Tải bản đầy đủ

KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP 2

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC

Đề tài: Vận dụng học thuyết hai yếu tố của Herzberg

vào công tác tạo động lực làm việc cho CBCC tại
UBND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Đỗ Thị Hải Hà
Sinh viên:Tạ Thị Thùy Trang
Lớp : ĐH1205QTNE
LOGO


LỜI MỞ ĐẦU
Kết cấu khóa luận

1
LÝ DO CHỌN
ĐỀ TÀI


2
3

Chương I: Cơ sở lý luận về vận dụng
học thuyết hai yếu tố của Herzberg
vào công tác tạo động lực làm việc cho
CBCC
Chương II: Thực trạng ứng dụng học
thuyết hai yếu tố của Herzberg vào
công tác tạo động lực làm việc cho
CBCC tại UBND huyện Hàm Yên.
Chương III: Một số giải pháp và
khuyến nghị nhằm nâng cao chất
lượng công tác tạo động lực làm việc
tại UBND huyện Hàm Yên


Chương 1. Cơ sở lý luận về vận dụng học thuyết hai yếu
tố của Herzberg vào tạo động lực cho CBCC
1.1. Lý thuyết về tạo động lực cho CBCC
1.2. Sự cần thiết phải tạo động lực cho
CBCC
1.3 Học thuyết hai yếu tố về tạo động lực
cho CBCC
1.4. Vai trò, ý nghĩa của học thuyết hai yếu
tố về tạo động lực cho CBCC
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm
việc của cán bộ, công chức


CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT HAI YẾU TỐ CỦA HERBERG
VÀO CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CBCC TẠI UBND
HUYỆN HÀM YÊN

2.1

Thực trạng vận dụng học thuyết hai yếu tố của
herzberg vào công tác tạo động lực làm việc
cho CBCC tại UBND huyện Hàm Yên


2.2

Đánh giá thực trạng công tác tạo động làm việc
cho CBCC tại UBND huyện Hàm Yên - tỉnh
Tuyên Quang

Company Name


2.1 Thực trạng vận dụng học thuyết hai yếu tố vào công
tác tạo động lực làm việc cho CBCC tại UBND huyện
Hàm Yên
Thực trạng
số lượng, chất
lượng CBCC
tại UBND
116
huyện Hàm
Yên - tỉnh
Tuyên Quang

Nữ
Nam

Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Thạc sỹ
Dưới 30 tuổi
cấu tuổi
độ tuổi
TừCo
31-40
Từ 41-50 tuổi
Từ 51-60 tuổi
Dưới 5 năm
Từ 5-10 năm
Trên 10 năm

36

96

38%
60

63%

91

962
192

3
2

0%

17

96
8

3%
2%
17,7%

21

94,8%

50

52,1%

21,9%

8,3%

27 28%
58

96
11

12%

60%


Tạo động lực thông qua các yếu tố thúc đẩy
Sự thành đạt trong công việc
Cơ hội thăng tiến
Bản thân công việc
Sự công nhận thành tích
Trách nhiệm trong công việc

Tạo động lực thông qua các
yếu tố thúc đẩy


Tạo động lực thông qua các yếu tố thúc đẩy
Sự thành đạt trong công việc

Cơ hội thăng tiến


www.themegallery.com

Trách nhiệm trong công việc

Company Name


2.2. Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho CBCC
tại UBND huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang
Điều kiện làm việc

2
Tiền lương và
phụ cấp cho
CBCC

w
3
3
3
3

Tạo động
lực thông
qua các
yếu tố duy
trì

1

Sự ổn định và địa vị
trong công việc

Mối quan hệ giữa các
đồng nghiệp trong tổ
chức

6

3
4
5

Các chính sách, quy
định của tổ chức

Sự giám sát trong công
việc


Tiền lương


Điều kiện làm việc

Mối quan hệ giữa các đồng
nghiệp


Hệ thống chính sách quy định của tổ chức
Chính sách đánh giá CBCC

Chính sách đào tạo, bồi
dưỡng CBCC


1
Thành công
đạt được

3

Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp
thân thiện

2

Điều kiện và môi trường làm việc
thoải mái

Ban lãnh đạo quan tâm chú trọng đến
công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC
LOGO


Những tồn tại hạn chế

Tiền lương, tiền thưởng chưa
thực sự phản ánh được sự cố
gắng nỗ lực của NLĐ, vẫn
còn mang tính bình quân

Phân công, bố trí nhân lực
chưa thực sự đúng người,
đúng việc
Công tác đánh giá chưa chú trọng
đến mức độ hoàn thành công việc
Cơ quan đã có chính sách đào bồi
dưỡng CBCC nhưng còn nhiều hạn
chế


CHƯƠNG III
3.1. Giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng công tác tạo
Textđộng
in
lực làm việc cho CBCC
tại
here
UBND huyện Hàm Yên tỉnh
Tuyên Quang

3.2. Khuyến nghị với các
bên liên quan nhằm nâng
cao công tác tạo động lực
cho CBCC

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN
NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG
TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CBCC TẠI
UBND HUYỆN HÀM YÊN - TUYÊN QUANG


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực
làm việc cho CBCC tại UBND huyện Hàm Yên

Nhóm
giải pháp
thúc đẩy

Nhóm giải
pháp duy
trì
Hoàn thiện chính sách
tiền lương, phụ cấp
Hoàn thiện các chính sách
nhân sự của cơ quan
Cải thiện điều kiện làm việc và
môi trường làm việc
Hoàn thiện hệ thống quy chế
nội bộ
Nâng cao chất lượng công tác
kiểm tra, giám sát CBCC

1
2

1

Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức
phù hợp với trình độ chuyên môn

2

Nâng cao tính thách thức, sáng tạo
trong công việc cho CBCC
Hoàn thiện chính sách thưởng

3

3

4

4

Tạo cơ hội thăng tiến cho CBCC

5

5

Giao trách nhiệm, quyền tự chủ
cho nhân viên


Khuyến nghị với các bên liên quan
-Hoàn thiện hệ thống pháp luật
về CBCC
- Tăng cường các biện pháp
phòng, chống tham nhũng

Khuyến nghị đối với
cơ quan cấp trên

Các cấp lãnh đạo UBND huyện Hàm Yên
cần hoàn thiện các chính sách, kế hoạch
cụ thể trong dài hạn về các chính sách tạo
động lực làm việc cho CBCC

Khuyến nghị đối với
ban lãnh đạo UBND
huyện hàm Yên


Em xin chúc thầy cô và các bạn luôn
mạnh khỏe, chúc buổi bảo vệ Khóa
luận tốt nghiệp thành công tốt đẹp !
Em xin chân thành cảm ơn !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×