Tải bản đầy đủ

Leadership insights các chia sẻ larry page CEO alphabet chương trình tặng bài giảng cho cộng đồng

Các Kinh Nghi m Lãnh

o Hi u Qu

L
Larry
Page
P
CEO -Alphabet
Al h b t
Công ty m c a Google

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u

http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansuChúng ta c n chia s th ng th n và t nh
nh
h ng nh
h n xét
ét v hi u n ng c a các
á
nhân viên và qu n lý

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Không nên t ra cái tôi hay m t m u hình
g nh c trong
g môi tr ng
g làm vi c
c ng
Hãy đi u ch nh cách ti p c n, suy ngh và
ph ng pháp cho phù h p hoàn c nh

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Không s d ng nh ng t ng m h ,
không ch c ch n trong giao ti p khi làm
vi c.


www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Hãy khiêm nh ng trong làm vi c và
giao ti p v i nhân viên và qu n lý

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Hi u rõ giá tr công vi c và có nh ng
g nghi
g p s h u n ng
g l c t t là hai
đ ng
y u t quan tr ng nh t khích l nhân viên
g n k t và làm vi c t i doanh nghi p

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


tuy n d ng đ c nh ng ng i gi i
qu ng
g cáo tuy
y n d ng
g là không

nh t,, q

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Thành công trong công vi c đòi h i m i
cá nhân ph i tr l i đ c
Cu i cùng anh/ch mu
C
m n có đi u gì trong
công vi c

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


4 ph m ch t c a m t lãnh đ o v đ i
1-Trao quy n cho nhân viên
2 Khiê nh
2-Khiêm
h

ng trong
t
công
ô vii c

3-Nh
3
Nh n lãnh trách nhi m trong công vi c
4-D ng c m đ

www.quanlycaptrung.vn

ng đ u th thách

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Khiêm nh

ng – d u n lãnh đ o xu t s c

Theo Zenger/Folkman
g
lãnh đ o khiêm
nh ng thành công xu t s c do
01 T o đ
01-

c g n k t t t nhân viên

02- Khích l nhân viên làm vi c
03- C g ng không ng ng c i ti n công vi c
04- Có nh ng giá tr cá nhân xu t s c
www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Ch

ng trình đào t o cho doanh nghi p

01- Ch

ng trình đào t o tr

02- Ch

ng trình đào t o Train The Trainer

03- Ch

ng trình đánh giá n ng l c lãnh đ o, phát tri n lãnh đ o

04- Ch
khác

ng trình đào t o Tr

05- Ch

ng trình đào t o nhân viên hi u qu và h n 20 ch

06- C
06
Ch

ng
g ttrình phát
p át ttri n nhóm:
ó
ánh
á G
Giáá Team
ea Buildingu d g

07- Ch

ng trình đào t o chuyên môn nhân s

08c bi t ch
2016

ng phòng tuy n d ng

ng Phòng n n t ng và h n 20 ch

ng trình

ng trình khác
ào t o

ng
g trình t ng
g h n 50 bài g
gi ng
g cho c ng
g đ ng
g trong
gn m

Liên h tuananh.vu@vim.edu.vn
www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Ch

ng trình đào t o Train The Trainer 08 bu i

Bu i 1: Các thay đ i v đào t o trong doanh nghi p / ào t o trong th gi i ph ng/ Thay đ i
c a ng i h c/ h th ng đào t o / Tích h p đào t o và các ch c n ng nhân s khác
Bu i 2: Các nguyên t c gi ng d y s ph m – khác bi t gi a đào t o / đào t o t i doanh nghi p
/ N ng
g l c c a Gi ng
g viên
Bu i 3: B tài li u bài gi ng/ Thi t k bài gi ng/ Các nguyên t c thi t k bài gi ng / Các tài li u
bài gi ng khác trong doanh nghi p
g c đào t o thông
g d ng
g Ice Breaker/ Action Based / Case Based/ Simulation /
Bu i 4: Các công
Brain Storming / Group Discussion / Reflection- Presentation / Problem Solving / Games / Team
building
Bu i 5: D n gi ng/ Các nguyên t c d n gi ng / Các k n ng d n gi ng / X lý các tình hu ng
khó
Bu i 6: Th c t p d n gi ng / quay video
Bu i 7: ánh giá đào t o / h th ng đánh giá / các công c đánh giá / Các v n đ trong đánh
giá đào t o/Các h th ng
g
g KPI đánh g
giá hi u qu
q đào t o
Bu i 8: ánh giá chi phí c a đào t o/ ánh giá ch t l ng d ch v c a công tác đào t o / H
th ng form bi u m u đánh giá đào t o / Ki m toán h th ng đào t o

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Ch

ng trình đào t o tr

Bu i 1:

ic

ng phòng tuy n d ng

ng và n n t ng tuy n d ng

Bu i 2: B ng mô t công vi c
Bu i 3: Các công c đánh giá trong tuy n d ng
Bu i 4: Các k thu t ph ng v n cao c p
Bu i 5: Th c hành ph ng v n tuy n d ng quay phim nh n xét
Bu i 6: Xây d ng, v n hành h th ng tuy n d ng
Bu i 7: o l
d ng

ng đánh giá h th ng tuy n d ng, ki m toán h th ng tuy n

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Ch

ng trình đào t o tr

ng phòng – qu n lý c p trung

Qu n lý c p trung luôn luôn là n n t ng trong công ty. H là c u n i gi a lãnh đ o và nhân viên, k ho ch và th c thi, doanh
nghi p và khách hàng. Trong b i c nh h i nh p, qu n lý c p trung càng c n ph i đ c chú ý và đào t o h n n a. Ch ng trình
đào t o qu n lý c p trung 2 ngày nh m đ a các khái ni m và nh ng nét chú ý cho qu n lý c p trung t i công ty
Bu i 1: T ng quan qu n lý c p trung
Các áp l c và thách th c cho qu n lý c p trung
Khung n ng l c – Các n ng l c m i c a qu n lý c p trung
Các cách ti p c n qu n lý c p trung
Các nhi m v tr ng tâm qu n lý c p trung - hi u su t- ch t l
Vòng tròn qu n lý cho qu n lý c p trung

ng - đào t o phát tri n - nâng cao n ng l c

Bu i 2 -Ch c n ng, công c , qu n tr hi u su t cho qu n lý c p trung
Qu n tr c p trung
g và chi n l c - Mô hình Business Canvas
Qu n tr thông tin – n n t ng c a hi u su t và ch t l ng
Qu n tr tinh g n - Lean Management
Các nguyên lý qu n tr ch t l ng
Bu i 3- Sáng t o và đ t phá trong t ch c
eam building indoor sáng t o
Hi u đúng v sáng t o
o, đ t phá và kh i phát - inititiatives
Các rào c n sáng t o
Làm th nào thúc đ y sáng t o trong doanh nghi p và phòng ban
Bu i 4 - Lãnh đ o và qu n tr con ng i
Vai trò lãnh đ o c a ng i tr ng phòng - qu n tr con ng i
Các mô hình lãnh đ o th gi i và châu Á - m u hình lãnh đ o
Các m u hình qu n tr con ng i
Làm th nào th hi n vai trò lãnh đ o trong phòng ban
G n k t t o đ ng l c và truy n c m h ng cho nhân viên
húc đ y - T o c m h ng và h ng d n t h c
húc đ y và g n k t nhóm làm vi c
Chia s các tr i nghi m và bí quy t

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Các module đào t o tr

ng phòng- qu n lý c p trung

Qu n tr b n thân
Career Management
Delegating
Goal Setting
Managing Upward
Meeting Management
New Manager Transitions
Presentation Skills
Stress Management
Time Management
Competencies
Co
pete c es Framework
a e o

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Các module đào t o tr

ng phòng- qu n lý c p trung

Manage Others- Qu n tr nh ng ng

i khác

Change Management
Coaching
Developing Employees
Difficult Interactions
Dismissing an Employee
Feedback Essentials
Hiring
Leading & Motivating
Performance Appraisals
e suad g Ot
Others
es
Persuading
Retaining Employees
Team Leadership
Team Management
g
g
Negotiating

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopment


Các module đào t o tr

ng phòng- qu n lý c p trung

Manage the Business
Budgeting
Business Plan Development
Customer Focus
Decision Making
Finance Essentials
Innovation & Creativity
Innovation Implementation
Marketing Essentials
Performance Measurement
ocess Improvement
po e e t
Process
Project Management
Strategic Thinking
Strategy Execution

www.quanlycaptrung.vn

Đào T o Tr

ng Phòng        www.facebook.com/caulacbonhansu

Đ ng ký vào nhóm nh n tài li u         http://groups.google.com/group/VietnamSocietyTrainingDevelopmentTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×