Tải bản đầy đủ

Đề KT lần 1 kì 2 lớp 10

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đăklăk
Trường PTTH Quang Trung
------***------

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 3 NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Hóa Học Khối 10
Thời gian 45 phút
(Đề có 02 trang)
Họ và Tên: …………………………SBD: ……….. Lớp: ……. Điểm ……
Chữ kí GT: ………
( Học làm trực tiếp vào đề và không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
Câu 1: (1đ) Viết công thức hoá học của các chất có tên sau:
a. Khí clo: ……………

c. Axit hipoclorơ: …………………

b. Sắt (III) clorua: ……………..

d. Bạc iotua: …………………

Câu 2: (1đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống

a. Các nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA, nguyên tử của chúng đều có ………. electron lớp ngoài cùng
b. Tính chất hoá học cơ bản của các halogen là tính …………………… mạnh
c. Nguyên tắc để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là ………….. HCl đặc bằng chất oxi hoá mạnh như
MnO2, KMnO4 ..
d. Dung dịch hỗn hợp NaCl , NaClO được gọi là ………………………….
Câu 3: (2đ) Hoàn thành các phương trình hoá học sau.
o

t
a. Cl2 + Fe 


b. ………… + NaIc. F2

................ + .........................

+ H2O →

d. HCl + ................... →

..................... + I2
FeCl3 + ......................................

Câu 4: (1,5đ) Điền chữ Đ nếu phát biểu đúng, điền chữ S nếu phát biểu sai vào các ô vuông trong các câu
sau.
a.
Trong tự nhiên, các halogen chỉ tồn tại dạng hợp chất
b.

Muối ăn được trộn với một lượng nhỏ KI hoặc KIO3 được gọi là muối iôt,

c.

Flo và clo đều có tính oxi hoá mạnh và đều oxi hoá được nước.

d.Cùng số mol chất oxi hoá MnO2 và KMnO4, dùng MnO2 điều chế được nhiều clo hơn.

e.

Dung dịch NaF không tác dụng được với dd AgNO3.

f.
Dung dịch HF là một axit yếu, các axit HCl, HBr, HI đều là những axit mạnh.
Câu 5: (1đ) Hãy nối các hiện tượng được mô tả ở cột 2 sao cho phù hợp với các thí nghiệm ở cột 1.
Thí nghiệm
Hiện tượng
1. Nhỏ dd bạc nitrat vào dung dịch natri bromua
a. chất rắn tan thành dd màu vàng nâu.
2. Nhỏ dd HCl vào cốc chứa Fe2O3
b. chất rắn tự bốc cháy
3. Nhỏ Brom lỏng vào bột nhôm
c. dd chuyển sang màu xanh
4. Nhỏ dd iôt vào hồ tinh bột
d. xuất hiện kết tủa màu vàng
Câu 6: (0,5đ) Đốt cháy nhôm trong khí clo, người ta thu được 26,7 gam nhôm clorua. Tính thể tích khí clo
(đktc) đã tham gia phản ứng.
..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

Câu 7:

(0,5đ)Cho 3,6g kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dd HCl, được 3,36 lít khí hiđro (đkc).

Xác định tên kim loại R.
..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................


Câu 8: (1đ) Làm thí nghiệm như mơ tả trong hình vẽ bên, viết phương trình hố

học xảy ra trong

Cho vào
mỗi ống
một ít
dung dòch
HCl

các ống nghiệm
Ống (1) ........................................................................................

dd HCl

Ống (2) ........................................................................................
Ống (3) ........................................................................................
Ống (4) ........................................................................................

(1)

(2)

(3)

(4)

lắc nhẹ

lắc nhẹ

lắc nhẹ

Cu(OH)2

CuO

CaCO3

lắc nhẹ

Kẽm viên
(Zn)

Câu 9: (1đ) Một dung dịch có hồ tan hai muối là NaBr và NaCl. Nồng độ % của mỗi muối trong dung dịch
đều bằng nhau và bằng C%. Hãy tính nồng độ % của hai muối trong dung dịch, biết rằng 50g dd hai muối
trên tác dụng vừa đủ với 50ml dd AgNO3 8%, có khối lượng riêng D=1,0625g ml.
..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

Câu 10: (0,5đ) Cho 25g nước clo vào một dd có chứa 2,5g KBr thấy dd chuyển sang màu vàng và KBr vẫn
dư. Cơ cạn dd sau phản ứng thu được 1,61g chất rắn khan. Giả sử tồn bộ clo trong nước clo đã phản ứng
hết. Hãy tính nồng độ % của clo trong nước clo ban đầu.
..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

....................................................................................


Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đăklăk
Trường PTTH Quang Trung
------***-----Câu 1:

ĐÁP ÁN
Môn: Hóa Học Khối 10
Thời gian 45 phút
(Đề có 02 trang)

0,25đ cho mỗi ý đúng

c. Khí clo: …Cl2…………

c. Axit hipoclorơ: ……HClO……………

d. Sắt (III) clorua: …FeCl3…………..

d. Bạc iotua: ……AgI……………

Câu 2: (1đ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống (0,25đ cho mỗi ý đúng)
e. Các nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA, nguyên tử của chúng đều có …7. electron lớp ngoài cùng
f. Tính chất hoá học cơ bản của các halogen là tính ……OXI HOÁ……………… mạnh
g. Nguyên tắc để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là … OXI HOÁ ….. HCl đặc bằng chất oxi hoá
mạnh như MnO2, KMnO4 ..
h. Dung dịch hỗn hợp NaCl , NaClO được gọi là ……NƯỚC JAVEN…………………….
Câu 3: (2đ) Hoàn thành các phương trình hoá học sau. (0,5đ cho mỗi phương trình đúng)
o

t
a. 3Cl2 + 2Fe 
→ 2FeCl3

b. ……Cl2…… + 2NaI
c. 2F2

+ 2H2O →......2NaCl....... + I2

.....4HF........... + ......O2 ...................

d. 6HCl + ........Fe2O3........... →

2FeCl3 + ............ H2O..........................

Câu 4: (1,5đ) 0,25đ cho mỗi ý đúng
g.

D Trong tự nhiên, các halogen chỉ tồn tại dạng hợp chất

h.

D Muối ăn được trộn với một lượng nhỏ KI hoặc KIO3 được gọi là muối iôt,

i.

S Flo và clo đều có tính oxi hoá mạnh và đều oxi hoá được nước.

j.

S Cùng số mol chất oxi hoá MnO2 và KMnO4, dùng MnO2 điều chế được nhiều clo hơn.

k.

D Dung dịch NaF không tác dụng được với dd AgNO3.

l.
D Dung dịch HF là một axit yếu, các axit HCl, HBr, HI đều là những axit mạnh.
Câu 5: (1đ) Hãy nối các hiện tượng được mô tả ở cột 2 sao cho phù hợp với các thí nghiệm ở cột 1.
0,25đ cho mỗi ý đúng
Thí nghiệm
Hiện tượng
1. Nhỏ dd bạc nitrat vào dung dịch natri bromua
a. chất rắn tan thành dd màu vàng nâu.
1 và d
2. Nhỏ dd HCl vào cốc chứa Fe2O3
b. chất rắn tự bốc cháy
2 và a
3. Nhỏ Brom lỏng vào bột nhôm
c. dd chuyển sang màu xanh
3 và b
4. Nhỏ dd iôt vào hồ tinh bột
d. xuất hiện kết tủa màu vàng
4 và c
Câu 6: (0,5đ) Đốt cháy nhôm trong khí clo, người ta thu được 26,7 gam nhôm clorua. Tính thể tích khí clo
(đktc) đã tham gia phản ứng.
........................ 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
........................... nCl2 =
Câu 7:

(0,25đ)

3
nAlCl3 = 0,3mol => VCl2 = 6, 72lit
2

(0,25đ)

(0,5đ)Cho 3,6g kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dd HCl, được 3,36 lít khí hiđro (đkc).

Xác định tên kim loại R.
.........................Bảo toàn electron: nR = nH 2 = 0,15mol

(0,25đ)

3, 6
= 24 g / mol
0,15

(0,25đ)

MR =

Vậy R là Magie


Câu 8: (1đ) Làm thí nghiệm như mơ tả trong hình vẽ bên, viết phương trình hố học xảy ra trong các ống
nghiệm (0,25đ cho mỗi ý đúng)
Cho vào
mỗi ống
một ít
dung dòch
HCl

Ống (1) ...........2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + H2O

dd HCl

Ống (2) .............. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O..........
Ống (3) ........... 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2...
Ống (4) .............. 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2.........

(1)

(2)

lắc nhẹ

Cu(OH)2

CuO

(3)

(4)

lắc nhẹ

lắc nhẹ

CaCO3

lắc nhẹ

Kẽm viên
(Zn)

Câu 9: (1đ) Một dung dịch có hồ tan hai muối là NaBr và NaCl. Nồng độ % của mỗi muối trong dung dịch
đều bằng nhau và bằng C%. Hãy tính nồng độ % của hai muối trong dung dịch, biết rằng 50g dd hai muối
trên tác dụng vừa đủ với 50ml dd AgNO3 8%, có khối lượng riêng D=1,0625g ml.
Giải:
NaBr + AgNO3 → AgBr + NaNO3
NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
CM = 0,5M => nAgNO3 = 0, 025mol

(0,5đ)

Gọi x, y lần lượt là số mol NaBr và NaCl
Ta có : x + y = 0,025
103x - 58,5y = 0

(0,25đ)

 x=9,0557.10-3 ; y = 0,01594
 C% =

0, 0594.58,5
.100% = 1,865%
50

(0,25đ)

Câu 10: (0,5đ) Cho 25g nước clo vào một dd có chứa 2,5g KBr thấy dd chuyển sang màu vàng và KBr vẫn dư.
Cơ cạn dd sau phản ứng thu được 1,61g chất rắn khan. Giả sử tồn bộ clo trong nước clo đã phản ứng hết.
Hãy tính nồng độ % của clo trong nước clo ban đầu.
Giải:
Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2
nCl2 =

(0,25đ)

2,5 − 1, 61
= 0, 02mol
44,5

C %Cl2 =

0, 02.71
.100% = 5, 68%
25

(0,025đ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×