, chế tạo máy tính điện tử.
D). Tin học có nhgiệm vụ là nghiên cứu các phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi,
truyền thông tin.
21). Số 10101
2
bằng số nào sau đây trong cơ số 10:
A). 31 B). 23 C). 21 D). 25
22). Thông tin về một lệnh không gồm thành phần nào sau đây?
A). Dung lượng cần dùng trong RAM. B). Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ.
C). Mã của thao tác cần thực hiện. D). Địa chỉ của các ô nhớ có liên quan.
23). Dãy sắp xếp nào sau đây là sai theo thứ tự nhỏ đến lớn :
A). Byte, KB, MB, GB
B). Byte, MB, GB, TB
C). Byte, MB, KB, GB
D). KB, MB, GB, TB
24). Cách hiểu nào sau đây là sai về bit:
A). Bit được xây dựng dựa trên cấu trúc của mạch điện.
B). Bit là đơn vị đo dung lượng nhỏ nhất.
C). Bao gồm hai kí tự là 0 và 1.
D). Một bit tại mỗi thời điểm có thể ghi được hoặc kí hiệu 0, hoặc kí hiệu1.
25). Phát biểu nào sai về ngôn ngữ máy :
A). Viết chương trình bằng ngôn ngữ máy có thể khai thác triệt để các đặc điểm phần cứng của
máy.
B). Có tính độc lập với từng loại máy cụ thể.
C). Các lệnh là dãy bit.
D). Máy tính có thể hiểu trực tiếp và thực hiện được.
26). Phát biểu nào sau đây là sai :
A). Máy tính điện tử có thể làm việc liên tục 24/24
B). Các máy tính điện tử có thể liên kết với nhau thành một mạng tạo ra khả năng xử lý thông tin
tốt hơn
C). Máy tính điện tử đơn thuần là thiết bị tính toán chính xác
D). Máy tính điện tử có thể lưu trữ một lượng thông tin khổng lồ trong một không gian hạn chế
27). Chức năng của chương trình dịch:
A). Thực hiện vai trò trung gian giữa máy tính với con người.
B). Điều khiển và quản lý vào ra dữ liệu.
C). Dịch chương trình viết bằng ngôn ngữ cấp cao thành chương trình dưới dạng mã máy.
D). Điều khiển các thiết bị nối với máy tính.
28). Phát biểu nào sau đây là chính xác:
A). Dữ liệu là thông tin đã được mã hóa đưa vào máy tính điện tử.
B). Dữ liệu có được dựa vào âm thanh, hình ảnh, văn bản.
C). Dữ liệu đồng nhất với thông tin.
D). Dữ liệu là một dạng vật chất chứa đựng thông tin.
29). Số AF
16
bằng số nào sau đây trong cơ số 10 :
A). 175 B). 75 C). 57 D). 157
30). Bộ phận nào chứa các chương trình cần thiết, không thể xóa được, chỉ để đọc :
A). Cache B). ROM C). Đĩa cứng D). RAM
31). Phát biểu nào sau đây sai :
A). RAM là bộ nhớ chỉ đọc. B). RAM sẽ mất dữ liệu khi tắt máy.
C). ROM là bộ nhớ trong chỉ cho phép đọc dữ liệu. D). RAM và ROM thuộc bộ nhớ trong.
32). Chỉ ra lựa chọn tương ứng với các thành phần thuộc bộ nhớ ngoài
A). ROM, RAM. B). Đĩa cứng, đĩa mềm, bộ nhớ cache.
C). Đĩa cứng, CD-ROM, ROM. D). Đĩa cứng, đĩa mềm.
33). Thuật toán sau làm gì?

;:3
;:2
;:1
BCB
CAB
ABBA). Hoán đổi giá trị A và B. B). Hoán đổi giá trị A và C.
C). Gán các giá trị A, B, C D). Hoán đổi giá trị B và C.
34). Thành phần nào lưu trữ thông tin cần thiết để máy tính điện tử hoạt động và xử lí dữ liệu trong
quá trình làm việc:
A). Bộ điều khiển B). Cache C). Bộ số học và logic D). Bộ nhớ trong
TỰ LUẬN (1.5đ): Cho dãy A gồm n số nguyên a
1,
a
2
,…, a
n.
Viết thuật toán tìm xem có bao nhiêu số
hạng âm. (Có thể dùng phương pháp liệt kê hoặc sơ đồ khối)

Lớp :
Họ và tên :
Kiểm tra 1 tiết
Môn : Tin học 10
Ngày tháng 11 năm 2007
TRẮC NGHIỆM : (8.5đ) Khoanh tròn chữ cái tương ứng với phương án đúng.
1). Cho dãy A gồm n phần tử a
1
, a
2
,…, a
n
. Thuật toán sau làm gì?
Bước 1 :
0;1
←←
Si
. Sang bước 2
Bước 2 : Nếu
ni
>
; thông báo S rồi kết thúc. Nếu không sang bước 3.
Bước 3 :
i
aSS
+←
; sang bước 4.
Bước 4 :
1
+←
ii
; Quay lại bước 2.
A). Đếm số hạng của A B). Tính tổng các số âm trong A.
C). Tính tổng các số dương trong A. D). Tính tổng các số hạng trong A.
2). Phát biểu nào sau đây là sai :
A). Giá thành của máy tính ngày càng hạ nhưng tốc độ, khả năng của máy tính ngày càng được
nâng cao
B). Tin học là một nghành khoa học có nội dung, môi trường, phương pháp nghiên cứu độc lập
C). Học Tin học là học cách sử dụng máy tính điện tử
D). Tin học có mục tiêu phát triển và sử dung máy tính điện tử
3). Bộ phận nào chứa các chương trình cần thiết, không thể xóa được, chỉ để đọc :
A). Đĩa cứng B). RAM C). Cache D). ROM
4). Phát biểu nào sau là đúng về từ máy :
A). Độ dài từ máy phụ thuộc dung lượng đĩa cứng.
B). Từ máy là một dãy 16bit hoặc 32bit.
C). Máy tính điện tử xử lí theo từng đơn vị xử lý thông tin gọi là từ máy.
D). Từ máy của máy tính điện tử là một dãy bit dữ liệu
5). Dãy sắp xếp nào sau đây là sai theo thứ tự nhỏ đến lớn :
A). KB, MB, GB, TB B). Byte, MB, KB, GB
C). Byte, KB, MB, GB D). Byte, MB, GB, TB
6). Phát biểu nào sau đây là sai :
A). Trong lĩnh vực tin học, quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc
phát triển và sử dụng máy tính điện tử.
B). Tin học có mục tiêu phát triển và sử dụng máy tính điện tử, nghiên cứu cấu trúc, tính chất của
thông tin, ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội
C). Nghành Tin học có mục tiêu là nghiên cứu, chế tạo máy tính điện tử.
D). Tin học có nhgiệm vụ là nghiên cứu các phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi,
truyền thông tin.
7). Lựa chọn nào sau đây chỉ chứa các thiết bị vào :
A). Chuột, màn hình, loa, modem.
B). Bàn phím, con chuột, máy quét, webcam.
C). Đĩa cứng, CD_ROM, màn hình, tai nghe.
D). Bàn phím, màn hình, modem, máy in.
8). Chọn các thành phần không thuộc về CPU
A). Bus bên trong B). RAM C). Bộ điều khiển D). Thanh ghi
9). Số AD
16
bằng số nào sau đây trong cơ số 10 :
A). 153 B). 75 C). 57 D). 173
10). Thành phần nào lưu trữ thông tin cần thiết để máy tính điện tử hoạt động và xử lí dữ liệu trong
quá trình làm việc:
A). Bộ nhớ trong B). Cache C). Bộ số học và logic D). Bộ điều khiển
11). Chọn đẳng thức đúng
A). 1GB = 2
10
KB B). KB = 1000Byte C). 1MB = 2
10
KB D). 1TB = 1000GB

12). Chọn câu trả lời đúng về hoạt động của CPU
A). Bộ xử lý lấy lệnh từ bộ nhớ trong (ROM hoặc RAM) để thực hiện.
B). Bộ xử lý lấy lệnh từ đĩa cứng để thực hiện.
C). Bộ xử lý lấy lệnh từ khối số học và logic (ALU) rồi đưa sang khối điều khiển (CU) để thực
hiện. D). Bộ xử lý lấy lệnh từ thanh ghi để thực hiện.
13). Thông tin về một lệnh không gồm thành phần nào sau đây?
A). Địa chỉ của các ô nhớ có liên quan. B). Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ.
C). Mã của thao tác cần thực hiện. D). Dung lượng cần dùng trong RAM.
14). Thành phần nào sau đây không thuộc về hệ thống tin học:
A). Phần cứng B). Thông tin C). Phần mềm D). Sự quản lý và điều khiển của con người.
15). Phát biểu nào sau đây là sai về "Ý nghĩa của một BYTE"
A). Biểu diễn được giá trị của một số có 2 chữ số trong hệ hexa.
B). Gồm 8 bit.
C). Biểu diễn được các giá trị từ 1 đến 256.
D). Mã hóa được một bảng mã gồm tối đa 256 ký tự.
16). Phát biểu nào sau đây là chính xác:
A). Dữ liệu là thông tin đã được mã hóa đưa vào máy tính điện tử.
B). Dữ liệu là một dạng vật chất chứa đựng thông tin.
C). Dữ liệu có được dựa vào âm thanh, hình ảnh, văn bản.
D). Dữ liệu đồng nhất với thông tin.
17). Cho dãy A gồm n phần tử a
1
, a
2
,…, a
n
. Thuật toán sau làm gì?
Bước 1 :
0;1
←←
Si
. Sang bước 2
Bước 2 : Nếu
ni >
; thông báo S rồi kết thúc. Nếu không sang bước 3.
Bước 3 : Nếu a
i
> 0 thì
i
aSS +←
sau đó sang bước 4.Nếu không cũng sang bước 4.
Bước 4 :
1+← ii
; Quay lại bước 2.
A). Tính tổng các số dương trong A. B). Đếm số hạng của A.
C). Tính tổng các số âm trong A. D). Tính tổng các số hạng trong A.
18). Thành phần nào thực hiện các phép toán số học và logic:
A). Bộ nhớ trong B). Bộ số học và logic C). Bộ điều khiển D). Thanh ghi
19). Khái niệm thông tin nào dưới đây là đúng
A). Một dạng tinh thần B). Một dạng vật chất
C). Một dạng tài nguyên D). Một thể chế xã hội
20). Tiêu chí nào sau đây không dùng để đánh giá độ phát triển của một quốc gia :
A). Số điện thoại / 1nghìn dân B). Số phòng Net (dịch vụ)/ 1nghìn dân
C). Số máy nối mạng Internet / 1 nghìn dân D). Số Máy tính điện tử / 1 nghìn dân
21). Phát biểu nào sau đây là sai :
A). Máy tính điện tử có thể làm việc liên tục 24/24
B). Máy tính điện tử có thể lưu trữ một lượng thông tin khổng lồ trong một không gian hạn chế
C). Các máy tính điện tử có thể liên kết với nhau thành một mạng tạo ra khả năng xử lý thông tin
tốt hơn
D). Máy tính điện tử đơn thuần là thiết bị tính toán chính xác
22). Phát biểu nào sau là sai :
A). Tốc độ truy cập đến thanh ghi là nhanh hơn so với đến Cache.
B). Bộ nhớ trong thường có dung lượng nhỏ hơn rất nhiều so với bộ nhớ ngoài.
C). RAM và ROM là hai thành phần của bộ xử lý trung tâm.
D). Dung lượng bộ nhớ ngoài ngày càng lớn và kích thước của nó ngày càng nhỏ.
23). Cách hiểu nào sau đây về thông tin là sai :
A). Không có gì có thể đong đếm thông tin được
B). Có thể thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin.
C). Thông tin là các hiểu biết có thể có được về một thực thể nào đó.
D). Thông tin là một dạng tài nguyên, có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×