Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI CHỌN học SINH GIỎI cấp TRƯỜNG năm học 2015 2016 hóa học 10

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016
MÔN THI: HÓA HỌC LỚP 10
Thời gian làm bài 150 ph (không kể thời gian phát đề)
Câu 1 (2 điểm) M3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là: 3d5
1) Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử M và cho biết M là kim loại hay phi kim
2) Hãy chỉ rõ vị trí của M trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
3) Hợp chất MX3 có tổng số hạt mang điện là: 154 Biết tong tự nhiên X có 2 đồng vị là X1 và X2 số
khối của X1= Zx + 18 . X1 chiếm 75% số nguyên tử trong hỗn hợp và hạt nhân nguyên tử X2 nhiều
hơn hạt nhân nguyên tử X1 2 notron Hãy tìm số khối X2 , nguyên tử khối trung bình của X
Câu 2 (2 điểm) Chỉ dùng thêm quỳ tím nêu phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch chứa trong các
lọ mất nhãn sau: KCl, K2SO4, HCl, H2SO4, Ba(OH)2.
Câu 3 (2 điểm) Hoàn thành dãy biến hóa sau:
MnO ,t
1. A 
→B + D

→ E + F↑ + G↑
2. B + M 
co mang ngan

3. E + HCl 

→B + M

4. D + G 
→M

t
5. D + X 
→ Y

6. Y + Br2 + M 
→Q + P

7. X + Q 
→Y + M

8. F + M 
→ ...

2

0

0

dpdd

Biết rằng A được điều chế bằng cách cho Cl2 vào dung dịch KOH đun nóng ở 1000C
Câu 4(2 điểm) Khi cho chất A tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng sinh ra chất khí B không màu. Khí B
tan rất nhiều trong nước, tạo thành dung dịch axit mạnh. Nếu cho dung dịch B đậm đặc tác dụng với
mangan đioxit thì sinh ra khí C màu vàng nhạt, mùi hắc. Khi cho một mẩu natri tác dụng với khí C trong
bình, lại thấy xuất hiện chất rắn A ban đầu. Xác định tên các chất A, B, C và viết các phương trình phản
ứng minh họa ?
Câu 5 (2 điểm) Cho 12,6 gr hỗn hợp A chứa Mg và Al được trộn theo tỉ lệ mol 3:2 tác dụng hết với dung
dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được khí SO2 (đktc).là sản phẩm khử duy nhất
1. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A?
2. Tính VSO2 ( đktc).
3. Cho toàn bộ khí SO2 ở trên vào 400 ml dung dịch NaOH 2,5 M. Tính C M các chất trong dung dịch
thu được.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×