Tải bản đầy đủ

Đề tham khảo Ngữ Văn 6

Đề tham khảo thêm Ngữ Văn 6
THCS Lê Văn Tám
2016-2017

(Văn bản Thánh Gióng trong SGK/19,20,21)
Câu 1: Thánh Gióng thuộc thể loại gì? (2 điểm)
................................................................................................................
Câu 2: Trong văn bản Thánh Gióng, tìm ra 2 từ mượn rồi giải
thích nghĩa của chúng. (2 điểm)
.................................................................................................................
...............................................................................................................
Câu 3: Đặt câu với các từ em đã tìm (2 điểm)
.................................................................................................................
...............................................................................................................
Câu 4: Hóa thân vào cuốn sách và kể về cuộc đời mình (4 điểm)
(HS đã làm tại lớp/có thể thêm ý nếu muốn)

--------------------------------Hết--------------------------------

THCS LÊ VĂN TÁM
TÀI LIỆU NÀY CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO

ĐỀ THAM KHẢO CỦA QUẬN ĐÃ PHÁT CHO HS

PAGE 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×