Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA môn hóa lớp 10

BÀI KIỂM TRA SỐ 4

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA
LỚP 10 – THỜI GIAN 45‘
ĐỀ 1

Câu 1: So sánh tính oxi hoá của oxi và ozon? Viết 2 phương trình hoá học chứng minh?
Câu 2: Hãy cho biết cách pha loãng axit sunfuric? Giải thích?
Câu 3: Cho 6,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit sunfuric loãng thì thu được
3,36 lit khí bay ra (đkc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?
Câu 4: Viết phương trình hoá học hoàn thành dãy chuyển hoá sau:
(1)
(2)
(3)
(4)
H 2 S 
→ S 
→ SO2 
→ H 2 SO4 
→ BaSO4


BÀI KIỂM TRA SỐ 4

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA
LỚP 10 – THỜI GIAN 45‘
ĐỀ 2

Câu 1: Trong quá trình đánh bóng tượng làm bằng đá vôi người ta hòa loãng axit sunfuric rồi
đổ lên tượng. Lượng axit sử dụng tràn ra, xả thẳng vào môi trường.
a.Giải thích việc làm trên. Viết phương trình hóa học minh hoa.
b.Nêu tác hại của việc xả thẳng axit ra môi trường? Hãy đề nghị cách khắc phục tác hại đó.
Câu 2: Hoàn thành dãy chuyển hóa hóa học sau bằng các PTPU:
(1)
( 2)
( 3)
( 4)
(5)
H 2 S ←→
SO2 →
SO3 →
H 2 SO4 →
SO2 →
Na 2 SO3

Câu 3: Cho 8,9 gam hỗn hợp X gồm Mg và Zn vào dung dịch axit sunfuric loãng thì thu được
4,48 lit khí bay ra (đkc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×