Tải bản đầy đủ

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

GVGD: ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

Khoa: Xây dựng & Điện – Trường ĐH Mở TP HCM
ĐT: 08.39300948 – 0903692073 – 0913692073
Email: son.dtvt@ou.edu.vn

12/24/2015 7:19:48 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

1


GIỚI THIỆU MÔN HỌC
 Mô tả môn học
 Mục tiêu môn học
 Nội dung môn học

12/24/2015 7:19:49 AM


ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

2


NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG
1

CHƯƠNG
4

KC
BTCT 2

CHƯƠNG
2

CHƯƠNG
3

12/24/2015 7:19:49 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

3


Chương 1: SÀN BTCT
1.1- Khái niệm
1.2- Phân loại sàn
1.3- Sự làm việc của bản sàn
1.4- Sự truyền tải từ sàn vào dầm
1.5- Tải trọng tương đương
1.6- Tính bản làm việc một phương
1.7- Tính bản làm việc hai phương
1.8- Tính sàn sườn toàn khối bản dầm
1.9- Tính dầm sàn
12/24/2015 7:19:49 AMThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

4


Chương 2: KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
2.1- Khái niệm
2.2- Phân loại khung
2.3- Sơ đồ tính của khung
2.4- Sự làm việc của khung
2.5- Khe biến dạng trong công trình
2.6- Tính khung phẳng
2.7- Tính khung không gian
2.8- Cấu tạo nút khung

12/24/2015 7:19:49 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

5


Chương 3: MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
3.1- Khái niệm
3.2- Móng đơn
3.3- Móng băng

12/24/2015 7:19:49 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

6


Chương 4: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP UST

4.14.24.34.4-

12/24/2015 7:19:49 AM

Khái niệm chung và các chỉ dẫn về cấu tạo
Các phương pháp tính toán CK BTCT ULT
Tính toán CK chịu uốn
Tính toán CK chịu kéo.

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

7


TÀI LIỆU MÔN HỌC

- Tập bài giảng của giảng viên.

- Võ Bá Tầm – Kết cấu BTCT tập 2 (CK nhà cửa) –
NXB ĐH Quốc gia Tp HCM

12/24/2015 7:19:50 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

8


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Trịnh Kim Đạm, Kết cấu bê
tông cốt thép (Phần cấu kiện nhà cửa), Nhà xuất bản Khoa
học và Kỹ thuật, 1978.
2. TCVN 5574-2012 “Thiết kế Kết cấu bê tông và bê tông cốt
thép”
3. TCVN 2737-1995: “Tải trọng và tác động”
4. Kenneth M. Leet, Reinforced Concrete Design, The Mc Graw –
Hill Companies, INC.
5. S.N. Sinha, Reinforced Concrete Design, Tata McGraw-Hill
Publishing Company Limited.
6. S.K. Solomon, Reinforced Concrete Design, CBS Publishers &
Distributors, 1999.
12/24/2015 7:19:50 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

9


ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Đánh giá môn học bằng hình thức:
 Bài tập trên lớp & thi giữa kỳ: 30%
 Thi viết cuối kỳ: 70%

12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

10


Chương 1: SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP
1.1- Khái niệm
- Sàn là cấu kiện dạng bản
- Sàn là bộ phận chịu lực trực tiếp của công trình
Tải
trọng

Sàn

Dầm

Cột

Móng

- Sàn là cấu kiện chịu uốn

12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

11


12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

12


1.2- Phân loại sàn:

1.2.1- Phân loại theo phương pháp thi công
• Sàn thi công đổ toàn khối:
• Sàn thi công lắp ghép:

1.2.2- Phân loại theo sơ đồ kết cấu:
• Bản làm việc một phương:
• Bản làm việc hai phương:
Ngoài ra:
- Sàn có hệ dầm trực giao
- Sàn ô cờ
- Sàn không dầm
- Sàn gạch bọng
- Sàn panel lắp ghép
12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

13


Bản làm việc một phương

12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

14


Bản làm việc hai phương

12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

15


12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

16


Sàn nấm

12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

17


• Sàn nấm (sàn không dầm)

12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

18


12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

19


Sàn ô cờ và sàn có dầm trực giao

12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

20


12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

21


Sàn gạch bọng

12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

22


12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

23


12/24/2015 7:19:51 AM

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

24


1.3- Sự làm việc của bản sàn
- Xét ô bản cạnh ngắn L1, cạnh dài L2, tựa đơn 4
cạnh, chịu tải trọng phân bố điều q
- Xét dải giữa bản theo 2 phương, rộng b=1 đv
- q1, q2: tải trọng lên dải bản:

q  q1  q2
- Độ võng tại giữa dải bản:

12/24/2015 7:19:51 AM

5 q1 L14
f1 
384 EI
5 q2 L42
f2 
384 EI

ThS. ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×